Journal

För

Januarii, Februarii, Martii och April

Månader

af Året 1834.

7 Häftet.


Zachris Topelius.


Märkvärdig:Glad: . . .Bedröflig: .

1 grad:
1 Januarii
år 1834

1 grad:
2 Jan. år
1833

1 grad:
3 Jan.
1834

2 grad:
1 Januarii
1834

2 grad:
[hoppets]
2 Januarii
1834

2 grad:
3 Januarii


3 grad:
1 Januarii


3 grad:
2 Januarii

3 grad:
förtretlig
3 Januarii


4 grad:
1 Januarii

4 grad:
minnets
2 Januarii


Studiosa: 4 Januarii — Lycklig i läsväg — 4 Jan. — Academica:
4 Januarii.

 JANUARII MÅNAD.


    1  J a n u a r i i  å r  1 8 3 4. N y å r s d a g. Onsdag. Vädret var kallt och klart. F. m. Ute på nyårsvisiter, efter att ha varit i kyrkan. Till Lithéns, Bergers, Borgmästarns [Fredric Calamnius], Morbror Gustaf, Svahns och Fru Brunström. — Emottog här på Kudnis åtskilliga. — E. m. på publique dans, tillställd hos Aspegrens — anträffade derstädes många gubbar — roligt nog — hem klockan 3 om morgonen.
    [Gifve Gud, att detta gryende år måtte se henne lycklig, och må hoppet ännu en gång, genom åsynen af henne, fastare stärka mig i pröfningens svåra kamp.]


    2. Thorsdag. Väntade hela dagen förgäfves på vårt Uleåborgs främmande. — Läste Fortunatus Pung. — Ritade för Syster Sophies räkning. — Möss. —


    3. Fredag. Erhöll bref, att vårt främmande ej skulle komma. — Johanna Calamnius hela dagen hos oss. — Albert Dyhr äfven en stund på f. m. — Sedan emot aftonen broder Henric Backman. — Vi sjöngo och musicerade. — Att åka till och med H. B. omkring staden. — Dessutom inne hos Calamniuses. — Mamma till kl. 12 på bestyr hos Turdins. —


    4  J a n u a r i i  1 8 3 4. Lördag. Märkvärdig genom ett äkta förbund, hvars like NyCarleby stads annaler näppeligen torde kunna upvisa. — — Gissa, hvem som kl. 3 om morgonen störde våra ljufva drömmar? Moster Marie, Faster Lisette och lilla Cousin Sophie från Uleåborg öfverraskade oss angenämt. — De hade rest genom nätterne. — Doppade caffe. — Sof åter en blund. — Baron och Morbror Gustaf här. — Moster Lithén från G. Carleby äfven här. — Förmiddagen aflopp i stillhet. — E. m. klockan 7 på brölloppet. — Kamrater. — — — — — — — Jag, Augusta Johanna Turdin, tager dig, Carl Rosenkampff, till min äkta make, att älska dig i nöd och lust. — Det är knutit, oåterkalleligen, ouplösligt knutit. —
    Dans. — Hindric, vis a vis för hela afton. — Broder Essen. — Valsade för häftigt; hvilket skadade min ännu ömtåliga bröst constitution. — Hem klockan nära 4 morgonen. — Innan dess blef bruden utdansad; högt lyftade hon sin Myrtenkrona af hufvudet, ögonen förbundos, ringdansen blef hvirflande och snabb, handen föll, och Rosalie Lithén bar på sitt hufvud Hymens symbol. — Sålunda passerade denna vigtiga afton, som hos mången förnäm och vacker speculant måtte förorsakat mauvaise humeur.

Carl Rosenkampff. 1833. Augusta Turdin. 1827.
{Illustrationerna fanns redan i kapitlet Augusta Turdin och Carl Rosenkampff i Nykarleby stads historia del III av Erik Birck.}


    5. Söndag. Den såkallade dagen efter brölloppet. Bjudna på middag till Turdins. — De nygifta vid godt humeur, hvilket naturligtvis gäller för ett godt omen. — „Glödande som Frejas kinder, tittar rosen ur sin knopp“ & cet. — Uppe i Hindrics kammare och rökte. — Koriza. — Afton äfven hos Turdins. — Wasastjerna vid så godt lynne, att han uppassade fruntimmerne vid bordet. — Hem. — Beslut ang. morgondagens dans. — Lanternor uppe nu om trettondags afton. —


    6.  M å n d a g.  T r e t t o n d e d a g  J u l. Bjudne på thée, dans och soupé hos Morbror Gustaf. — Middag hos morfars. — Uppe i Hindrics kammare ända till kl. 6. — Carl (Calle) Backman. — Discurrerade om mångahanda. — Inne till danssällskapet, som var ganska talrikt. — Ungdomen begynte med ifver sitt nöje, och de äldre sin conversation, sitt punschglas och trädkarl [ett kortspel]; jag förblef neutral och betraktade overksam, utan särdeles intresse, de hvimlande paren. — … August von Essen, värdige broder i känslor och tänkesätt! — Således förändrar du din banas syftemål blott derföre; det är ett stort offer du hembär — vorbey damit. — Herrarne (de gamle blott) dansade sedermera en menuett. — Hem kl. 12, spelte „Slädfarten“ och gick lugn upp till min ensamma kammare.


