V. K. E. Wichmann
Hågkomster från min Nykarleby-tidIV. Några interiörer ur läroverkets inre och yttre liv.


De första lokalerna i läroverksbyggnaden voro till en början rätt bristfälliga och enligt tidigare uppgifter oförsvarligt kalla och dragiga. Småningom blev dock förhållandet bättre. De kalla rummen torde även i sin mån ha medverkat till den förfärande höga sjuklighetsprocenten (tuberkulosen) bland de tidigare elevgenerationerna. Vid undersökning torde det också ha framgått, att sjukligheten till en del berott på det extra arbete som ålåg eleverna till en början genom att alla rums eldning och städning ålåg dem. Uno Cygnæus hade sina egna originella åsikter i detta hänseende, påverkad av förhållandena i Tysklands seminarier, vilka för honom representerade förebilder både i ett och annat avseende. Jag har av äldre forna elever vid seminariet hört uppgivas, att då Cygnæus till en början avgjort var emot anställande av särskilda vaktmästare, seminaristerna nödgades stiga upp om morgnarna redan kl. 5 och 6, elda och städa, och därpå förbereda sig till dagens lektioner. —

Vid internatet rådde samma förhållande och delvis ännu in i nuvarande tider.

Övervakningen i internatet orsakade direktorerna i allmänhet mycket bråk. Många av »gossarna» gjorde sig under alla direktorers tid skyldiga till i reglementet förbjudet »nattlopp», varför många sorglustiga episoder utspelades då och då. Bland annat hade själva överdejouren vid internatet varit under par dygn frånvarande hos någon »väninna» i Soklot. När han äntligen hemkommit och tillspordes av direktor Schalin, hur han vågat göra sig skyldig till något dylikt, lär han ha svarat: »När vi nu ha en så snäll direktor, med lynne påminnande om hans morbroder, den store skalden, trodde jag mig våga försöket». — Under min tid lät jag förfärdiga en särskild ringapparat i internatets utgångsdörr för att kontrollera dylika nattvandringar. En gång befanns densamma dock oskadliggjord genom inkilande av en pigg i apparaten, vilket naturligtvis snart upptäcktes och påtalades Utflykter genom fönstren torde ej heller varit så alldeles ovanliga. — Till och med från den stränge direktor Conradis tid finnas sorglustiga episoder om dessa »pojkaktigheter» eller vad man skall kalla dem. En av seminaristerna tillspordes av Conradi om syndarens nattliga besök hos en »Amerika-änka» i Källbacken, och det omoraliska i dylikt, vartill delinkventen svarade: »Men direktorn känner ju till skriftens bud, att man skall besöka änkor och faderlösa barn i deras bedrövelse för att trösta dem». — Vartill den häftige direktorn, som också brukade begagna kraftord, då han blev uppretad, lär ha yttrat: »Nå drag nu till h—e med dina bibelcitat.»

Även inträffade, antagligen såsom följder, några sådana »olycksfall», att vederbörande själv eller hans blivande svärfar nödgades anmäla, att syndaren genast måste »låta viga» sig, vilket bl. a. förrättades av dåvarande direktorn, ävenledes präst. — En av mina elever i 2:dra klassen anhöll också bl. a. att få resa hem »för att låta döpa sitt barn». »Är ni då gift?» sporde jag förvånad. »Ja, det hände sig ju så i ungdomsyrseln» ljöd svaret. En annan, som hos mig angivits för alltför täta besök hos en ensam dam i staden, svarade mig på tillfrågan, om han var förlovad med fröken i fråga: »Nej — bara pussförlovad, men utan förlovningsring!» — Gå dit se'n! — Dock måste medges, att den sedliga andan överhuvudtaget under hela seminariets tillvaro varit jämförelsevis oklanderlig.


