Obs. Brunnsdrickning vid Brunns-
holms helsokällan i Nykarleby

vidtager i år den 15 nästinstundande juni, och blifver brunnsafgiften 6 Fmk för hela sejouren. De brunns-gäster, åt hvilka läkaren föreskrifver artificiella vatten, kunna genom undertecknad erhålla sådana snabbt anskaffade från Edvard Forsbergs et Co. vattenfabrik eller från andra ställen till fabrikspris med tillägg af transportkostnaden per ångbåt.
     God och billig restauration finnes på stället. Sim-
hus till fritt bruk för brunnsgästerne samt en fullgod kägelbana mot särskild ersättning finnas äfven vid brunnsinrättningen.
     Brunnsinrättningen är belägen på ett naturskönt ställe
i Nykarleby elf, på läcka holmar, förenade med hvar-andra, staden och det vackra landstället Saarela medelst broar för gångare.
     Brunnsdrickningen, som under några år hvilat vid Brunnsholmskällan, visade sig i fjol, då brunnnsdrick-ning åter vidtog särdeles välgörande och åstadkom för tillfället ett välbefinnande för dem, som begagnade källans vatten.
     Brunnsläkaretjensten bestrides af provincialläkaren, medicine- och kirurgie doktorn F. Forsius.
     Tillfälle att erhålla ång-, kar-, sitt-, gyttje-, dusch- och finska bad gifves dessutom i Karlbergs badhus, beläget straxt invid staden.
     Beställningar af rum för aflägset boende, som skulle önska begagna sig af brunnsinrättningen, expedieras äfven, då derom korresponderas med undertecknad.

Nykarleby den l maj 1871. (3)3 E. L. J Gellin.


Brunnsdrickning vid Brunnsholms helsokällan i Nykarleby i Vasabladet, nr 21 den 27 maj 1871.
Två dammhöjningar och 136 år senare finns inte minsta tillstymmelse av Brunnsholmarna kvar. Det mittersta nybyggda huset står ungefär där brunnssalongen fanns.
Två dammbyggen samt en dammhöjning och 136 år senare finns inte minsta tillstymmelse av Brunnsholmarna kvar. Det mittersta nybyggda huset står ungefär där brunnssalongen fanns.
Foto: Lars Pensar, maj 2007.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-11-03, publ. 07-12-03, rev. 2022-01-04 .)