Zacharias Topelius dagböcker


Företal till första bandet.

Zacharias Topelius' Dagböcker, hvilka med detta band begynna utkomma i tryck. omfatta tiden från den 1 oktober 1832 till den 31 december 1840. Såväl före som efter denna tid har Topelius gjort daganteckningar, men de bilda icke i samma mening som dessa en helhet, utan bestå till största delen af korta, spridda notiser och hafva därför icke ansetts kunna publiceras i samband med de egentliga dagböckerna.

De originala anteckningarna omfatta sammanlagdt omkring 1,300 delvis mycket tättskrifna sidor, sammanhäftade eller bundna i 25 olika mindre och större häften, af hvilka de tidigaste dock bestå af blott några sidor. Af den originala texten har ingenting annat uteslutits än några öfverstrukna eller oläsliga ord, och där så skett, skall detta i de bifogade förklaringarna angifvas.

Den grafiska transskriptionen af den originala texten har dock erbjudit vissa svårigheter, emedan denna förutom vanlig skrift äfven delvis upptager chifferskrift och piktografiska tecken. Dessa miniatyrbilder — om jag så får kalla dem — beteckna vanligen något substantiv, en person, en ort eller något föremål, men kunna äfven ersätta adjektiv, ja ofta t. o. m. hela satser. Det hade helt säkert förlänat boken en prägel af större autenticitet och för ögat erbjudit en originell och fängslande anblick om man kunnat af trycka dessa bilder i texten, men hade detta under närvarande förhållanden ställt sig alltför kostsamt. Visserligen förekomma bilderna i större utsträckning endast under perioden december 1832 — juni 1833, men deras antal stiger dock till flere hundra. I stället har ett helt blad reproducerats i färgtryck, så att läsaren kan få en föreställning om originalets utseende, medan bilderna, där de kunnat tydas, för öfrigt ersatts med deras motsvarighet i ord, tryckta med kursiv stil, men med tre efter hvarandra följande punkter, där man icke lyckats interpretera dem. Från och med den 28 mars 1833 äro bilderna i originalet till största delen utbytta mot siffror, hvilkas tolkning icke erbjudit någon svårighet, då författaren själf bifogat en förteckning öfver deras betydelse. Vid transskriptionen äro de behandlade som bilderna och betecknas alltså med kursiv stil. Där fråge- eller utropstecken förekomma inom klammer, äro de utgifvarens; om de äro inneslutna inom parentes, återfinnas de i originalet. Genom en beklaglig inadvertens [oaktsamhet, fel, motsägelse], för hvilken jag härmed vågar anhålla om läsarens benägna öfverseende, har detta förfarande icke iakttagits i de fyra första arken (sid. 1—64), men kan någon osäkerhet om tecknens härkomst icke uppstå, emedan samtliga därstädes inom parentes förekommande tecken äro utgifvarens och inga sådana af författaren användts. — Kryptografien är af Professor Valfrid Vasenius redan tidigare fullständigt dechiffrerad och här, tryckt med vanlig stil, innesluten inom klammer. — I originalet understrukna ord äro i allmänhet tryckta med spärrad stil. Då sådana emellertid i dagböckerna förekomma i mycket stor utsträckning, ha de mindre viktiga af dem behandlats som icke understrukna, emedan textens typografiska homogenitet i motsatt fall alltför ofta på ett irriterande sätt blifvit afbruten, och sidorna därigenom till sitt utseende förlänats en orolig prägel.

Hvad originalets ortografi beträffar, är den i synnerhet i början mycket sväfvande och inkonsekvent. Man var ju den tiden i allmänhet icke nogräknad härmed; någon säker norm för rättskrifningen gafs då icke, som i våra dagar. Utgående från den synpunkten, att ortografien hos en 14—22 års yngling utgör ett moment af sekundär betydelse, har för läsarens skull i detta afse ende en viss utjämning, men icke en fullt genomförd normalisering företagit, så att alltför störande inkonsekvenser rättats, medan den allmänna tidskaraktären i all väsentlighet bibehållits. Rena slarffel hafva undantagslöst korrigerats. Störande och tätt på hvarandra följande förkortningar, där man icke sväfvat i ovisshet om deras rätta betydelse, ha utskrifvits utan att detta medelst klammer angifvits. Små begynnelsebokstäfver i början af en mening ha ersatts med stora, där icke sammanhanget mellan satserna varit mycket intimt och en från mening till mening snabbt fortlöpande stil kan hafva åsyftats. I sådana och äfven andra fall har författaren ersatt punkt med tankstreck.

