Skyddskårskorrespondens


    Till Direktionen för A. B. Nordiska Föreningsbanken.

Helsingfors.

    Vid Nykarleby Seminarium – det enda manliga svenska seminariet i vårt land – startade år 1932 en egen skyddskår. Betydelsen av en sådan kår måste anses som synnerligen stor, emedan det visat sig, att en stor del av de lärare, som tidigare utdimitterats, företett åsikter, vilka icke kunna anses lämpliga för dem, som skola gå ut i bygderna som folkets lärare. Kåren har under den tid den varit i verksamhet arbetat med framgång, men behovet av en övningslokal har ständigt gjort sig påmint, och detta behov har blivit ännu mer trängande därigenom, att från visst håll klander försports över att övningarna och föreläsningarna försiggått i seminariet. För att avhjälpa bristen har kåren därför sett sig föranlåten att tillsammans med Nykarleby marinskyddskår inköpa en gård, Nykarleby arbetarförenings gård. Då kåren genom detta köp och genom de kostnader, iståndsättandet av gården kräver, åsamkat sig stora skulder och icke har att påräkna några kommunala bidrag, få vi härmed å kårens vägnar vördsamt anhålla om understöd av Bankens förallmänna ändamål anslagna medel.

Nykarleby den 16 mars 1935.

 

  Oskar Holmqvist
N. A. Fougstedt Lokalchef.
Stabsmedlem.  

 

 


  A. B. Nordiska Föreningsbanken.

Helsingfors.

 

           Refererande till personligt samtal med Direktör Lilius sistlidne 10 januari å Edert kontor angående beviljandet av ett engångsanslag för skyddskårsgårdens i Nykarleby räkning, hava vi härmed äran att återhämta föjande.
           Emedan Nykarleby marinskyddskår och Nykarleby skyddskår, sistnämnda verkande inom Nyarleby Folkskollärarseminarium, satt sig tvungna av att av Jeppo soc. Dem. Ungdomsförening inköpa dess gård och tomt i Nykarleby stad, och genom tillbyggnad tillskapa sig ett eget hem, hava nämnda kårer åvälvts en ansenlig skuldbörda, vars årliga ränte- och amorteringsutgifter äventyra kårernas utbildningsarbete. Med tanke på, att detta kårernas företag är egnat att höja försvarsandan inom kommande folkskollärargenerationer och genom dem inom deras verksamhets-områden, hava undertecknade äran hos Eder anhålla om ovannämnda engångsbidrag i o.f. skuldbördans avlyftande. Totala skulden är i detta nu Fmk. 115.000:-

Högaktningsfullt   

Nykarleby 16. 1. 36.

 

Oskar Holmqvist Ossi Andersson
Lokalchef. Lokalchef.

        Ossi Andersson var veterinär. Breven utbjöds på huuto.net i september 2017.


Läs mer:
Karleborg av Lars Pensar.
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
(Inf. 2017-09-26, rev. 2019-05-05 .)

 

 

 

"Det vita är något mindre än tidigare efter renoveringen." Hösten 2001.