Krigsskadeståndet

krigsskadeståndet
. Enligt vapenstilleståndet i Moskva 1944 hade Finland att inom sex år erlägga k. i varor till ett värde av 300 milj. gulddollar till 1938 års priser. Leveranserna skulle ske efter ett på förhand fastställt tidsschema; för förseningar stadgades 5 % månatlig ränta. Finland hade inte rätt att åberopa force majeure. Metallindustrins produkter utgjorde 2/3 av leveransernas värde (jfr tabellen), vilket tvang näringslivet att kraftigt bygga upp denna industrigren. Skogsindustrin lyckades hålla terminerna, men leveranserna av maskiner, fartyg m.m. försenades p.g.a. svårigheterna att få råmaterial och komplettering av utsliten industriell utrustning. Detta lyckades endast genom tillmötesgående främst från Sveriges och USA:s sida. Att Finland gick i land med den svåra uppgiften (fördelat per inv. var värdet av k. det största i världen) berodde även på att Sovjetunionen 1945 gick med på att förlänga betalningstiden till åtta år. 1948 efterskänktes 50 % av det resterande beloppet, så att k:s slutliga värde nedgick till ca 226 milj. $. K:s marknadsvärde var dock betydligt högre, uppskattningsvis 445 milj. $; vid prissättningen av varorna hade man följt felaktiga normer, vilket gjorde att det nominella värdet kom att ligga alltför lågt. Från finländsk sida administrerades k. av Delegationen för krigsskadeståndsindustrin (se d.o.). Leveranserna avslutades 19/9 1952. — K. visade sig sedermera ha haft stor betydelse för industrin och näringslivet i Finland som en inkörsport till ett omfattande ekonomiskt och handelspolitiskt samarbete med Sovjetunionen. (J. Auer, Suomen sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle, 1956; J. Harki, Sotakorvausten aika, 1971)


Varugrupp

värde i
milj. $  

% av leve-
ransernas 
totalvärde

Maskiner, anordningar
och industriutrustning

70,5

31,1

Nya fartyg

66,2

29,2

Pappersindustriprodukter

34,9

15,4

Träindustriprodukter

28,0

12,4

Kabel

12,9

5,7

Fartyg ur handelsflottan

14,0

6,2

 

226,5

100,0



Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Delar av Jouper produktion gick till krigsskaderståndet.