Stadsfullmäktige

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 12 maj 1959 upptogs ånyo den bordlagda frågan om bildande av ett finskt skoldistrikt tillsammans med landskommunen. Man beslöt bilda ett sådant distrikt. Direktionen skall vidare behandla ärendet.
     Från stadens sida övervakas byggandet av vattenreningsverket av tekniska nämnden, stadsdirektören och stadsfullmäktiges ordförande.
     Byggmästare M. Nylund övervakar byggnadsarbetena och de tekniska arbetena skall övervakas av en ingenjör från stadsförbundets tekniska avdelning.
     Stadens vatten- och avloppsnät utsträckas i riktning längs Sollefteågatan så att bl.a. den planerade bilservicestationen på Laqvistska tomten får nytta därav. Kostnaderna tas ut i tilläggsbudgeten för i år. I övrigt har man 400.000 mk i anslag för vatten- och avloppsbygganden i år.
     Bland annat behandlades endel övriga ärenden varvid bifölls en anhållan om villatomt vid Andra sjön, stadsstyrelsen beviljades ett anslag för en del utredningar om vattenkraften i älven och jaktföreningen Sylvia fick rätt att anlägga en övningsskjutbana med miniatyrgevär väster om Munsalavägen.

 

Vattenverket fanns på tvättinrättningens norra sida.

Österbottniska Posten nr 20/1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-05-17, rev. 2009-05-17.)