Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1986NÅGRA PLOCK UR VERKSAMHETEN DE SENASTE 50 ÅREN

den 22 mars 1936 hölls möte med representanter för olika föreningar. Fattades beslut om att bilda en samarbetskommitté kallad ”Nykterhetsfolkets i Nykarleby samarbetskommitté”.

den 13 oktober fastslogs programmet för 50- årsfesten som skulle hållas på KF den 23 oktober 1936 kl. 19.00.

den 25 oktober -36 hölls jubileumsfest med c 300 närvarande. Medverkande var Valdemar Vestberg, Maria Castrén, Ture och Meri Granqvist, Alfred Tallmark, Johannes Nyström Emma Andersson, Ture T. Sandvik. Utförligt referat i ÖP.

den 7 nov. beslöts anskaffa ett arkivskåp samt ett album för fotografier. (Vardera förkomna) den 6 februari -37 konstateras att samarbetskommittéidén förfaller genom att föreningarna inte utsett representanter.

den 20—21 mars hålls ungdoms- och nykterhetskongress i Nykarleby på missionshuset. Salen till trängsel fylld av unga. Medverkande var Einar Holm, J.A. Rydström, P.R. Fredriksson, Runar Still samt lokala krafter.

den 31 okt. nykterhetsmöte i seminariets festsal. Talare bl.a. Anders Pass och Erik Hedman. — den 19 febr. -38 årsmöte med föredrag av österrikaren Ebenstein, som talade om ett positivt nykterhetsarbete, som skall börja med barn och ungdom.

den 31 okt. hölls ett sparsamhets- och nykterhetsmöte i samråd med ortens sparbank. T.G. avslutade med orden: ”Ungdom spara för framtiden; Tag steget fullt ut, bliv helnykter.”

den 13 jan. -39 höll Landsutskottet för kristligt nykterhetsarbete årsmöte på KF [Kristliga Folkhögskolan].

6—8 okt. hölls lyckade ungdoms- och nykterhetskurser på KF. Tal av bl.a. direktor J. Cederlöf. Meri Granqvist sjöng bl.a. Soldatens sista syn och Klocka ring fred.

29 nov. nykterhetsmöte i missionshuset. I protokollet finns antecknat endast § 1 samt två blanka sidor.

17 febr. -40 hölls årsmöte. Föreningens medlemmar i krigstjänst skall erhålla tidningen Fram gratis på föreningens bekostnad.

9 nov. nykterhetsmöte i seminariet. Seminariets konventskvartett sjöng bland annat Landkjenning under ledning av lär. kand. Sigurd Sid. Rektor Signe Strömborg höll föredrag om Ungdomen och nykterhetssaken. Emma, Ulla och Meri sjön vackra triosånger.

16 febr. -41 möte i samskolan med bl.a. nykterhetsfilm, som förevisades av Artur Lönnblad fr. Hfrs.

 

 

Skolklass vid Kyrkoby skola, där alla även var med i Hoppets Härs verksamhet. Bilden från början av 40-talet.
Skolklass vid Kyrkoby skola, där alla även var med i Hoppets Härs verksamhet. Bilden från början av 40-talet.


7 mars -42 hölls årsmöte i prästgårdens drängstuga. Kyrkoby skola var inhyst där p.g.a. att militären tagit alla offentliga utrymmen i användning för utbildningscentralen. — Diskuterades möjligheten att arrangera ett möte för soldater vid härvarande utbildningsläger.

18 april -43 höll norra nykterhetskretsen möte i samskolan.

30 april -44 möte i Forsby folkskola med bl.a. tal av Ellen Fogel. Solosång av skoleleven Märta Fors.

24 nov. möte i missionshuset. Prosten Forsblom påpekade bl.a. att det nu behövs ett intensivare nykterhetsarbete efter hemförlovningen av krigarna. John Forsberg talade om den danska prästen Kaj Munk som nyligen dödats av nazisterna i Danmark.

april -45 visades filmen Stig möter livet och Afrikas djurvärld vid flera mötestillfällen. [Annons i Österbottniska Posten.]

1—3 febr. hölls nykterhetskurs i Nykarleby med instruktör Gruvberger från Sverige samt John Forsberg, Hans von Schantz m.fl. Stora deltagarskaror.

den 5 nov. -46 möte i samskolan med tal av Elly Jern. Övriga medverkande var Ulla Andersson, Hellen Salo, Håkan Granqvist och Solveig Litens.

