DECEMBER MÅNAD
{1833}


    14. Lördag. Upp klockan ½ 7. — Ut i staden, till Wasenius m. fl. att reglera mina affärer — packade in — Öller — Klockan ½ 11 med Herr Blank till Herr Baron Rosenkampff — frukostmiddag och ett glas vin. — Klockan 12 middagen  afreste för 2 gången från Helsingfors — Körde tvenne gånger i kull, hvarvid Barons tobakspung förlorades — togo klockan 10 nattquarter på Niuhala i Vichtis. — I dag rest igenom Helsinge, Esbo, Vichtis, 6 mil.


    15. Söndag. Baron på ett besök i grannskapet hos sin svägerska. — Dit. — Middag klockan 5 eftermiddagen (?) à la France. — Vi körde en gång i kull om jag minns rätt. — Jag dels sofde, dels rökte, dels åt lakrits eller talte med Baron, som var mycket munter och god. — Nattquarter på Kauhanoja i Loimijoki efter en dagresa af 10½ mil — drucko thée klockan 10. — I dag har resan fortfarit igenom Lojo, Somero och Tammela.


    16. Måndag. Vårt nattquarter hade varit litet otrefligt. — Afrest klockan 7 på morgonen — klockan ½ 10—12 hos Capellanen Grönholm i Loimijoki — punsch och en god frukost. — Sedermera middag klockan 5. — Nattquarter på Yli Pörvä i Kumo klockan 9 aftonen. — Läste Agda till slut. — Godt ställe — thée. — I dag genom Loimijoki, Hvittis och Kumo. —


    17. Tisdag. Vid Haistila, der Baron tänkte fara öfver Kumo elf, var isen svag och betäckt af flödvatten — fördenskull voro vi tvungne att taga en omväg genom Björneborg. — I denna stad dröjde vi en och en half timme, under hvilken tid spisades frukost (à la France). Lät köpa lakriz. Kl. ½ 1 ankommo till Baron Rosenkampffs egendom, Sonnes, Suoniemi, en mil från Björneborg, der han ämnar dröja litet. — (i dag genom Kumo och Ulfsby) — Duktig middag — ut att bese ägorne — thée om aftonen — läste Klio på säng.


    18. Onsdag. Hela dagen allt ännu på Sonnes. — Större delen af min tid tillbragte jag läsande Finlands allmänna tidningar för år 1812. — Om afton hade Baron kalas för sina landbönder. — Dervid drack jag thée och rökte några pipor. —


    19. Thorsdag. Morgonen klockan 10 afreste från Sonnes. — Strax på eftermiddagen kommo vi i Wasa län. — Vädret var blidt och vackert — järnstängerne på slädan afbrötos. — Vi lågo på Träskvik i Lappfjerd, ett skönt ställe. Jag hörde vargar tjuta. — (genom Ulfsby, Sastmola och Lappfjerd).


    20. Fredag. Slädstängerne hade under natten blifvit lagade. — Vi åto på Elpe eller Pielax i Nerpes — der var en utmärkt vacker bondflicka. — Vi reste i dag genom Lappfjerd, Nerpes, Malax, Mustasaari och Wasa stad. — Till denna sistnämnda kommo vi klockan ½ 8 aftonen. — Vi åkte in på societeten och spisade afton der. — Jag träffade Flander. — Förut äfven Edward Höckert. — Kl. 9 åter derifrån, och togo nattquarter på Martois i Mustasaari. — Mycket trångt rum. — Sigward Kruses bröllop. Vid denna tid i morgon hem.


    2 1. Lördag 1833 Ut på resan klockan 7. — Det gick med god fart genom Mustasaari, Lillkyro, Vöro och sluteligen NyCarleby socknar. — Klockan ½ 4 eftermiddagen ankommo vi till Ny Carleby stad efter en veckas resa. — In till morfar. — Bruden, Moster Augusta, låg illa sjuk. — Hem. — Fru Brunström nästan för döden. — Caffe. — Hemma sedermera här på Kudnis (der jag nu befinner mig) hela aftonen. — Packade ur kappsäcken. —

    22. Söndag. Om förmiddagen i kyrkan på läctern, hörde på Neuman och Moster Augustas 3 lysning. — Baron Rosenkampff, Morbror Gustaf och Tante Emelie här på e. m. Sedermera klockan sju till staden, till morfar, Calamniuses och Lithéns der, jag spelte koriza. — Henric Backman samme respectable, duktige pojke som förr i verlden. — Albert Dyhr et broder Nyberg i det närmaste de samme. —


    23. Måndag. Om jag minns rätt, voro vi hemma hela dagen. (Jag har väl kunnat litet glömma mina dagboks materialier, det är nu Nyårsdagen som jag skrifver detta.) Notification om dans i Jakobstad annan dag jul. — Bastu härhemma om aftonen. — Albert Dyhr brefbärare. — Föranstaltade om lanternor. —
    [Emottog några rader af Mathilda som svar på mitt vågstycke och som ett bevis, att hon ej ogillat det. Goda Thilda, du förblifver dig lik äfven som bildad i stora verlden. Du synes i ett troget hjerta bevara det barnsliga trohetslöfte vi omedvetande svuro hvarandra sista dagen jag såg dig. Gud ske lof, jag har hållit mitt.]

