Kristi förklaring


Kuddnäs 1914.
År 1898 skänkte assessor och fru O. Lindbohm en av Alexandra Såltin målad tavla föreställande Kristi förklaring. Denna var altartavla till 1928, då den vid kyrkorenoveringen placerades i södra korsarmen. Förstoring.
Foto: F. L. den 13 juli 2005.Förklaring
1. Jur. Den första af alla rättegångsregler är, att ingen må dömas ohörd, d. v. s. utan att ha fått tillfälle att yttra sig [...]
     2. Teol. a) Kristi förklaring (lat. transfigurãtio), den tilldragelse, som omtalas i Matt. 17:1—9, Mark. 9:2—9 och Luk. 9:28—36. Traditionen förlägger den till berget Tabor i Galiléen, men sammanhanget förlägger den till Hermon eller dess närhet. Lagens och profetians representanter, Mose och Elias, syntes i Jesu sällskap för lärjungarnas blickar. Förklaringen visade dem Jesu härlighet (2 Petr. 1:l ff., jfr 2 Kor. 3:18). Man kan jämföra berättelserna om Jesu sinnesstämning enligt Matt. 11:25 (Luk. 10:21) och det intryck han gjorde (Luk. 11:27) samt Stefanus' änglalika uppsyn inför sina domare (Apg. 6:15). Kristi förklaring utgör inom de protestantiska kyrkorna ämne för en bestämd dags predikan (i Sverige 7:e söndagen efter Trefaldighet) och firas af de grekisk- och romersk-katolska 6 aug. med en särskild fest (grek. Thabõrion, lat. Festum transfigurationis Christi). Om en berömd, konstnärlig framställning af ämnet (jfr fig.) se Rafael. —
     
b) Kroppens förklaring, den förklarade lekamen, skall enligt den kristna uppståndelsetron vara personlighetens organ i en kommande tillvarelseform, liksom Kristus lefver i en förhärligad kropp (Fil. 3:21). Paulus skiljer i 1 Kor. 15:44 ff. skarpt mellan den kropp, som lägges i grafven, och den andliga lekamen. Äfven mazdeismen tänker sig en förandligad kroppslighet i fulländningens värld. Se Eskatologi. 2. N. S.
Koret omkring 1900


Kuddnäs 1914.
Altartavlan på sin ursprungliga plats. Förstoring.
Leif Sjöholm tillhandahöll.


Läs mer:
Tavelflyttning omnämnd i Krönika av Kurre.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fotot har använts för det enda äldre vykortet med kyrkointeriören som motiv.
(Inf. 2007-05-25, rev. 2018-05-08.)