17 nov.-46. 60-årsjubileum. Olav Schalin var festtalare. Närvarande vid festen en medlem från föreningens start 1886, fru Hanna Blomström. Seminariets stråkorkester spelade under Rafael Ahlbecks ledning. [En tidsbild av J L Birck.]

Vid årsmöte 8 febr. -47 konstaterade T.G. bl.a. att rusdrycksförbrukningen stigit med 10 procent på ett år och överstiger nu 11 miljarder. Han fastslog att detta utgör lika mycket som det årliga krigsskadeståndet. — Årsmötet beslöt bilda en ungdomsklubb. En styrelse tillsattes.

6 nov. hölls möte i Juthas samlingshus i Svenska dagens tecken.

28 dec. hölls julfest under livlig medverkan av ungdomsklubben. Bl.a. framfördes Topeliuspjäsen om Axels examinering av Stina. I rollerna Gösta Forsgård och Anita Häger.

Årsmötet 28 febr. -48 diskuterade möjligheten av att bygga en sportstuga.

15 dec. talade Ragnar Mannil om ungdom och ideal och Henry Fagerudd om frisksport.

Tiden 28.11.—8.12.-49 höll Föreningsskolan kurs i Nykarleby med nf som värd. Som lärare medverkade Sven Jakobsson, Alfred Huldén, Josef Herler, Ole Jakobsson och Ragnar Mannil. 30 deltagare.

den 5 nov. -50 hölls höstfest i Juthas Uf-lokal. Ellen Fogel talade om nykterhets- och ungdomsarbetet betydelse för en förädlande bygdekultur. Svenska dagens tal föredrogs av Ragnar Dahlstedt.

30 dec. hölls julfest i Kyrkoby skola. Inspektor N.A. Bergsten gav personliga hågkomster av Alli Trygg-Helenius verksamhet och den entusiasm hon kunde tända hos de unga. Hoppets härs kör medverkade med olika inslag i programmet.

3 mars -51 utsågs Elsa Östman till ordförande i ungdomsklubben. Stella Ahlskog valdes till ledare för teatersektionen. Till idrottskommittén valdes Börje Anderson, Mauritz och Bernhard Häger samt Curt Björkman.

21 april gav de unga aktörerna Den borttappade kängan med framgång vid ett offentligt möte.

6 maj hölls Norra kretsens möte i Jutbacka semesterhem.

31 okt. talade inspektor Bergsten om nykterhetsarbetets genombrottstider och gav personliga glimtar från samarbetet med Hilda och Alba Hellman i Vasa.

29 dec. spelade teatergruppen ”Tjuven” på föreningens julfest. Ulla Andersson-Eklund avtackades för hängiven insats under många år. Hon flyttade till Sverige.

Vid årsmötet 16 febr. -52 avgick mångårige sekr. Hugo Casén och blev ersatt med K.J. Frilund. Till ledare för ungdomsklubben valdes Stella Ahlskog.

Under nykterhetsvecka hölls 4 möten, hölls 11 tal för 435 åhörare. Julfesten samlade 105 deltagare. Under året inskrevs 16 nya medlemmar.

Nykterhetsveckan -53 hölls möten i Forsby, Ytterjeppo, Socklot och på KF med tal av bl.a. Torsten Ekholm, John Forsberg och Håkan Granqvist. Håkans Karusellprogram var populära denna tid.

Året 1955 är teateramatörerna fortfarande aktiva.

Topelidagen -56 hölls fest på Kyrkoby skola. Stort deltagande främst av unga. Runar Hedberg höll tal. Sist spelades Astrid Lindgrens treaktare En fästmö till salu.

 

Föreningsprofiler vid 70- årsjubileet 15 april 1956. K.J. Frilund, Ture Granqvist, Ragnar Dahlstedt, Helmi Nylund, Gun-Britt Linqvist, Gunnar Östman och N. August Bergsten.
Föreningsprofiler vid 70-årsjubileet 15 april 1956. K.J. Frilund, Ture Granqvist, Ragnar Dahlstedt, Helmi Nylund, Gun-Britt Linqvist, Gunnar Östman och N. August Bergsten.


I april firades föreningens 70-årsjubileum med ett anslående program.

Ungdomsklubbens styrelse -59: Gunnar Östman ordförande, Gun-Britt Linqvist och Bertel Lassander.

Ture T. Sandvik sekreterare från början av 1959.