Detta var även fallet med avseende å elevernas begagnande av starka drycker, vid vilka visserligen en och annan under sin tidigare existens såsom matros, lots, industriarbetare o. s. v. varit ej alldeles ovan att begagna. För min del brukade jag ej i internatet spionera och »undersöka» elevernas skåp och andra gömmor, vilket tidigare ibland har skett. Men en gång råkade jag vid terminens ingång vid min inspektion av internatet se på hyllan i ett för tillfället öppet skåp en rätt försvarlig brännvinsbutelj. »Jaså, Ni tycks ha försett Er med vägkost? sporde jag.» — Buteljen är inte min utan en här i närheten bosatt folkskollärares, som tills vidare deponerat den här för att i morgon avhämtas. Jag tillkallade nu vaktmästaren, som i min och samtliga interners närvaro sönderslog »corpus delicti» mot grundvalen. Kostligt var att se de bedrövliga minerna hos den verkliga ägaren, som vid närmare undersökning befanns »mer än misstänkt» att ha gått med falskt vittnesbörd och även några andra, som kanske hoppats få del av välfägnaden. — En ännu sorglustigare händelse kan jag även i slikt avseende här relatera.

Efter min hemkomst från en å tjänstens vägnar företagen resa till Helsingfors, rapporterade en av seminariets lärare, att två av läroverkets i staden boende lärjungar jämte en folkskollärare hade haft för sig ett dryckeslag och råkat i slagsmål sinsemellan och till och med hamnat i polisfinkan. Saken befanns dock ej så svår, som den först relaterats. Jag besökte i alla fall de skyldiges bostad i sällskap med seminariets vaktmästare och konfiskerade i de anklagades frånvaro en till hälften tömd större punschkanister, vilken medtogs. De tre anklagade tillspordes nu av mig vid kansliförhöret, hur det nu rätteligen förhöll sig med hela affären. Gossarne, som haft någon timme på sig att eftertänka försvaret, uppgåvo, att de blivit så intresserade av min senaste beskrivning i geografi av de sedvanliga tjurfäktningarna i Spanien, att de vidtalat en av sina forna kamrater, en folkskollärare, som tidigare varit sjöman och även, enligt uppgift närvarit vid en tjurfäktning i Barcelona, att »åskådligt» beskriva tillgången, vilket skett så handgripligt, att den som föreställde tjuren råkade »smått i gräl» med sin toreador. Jag tillsporde nu folkskolläraren, som agerat picador, om publiken under den tjurfäktning han bevistat i Barcelona, brukade även under pauserna inmundiga någon slags traktering. »Visserligen, bananer och apelsiner»! »Jaså!» — sade jag och framtog punschflaskan. »Antagligen också dylik vederkvickelse»! Nu kunde naturligtvis delinkventerna själva ej mer hålla sig allvarsamma, utan brusto, trots situationens allvar, i skratt.

Straffet blev efter förhållandet relegation på viss tid. En kort tid härefter verkställdes sedvanlig inspektion av överinspektor Rauhamaa, åt vilken jag berättade den tokroliga historien. Han skrattade omåttligt och sade sig komma att roa skolstyrelsens medlemmar under kaffepauserna med berättelsen.

Ett par veckor därpå besökte jag åter i tjänsteärenden skolstyrelsen. Dåvarande överdirektören, baron Yrjö-Koskinen kom storleende emot mig och hälsade mig hjärtligt välkommen från Nykarleby seminarium med dess »fiffiga tjuvpojkar till seminarister». Vi ha haft omåttligt roligt, hela skolstyrelsen, åt Rauhamaas referat av tjurfäktningen i Nykarleby!» Ja, ja! Icke alla pojkar äro paddor i livets morgon, säger den store humoristen Mark Twain.

Några allvarligare, längre relegationer förekommo dock inte under hela min tid vid läroverket och ingen enda för alltid.