Det som sagts om ortografien gäller äfven interpunktionen. Det ligger i sakens natur, att en yngling, som skrifver för sitt eget nöje, icke tar denna sak seriöst. I allmänhet har här — liksom beträffande ortografien — den principen varit vägledande, att det yttre gjorts för ögat så tilltalande som möjligt, för att läsarens uppmärksamhet icke måtte under läsningen stanna vid betydelselösa afvikelser från det normala. Där sådana afvikelser i speciella fall kunnat antagas vara afsiktliga, ha de fått stå oförändrade. Författarens egna principer, så vidtde af den bristfällig interpunktionen kunnat utrönas, ha lagts till grund för normaliseringen.

Hvad däremot språkbehandlingen beträffar, ha absolut inga förändringar vidtagits. Slang- och dialektord, provinsiella egendomligheter i konstruktionen, huru obegripliga de än kunna vara för läsaren, kvarstå oförändrade, men med i noterna bifogade förklaringar, där sådana kunnat ges. Skriföfningar och fraser på främmande språk ingå, likaså med alla sina grammatikaliska fel och brister.

En särskild afdelning förklarande noter (med hänvisning till datum och sida), försedd med fullständigt personregister skall, såsom redan påpekats, bifogas arbetet, då det utkommit i sin helhet. Samtliga under texten förekommande noter härröra följaktligen af författarens egen hand och äro dels skrifna samtidigt som texten i öfrigt, dels vid senare genomläsning af dagboken. Af innehållet i dessa noter torde läsaren med lätthet kunna sluta sig till, hvilka som äro af det förra, hvilka af det senare slaget.

Vid bokens illustrering har man, så vidt möjligt, sökt erhålla ett med texten samtidigt bildmaterial, men där sådant icke stått till buds, hafva afbildningar af senare (eventuellt något tidigare) datum tillgripits. En viss ojämnhet vid bildernas fördelning har tyvärr icke kunnat undvikas, då i fråga om Helsingforsförhållanden bildmaterialet varit så mycket rikare än beträffande personer och förhållanden i Nykarleby. Hvarje komplett band skall åtföljas af en förteckning öfver illustrationerna, med möjligast noggranna uppgifter om originalen.

Ehuru arbetet befinner sig i sin början, ligger det mig varmt om hjärtat att få rikta ett tack till Professorerna Valfrid Vasenius och Yrjö Hirn samt Doktor Gunnar Castrén, hvilkas intresserade medverkan gjort det möjligt för mig att åtaga mig ansvaret för redigeringen. Själfva principerna för verkets utgifning har af dem utstakats, och under arbetets förlopp har jag i för mig brydsamma frågor städse ägt förmånen att kunna vädja till deras förfarenhet och sakkunskap. Därjämte står jag i stor tacksamhetsskuld till Professor Vasenius för värdefull hjälp vid korrekturläsningen.

Till de talrika personer, hvilka icke satt i fråga att ur sina privata samlingar för fotografering utlåna oljemålningar och porträtt och särskildt till intendenten vid Statens Historiska Museum, Dr. K. K. Meinander och intendenten för Helsingfors Stads Museum, Arkitekt Nils Wasastjerna, af hvilkas stora tillmötesgående och insiktsfulla råd jag i rikt mått profiterat, ber jag desslikes att få frambära mitt tack.
Slutligen är det mig en särskild glädje att uttala min tacksamhet till mina äldre kolleger vid Universitetsbiblioteket för talrika råd och anvisningar vid utarbetandet af förklaringarna och för den stora beredvillighet, hvarmed de med sina fackinsikter bistått mig särskildt i smakfrågor.

Helsingfors den 2 december 1918.

Paul Nyberg.                .


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Första införda månaden: Februari 1833.
(Inf. 2004-01-03.)