16 april 1961 firas föreningens 75- årsfest.

9 mars -63 avgår Ture Granqvist som ordförande för föreningen. Gunnar Östman ny ordförande.

30 april Valborgsmässofirande tillsammans med församlingen med bl.a. korta inlägg kring temat Varför jag hyllar nykterhetsidén. Instruktör A.E. Nybacka talade.

16 okt. -64 beslöt styrelsen stöda byggande av Fjällstugan i Äkäslompolo.

16 jan. nyårssamkväm i Marthagården med Ellen Fogel som talare.

27 sept. -65 uppgörs ett digert program för N-veckan med bl.a. Uno Knuts som talare.

3 jan -66 hade föreningen samlat medel för ett garantibevis för Fjällstugan.

Beslöts att Algot Strömsholm kallas som talare i nykterhetsveckan. Annat program var sång av Gretel Vistbacka och musik av församlingens ungdomsorkester med P. Tonberg som ledare.

Föreningen med i arr. för FSN:s skidmästerskapstävlingar.

Hoppets härs verksamhet förekom vid seminariets övningsskola och vid landskommunens skolor.


Den för alla barn bekanta EOS-vinjetten.
Den för alla barn bekanta EOS-vinjetten.

 

31 okt. -66 firade föreningen 80- årsjubileum. Trygve Eriksson fest-talare. P.T. gav en kortfattad historik. Seminariets manskvartett sjöng och en blåskvartett spelade. Festen hölls på KF. R. Hedberg avslutade festen.

Vid årsmötet 22 febr. -67 avgick T. Sandvik som sekreterare och efterträddes av Pehr Tonberg.

30 okt. nykterhetsvecka på KF med tal av Holger Nystedt. Rundabordssamtal kring frågan: Behövs nykterhet i vår tid? Försäljning av lotter och tändstickor för Fjällstugan.

Föreningen är med i N:veckans kampanj i motion.

Föreningsskolan höll kurs i Nykarleby 20—23 nov. med 35 deltagare. Arrangör NNF och SU.

N-veckan -68 hölls fest på KF med Elly Siegfrids som talare. Sånggruppen The Messengers spelade och sjöng. Veckans tre möten samlade c 300 personer.

Den 12 jan. -69 höll Agneta Nyman ett föredrag om arbetet bland fångarna vid nyårsfesten i FA-lokalen.

Föreningens motionskampanj 1969 samlade 1400 namnteckningar i lådan vid Andra sjön.

På årsmötet 23 febr. -70 berättade T.G. intressanta saker kring temat ”Jag minns ”.

Föreningen representerades vid FSN:s kongress i M:hamn av Iris och Pehr Tonberg samt tre käcka gossar, som förde föreningens färger på förbundstävlingarna med framgång.

På kongressen fattades principbeslut om en konsolidering av nykterhetsorganisationerna under ett tak = FSN.

1 nov. -71 hölls samkväm på KF med Trygve Eriksson kring ämnet Levnadsstandard - Livsstandard. Peter Portin ledde frågesport och Gustav Björkstrand avslutade.

En studiecirkel i föreningens regi samlades en gång i månaden -71 Ämnet var: Fakta kring alkohol.

11—13 aug. -72 ordnade föreningen sin första fjällresa till Äkäslompolo med 38 deltagare. Föreningen stod arrangör för förbundets orienteringsmästerskap

Nykterhetsveckan -73 ordnades bl.a. en storsamling för juniorer med 120 deltagare. Medverkande var Saga Björkman, Siv Sjöholm, Peter Portin, Gunnar Östman och P.T.

Två Eosklubbar verksamma inom vårt verksamhetsområde.

24 febr. -74 hölls årsmöte med program. Arvid von Martens berättade erfarenheter från sin långa och rika verksamhet bland hemlösa och alkoholister. ”Brudorkestern” medverkade med andliga visor

17—19 aug. företogs föreningens tredje fjällresa med Gun-Britt och Gunnar Nylund som dragare. Elna Siegfrids var husmor.

Ur årsber. för 1975: ... ”Mot den bakgrunden förstår man att stadens fäder kände sitt ansvar, när de i början av året beslöt göra inskränkningar i tillbudet på mellanölet. Vi lyfter på hatten för våra fäder ... Hur ska vi nå alkoholproblemens verkliga kärna? Det borde till en ny våg av gemensamt ansvar från skilda håll. Strålkastarljusen borde samordnas för att visa på livets stora och rika källflöden ”

Tjugondag-Knut hölls medlemsmöte med Göran Hellberg, som talade över ämnet ”Min uppgift som medmänniska”.

