Rekonstruktion av staden
före branden 1858


GuldkornInnehåll

Prolog
Återuppståndelsen
Visualiseringar
     Bilder
     Filmer
   
  Bilder
1. Flygvy över staden från sydväst
2. Kyrkan, klockstapeln och pedagogin från söder
3. Kyrkan, klockstapeln och pedagogin från söder
4. Från Tullstranden mot söder
5. Storbron och kyrkan från sydväst
6. Rådhuset
7. Spöpålen
8. Gård 25: Herr Samuel Brink, Borgmästare.
9. Gård 26: Herr Johan Schrifvare, Borgare.
10. Gård 16: Herr Anders Munstrin, Kramhandlare och Handelsman.
11. Gård 24: Herr Lars Wesler, Bruks Patron, Rådman, Kramhandlare och Handelsman
12. Kuddnäs från öster.
13. Kuddnäs från sydväst.
14. Kuddnäs från norr.
15. Gård 28: Johan Holm, Handelsman.
16. Gård 29: Johan Sundströms och Matths Åmans Enkor
17. Södra tullhuset
18. Kyrkan och kyrktorget
   
Filmer
1. Kuddnäs i Nykarleby före 1860-talet (2024-03-28.)


Prolog

I flera år har jag tänkt bygga en 3D-modell av staden före branden och i somras (2005) blev det möjligt i och med att det i stadens arkiv fanns ett foto av Wislanders stadsplan från 1750. Det speciella med den är att byggnadskonturerna är utritade.


Bortsett från byggnadernas utsträckning i plan är rekonstruktionen gjord enligt metoden ”fria fantasier”, så när som på kyrkan, det gamla rådhuset och byggnaderna kring salutorget och dagens rådhus. Bilderna ger dock en uppfattning om hur tättbebyggd staden var.

Modellen som byggs med Archicad kommer att bli mer detaljerad med tiden, men för att man skall kunna se utvecklingen kommer de gamla bilderna att finnas kvar.Kyrkan var rödmålad 1750.
(Inf. 2005-10-06). FörstoringÅteruppståndelsen

Längre än så kom jag inte innan annat kom emellan. Men härom dagen, drygt sexton år sen något hände i projektet, hörde Erkki Finni av sig. Han är född i Kauhava men numera Vandabo och hade med SketchUp rekonstruerat platser och byggnader med anknytning till föräldrarnas och sitt eget ursprung. Vid arbetet med Kauhava kyrka som brann 1921 framkom att den hade likheter med Nykarleby kyrka och då började han rekonstruera den. Han ville också rekonstruera lite av omgivningen, sökte material och kom in på Nykarlebyvyer, hittade Wislanders stadsplan och började rekonstruera hela staden.


Jag blev helt såld av Erkkis insats och nu har vi inlett ett intensivt samarbete som innebär att han modellerar och jag kommer med tips och synpunkter. Sedan den 6 mars 2022 när han hörde av sig till i dag den 9 mars har det blivit närmare trettio mail. Ett fantastiskt arbete han utfört hittills!

Det bör betonas att rekonstruktionen endast delvis överensstämmer med den historiska verkligheten och den innehåller gissningar och anakronismer. Förhoppningsvis ger bilderna ändå en känsla av stadens utseende för 160 till 250 år sedan, före den förödande branden Tjugondagen 1858.

Det finns inga fotografier från tiden före branden. Verkligen synd att fotografen Peldan fotograferade endast porträtt, när han året innan branden besökte staden.

Dock finns en del teckningar och målningar, men konstnärens skicklighet och förhållande till verkligheten kan ju variera, så de är inga absoluta sanningar. Några exempel:

”Commissionslandtmätare” Gullich Wislanders karta från 1750 över staden är en god grund för 3D-modellerna. Byggnaderna är rekonstruerade i den storlek fotavtrycken har på kartan. På basen av storlek och placering i förhållande till gatorna har en bedömning gjorts om det är bostadshus, ladugård, stall, avträde etc.

Som förlaga för byggnadsvolymerna har använts kvarvarande byggnader från tiden. Även litteratur om gamla byggnadssätt har studerats, för att takformer och -material, fönster, väggar, dörrar, plank, portar med mera ska bli så tidsenliga som möjligt.

Terrängen har skapat från Lantmäteriets LIDAR-kartor (laserskannade kartor) med 0,5 meters höjdkurvor. Marknivån har förändrats sedan den gamla stadens tid. När den nya staden skulle uppbyggas utfördes en hel del jordbyggnadsarbeten, men de finns inte bättre källor än de nya kartorna när det gäller marknivåer.

Älvens branta stränder och holmar var jobbiga att modellera eftersom vattennivån i älven höjts tre gånger vid dammbyggen, men lyckligtvis fanns för detta ändamål, liksom för många andra syften, info på Nykarlebyvyer. Till exempel älvavvägningen 1900.


Förklaringar
Ägare avser ägare enligt förteckning tillhörande Wislanders stadsplan från 1750.
Länk vid gårdsnummer avser ägare1810–58.

