O R D N I N G S R E G L E R

FÖR PENSIONÄRERNA Å ”DE GAMLAS HEM” I NYKARLEBY.


§ 1.

Hemmet intagen pensionär får icke utöva sådan sysselsättning, som kan verka störande inom Hemmet.


§ 2.

Pensionär bör hålla sig själv med säng-, linne- och gångkläder, samt nödiga möbler, men erhåller av Hemmet fri bostad, kost, ved, lyse och tvätt.


§ 3.

Pensionär betalar sin avgift i förskott per kalendermånad.

§ 4.

I händelse pensionär vid sjukdom blir i behov av extra vård, bör denna av pensionären själv bekostas.

§ 5.

Pensionär betalar månatlig avgift eller för livstidsunderhåll enligt överenskommelse.

§ 6.

Om pensionär är borta från »Hemmet» minst 2 veckor beviljas avdrag, ej för kortare tid.

§ 7.

Pensionär bör vid längre tids avlägsnande från »Hemmet» underrätta föreståndarinnan.

§ 8.

Vad pensionär med sitt arbete kan förtjäna tillfaller oavkortat henne själv.

§ 9.

Ytterlig aktsamhet med eld påbjudes, ävensom sparsamhet med elektriska belysningen.

§ 10.

Tyst timme för pensionärerna påbjudes mellan kl. 12—1 p. d.

§ 11.

Radiounderhållningen bör övervakas av föreståndarinnan.

§ 12.

Förstörda inventarier bör ersättas.

§ 13.

I Hemmet serveras:

Kl. 7,30—8,30 Kaffe med bröd.
  »  11 Frukost.
  »  13,30 Kaffe med bröd.
  »  17 Middag.
  »  20 Aftonvard.

§ 14.

Till måltiderna, som serveras punktligt, böra pensionärerna infinna sig i matsalen, om ej sjukdom hindrar.

§ 15.

Pensionär kokar kaffe på tid och ställe, som av föreståndarinnan anvisas.

§ 16.

Onödigt uppehåll i köket bör undvikas.

§ 17.

Pensionär bör anföra klagomål skriftligt till styrelsen.

 

 

 

O R D N I N G S R E G L E R

för föreståndarinnan och tjänstepersonalen å ”DE GAMLAS HEM” i Nykarleby.


§ 1.

Övervakning av pensionärerna och »Hemmet» tillkommer föreståndarinnan, vilken bör tillse vid sjukdom, att läkarens föreskrifter och ordinationer noggrant följas, samt att personalen fullgör sina åligganden.

§ 2.

Föreståndarinnan övervakar också tjänstepersonalens ledigheter.

§ 3.

Föreståndarinnan bör övervaka vädring av pensionärernas rum.

§4.

Föreståndarinnan bör föra noggrann bokföring med verificerade inkomster och utgifter. Bokslut enligt kalenderår, revideras samtidigt som kassörens räkenskaper.

§ 5.

Föreståndarinnan bör bistå styrelsen med mindre reparationer inom »Hemmet».

§ 6.

Kl. 10 släckes och stänges till natten.

§ 7.

En av personalen bör ständigt vara hemma.


Styrelsen.Stig Haglund tillhandahöll. Tryckt den 19 juni 1943.

Notering på originalet.

   
100 st.= 50 ark= 20: —
8 tim. arb. à 20: —= 160: —
Ber. Vinst 120 300: —


Läs mer:
Föreningen De Gamlas Hem i Nykarleby 1923-1963. Historik av J. L. Birck.
Fler fynd från Nesslers vind.
(Inf. 2015-03-25, rev. 2015-03-25 .)