Kuddnäs i månsken

Månskenskorten var mycket populära i början av 1900-talet och finns från i stort sett alla städer. En motsvarighet är tomtekorten, men ett sådant med Nykarlebymotiv har jag aldrig sett, så jag nödgades göra ett eget för att få se ett. ”Blåfinobärji” i förgrunden. Ett av få kort med Kuddnäs från västsydväst. Målnng av berget.
Det ena av två kort från L. Tengströms Bokhandel.

”Glad fröjdefull Jul!
tillönskas Herrskapet allesamman
af Orvar Strängberg”


    A[ftonen]: var det skönaste månsken i verlden, — en Neapolitansk natt, ett förtrollande silfverskir öfver trädgårdens rosenhäckar, hvita lusthus och grönskande poplar. — En stund sitter jag vid pianot — jag vet ej huru det kommer sig — det glöder en Neapolitansk himmel i blodet — tonerna andas eld — „han vore ej utan fallenhet att bli compositeur“, säger friherrinnan.

Zacharias Topelius dagbok för den 11september 1838.

Kuddnäs.  Baksida.