Elevernas uppförande under lektionerna var huvudsak mönstergillt, utom för en enda högst originell lärare, t. f lektorn i slöjd, som visade sig vara omöjlig att upprätthålla något slags disciplin, varför han ej heller utnämndes till tjänsten. Fliten och uppmärksamheten lämnade åtminstone vad mig vidkom, ej egentligen något att vidare önska och jag bevarar i tacksamt minne hela min lärarverksamhet hos mina »präktiga» svenska gossar.  —

I normalskolan (övningsskolan) var även detta fallet med lärarkandidaterna. Men många tokroliga episoder inträffade vid deras »uppvisningar» och övningslektioner, som av de olika seminarielektorerna till allmän gamman refererades. Det var naturligt, att de unga och ovana lärarna ofta missförstodo sina lärares anvisningar och därför gjorde sina misstag. Några av de »'roligaste» må här kanske kunna refereras.

Så t. ex. berättade en av lärarkandidaterna under en lektion i biblisk historia, huru Jesus vid intåget i Jerusalem begagnat sig av ett ovanligt kräk, nämligen en åsna. — Varför gjorde han det och red ej på en häst? När normalskoleklassen naturligtvis ej kunde besvara frågan, ville läraren leda eleverna på rätt spår genom att fråga: »Nå — vilka egenskaper utmärka åsnan»? Läraren ville förstås få fram ödmjukheten. Men som ofta sker, var ej elevernas tankegång densamma som lärarens, utan en liten flicka svarade: »Åsnan är — envis!» Läraren tappade koncepterna och tillade: »Ja, ja, det är rätt svarat!» — När nu religionsläraren anmärkte om kandidatens »dumhet», att förlikna Frälsaren vid en »åsna», svarade han indignerad: »Inte mente jag precis så — och för resten var jag mindre väl förberedd!»

En annan gång behandlades instiftandet av nattvarden och kandidaten, en morsk och ståtlig yngling, berättade åt klassen, huru Jesus meddelade åt sina lärjungar, att en av dem i den natten skulle förråda honom. Petrus bad nu Jesus uppgiva förrädarens namn och fick genom Johannes veta, att det var Judas, åt vilken mästaren räckte det indoppade brödet. — Judas begav sig därpå ut. Kandidaten ville nu riktigt åskådliggöra hans förbrytelse genom att knyta näven, stampa i golvet och med dundrande röst till klassens fasa utropa: »Och från den stunden for satan in i Judas!»

En gång skulle en annan lärarkandidat inskärpa tionde budet. Vid meddelandet att man ej bör »hysa begär» bl. a. till sin nästas hustru, frågade kandidaten: Hur kan man locka henne därtill? En liten tös svarade: »Man visar henne — pengar.» Ja, ja, så är det — svarade läraren.

Det syndiga bruket av svordom pointerades av en lärarkandidat åskådligt genom att låta tre av eleverna giva exempel på dylika, tills religionsläraren fann nödigt att ingripa och göra slut på exempelgivandet.

Under en övningstimme i assyrernas historia berättade kandidaten, som av mig uppmanats, att vid tillfälle kombinera elevernas kunskaper i allmän historia med lämpliga sådana i bibliska historien, hurusom assyrerna drogo ut i härnad enligt bibelns ord med »hästar, vagnar och resenärer». Barnen fingo beskriva en häst och därtill en vagn. »Vem har sett en vagn?» — En liten flicka uppgav »fiskal Olssons vagn!» Jaha — det var rätt! »Men vad förstås med resenärer?» Ingen av barnen hade någonsin hört det ordet. Jo — det var — lievagnarna som kördes in i fiendens läger. Vid min kritik av en dylik dumhet medgav kandidaten, att han själv ej förstått, att med resenärer menades kuskarna på lievagnarna.

Under en annan övningstimme berättade en kandidat, att mongolerna plägade efter sina segrar uppresa såsom troféer sina slagna fienders huvudskålar såsom pyramider av »mansspillning!» Då jag frågade, varifrån han fått denna häpnadsväckande notis om mans spillningen, svarade han: »Ur direktorns egen lärobok». — Men där står mans spillan, icke mansspillning! »Ja — jag har aldrig hört ordet mansspillan! »svarade kandidaten. Vis av skadan lät jag i följande upplaga av min lärobok eliminera både detta och andra ovanligare språkbruk för undvikande av dylika »qui pro quo» för framtiden.

