Inbrott i villa. Då ing. Paul Nessler i sista söndags gjorde ett besök i sin å Långön belägna villa, visade det sig att inbrottstjufvar gjort påhälsning. Dörren hade öppnats med nyckel och sålunda undgått den vid dylika tillfällen vanliga behandlingen. Sin förstörelselusta ha påhälsarena i stället ådagalagt i villans inre. Där voro alla lås till lådor, skåp o. dyl. sönderbrutna och innehållet kringkastadt på golfvet. Illgärningsmännen måste dock icke funnit, hvad de sökt. Såvidt ägaren af en flyktig granskning kunde finna, hade ingenting af värde bortförts. Efter hvad för oss uppgifvits skall icke i de närbelägna villorna nu föröfvats inbrott, hvarför äfven detta troligen skett samtidigt med de obehöriga besöken före jul i villorna vid Andra sjön och på Långön.


Österbottniska Posten, 24 mars 1911, nr 12, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-10-23, rev. 2023-11-29 .)