Ett nytt blad om Jacob RijfUtdrag af Ulrika Eleonora Kyrkas Räkning öfver följande förskutne utgiftsposter; hvilka komma utaf Kungsholms Tornbyggnads Stambok: Medel att avfattas: neml.
För ............ dr ............ 1799.
Martii 19, till Jacob Rijf för Kyrkotornsritning och Modell enligt ritning — 18 riksdaler

Enligt ovan rubricerade utdrag ur Kungsholms eller Ulrica Eleonora församlings räkenskaper, dokumenteras Jacob Rijfs verksamhet i församlingen redan från år 1799. Detta är 6 år tidigare än den historiskt kända arkitekttävligen år 1805, om förslag till torn på kyrkan. Jacob Rijf deltog i tävlingen med förslag enligt vidstående bild. Tävlingsförslaget — en Tempietta eller pelarhall — är ritad med skärningsplan för tornet till vänster på bilden och till höger för lanternin. I församlingens historia är den äldre ritningen från 1799 icke omnämnd och förmodligen icke känd. Däremot omnämns modelltornet i träutförande, men utan tidsangivelse.

Utbetalningen till Jacob Rijf är första posten i utdraget — vilket omfattar endast planeringstiden åren 1799 t.o.m. 1805. Samtliga utbet. för denna tid utg. 1.181:41 Summa Riksgälds.

Såhär hade Jacob Rijf föreslagit att tornet skulle se ut på Ulrica Eleonora kyrka på Kungsholmen i Stockholm. Kyrktornet byggdes inte enligt detta förslag.

De här nämnda urkunderna ingår i Jacob Westins arkiv vid Universitetsbiblioteket i Uppsala.

Garvaråldermannen Kapten Jacob Westin var synnerligen intresserad och engagerad i tornbygget, ett ekonomiskt stöd för församlingen i alla sammanhang. Därom vittnar de stora förskott han utbetalade av egen fri vilja. Protokollet nedan bekräftar detta sakförhållande.

Duplikat. 163 Tornbygget No 23.
Utdrag af Protokollet hållet uti
Ulr. Eleon. Församl. Kyrko-Råd den 17 juli 1809. Närvarande samtlige (lar) Kyrkoråder.

S.D. Sedan Ordföranden gifvet Kyrko Rådet tillkänna, hvad äfven den, af Herrar kyrko Värdar nu företedde löpande Års Räkning bestyrkte, att utöfver kyrkkassans inflytande Contante tillgångar, redan af herr Capten Jacob Westin, flere hundrade Rd, till Torn Byggnaden voro förskutne, och att ännu stora Utgifter vid Byggnadens fortsättning voro för handen, till hvilkas bestridande, Contante Medel genast fordrades, uppkom deraf en brydsam öfverläggning, som likväl lättades genom herr Capten Jacob Westins ädelmodiga och välgörande offert: att af egna Medel fortfara, med de till Torn Byggnaden Nödiga Förskott, allenast Kyrko Rådet å Församlingens vägnar ville gifva honom säkerhet för Capital-Utgiften.

Med hjertlig tacksägelse för ett sådant tillbud, beslöt Kyrko Rådet: Att till Herr Captens Säkerhet, hos honom hypothesera, de under kyrko Rådets Vård och förvaltningsvarande Testaments Medel, som voro på Intresse utestående, uti en kyrkans fordran, genom intecknad Revers hos Repslagare Åldermannen Sjöstedt af d 28 Oct. 1807, sig belöpande till en Capital- Summa af Fem-Tusende Rr. Banco, och hvar af, Ett Tusende Rd. Bco tillhöra Fattighuset, Och som kyrkan, till Torn-Byggnadens fullbordande, nu äfvenbehöfvade, dessa penningar, så skulle kyrko Rådet med Fattighus Direktionen öfverenskomma, att emot Ränta erhålla dem till Låns, i anseende hvartill Herr Capten Jacob Westin, nu annmodades att förskjuta hela beloppet av förenämnde Reversserade Kapital, och skulle protokollsutdrag härom, till så väl Herr Captenens säkerhet, som till Församlingens Upplysning, utfärdas och Kyrk-Räkenskapen biläggas.

År och Dag som förut.
Ex protocollo

(Som ovan framgår hade kapt. Westin rätt till detta protokoll.)

Jacob Westin utbetalade även de förskott Jacob Rijf erhöll om 300 Rd. Banco. Beloppet belastar Jacob Rijfs bouppteckning — men beloppet har icke behövt återbetalas från hans sterbhus. Härav framgår, att de utförda arbetena vid hans död, motsvarade minst detta belopp. Entreprenadsumman för hela tornbygget utgjorde 2.000 Rd. Banco.

Full visshet om denna viktiga detalj kan icke erhållas — förrän liknande "Utdrag" som det rubricerade kan uppletas för åren 1806—1809.

Dublikat av "Byggnads-Contrakt" i original funnet.
Handlingen är egenhändigt undertecknad — Stockholm den 4 okt. 1808, Jacob Rijf. Alla sigill är väl bevarade på "Löftes-Skriften". Det tidigare publicerade kontraktet har efter detta fynd visat sig vara en avskrift — men ändå exakt lika.

Enligt protokollet heter det: "Sedan Ordf. givit Kyrko Rådet tillkänna, hvad även den, af Herrar kyrko Värdar nu företedde löpande Års räkning bestyrkte"

Av berörda citat framgår klart, att församlingsekonomen givit liknande "Utdrag" för dessa nämnda år. Särskilt därför att beloppen är så avsevärt större för de fyra åren 1806—09.

Det Westinska arkivmaterialet är avsevärt och omspänner tiden både före och efter Jacob Rijfs verksamhet. — Motiverad anledning finns att helt granska detsamma. Det heter om arkivet: "En mängd gods samlat, bestående av lappar i mappar och kartonger."


William Wik
(1974) i Pedersöre.


Läs mer:
Jacob Rijf i Uppslagsverket Finland.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-09-25.)