Österbotten

NYKARLEBY.

Slutdividenden i Nykarleby
Bank: 4 procent.

T i d i g a r e  u t d e l ni n g a r
u p p g å  t i l l  64  p r o c.

     Förvaltningen för Nykarleby Aktiebank i konkurs kommer att i närmaste framtid utdela slutdividend i massan med inemot 4 proc.
     Tidigare utdelningar, av vilka den senaste skedde år 1911, uppgå till sammanlagt 64 proc.
     Avvecklingen av konkursen har i hög grad fördröjts av ett otal processer, vilka föranletts av bankens bristfälliga bokföring och oklarheten i en mängd växel- och andra förbindelser, vilka banken låg inne med. En av massans största rättstvister, som i maj detta år av högsta domstolen avgjordes till konkursboets förmån, har fortgått sedan början av 1914, då konkursen etablerades.

———

Stadsfullmäktige.

     Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 15 dennes behandlades bl. a. följande ärenden.

     Frågan om sommartullstation. Delgavs statsrådets bifall till en sommartullstation härstädes, sålunda att fartyg, som under detta års seglation äro destinerade till Nykarleby för intagning av last, få ankomma hit direkt, utan att behöva anlöpa Jakobstad, likväl med villkor att klareringen sker vid Jakobstads tullkammare ...

———

     25 år i församlingens tjänst. Tjugufem år hade i måndags musiklärarinnan, fröken Maria Castrén tjänstgjort som orgelnist i Nykarleby stads och landsförsamling.Österbottniska Posten nr 38/1924.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-12.)