{Annandagsdansen i Jakobstad blev en tradition som fortlevde åtminstone ända till 1980-talet — kanske den gör det än. Då återsamlades på Stadshotellet bygdens ungdomar som spritts till olika studieorter.}


    24 December 1833. Julaftonsdag — Erhöll 2 lanternor och oljade dem. — Stänger anskaffades. — Dagen var mulin och litet snögig. — Bjudning till Morfar. — E. m. De få julklapper Mamma och jag hade att gifva, voro snart inlackade. — Uptände och uphissade mina lanternor. — 8 stycken andra syntes i staden och 3 uti kringliggande trakter. — Summa 13. — Till morfar. — Thée. — Med Henric Backman att spatsera förbi Lithéns. — Till bords. — Julklapper. — Henric Backmans docka. — Jag erhöll 3, en portefeuille af Baron von Rosenkampff, ett västtyg jemte pennknif, samt ny mössa, vest och dylikt.{Vid jakt på nätet efter lämpligt Adventskalendermaterial hittade jag denna vackra och stämningsfulla bild av jul på Kuddnäs. Bågen tillkom 2004 och belysningsstolparna i november 2008. Förstoring.
Foto: Fredrik Smeds, bilden fanns på flickr, Leif Söderlund bistod vid anskaffning av publiceringstillstånd.
(Inf. 2010-12-07. Lucka nr 7 i Adventskalendern.)}


    25 December1833. Året ettusendeåttahundradetrettiotres Juldag. Morgonen voro mina lanternor uppe. I ottesången klockan ½7. — Hem åter. — Tant Emelie här — påtänkt resa till Haralden. — Bjudna på middag till morfar; men voro ej — klockan 5 dit. — Uppe hos Hindric och såg på Koriza. — Från klockan sju till klockan åtta (en visa) — Albert Dyhr. — Hem. — Spelte Sophies nya noter. — [Albert Dyhr vore henne ej värdig.]


    26 December 1833.Annan dag jul eller Stephani dag. — Också bättre än förra årets, men ej heller sådan som för tre år sedan. — förmiddagen hemma. Fru Brunström sades vara på bättringen. — På middag till Morbror Gustaf, som var hastigt blefven sjuk. — Lithéns fruntimmer (nemligen Moster et Rosalie) jemte Calamniuses dito dersammastädes. — Ut 2 gånger att åka, först med Sophie Backman, A. H. Backman och syster, sedan med Rosalie Lithén, J. Calamnius och syster. — Jag slog Rosalie med pisken i ansiktet. — Månförmörkelse. — Lånte Slaget vid Marignano. — Afton derstädes. —


    27. Fredag. Hemma hela dagen; fångade ett lefvande möss — bref från Uleåborg — iordningställde för de väntade kärkomna gästerne från Uleåborg. — Marignano. —


    28. Lördag. Morbror Gustaf frisk åter. — Fångade 2 lefvande möss åt Sophie. — Om afton med Mamma till morfar, till Hindric och rökte en pipa. — Snart derefter till Lithéns, drack thée, såg på den konstiga eldmaschin och resonnerade. Carl Joseph Collander — Königsberg — Mamma, sedan Hindric äfven dit. — Fortunats pung och önskehatt jemte Marignano om aftonen.


    29. Söndag. Ponerades att Farbror Gustaf i dag reser från Uleåborg. — Sophies möss hade om natten slagits, hvarvid det ena blifvit på platsen och sedan nedgräfdes i sanden af det segrande, hvilket dock sedan till rättvist straff för sin illgärning öfverlemnades till pris åt Mosse. — E. m. Tillverkade en liten lanterna helt à propos. — Mamma och syster hade föresatt sig att genomvaka natten, i hvilket lofliga beslut jag med nöje deltog. — För att utestänga Morpheus begagnades caffe med fördel som försvarsverk. — Som reserv användes Fortunats pung och önskehatt. Lägger man härtill en och annan munter visa jemte det trägna arbete fruntimmerne hade, så skall man ej finna det otroligt, att vi ända till klockan öfver 3 afhöllo den hotande fienden. —


    30. Måndag. Gräselig brådska för Sophie och Mamma. — Sanningen att säga, har jag glömt bort mina dagbokshemligheter för dessa dagar, och för att nu skrifva något, vill jag påstå, att vi nu ej ha den sista December, som några törhända skulle förmoda, emedan denna månad onekeligen hafver trettioen dagar. Annons om nyårsdagens dans hos Aspegrens.


    31. Att vi ha sista dagen på vårt gamla år 1833, har jag äran förkunna. Den var till sin quantite, som medlem i veckan betraktad, en Tisdag. — Vi väntade Farbror Gustaf och Moster Marie jemte Cousin Sophie hit i afton, men förgäfves. — E .m. klockan 5 med Mamma till Morfar och der en stund. — Hem. — Lanternorne uppe. — Stöpte. — Å min del ett benrangel (???) — Afskedsmelodi för vårt gamla flyende år, som i rappet drager sista andetaget. — Hurra! — Lefver jag eller vi alla nästa nyår? Om jag kan, skall jag skrifva det inom följande parentes, hvarom inte, så hoppas jag någon annan vill vara af den godheten: (Vi lefde alla, utom morfar.) Chiffer: (Qui intelligat, legat, den som det förstår, läse det.) [Om dessa papper en gång falla i dina händer, min Mathilda, må du gerna ögna dem igenom, oaktadt de egenteligen äro för mig själf.]
    Tiden är ännu ej kommen.


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: Januari 1834.
(Inf. 2003-12-14.)