Många andra dylika roliga »misstag» kunde ännu refereras. Men dessa i början unga och ovana lärarkandidater blevo likväl sedermera goda och kunniga lärare i sina respektive skolor och läroämnen. »Alla barn i början», lyder ordspråket, och övning ger färdighet».

Om mina lärjungars flit, intresse och uppmärksamhet vittnar även det uttalande, som gjordes mig av ett par tre studenter, att seminaristerna, enligt vad de själva fått erfara, hade åtminstone samma och ofta till och med, långt bättre och gedignare kunskaper, bl. a. i historia och geografi än studentkandidaterna. Detta berodde väl kanske också därpå, att jag städse inskärpte hos mina elever att de utom läroböcker de skulle läsa historiska och geografiska vidlyftigare arbeten och skildringar.

Arbetet bedrevs, vågar jag påstå, rätt intensivt vid läroverket. — Men säger den vise Salomo: »Arbete haver sin tid; vila och nöjen även sin!»

Vad nu seminaristernas nöjesliv beträffar, så sörjde såväl läroverket som de själva för nödig omväxling och förströelse. En afton i månaden samlades hela läroverkets lärar- och elevkår till tedrickning hos direktor, där programmet utfördes av eleverna själva med deklamation, sång och musik. Ett elevkonvent existerade även med ungefär samma program vid sina tillställningar i seminariets festsal i direktors och särskilda lärares närvaro. Även någon konserttillställning gavs av eleverna under musiklektorns ledning. Dimissions- och examensdagen gav direktor alltid en större middag för lärarpersonalen, inbjudna stadsbor och de avgående lärarkandidaterna. Härvid höllos förstås vederbörliga tal och bjöds på sång och musik. Det bästa förhållande rådde alltid mellan lärare och elever, kanske bättre än vid många andra undervisningsanstalter.

En komisk episod från min första närvaro såsom nyss bliven ung lektor vid en dylik dimissionsmiddag vill jag även referera.

Dagen före dimissionsexamen uppvaktades jag av en av de avgående kandidaterna. »Jag har erfarit, att Ni, vår unge, nye lektor skall vara något slags skald eller poet. Nu ville jag därför bedja Er vara god och genomgå det tacksägelsetal till lärarne, som kamraterna anmodat mig att enligt hävdvunnen sed hålla.» — »Gärna skall jag stå till tjänst», blev mitt svar. Så inföll examensdagen och till min häpnad framträdde icke min besökare, utan en helt annan, en av hans kamrater och — höll precis samma tal, som jag genomgått. På min fråga av den som utarbetat men ej hållit talet, berättade denne, att han halva natten gått på golvet, inpluggande med hög röst talet i fråga. Hans med honom inneboende kamrat, som låg till sängs, som han trodde insomnad, hade lärt sig talet utantill — »och skyndade före mig att hålla mitt tal! Tänk så oförskämt!» vilket jag skrattande bejakade.

»Pueri sunt pueri et pueri puerilia tractant» (ungdom är ungdom, och ungdomen älskar att utöva pojkstreck), säger en gammal, romersk författare. Vad till sist den pedagogiska utvecklingen beträffar, så var den och måste vara rätt individuell hos olika lärare. Några nyare metoder torde dock icke i nämnvärd mån kunna sägas ha gjort sig gällande, särskilt var detta fallet med de äldre lärarna, liksom även med — läroböckerna. Inspektioner från överstyrelsens sida gick även i vanliga gängor, utan att vederbörande kunde eller kanske ens ville göra egentliga anmärkningar.

I mina historiska och geografiska läroböcker införde jag, efter franska, tyska och amerikanska likartade läroböcker, även läsestycken både på poesi och prosa.

