För 120 år sedan
Den officiella invigningen av Uleåborgsbanan hade försiggått de sista dagarna i oktober 1886 och i första novembernumret ger ÖPs referent en skildring av festtågets färd till den del han var med ombord, d.v.s. från Kovjoki till Uleåborg.

      Festtåget hade avgått från Helsingfors den 27 okt. kl 5.15 e.m. De från huvudstaden medföljande gästerna voro ett 100 tal, däribland flere senatorer, universitetets rektor, professorer och särskilda ämbetsverkschefer. Den 28 på morgonen ankom tåget till Östermyra, där Wasa läns guvernör, hovrättens president m.fl. gäster från Vasa tillstötte. På detta sätt ökades sedan passagerarnas antal vid nästan varje station med inbjudna gäster från städer och landsorter, ämbets- och tjänstemän m.fl. så att antalet slutligen steg inemot tvåhundra.
      Vid Kovjoki station hade en mängd stadsbor och allmoge från kringliggande byar samlats för att bevittna händelsen. Då tåget kl. 11.13 f.m. den 28 okt. ångade in på stationen, förspänt med tvenne flaggprydda lokomotiv, uppstämde en kör av seminarister Wasa marsch, och även när det avgick utfördes sång, varjämte de församlade uppstämde livliga hurrarop. Tåget bestod av inemot 20 vagnar. Stationen var särdeles festligt smyckad med festoner och girlander av grönt samt flaggor och vimplar i synnerligen mängd. Stationshusets vägg var prydd med Finlands, Vasa läns och Nykarleby stads vapen. Kovjoki var enligt referenten den mest festsmyckade av alla landsortsstationer.
      På kvällen anlände festtåget till Uleåborg där omfattande festligheter försiggick. Den 30 på morgonen skedde återfärden. Efter mörkrets inbrott var stationerna eklärerade med ljus, marschaller och kulörta lyktor och en och annan ståtade med bengaliska eldar och fyrverkeri. Också nu utmärkte sig Kovjoki station.


Österbottniska Posten november 1886.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

På 1930-talet försiggick en diskussion om att ändra namnet Kovjoki station till Nykarleby station. Nu (2006) pågår en liknande diskussion beträffande Bennäs station som vissa vill att ska heta Jakobstads station.

I juni 2020 omdöptes stationen till Jakobstad-Pedersöre.


Kovjoki station, men vid ett motsatt tillfälle, d.v.s. den dagen i oktober 1983 när spåret till Nykarleby revs upp.
Kovjoki station, men vid ett motsatt tillfälle, d.v.s. den dagen i oktober 1983 när spåret till Nykarleby revs upp. Notera dressinen mitt i bild!
Foto: Anders Fors.


Läs mer:
Kovjoki station i kapitlet Fakta.
Minnesruna över Johan Sundqvist.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-11-26, rev. 2022-02-16 .)