    7. Tisdag. Förflöt utan något kalas hemma på Kudnis — Donner Wetter! — bra, Gudskelof. —


    8. Onsdag. Middag hos oss för familjen. — Lithéns, Turdins, de nygifta, Calamniuses, Bergers, Mamsell Sahlbom och A. H. Backman. — H. Backman förvägrade oss den äran. — På eft. midd. spelte de äldre sitt boston eller sin trädkarl. De yngre dansade en sällskapsquadrille, dito vals och dito masurka. — Sedermera sjöngs: Cucu, Hör sjöman Lisken sade, Den döende polacken m. fl. — Min sköna Polska segersång, den jag i H:fors afskref, blef mycket omtyckt. — Aftonmåltid. — Lanternor. — De foro bort. —
    [Aldrig, aldrig glömmer jag en vinterafton för 3 år sedan, då Mathilda med barnslig, välvillig godhet vid en resa till staden slog sin kappa omkring mig och tryckte mig mot sitt hjerta till skydd mot kölden. Hvilka ögonblick!]


    9. Thorsdag. Thée, dans och soupée hos Lithéns. Dit klockan ½ 7. — Eldsken på himmeln. — Dansade 2 quadriller och 1 Potpourri — trefligt nog. — Mat. — Otto Snellman så öfverlycklig, det är, så öfverfull, att han skrattade beständigt. — „Levelius sir smågubbar“, sade C. Stenroth — den utpekade blef stött: „nå, nå, du och jag!“ sade Stenroth för att försona honom. — Hem och uppe på min kammare. — Chifferskrift. —


    10. Fredag. Hemma hela dagen, utom en liten utfart till skräddar Grönqvist. — Tant Rosenkampff spisade middag hos oss. — Fru Brunström på bättringen. Läste Svenskarne i Prag. —


    11. Lördag. E. m. herrskapet på visiter; jag till Broder Hindric och sedan med honom till Calamniuses — Josephinas födelsedag. — Hon spelte Guitarr. — Då kom dit en officer, en finsk Rysse, (donner wetter! de stå i mina ögon under de verkeliga Ryssarne) — Han obligerte la mademoiselle att sjunga och spela. — Afton hos morfar. — Tamme faan, sade morfar, var icke di Ryssarna här utmärkt hyggliga karlar. — Genom herr Johan Enqvists förvållande öfversköljde en syndaflod af svagdricka det Turdinska grändkammargolfvet. — Kudnis. —


    12. Söndag. Om morgonen H. Backman och A. Dyhr uppe hos mig och rökte en pipa. — Öfverenskommelse för eftermiddagen. — Till middag hos morfar. — E. m. kl. ½ 4 med H. B. och A. D. till broder Franz Julius Cederman. — Logren, Stenroth et C. Backman. — Forsbacka. — Toddy. — Der till klockan ½ 9. — Henric Backmans förtroende gläder mig ... — Afton hos morfar. — Om August Riska. —


    13. Måndag. Tjugonde dag Jul. — Vi hade amper köld. Om aftonen hos morbror Gustaf på thée och liten soupé. — N. B. à la famille seul. —


    14 Januarii 1834: Min sextonde födelsedag.
    Tisdag. Klockan ½ 7 om morgonen, i skarp köld, infann sig broder Hindric Backman för att gratulera mig; det var ett heroiskt vänskapsprof. — Äfven mina inrikes (det är inom huset vistande) anförvandter och vänner glömde ej sina lyckönskningar. — E. m. Hit Turdins och de nygifta. — Apropos! I dag morgons uptäcktes af våra drängar en betydlig stöld ifrån I. Lindqvists varuförråder. — Morbror Gustaf och jag åkte af och an till en ria vid andra kampen, som var tjufgömstället. Frill Hendric den sannolika gerningsmannen. — Erhöll som present den ena af pappas stora sjöskumspipor. — Till i morgon var resan utsatt, men bestormad af Fruntimmernes enträgna böner, nödgades min nådige morbror gifva oss ännu en dag. — [Chifferconsept] — Hindric gjorde mig nu ej den äran. — „Också jag  h a r  v a r i t  femton år“. — „Vid sexton års ålder på fjällen jag sprang, och såg i den blånande graf, Mig tycktes så ljuflig var böljornes klang, Der de gå i det stormande haf“ o. s. v.