Arbetstiden blev småningom förändrad. Då jag först kom som lektor till läroverket, hölls bön klockan 6,30 f. m. Lektionerna begynte precis kl 7 f. m. Senare framsköts tiden till 8 f. m. — Den tidiga morgontimmen var också en av Uno Cygnæus karaktäristiska »tyskheter», som efter hans avskedstagande liksom ett och annat för övrigt borteliminerades.

Elevernas materiella villkor och välbefinnande voro i allmänhet rätt tillfredsställande. Levnadskostnaderna för externerna voro ännu jämförelsevis låga. Seminaristerna gingo snyggt klädda, vanligtvis i vadmals- eller bomullskläder och levde anspråkslöst. Mången, liksom de forna skoldjäknarna på 16- och 1700-talet, levde delvis på från hemmet medhavd vägkost i bröd, smör, »fioler» (= fårbogar) m. m. dylikt. — Flirt och besök hos kamrater och stadsbor förekommo mera sällan. — Tobaksrökningen var förbjuden, särskilt inom internatet och läroverksområdet, men dock »tjuvröktes» här och där av en och annan. — Teaterbesök gavs ej just, tillfälle till i »Nordens Betlehem», men kyrkobesöken torde varit ganska allmänna, i synnerhet under direktor Sundvalls tid.

Något »snobberiväsen» frodades åtminstone ej under min tid vid seminariet och läroverkets egentliga grundläggare och uppfostrare, direktor Conradi torde i själva verket härvidlag varit den som från första början visste att anslå den rätta tonen och andan, icke minst med sitt skarpa gyckel om, såsom jag hört berättas, några små, första ansatser förekommit. Så t. ex. ville en av hans dåvarande elever antaga det friherrliga namnet Gripenberg i stället för det fäderneärvda, fornsvenskt klingande »Döragrip» i Kronoby; en annan åter vid namn Oljelund ville för att undvika kamraternas skämtsamma förvridning Smörjelund få kalla sig med det grevliga namnet Bielke, men intetdera godkändes av direktorn, som förargad slutligen frågade, om ej även någon ville antaga ett kungligt eller kejserligt namn såsom Vasa, Bernadotte eller Habsburg.

Tvärtom ha våra forna Nykarleby seminarister på helt annat och bättre sätt hedrat sig själva och sitt läroverk genom att med fortsatt iver egna sig åt studier och annan samhällsverksamhet. Bland den långa meritförteckningen över dylika finnas filosofiedoktorer och magistrar, seminarielärare, predikanter, seminariedirektorer och andra skolmän, präster, bemärkta skalder, författare, tidningsmän och politici samt på praktiska banor framstående bank- och affärsmän; ingen här nämnd och ingen glömd! I sanning, är ej detta om något ett »monumentum perennius», ett bestående minnesmärke och vittnesbörd av detta vårt kära, svenska, manliga seminariums härliga kulturgärning, till favör både för dess lärare och lärjungar. Måtte det så även alltid förbliva »per secula secularum» i växlande tider och förhållanden.

För att till sist sammanfatta allt detta, vågat jag påstå, att andan var god, till och med mycket god hos seminariets ungdom. Att den var svensk och fosterländsk behöver ej vidare påpekas. I jägarrörelsen och vårt frihetskrig deltogo även forna seminarister med ära och uppoffringar av hälsa och även liv.

I den rikssvenska litteraturen har framställts seminaristtyper sådana, som en Cronschoug och Bengtzén. Under min 33-åriga lärarverksamhet vid seminariet och fortfarande förbindelse med mina forna lärjungar har jag aldrig påträffat dylika typer. Försynthet och anspråkslöshet ha utmärkt våra svenska folkskollärare, som aldrig uppträtt pockande och utmanande varken i ett eller annat avseende.V. K. E. Wichmann (1933) Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916.


Nästa kapitel: V. Författarverksamhet och studieresor. Brandkårsman.

Läs mer:
Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.
(Inf. 2004-05-20.)