V. K. E. Wichmann
Hågkomster från min Nykarleby-tidV. Författarverksamhet och studieresor. Brandkårsman.


Under min studietid i Helsingfors utgav jag två diktsamlingar: »På fria banor» 1880 och »Dikt och Drapa» 1881 samt berättelsen: »Tattarprinsen». Under Nykarleby-tiden följde »Bilder och ballader» samt »Maning och Minne», »Svenskhetssånger» samt därpå endast tillfällighetsdikter i olika tidningar och tidskrifter. Pedagogiska, kommunala och riksdagsmannavärv samt därpå följande flyttning till Sverige avbröto småningom min diktarverksamhet.

I stället begynte jag nu skriva läroböcker. Sålunda utkom (1902) min Läro- och läsebok i allmän historia för folkskolan, som upplevat 8 upplagor, Geografi för folkskolan, läro- och läsebok, Pedagogisk läsebok, Finlands uppfostrings- och undervisningshistoria — de flesta översatta även till finskan. Även å andra områden författade jag nu — såsom Borgå frivilliga brandkårs historia samt på uppdrag av stadsfullmäktige i Nykarleby, Nykarleby stads historia, dock fyra år efter min avgång från seminariet. — Senare har jag utgivit Tenala sockens historia på uppdrag av denna kommun, vidare Finlands forna lotsverks och fyrväsendes historia samt på försvarsministeriets bekostnad Nylands infanteriregementes historia, (tryckt i översättning och sammandrag på finska). Kungliga Vasa regementes historia samt Finlands flottas och sjökrigsväsendes historia (i manuskript hos Finlands Marinförbund.)

Av seminariernas resestipendieanslag erhöll jag flere under min Nykarleby-tid. Jag besökte och studerade då vid särskilda folkskolor och seminarier i Sverige (särskilt seminarierna i Vexsjö och Västerås), Danmark, Tyskland, (Preussen, Sachsen, Württemberg, Baden och Bayern) i tre särskilda repriser; i Österrike, bl. a. i Innsbruck och det berömda jesuitergymnasiet »Stella matutinæ» (Morgonstjärnan) i Tyrolen; i Schweiz två särskilda gånger samt i Italien (2 resor), då jag med största historiska intresse besökte och studerade fornlämningarna i Milano, Verona, Genua. Rom, Pompeji och Neapel.

Under min nödtvungna vistelse i Stockholm under »ofärdsåren» fungerade jag såsom lärare vid tre särskilda läroverk och utgav läro- och läsebok i Allmän historia, Gamla och Medeltiden för läroverkens lägre klasser, varom mera på annat ställe samt efter hemkomsten: Läro- och läsebok i Allmän historia för seminarier, flickskolor och lyceer.

I småstäder bliva dess tjänstemän ofta och gärna påförda kommunala och andra mer eller mindre tid och arbete krävande uppdrag utan egentligen någon eller ringa ersättning. Under en följd av år var jag viceordförande för Nykarleby stadsfullmäktige och dess sekreterare, kamrer vid sparbanken, t. f. brandmästare, agent (allt till min avgång) för Städernas i Finland försäkring för lösegendom, m. m. Brandkårsman redan som gymnasist egnade jag mig åt det frivil1iga brandkårsväsendet, som totalt råkat på förfall i Nykarleby, fick till stånd byggandet av dess brandkårshus, som under ofärdsåren måste försäljas till sitt nuvarande ändamål såsom frikyrkligt bönehus. Stiftade Svenska Österbottens frivilliga brandkårsförbund, som under sin bästa tid räknade som medlemmar frivilliga brandkårerna i Vasa, Kristinestad, Nykarleby, Gamlakarleby och Jakobstad samt dylika på landsbygden såsom i Munsala, Jeppo, Kronoby, Pedersöre, Vörå m. fl. Vid ett stort brandkårsmöte exercerade vi inalles närmare 4 tusen man, bl. a. för länets dåvarande guvernör, general Schauman (fader åt frihetshjälten Eugen), som berömde oss för vår disciplin och »mönstergilla exercis.» Brandkårsidén tog verklig fart i Nykarleby både bland gamla och unga, och vill jag här meddela en av lär. Emil Forsander författad målande teckning »Ur minnenas film» som måhända har sitt lilla historiska intresse. Uppsatsen är skriven såsom ett lokalbidrag till seminariets 50. årsfest 1923 och lyder som följer:

»Under dessa dagar har det varit fest och högtidsstämning i det näpna Nykarleby. Femtio år ha glidit bort i tidernas mäktiga hav såsom vattenvirvlarna i den sakta brusande älven, sedan en av vårt lands viktigaste läroanstalter tillkom i den lilla staden. — — — — Det är stilla och tomt där på somrarna, då hav och skär locka stadens inbyggare till sig, och under vintrarna rubbas ej livsvanan av några lockelser till omväxling.

