Den nya orgeln

Den nya orgeln i ortens kyrka blev högtidligen invigd senaste söndag i närvaro af en talrik allmänhet. Första psalmen spelades af församlingens organist, fr M. Castrén på den gamla orgeln, de följande af organisten i Uleåborg, D. F. Leander på den nya, för att församlingen måtte bli i tillfälle att anställa jämförelse. Det behöfver knappast nämnas, att den utföll till förmån för det nya instrumentet, som visade sig ha verkligt underbara stämmor för preludier (violin, voix celeste m.fl.) samt fylliga och djupa mellan- och basstämmor af mycken skönhet.

Dock torde allmänheten väntat sig ännu mera af de sistnämnda. Att denna förväntan icke fullt blev uppfylld, berodde väl till en del därpå, att orgelns stämmor inte var justerade, och kyrkan var så proppfull af människor och luften så fuktig, att påräknad resonans uteblef. Det är ock möjligt att valvet ovanför läktaren är för lågt, så att instrumentets tonvågor ej kunna på rätt sätt utvidga sig och fylla kyrkan.

Att denna nya orgel af världsfirman Walcker är förstklassig, behöfver nämligen ingalunda betviflas. Herr Leander, som afprofvat instrumentet, har ock fällt ett mycket gynnsamt omdöme däröfver, hvilket kommer att föredragas inför kyrkorådet vid orgelns slutliga godkännande.

Nykarleby församling är i sanning att lyckönska till detta instrument, som för en oöfverskådlig framtid skall bidra till andaktens höjande i kyrkan.

Den gamla orgeln har uppställts i norra korset. Med skäl frågar man likväl, om denna plats är väl vald för ett fornminne. Orgelns yttre är inte synnerligen anmärkningsvärt, och det förefaller som om orgeln i någon mån skulle verka störande på helgedomens regelbundna inre. I varje fall drar den till sig för mycken uppmärksamhet, ty man måste se den samtidigt med det man ser mot predikstolen


Österbottniska Posten 1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll :

 Läs mer:
Orglarna i Nykarleby kyrka av Svante Österbacka.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-01-14, rev. 2016-01-14 .)