Nykarleby

Gågata
vid kyrkan

Stadsplan och stadsplaneändring för det sk Nygårdsområdet inklusive kyrkans omgivning i Nykarleby framläggs till allmänt påseende. Om planen förverkligas innebär det en radikal förändring av kyrkans omgivning. All trafik leds då öster om kyrkan medan området väster om kyrkan reserveras som gågata och parkeringsområde.


I övrigt innebär förslaget enligt beredningen att byggnadsrätten inskränks något. Man anser numera att Nykarleby inte behöver högre byggnader än högst trevåningshus. De verkliga höghus som finns i Nykarleby centrum är förresten enligt stadsdirektör Börje Nygård tillkomna på helt olagligt sätt, men som vanligt i sådana här sammanhang går alla inblandade fria och man står där med faktum. Det är en taktik som ofta tillämpats.

Enligt stadsstyrelsens beredning saknar Nygårdsområdet generalplan. I nuvarande delgeneralplaneutkast är området reserverat för centrumfunktioner med värdefull kulturmiljö. Vidare sägs det i beredningen att de förslag som nu framläggs strävar till att förbättra trafiksäkerheten vid kyrkan samt att bibehålla småhusmiljön på det övriga Nygårdsområdet.

I övrigt är det helt omöjligt att av den skriftliga beredningen avgöra vad som varit oriktigt planerat, obefintligt planerat eller olämpligt planerat av det som man nu rättar till.

Under de 14 dagar planeförslaget är framlagt till påseende kan intresserade sakägare komma in med anmärkningar.Hans Wikman, Vasabladet, våren 1981.

Läs mer:
Parkeringsplatserna utfördes 198X, men i stället för att göra Brogatan, d.v.s. Bankgatans förlängning förbi kyrkan, till gågata, enkelriktades den och Sollefteågatan. Några av staketplintarna fick ny användning på gravgården.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-11-19.)