Fjärding


bol, administrativ territoriell enhet, se fjärding.


fjärding. 1. fi. nelikko, gammalt rymdmått i Sverige-Finland, för torra varor = 1/8 tunna = 18,3 1, för våta varor = 1/4 tunna = 31,4 1, senare 30 l, numera inofficiellt 28 kg.

2. F. var mot slutet av medeltiden benämning på en administrativ territoriell enhet. En f. var mindre än socknen och förekom i Tavastehus, Borgå, Viborgs, Nyslotts och Korsholms län, delvis även i Kumogårds län. F. motsvarades i Raseborgs och i Åbo län av bol, på Åland av marklag och i en del av Kumogårds län av tridung. Varje socken hade vanligen fyra f., vilka i sin tur indelades i byar, utom i Viborgs och i Nyslotts län, där motsvarande term var nötslag resp. tionde. Under den tid beskattningen var kollektiv, levererade f. gemensamt skatt. Tjänsteförrättare i f. var fjärdingsmannen, som valdes bland bönderna. Titeln fjärdingsman, som senare innehades av underordnade polismän på landsbygden, avskaffades i Finland 1891. (Art.f. Kulturhist. lexikon f. nordisk medeltid)


fjärdingsväg, äldre längdmått, fjärdedelen av en gammal svensk mil, = 9 000 fot = 2672 m.
Uppslagsverket Finland (1982).
(Inf. 2003-09-06.)