Skråväsen

skråväsen
, en korporativ organisation av hantverket i städerna, som under medeltiden uppkom i Mellaneuropa; rätten att utöva ett hantverk förbehölls medlemmar av skrået. S. kom till Finland först i början av 1600-t. Den första lokala skråordningen utfärdades 1624 i Åbo och 1669 gavs en allmän skråordning, som gällde i hela riket. I praktiken inskränktes skråtvånget väsentligt genom 1739 års lagstiftning rörande tillsynen över industrin, där manufakturer och fabriker placerades under hallrätternas (se hallordningar) domsrätt. Småningom uppstod även en allt starkare opposition mot s.; till kritikerna hörde bl.a. Anders Chydenius. Under Gustav III:s tid lättades skråtvånget såtillvida, att skråna inte var obligatoriska i nyanlagda städer (ss. Tfrs, Kuopio och Kaskö). Trots att s. på andra håll var på tillbakagång, grundades i Finland ännu i början av 1800-t. nya skrån. Skråtvånget upphävdes 1868 och 1879 ersattes skråna med näringsföreningar (se d.o.). (E. Alf-Halonen, Taistelu ammattikuntalaitoksesta Suomessa 1800-luvun puolivälissä, 1954).


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
Stadens hantverkare fick problem när s. avskaffades. Hantverkare och industriidkare av Erik Birck.
(Inf. 2003-12-26.)