Dock har det en gång hänt, att man också här gjort ansatser till att blåsa liv i det stilla och enformiga. På minnenas film ser man ståtliga män, gamla och unga, iförda vita rockar och blänkande kaskar, beslutsamma och målmedvetna.

För 30 år sedan förefanns en intensiv strävan att landet runt bilda s. k. frivilliga brandkårer. Deras »officiella», kommunala uppgift var ju att bekämpa »den röda hanen», men därunder låg också en annan mening och ett stort hägrande framtidsmål. Genom, de frivilliga brandkårerna skulle allt manskap drillas och göras dugligt att träda i ledet, då stunden skulle komma för vår politiska frigörelse. Det var också därför, som den frivilliga brandkårsidén vann en sådan allmän anslutning, särskilt i Svenska Österbotten.

Denna idé och strävan hade sitt första ursprung och starkaste uppbärare just i Nykarleby, som därför också kom att bli tongivande och gå främst i spetsen för en stor frihetstanke.

Det var den idérika svenskhetskämpen och vikingabarden Gånge Rolf, som på en frustande gångare red ut med idén till olika städer och byar. Nu blev det liv och lust också i det fridfulla Nykarleby. Alla rycktes med av tanken. Ynglingen vid läxan, borgaren och hantverkaren ställde sig i ledet och drillades i exercisens finter under trummans ljud och hornfanfarernas smatter. Det blev omväxling i det grå vardagslivet, som tjusade och drog; det blev marscher, manövrer och utfärder under våren och sommaren. Men när hösten och vintern kommo med storm och kyla, då samlades man i det nya, ståtliga brandkårshuset »Asgård» till sång och dans och sällskapsteater.

Nykarleby gästades nu av Österbottens samlade svenska brandkårer, för första gången, närmare 3000 man under pingstdagarna år 1895, vilket humoristiskt skildrats av vår utmärkta svenska foklivstecknare Nygren i en av hans trevligaste »byrallor» (om eldsläckarne i Nykarbi), själv närvarande. Det oändligt långa festtåget paraderade med vajande fanor, blänkande kaskar och uniformer, paraderande med stram militärisk hållning under trummornas dån och hornmusikens smattrande foner längs stadens huvudgator. I spetsen red lektorn och skalden såsom den segervane härföraren med eld i blick och hug och sist, men icke sämst, dinglade bemärkt stadens feta och kortbente hovskräddare på sin istadiga kamp, i »full uniform» och dito full feststämning, martialiskt vridande sina långa knävelborrar.

Outtröttlig var den ungdomlige och entusiastiske lektorn allestädes närvarande, där han behövdes. Men det var ej blott i exercisens drill, som ynglingen från plogen lärde sig smidiga rörelser Det gällde för honom att i dansens virvlar och fransäsens fordrande turer lära sig ett »graciöst uppträdande på balsalens tiljor». Det blev lektioner för gentlemannaskick och umgängesformer, ja allt vad ett »kulturliv» krävde. Därför grävde sig även detta stycke av Nykarleby djupt i deltagarnas minne och kan ej utplånas av tidens tand.»

Intresset för den frivilliga brandkårsrörelsen domnade dock småningom bort av särskilda orsaker, såsom brist på medel och anslag samt allmänhetens medverkan. Huvudorsaken var likväl vederbörande regeringsmyndigheters misstankar och ofärdsårens begynnelse med de olagliga värnpliktsuppbåden, som tvungo de värnpliktiga ynglingarna att emigrera. Min sista mönstring av brandkåren förliknade en av mina vänner betecknande nog vid Napoleons sista uppbåd efter återtåget från Ryssland eller Karl XII:s efter hans hemkomst: »Gossar, som tyngdes av vapnen ned.» — Jag försökte få till stånd skjutövningar med gevär »för kommande behov», och exemplet följdes snart även av andra kårer, men måste såsom t. ex. i Kronoby och Vörå hädanefter ske hemligt nattetid. Av seminarielektor Zvigstad från Tromsö, vilken då besökte vårt seminarium, anskaffade jag instruktioner och reglemente för Norges frivilliga skytteförbund, som dock genom min snart skeende expedition till Sverge ej kom att hos oss genomföras i realiteten.

Forsander slutar vemodigt sin »Minnenas film» med orden: De vita uniformsrockarna och de blänkande kaskarna slängdes i vindsskrubbarnas gömmor. Brandkårens lille, gemytlige och vittbereste danskfödde kapellmästare nedlade taktpinnen och gick att höra på andarnas musik. I Asgård höllos ej mer några fester med bal, teater, glad sång och hornmusik. Där sjöng man numera andäktigt Sankeys o. a. pilgrimssånger eller knäppte till strängarna på Zionsharpan. Men älvens vatten brusar som förr, och det gamla tornuret mäter tidens snabba flykt och sänder sina dova malmtoner över minnenas fridfulla stad . . .