    15. Onsdag. Rangerade affairer. — Forte Piano. — Bravo! nu lyckeligen öfverståndet. — Om aftonen till Calamiuses — thée och bischoff. — Till Albert Dyhr och Collander, hos hvilken Henric Backman och jag drucko några gläschen gute wein. — Nyheter: af Henric Backman: han hoppas få i sällskap med Meyer resa genom H:fors till Petersburg och Deutschland — af Rosalie Lithén: hon hoppas, det Mathilda i sällskap med Fru Backman i sommar torde hit hemkomma. — Minnesbok. — Min kam förlorad. — Spelte Forte Piano. — Ingen enda sorgelig tanke upsteg uti mig denna afton, den sista under denna min korta vistelsetid hemma. — Upp på min kammare. — [Satt uppe till klockan tre och skref till Mathilda.]
    Anm: se min chifferannotationsbok. —


    16.  T h o r s d a g. Den bestämda afresans dag, en sorgedag för Moster Augusta. — Upp kl. 7. — Rangerade affärer. — Till staden och Turdins kl. 10 f. m. — Der var familjen församlad. — Frukostmiddag med Champagne. — Broder Henric Backman. — Au revoir ma cher mer, ma bonne seur, mes bonnes cousins, — donner wetter, franska språket är annars ej mitt favoritstudium. — Jag åkte i samma Kojoräki, hvarmed jag hitkom i sällskap med baron, nu i sällskap med jungfrun, välädla och dygderika B. St. Damlin, gemenligen jungfru Christin benämnd. — Denna vår första resedag hunno vi 8 mil, och lågo uti Lappo, på samma ställe der Logren och jag sistledne höst logerade. — Qvällsvard. —


    17. Fredag. Kall och stormig väderlek. Från Lappo till Wirdois. — Vi fingo ofta och länge vänta på hästar. — Rummen voro ganska kalla. —


    18. Lördag. Från Wirdois till Kangasala. — Bättre väder än i går, men det yrde och blåste ändock något. — Vi hade så när råkat uti en arger klämma på en gästgifvargård, hvarifrån Baron farit förut, och glömt skjutspenningarne. — Klockan 11 om aftonen till Leutnanten Favorin på Wägsjö gård. — Klockan ½ 2 till hvila. — En god dröm på detta ställe, der jag ej förut legat.


    19. Söndag. Presenterad för frun i huset. — Frukostmiddag, och afreste klockan 1 middagen. Ganska vackert och blidt väder, hvarföre jag ibland satt utanföre. Baron 2 håll med mig. — Ankommo till Tavastehus efter en dagsresa af 6 mil. Åkte in till Leutnanten Munck, äfven en af min morbrors subordinerade. Utmärkt hygglig familje. — Qvällsvard. — Plan att resa redan kl. 9 i morgon, hvilket fägnade mig. — Väl beväpnad. —
    Anm: Hvarje infödd Tavastlänninge kan man vid första ögnakastet igenkänna. — Hos dem är det yttre, och till en del det inre så äkta Finskt, att det är glädjande att se; ty jag föreställer mig våra gamle obändige Hämäläiset, som skaffade Birger Jarl så mycket att göra, måste, oberäknadt den skillnad som culturen verkat, hafva sett alldeles så ut som dessa. Derföre tycker jag om dem, ehuru jag vid de få tillfällen jag haft att bedömma deras charactere, tyckt dem vara något krypande; för öfrigt tjenstaktige och mycket hyggligare mot resande än Åbo läns och Österbottens bönder. Äfven Tavastländskorne hafva sina äkta Finska, till en del vackra drag, men efter mitt tycke deremot föga af de mildare qvinnliga, som pryda våra Österbotniska — mera försvenskade Damer. Nog härom. —


    20. Måndag. Efter intagen frukost afreste vi klockan ½ 10. — Vädret var blidt och vackert, föret ypperligt; derföre satt jag ute hela dagen. Det gick raskt. På mindre än 12 timmar åkte vi tolf mil, hvarunder intogs en måltid, som drog mer än en timme ut på tiden. — A n k o m m o  klock. ¼ till 10 till Helsingfors, jag för tredje gången. — Thée hos min Friherrliga Morbror. Derefter hem till mitt gamla logi, träffade Herr Blank och fann allt som förr.

   

Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa införda månad: Juni 1834.
(Inf. 2003-12-14.)