Mantalskommun


mantalskommun
, särskild kommun inom kommun på landsbygden, består av ägarna eller innehavarna av i mantal satt jord. Stadganden om m. finns i 1898 års förordning angående kommunalförvaltning på landet, som till vissa delar (2 och 7 kap.) fortfarande är i kraft. M:s angelägenheter dryftas på mantalsstämman (eg. kommunalstämman, jfr kommunalfullmäktige), där rösträtten är graderad efter mantalet. Då de flesta bördorna som åvilat m. (vägunderhåll, skjutstjänst, underhåll av tingslokaler och fångtransport) avlyfts, återstår för mantalsstämman endast ett fåtal ärenden att behandla. M. har i dag en uppgift främst som handhavare av den egentliga lantbrukarbefolkningens gemensamma angelägenheter. Institutionen har beskattningsrätt vid sidan av staten, kommunerna och kyrkan, men denna rätt utnyttjas endast av ett fåtal m.


Uppslagsverket Finland (1983).