Många andra roliga minnesfilmer kunde även antecknas från denna »stämningarnas tid». Vår första stora brandkårsparad under pingstdagarna, som redan här omnämnts, besöktes av främlingar i — tusental. Aldrig hade »Nordens Betlehem» sett så mycket folk »intra muros» [innanför murarna]. Bland annat infann sig Gamlakarlebybornas fiskal och forne frejdade brandkårshövding, skalden Ernst Knapes fader. Han yttrade till mig: »Då jag i tiden tjänte vid indelta militären som fältväbel, var det min ungdomsdröm att få — kommendera en bataljon! Vill du ej, gode broder, nu uppfylla min önskan att för en stund få övertaga kommandot över »gossarna»? — »Hjärtans gärna, käre farbror», ljöd mitt svar, och nu var det som om den borne härföraren skulle lett våra evolutioner. Strålande av hänförelse och tacksamhet, yttrade han därefter: »Tack käre broder!  N u  har jag verkligt fått kommendera en gång i mitt liv icke blott en bataljon — utan ett helt regemente!»

Även Z. Topelius, som dessa sista år ännu besökte sin hemstad, älskade att sittande »i Lybecks hörn» åse våra övningar. Vi uppvaktade honom i hans bostad hos rådman Lybeck, och i sitt svarstal tackade han oss varmt och uttalade den önskan, att tack vare oss hemstaden aldrig mer skulle härjas och förstöras av »Muspels röda söner» såsom en gång förr i tiden det gamla Nykarleby. — Den gemytlige danske kapellmästaren Sörensen fick ett tragiskt slut; efter ett längre dyrkande åt vinguden hängde han sig slutligen i Haparanda i Sverge i sin enda, återstående egendom, strängen på sin basfiol; en äkta konstnärsbohems livsslut.

Den redan omnämnde rolige hovskräddaren F. V. Ahlstedt, som av Forsander omnämndes, blev så entusiasmerad brandkårsman, att han hädanefter i helg och söcken uppträdde allt som oftast i brandkårsuniform med höga blanklädersstövlar liksom »tet övrika pefäälet». Han var född finne och »bröt förfärliga», då han skulle tala svenska, »herrskapsspråket» och besökte till allmän förlustelse i uniform även herrskapsbaler och tillställningar på »sosieteitti hoset». — Under en julbal därstädes hände bl. a. följande passage:

De »fromme» tyckte förstås ej om brandkårsbalerna och det övriga »ogudaktiga, värdsliga väsendet». En av dessa andeligt sinnade mödrar förbjöd formligen sin son därför att tillhöra brandkåren. Detta kom till vår »rustmästares», skräddarens, som jag för hans rustande givit denna annars mindre effektiva titel, öron. — På nämnda julbal anfangade han mig med orden: »Kårsefen — komma hit!» Han förde mig nu med halvt våld till den omnämnda modern, som förestod buffetten och yttrade men ljungande blickar och dånande stämma: »Tå H — — — skan vara en sådan s—s sit att förbjuta sin pojke att höra till prandkåren, tär  j a k  och  k å r s e f e n  p i l t a  (=föda) honom!» — Jojo, men som! —

Vi beslöto också att en corps besöka Jakobstads brandkårsfest som inbjudna. En annan mästare i vår stall älskade liksom vännen »rustmästaren» det våta» och hade förständigats av sin kära hälvt att ej få deltaga, ifall icke hon fick följa med för att kontrollera sin älskade make. — När nu mästaren med militärisk honnör anhöll därom, reste sig rustmästaren, förgrymmad i sin anda och fruktande, att även hans hulda maka ville följa sin väninnas exempel och utropade: »Herr kårsef, säj åt särinken mitt. Inka civila!»

Trots de bägge fruarna således ej fingo löfte »såsom civila» att följa med kåren. reste de privat, dock utan att likväl hindra de två såta bröderna att efter kårens avtåg från Jakobstad fortfarande fullfölja festandet i ett par dagar.

Hur det annars tillgick vid dessa våra trevliga utfärder kan kanske närslutna skildring på vers, författad av mig och sjungen med stor hänförelse närmare åskådliggöra, varför den här »från minnenas film» må offentliggöras även för »de civila». Annars såldes detta opusculum bland kårmedlemmarna till förmån för brandkårshusets byggnadsfond. Visan blev så populär, att det berättades, att en tredje av stadens mästare ännu på sin sjukbädd gnolade denna sin älsklingssång.»V. K. E. Wichmann (1933) Hågkomster från min Nykarleby-tid 1883—1916.


Fortsättning på kapitlet: En ny vacker visa om Nykarleby frivilliga brandkårs utfärd till Jakobstad.
(Inf. 2004-05-31.)