Folkets hus


folkets hus
(soc.dem. työväentalot, folkdem. kansantalot), fastighet som inrymmer samlings- och expeditionslokaler för arbetarorganisationer. De socialdemokratiska arbetarföreningarna innehar ca 790 f. Kommunisternas och folkdemokraternas omkr. 150 f. är anslutna till folkets hus-föreningen Kansan talojen liitto, gr. 1950.

Landets första f. byggdes 1889 av Åbo arbetarförening. Antalet f. växte sedan stadigt fram till 1916, då en toppunkt nåddes med 940 f. Under kriget 1918 brändes ett flertal f. Husen beslagtogs sedan av myndigheterna men återlämnades 1919. Genom den ideologiska linjebrytningen inom arbetarrörelsen på 1920-t. kom ca 200 f. att tillhöra föreningar som stod till vänster om socialdemokratin. Dessa hus stängdes under Lapporörelsens tid på 1930-t., varefter en del överläts till socialdemokratiska och en del till borgerliga föreningar. De sistnämnda återlämnades efter andra världskriget till arbetarrörelsen med stöd av en 1946 stiftad lag. — Nya f. byggs fortfarande i städer och större tätorter, men de har ofta nya, affärsinriktade funktioner. (J. Hakulinen, Työväentalokysymys,1955)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Karleborg av Lars Pensar.
(Inf. 2005-01-07.)