4 dec. -76 samling för nejdens Eosklubbar. Medverkande var Helge Hedman, Pehr och Christer Tonberg, Peter Portin, Ruben Fransholm och Gunnar Östman. Dagen hellyckad. Program från kl. 9—15.

23—25 juli förbundskongress i Nykarleby. Föreningens 90- årsjubileum. Kjell E. Johansson höll föredrag om frisksport, nykterhet och hälsa. Elly Siegfrids festtalade. Festen präglades av glädje och framtidstro och en varm gemenskap, viket omvittnades av många deltagare. Det musikaliska inslaget rikt: En stråktrio, solosång av Ulla Eklund, duettsång av Carola och Christer Tonberg samt en sånggrupp.

27 febr. -77 gav socialsekreterare Åke Grönros glimtar från det sociala arbetsfältet. Han konstaterade bl.a. att samhället förhåller sig olika i sin inställning till olika gifter ss ex tobak och alkohol. Tobakslagen har gett förbättringar. Fyllerianhållandena i Nkby gick ned med 50 procent under 1976. Orsak: mellanölet bort från affärerna.

Nykterhetsveckan -77 samling för unga och äldre i församlingshemmet. ANT-upplysning, film, frågesport, skjuts från byarna, c 100 deltagare.

24 febr. -78 besökte två elever från Tollare vårt årsmöte och berättade om den planerade utbildningen av Eos-klubbledare. Livlig diskussion.

Under N-veckan många aktiviteter: 1) utfärd till debattillfälle i J:stad. 2) Rundabordssamtal kring ämnet ”Lös problemen nykter” på KF Deltagare i panelen var Åke Grönros, Carita Ek, Gurli Dumell, Gunnar Nylund och Pehr Tonberg. 3) Sekreteraren höll info på högstadiet kring a-frågor.

17 april -79 bildades en FSNU-avdelning. Vid tillfället medverkade Stefan Sjöberg, Ingvald Back och Peter Klemets. Ordförande blev Margareta Norrgård

Trettondagen hölls förbundets temadag i Nkby.

5—9 mars -79 ordnade föreningen en sportlovsresa till Äkäslompolo för 16 ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Carola Tonberg och Gun Wiik var ledare.

1980 ett livaktigt år. Under sommaren var stud. Susanna Siegfrids anställd som barn- och ungdomsledare. Bl.a. ordnade föreningen ett eget Eosläger.

Under N-veckan besöktes skolorna med program.

1981 framförde föreningen initiativ till ungdomsnämnden angående vår ungdomspolitik och till högstadiet förslag om temadag kring A-frågor samt föräldramöte kring filmen ”Ni ljuger”. Atle Strandén talade under N-veckan.

Den 17 april hölls möte i Andelsbankens klubblokal med Max Wester som talade om hälsokostfrågor. Vidare förekom en intressant programpunkt kring ”min dikt”. Kovjoki nf var inbjuden.

Fågelexkursion med Torsten Strandén april -82.

29 aug. -82 fjällresa tillsammans med Esse nf.

N-veckan besök av riksdagsman Erik Enlund från Sverige. Talade på fest och vid träff med högstadieeleverna.

Ur årsber. f. 1982: ” Flera medlemmar är aktivt med i arbetet bland de alkoholskadade, ett arbete som låtit tala om sig en hel del.

28 maj -83 anordnades ”Uddenafton” på Klippan vid Andra sjön. Helmer King informerade.

16 okt. besökte Stefan Sjöberg föreningen och gav tips angående verksamheten och olika aktiviteter.

11 mars -84 beslöt föreningen att understöda Bulleråsprojektet.

3 maj -85 arrangerade föreningen vårfest på KF med Håkan Streng som dragplåster. I programmet ingick bl.a. en minipaneldebatt i vilken deltagarna skulle ge korta svar på utlottade frågor. 200 personer deltog i festen.

11 maj fågelexkursion, varvid 51 arter kunde antecknas.

Programplaneringen inför 100-årsjubileet har pågått under en längre tid.

