Bottniska handelstvånget
bottniska handelstvånget, benämning på de bestämmelser i den äldre svenska handelspolitiken, genom vilka städerna vid Bottniska viken i merkantilistisk anda förbjöds att sända fartyg till orter s. om Stockholm och Åbo och att motta besök av utländska fartyg. Strävanden i denna riktning kan spåras redan på 1300-t., men en fast institution blev b. först i mitten av 1600-t. Genom b. skulle främst Stockholms, men även Åbos handelsintressen tillgodoses. Under hela frihetstiden gjordes energiska ansträngningar att få b. upphävt (bl.a. av Anders Chydenius), och vid 1765 års riksdag kröntes dessa strävanden med framgång. Upphävandet av b. hade dock inte någon omedelbart stimulerande verkan på sjöfarten i de berörda städerna. Under nordamerikanska frihetskriget (1775—83) gav seglationsfriheten de österbottniska städernas skepp såsom neutrala helt nya möjligheter till fraktfart och direkthandel förbi Stockholm. (O. Fyhrvall, Om det bottniska handelstvånget, 1882; A.J. Alanen, Stapelfriheten och de bottniska städerna 1766—1808, Hist. o. litt.hist. studier 31—32, 1957; G. Sundberg, Partipolitik och regionala intressen. Studier kring det bottniska handelstvångets hävande, 1978)Uppslagsverket Finland (1982).