Döbelnsgränd ...

än en gång. Mot norr.

Fotografiet, taget av Arne Jernström, som använts till vykortet finns i Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858) av Woldemar Backman. I kapitlet Branden lyder bildtexten: "Kyrkan och v. Döbelns gård (det gamla tullhuset) till höger. (I den senare har den nordligaste närmast kyrkan belägna delen av byggnaden tllkommit först 1875.)"