Årsberättelsen för 1985: Det finns en uppgift i ytterligare 100 år för alla som håller mänskovärdet högt och som önskar ge det mänskliga livet en högre kvalitet. Eftersom vårt land snart har 1/4 milj. alkoholister, så måste det finnas orsak att fortsätta med förebyggande nykterhetsarbete.FÖRENINGEN FÖR SAMHÖRIGHET OCH BRODERSKAP

I en översiktsredogörelse som bygger på källmaterial ur protokoll, berättelser och tidningsurklipp är det endast små glimtar av det inre livet som skymtar fram. I föreningens led har alltid rått en positiv inställning till kristna och humana livsvärden. Mänskor ur alla samhällsskikt har umgåtts, diskuterat, kämpat och förnöjt varandra. Man har upplevt äkta gemenskap kring viktiga livsvärden. Tvärtemot vad somliga påstått, har glädjen och allvaret på ett lyckligt sätt funnit varandra i föreningens verksamhet. Inte minst humorn har varit en viktig ingrediens i umgänget. Eller hur skall man annars förstå den omständigheten, att jordbrukaren, kontoristen, prästen, arbetaren, seminaristen, urmakaren, läraren, tjänarinnan, lektorn m.fl. funnit gemenskap i och utom föreningens sammankomster. Nykarleby nykterhetsförening har varit en verklig gemenskaps- och samhällsfaktor för oräknade skaror. Må den så även förbli in i okänd framtid.HUR SER FRAMTIDEN UT?

Att sia om framtid hör de profeter till. Tidstecknen är många och en hel del av dem är olycksbådande. Mänskan har blivit kunskapsrikare. Mera berest, beläst och även vidsyntare i en viss mening. Allt mera beroende av teknikens vinningar. Mera fritid, mera jäkt! En underlig analogi. Just de dagar då detta nedskrivs har olyckan i det sovjetiska atomkraftverket Tjernobyl ägt rum. Plötsligt ser vi som förklarat att gränserna mellan folken, mellan politiska system, öst och väst, suddas ut. Olyckan, tragedin vet inte av några gränser eller system. Det blir en enda fråga, som är aktuell och allt överskuggande: ATT ÖVERLEVA. Men därtill även, att leva i överensstämmelse med de lagar och lagbundenheter som är nedlagda i skapelsen. De finns dessa lagar. Låt oss lyssna till dem och låt oss se det angeläget att följa dem: Ännu den okända dag, då vi planterar vårt sista träd. Vi har rätt och skyldighet att än en gång visa på att nykterhetsrörelsen står på livets sida. Den dag är ännu inte kommen, då vargar och lamm leker sida vid sida. Många av de oskyldiga lekarna i mänskors umgänge leder till varggropen.ÖVERSIKT ÖVER ORDFÖRANDEN OCH SEKRETERARE 1886—1986

ordförande sekreterare
1886 Karl Nyman Hulda Henriksson?
1888 Hulda Henriksson
1890 G. Laurén
1891 Fredrik Wilhelm Johansson Hanna Castrén
1898 Karl Viktor Petrell Anna Henriksson
J. Schalin -04
Ludvig Birck -07
Elis Johansson -09
Aina Wiik -11
Terese Boxström -12
1915 Terese Boxström G. Holländer -14
Johan Falk -15
Anders Pass -16
1917 A.W. Blomqvist Gunnar Wedenberg -21
1921 Valdemar Vestberg H.J. Häggkvist
  Ture Granqvist -22
1923 Olav Schalin Hugo Casén -23
1930 Ture Granqvist K.J. Frilund -58
1963 Gunnar Östman Ture T. Sandvik -59
Pehr Tonberg -67STYRELSEN 1936—1986

1936   Ture Granqvist, Ragnar Dahlstedt, Hugo Casén, Axel Pensar, Anna Bredarholm
1946 Ture Granqvist, Ragnar Dahlstedt, Axel Pensar, Hugo Casén, Ida Källström
1956 Ture Granqvist, Ragnar Dahlstedt, K.J. Frilund, N.A. Bergsten, Helmi Nylund
1966 Gunnar Östman, Ture T. Sandvik, Gun-Britt Nylund, Elna Siegfrids, Pehr Tonberg
1976 Gunnar Östman, Sigvald Blomqvist, Pehr Tonberg, Gun-Britt Nylund, Elna Siegfrids
1986 Gunnar Östman, Sigvald Blomqvist, Pehr Tonberg, Gun-Britt Nylund, Åke Grönros, Nils Sandvik

 

Nuvarande [1986] styrelse:
Övre raden: Åke Grönros och ordf. Gunnar Östman.
Nedre raden: Sigvald Blomqvist, Gun-Britt Nylund, Pehr Tonberg.

