OCTOBER 1840.


    

„Stod' der en engel vid lifvets port,
ropande högt: „välj, yngling, fort!“

Promenader 1838.


„Målet glänste för min syn
likt morgonstjernan uti skyn.“ —

Nicander, Romfararns afsked.


    1. Thorsdag. Dagen grydde — timmarna ilade. — Octobersolen stod högt på himlen. Afskedsvisiterna voro lyckligen öfverståndna — kappsäcken inpackad — men sadelmakarn dröjde med fotsacken. — Kl. var nära 5 e. m., då jag reste ut genom Kudnäs grind. — Och reste till Smedsbacka för att afhämta Molander, — och fann hela sällskapet på vägen att gå till Juthbacka på thoddy. „Inte reser han i dag från sina courtiser.“ — Men han reste, efter ytterligare söl med Logrens thoddyglas. Och reste in till Harald, dit Mamma och Sophie rest förut. — Det skymde redan starkt. Och 1 ½ timme uppe hos gumman Wacklin. Och samma scener som de förra gångerna, blott att rösten nu var mera matt och resignationen större.
    Vi drucko thé — och sade farväl — hvarpå vi följdes af Mamma, Sophie och Lovisa öfver färjan. Mellertid var det blefvet stickande mörkt och regnet slog oss mot synen. — Vi reste, Molander och jag. — Reste litet hopdragna till sinnes — bakpå kärran satt skjutsflickan och skallrade tänderna. — Jag gaf henne min kappa. — Vi stadnade på Kaup.


    2. Fredag. Här hann Forsén upp oss; och stadnade på Ekola. Vi fortsatte, medan ett lindrigt duggregn afkylde vårt unga blod — Vi reste.
    Det blef middag, blef qväll, blef natt. Strödda strimmor af moln skymde himmelens stjernor. — På afstånd syntes en sällsam rodnad — ungefär i nordvest — en eldsvåda, tänkte vi — och väderstrecket kom oss att tänka hvarjehanda. — Så kommo vi till Sarvicka och funno herrskapet Marklund i sötaste sömn. — Men sällan ha två resande med så godt lynne funnit herrberget upptaget och sig sjelfva nödsakade att resa ut i det vida kl. 9 en mörk qväll. — Ty vi ville till Kahra och kommo dit kl. ½ 11.
    Men — ducente numine adverso — kommo vi till orätt gård — skreko på ödet och egen dumhet — men funno en pratsam värdinna, som visste berätta:
    „Quam quæris nupta est illa in mense praeterito — erat in veste nuptial i formosa. — Jam vero est in Hongolam virum secuta.“


    3. Lördag. Morgonen derpå gick jag i andra gården. — „Kan Ementä säga om här är ett par galoscher qvarglömdt?“ — „En minä niitä löysinut.“ — Så. Den unga pojken var 19 år, berättade hon — jag hörde: yhrexenkymmendä, och började skratta. — „Jouluo asti nyt taas tultiin?“ — „Tuli“ — „Sepä hyvä — sittä G — kotona asuu — ja mullekin korja tyttö sittä — „mitä se minun koski ?“ Mutta miksikö värelle viikolla tulla? — Ja, miksikä? Jag är dålig att räkna.
    Mellertid upphunnos vi af Orgelfilaren Marklund med fru och kammarjungfru — resande till Wiborg, i hvilkas agreabla sällskap resan fortsattes till Kallenautio — der hela det värda resesällskapet inpackades i ett litet kyffe — och Molander till allmän förlustelse föll ned genom sängen, hvaröfver den unga frun anställde betraktelser hvad som möjligtvis kunde tynga så rysligt.


    4. Michaelidag. Michaelidagen fortsattes färden. Hjulena på Marklunds bagagevagn halkade unnan och lilla kammarjungfrun lemnade och sitta på vägen.
    Från Huutjerfvi — der vi rastade för att dricka dubbelt öl — hade vi en liflig och glad utsigt åt den höga skogsbacken, som hvimlade af hundradetals åkande, ridande, gående och brokigt klädda figurer, som vid hemresan från Kangasala kyrka måste passera gästgifvargården. Äfven vagnar med granna damer rullade förbi, och färgerna stucko bjert och lifligt af mot skogens eviga grönska i fonden. Samma vuer mötte oss på morgonen vid Ohrivesi kyrka och vunno i lif och behag genom den mildaste luft och den klaraste sol October kan ge. Hvem kan förtycka att vi då funno äfven landsvägen hafva sin trefnad, medan vi nickade åt alla gummor och kastade slängkyssar åt alla flickor, sjungande: „Ring med sin drottning“ — „Jänta och jag“ m. fl. dylika.
    Anmärkningar om Tavastland: dess brist på hyggliga flickansigten m. m. På Ilmoila skiljas vi från Marklunds — slumra på Mierola —


    5. Måndag. Fortsättning. Dejeuner i T:hus. — På Turckhauta anträffas färgaren Wirberg med barn och blomma — och en vacker flicka — hvilken nådigt behagar antaga en bjuden kopp caffe. —
    Unnan natt och regn flydde vi in till Skafvaböle bland sexfotadt och tvåfotadt pack. — Men att sofva i samma bädd som en gång i verlden E — det var dock en tröst, och jag drömmer visst — — nej punkt.


    6. Tisdag. Följande morgon befunnos min pipa och en tom bouteille bortstulna ur kärran. Vi voro nöjda att kl. 10 f. m. befinna oss i


H e l s i n g f o r s.

 
Topelius dagböcker (1921) fjärde bandet andra avd. utgifna af Paul Nyberg.


Nästa införda månad: December 1840.
(Inf. 2004-12-12.)