 
Visualiseringar1. Wislanders stadsplan inlagd på en terräng som inom staden och närområdet är modellerad med halvmeters höjdkurvor.
Förstoring. (Inf. 2022-03-09.)2. Tullstaketet som omgärdade hela staden och hade portar vid Södra och Norra tullhuset. Pedagogin från 1729, senare rådhus m.m. Sankta Birgitta kyrka från i huvudsak 1708, hade tjärat spåntak fram till 1889. Tornuret installerades samma år, så det är inte med. En slående likhet med jubileumsfrimärket från 1970.
Förstoring. (Inf. 2022-03-09.)
3. Gråstensmuren runt kyrkan revs någon gång mellan 1806 och 1816. Stigluckan, d.v.s. porthuset i vänsterkant. Det fanns också en mot norr. Rådhusgatan början vid Kyrktorget och i fonden Rådhuset. Detaljering på hög nivå i dubbel bemärkelse; både kyrktuppen och den 1702 byggda klockstapelns vindflöjel är modellerade.
Förstoring. (Inf. 2022-03-09.)


4. Från Tullstranden med tjärbåtar förtöjda vid en brygga och Nybron i bakgrunden. Ungefär samma utsikt som Topelius beskriver i En vindskammare.
Förstoring. (Inf. 2022-03-31.)


5. Storbron från 1817 med kyrkan i bakgrunden från sydväst. Bron har ombyggts flera gånger, men här redovisas det ursprungliga utförandet med spännbockar i alla tre spannen. Notera det nybyggda huset i mittspannet!
Förstoring. (Inf. 2022-05-01.)


6. Rådhuset vid torgets östra sida. Det enda som finns kvar av av rådhuset är tornurets lodsten och slaghjul.
Förstoring. (Inf. 2022-06-01.)


7. Spöpålen.
Förstoring. (Inf. 2022-06-01.)


8. Gård 25 vid Korsningen Rådhusgatan – Norra gatan. Herr Samuel Brink, borgmästare ägde den 1750.
Ägarlängd. Förstoring. (Inf. 2022-06-19.)


9. Gård 26 vid Korsningen Rådhusgatan – Nybro gatan. Herr Johan Schrifvare, borgare ägde den 1750. Notera bänken vid gaveln samt sån vid och kvasten på trappan!
Ägarlängd. Förstoring. Gårdsägare yrkesvis. (Inf. 2022-06-19.)


10. Gård 16 vid torgets sydvästra hörn i korsningen Ågatan–Södra torggatan: Herr Anders Munstrin, Kramhandlare och Handelsman.
Ägarlängd. Förstoring. (Inf. 2022-08-25.)


11. Gård 24 vid korsningen Rådhusgatan–Norra gatan i kvarteret norr om torget. Herr Lars Wesler, Bruks Patron, Rådman, Kramhandlare och Handelsman. Modellen blir mer levande när det finns byggnader av olika ålder.
Ägarlängd. Förstoring. (Inf. 2022-08-25.)


12. Kuddnäs från öster. Allén ej ännu modellerad och det växer lite för mycket träd på Högbackasidan. Gula byggningen till höger om karaktärsbyggnaden har inte alltid varit gul utan även röd. De tre ekonomibyggnaderna norr/till höger om infarten är rivna. För ett antal år sen fanns planer på ett ”Valters upplevelsecentrum” eller något liknande och då ingick i planerna att bygga där. Den södra flygeln på ”Gamla Bergboms” i vönsterkant är riven.
Förstoring. (Inf. 2022-09-25.)


13. Kuddnäs från sydväst med trädgården i förgrunden. Modellering av allén påbörjad. Den lilla byggnaden i högerkant tillhörande ”Gamla Bergboms” var bagarstuga.
Förstoring. (Inf. 2022-09-25.)


14. Kuddnäs från norr.
Förstoring. (Inf. 2022-09-25.)


15. Gård 28: Johan Holm, Handelsman.
Förstoring. (Inf. 2022-10-26.)


16. Gård 29: Johan Sundströms och Matths Åmans Enkor.
Förstoring. (Inf. 2022-10-26.)


17. Gård 130: Södra tullhuset. Här kom inlandsvägen från Lappo in till staden. Det var praktiskt att ha en tullport och en tullstuga för både den och kustvägen som kom över Storbron till vänster utanför bild. Stadsporten är preliminär och Grundfeldts port har använts som förlaga.
Förstoring. (Inf. 2022-12-18.)


18. Kyrkan och kyrktorget norr och öster om kyrkan. Norra och södra stigluckornas (ingångarna i muren) utsende antaget. Stadsbrunnen på sin ursprungliga plats till vänster om kyrkan. I juli 1750 sköts salut på torget. I övrigt nämns torget nästan inte alls.
Förstoring. (Inf. 2023-01-22.)Rekonstruktion/visualisering: Erkki Finni.
Sakkunskap: Fredrik Liljeström.
Övriga medverkande: Anders Bengtsson, Henry Nygård, Jonas Andersson, Laura Holm, Leif Sjöholm, Nils Ahlberg, Tommy Hedenström.


Läs mer:
Staden och dess omgivningar av V. K. E. Wichmann
En återblick på den gamla staden av Einar Hedström.
Det gamla Nykarleby av Paul Nyberg.
Stadsplan och bebyggelse av Erik Birck.
Gårdstomterna och deras ägare 1810—1858 av Erik Birck.
Stadsbranden av Erik Birck.
Jämförelse mellan 1841 och 1858 års stadsplaner och stadens utbredning i dag.
Kartor och stadsplaner.
En annan rekonstruktion: Kronobränneriet.
Övriga Guldkorn.
(Inf. 2005-10-02, rev. 2024-03-28 .)xxx
Förstoring. (Inf. 2022-0.)