Nils Sandvik.MEDLEMSSTATISTIK 1886—1986

1886=
87=
88=
91=
92=
1908=
09=
10=
11=
12=
13=
14=
160
131
90
94
68
71
85
89
92
93
85
84
15=
16=
21=
22=
23=
24=
25=
26=
27=
28=
29=
30=
81
75
64
62
64
68
73
68
85
96
92
106
31=
32=
33=
34=
35=
36=
37=
38=
39=
1940=
41=
42=
115
110
123
127
123
123
119
115
109
109
98
94
43=
44=
45=
47=
48=
49=
50=
55=
56=
57=
59=
60=
115
115
118
142
149
145
146
180
180
177
160
158
62=
64=
65=
66=
67=
68=
69=
70=
71=
72=
73=
74=
161
137
141
144
143
143
133
134
135
138
136
141
75=
76=
77=
78=
79=
80=
1981=
82=
83=
84=
85=
139
137
139
137
127
128
129
133
152
152
144


NYKARLEBY NYKTERHETSFÖRENING

vid 100-års jubileet 14.06.1986

I
Jag hittar en dag en gammal bok
med protokoll från förr
och till en länge sen gången tid
den öppnar för mig en dörr.

Den talar om en idé som tänt
i unga sinnen en glöd
och kallat och enat bygdens folk
till kamp på liv och död.

Och fiendens namn är Kung Alkohol,
som i förnedring bragt
dem som gett honom övertag
och hemmen ödelagt.

Med brinnande tro på det godas makt
fram tågar Hoppets Här.
Snart räddas bygden från rus och skam
och fienden slagen är.

II
Men kampen var inte så enkel
och segern inte lätt vunnen.
Man blev hånad och utskrattad.
Det gillrades försåtliga snaror
för att få unga på fall.

”Nysto Juss skaffade brännvin till nyåret
och fick föreningens pojkar att bryta löftet.
Det är inte många som står kvar.
Det är så hjärtat vill brista,”
berättar protkollet.

”Lagen är på vår sida,”
säger kvinnfolket och ger sig till skogs
att söka dem som bränner i lönn
och förstöra den farliga dranken.
Om det talar också protokollet.
”Vi kan inte ge upp,
för hemmens och barnens skull måste vi hålla ut,
ta nya tag, när motgångarna kommer.
En dag ska vi stå vid målet.”
Så säger årsmötet enligt protokollet.

III
Tänd ljus,
tänd tacksamhetens varma låga
för dem som gått förut och banat väg!
Tänd ljus
i glädje över dristigheten
hos dem som segt och envist hållit ut!

Men vänd dig sedan om, se ej tillbaka,
se mot din framtid! Målet ligger där.
Och det är du som nu bär elden framåt,
du unga släkte, som har sett en syn:
en giftfri värld,
en mänsklighet av bröder,
en jord som mättar varje folks behov.
Den synen är det lönt att kämpa för,
offra sin kraft, att den endag blir verklig.

Och där du går, går Någon vid din sida,
han som har sagt: ”Allt vad du nånsin gör
emot den minsta utav mina bröder,
det har mot mig, mig själv, du gjort.”

Elly SigfridsKÄLLOR

Forsberg, Systrarna Hellmans liv och gärning Vasa 1952
Forsberg, I kamp för människovärdet Vasa 1955
Svanljung, Hilda Hellman, en minnesteckning Hfrs 1902
Strömborg, Anders Svedberg Vasa 1932
Sanningen om förbudslagen Vasa 1931
Svedberg, Tidsbilder ur Öb folklivet Nkby 1884
Heikel, Minnen från min barndom Hfrs 1945
Dannholm, Vårt land, dess inbyggare Hfrs 1890
Topelius, Alexander den II:s minne Hfrs 1894
Åström, K.J. Hagfors Ekenäs 1972
Granqvist, Nykarleby nykterhetsförening Nkby 1936
Hedström, Nykarleby, Min barndoms och ungdomsstad. Jstad 1958
Birck, Nykarleby stads historia del II Jstad 1980
Österbottniska Posten, olika årgångar
Nykterhetsföreningens arkiv

 


Pehr Tonberg (1986) Nykarleby Nykterhetsförening 1886—1986. Kortfattad redogörelse med huvudvikt fäst vid de senaste 50 åren.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-07-29.)