Torkel Hellströms brev
till kassören
för kommittén
för byst av
Z. Topelius i Nykarleby
 

 

H:fors 19 aug - 35

 B.B !

Som du troligen redan sett i tidningspressen är Topeliusbysten nu färdig att gjutas i brons. Var förra söndags ut till Alberga hos Vallgren tillsammans med Axel Cederberg och Joel Rundt jämte fru, vilka voro alldeles stormförtjusta i bysten. För eget vidkommande måste jag säga att densamma nu tedde sig helt annorlunda än när jag för någon tid sedan såg densamma och har Villegubben nedlagt att allvarligt arbete på densamma. Den är inte i den vanliga sockersöta glansbildsstilen som så många andra Topeliusbilder utan karakteriserar på ett ypperligt sätt ”skalden och tänkaren” som en betraktare uttryckte sig. Flere personer vilka sett Topelius i verkligheten anse densamma mycket lyckad – ja det finnes sådana vilka anse densamma för den mest lyckade skulptur av skalden på äldre dagar som finnes.

Storleken är även tillräcklig – som av fotografien framgår – mera än 1½ gång naturlig storlek.


Gjutningen som tager en tid av ett par veckor i anspråk, utföres av Wirtanen som lär vara den förnämsta i landet (han gör även Aaltonens 5 meter höga Alexis Kivi staty som skall uppställas utanför Finska teatern).

Sockeln, som Ville givit ritning till kommer att huggas i röd albergagranit och kommer Ville själv att övervaka arbetet. Kronoby graniten lär vara av sämre kvalitet och lätt spricka sönder. Den kommer på 4000 mk (måhända 3500). Transporten omkring 200 mk. Den blir färdig till början av september.

Det skulle nu gälla att få avtäckningen utsatt till tiden omkr. 15de september då Nykarleby nejdens sångardagar försiggå. Jag har talat med Joel Rundt som skriver en dikt för tillfället. Vidare talade jag med Erik Vasström idag, som skulle komma till Nykarleby för att måla Kuddnäs och andra motiv från ”idyllernas stad”. Han får även – med all sannolikhet arbete i Jakobstad med att måla stadsfullmäktigeordföranden Candolins porträtt och måhända även Vold. Backman, som en tid varit Jstads stadsfullmäktiges ordförande. Vasström vill även – i egenskap av chef för scouterna hålla ett tal vid invigningen. (Topelius kan i vissa avseenden betraktas som en scout-idéns föregångsmän.)

R.R. Eklund är även starkt betänkt på att i egenskap av tidningsman komma till sin födelsestad som han ej besökt på 6 år. Och naturligtvis Willegubben själv jämte gumma – som ju på sätt och vis är släkt till undertecknad genom farbror Lindbohm (som i tiden egde numera byggmästar Björklunds gård i Nykarleby) som var gift med en syster till Petter August Lybecks fru Falck. Hon kände mycket väl till Nykarleby.


Skulle vi sålunda få avtäckningen att försiggå i sångens tecken under Sundqvists beprövade ledning, skulle allt kunna arrangeras mycket festligt. Vidare borde man vidtala Jakobstads rundradio om radiering av högtidligheten.

Här i Hfors ställer man sig mycket sympatiskt till företaget. Var uppe på Hufvudstadsbladet hos magister Mikander som lovade att tidningen skulle teckna en summa och hålla listan framme på sitt kontor. Likaså Svenska Pressen.

Vidare besökte jag de finska tidningarna, Erkki Kivijärvi på Helsingin Sanomat och redaktör Talvitie på Uusi Suomi och skrev en bit om saken i bägge bladen.

Låter nu trycka 20 exemplar av texten på finska (25 mk) för att klistras över den svenska texten och vädja till den finskatalade publiken. Skall i morgon besöka direktör Erkko vid H.S. för att om möjligt även få bidrag från det hållet och tillåtelse att hava listor framlagda å de finska tidningarnas kontor.


Har idag besökt John Nylund och tackade honom för den stora donationen. Han följer med intresse med företaget. Han ansåg att den lämpligaste platsen för bysten är Topeliusparken, inte Esplanaden. Han hade för tre veckor sedan varit uppe en dag i Nykarleby för att hälsa på sin gamla 80-åriga moder som bott på Djupsten, måhända har du träffat henne därute.


Vi måste även få tillstånd av staden att uppresa bysten i parken och främst ett anslag, minst 5000 mk. Du borde nu tala om den saken med Huhta. Anhållan borde ju i god tid inlämnas till stadsfullmäktige och främst till stadsstyrelsens beredning. Sundqvist måste du även tala med om tiden för sångfesten. Och så sist en sak: Vallgren anhöll att få ut till gjutningen Fmk 10.000 vilken summa jag anser att vi på sakens nuvarande ståndpunkt äro skyldiga att lämna honom. Även stenhuggaren skulle därav få en del i förskott. Jag för min del anser att vi borde giva detta, men måste du konferera i saken med de övriga kommittémedlemmarna och så fort som möjligt giva svar.

Är synnerligen upptagen här med insamlingen. Även ville jag veta precis vilken summa som vi hava innestående i Föreningsbanken och nämnda banks svar på vår anhållan om bidrag.

 Hälsa Huhta och var själv hälsad
 tuus Torkel Hellström

adress: Hotel Bristol, Unionsgatan 15, Hfors*     *     *

 

 

H:fors 21/8 -35

B.B.!

Har idag förgäves väntat meddelande från dig. Vi måste forcera saken för att få bysten upprest innan hösten. Gör allt för stora framsteg. Vallgren borde nödvändigt genast få Fmk 10.000 som han behöver för att bekosta gjutningen och huggningen av sockel. Tala nu med de övriga kommittémedlemmarna och sänd summan per omgående. Forsander, som är här i H:fors sedan 2 veckor, anser även att vi genast böra betala Vallgren denna summa.

Anhållan till stadsfullmäktige måste få så fort som möjligt inlämnad till stadsstyrelsen så den hinner behandlas på första höstmötet.

Var vänlig och bestyr om dessa saker.

 Inväntande ditt omgående svar
 tuus Torkel Hellström

 

 

*     *     *

 

 

Hfors 28/8 -35

B.B.!

Var tyvärr ej hemma när du ringde. Ringde sedan till Sundqvist och talade med honom. Ledsamt att inte sångfesten kan arrangeras i samband med avtäckningen. Talade idag med Wickman i telefon. han tycktes vara mycket med på saken och bara vi nu kan få platsen i Topeliusparken fixerad på samma ställe som i vintras så lovade han efter stadsstyrelsesammanträdet i fredags att nästa måndag sätta igång med grundningsarbetena. Talade i dag med Gunnar Finne som gav anvisning på Koskivaara (Forsman) stenhuggeri, som ombesörjde grundningen av hon – Topeliusstaty (jazzflickorna) i Esplanaden. Därifrån fick jag noggranna uppgift om måtten och arbetsbeskrivning, som jag sänt till Wilkman tillika med Vallgrens skiss till sockeln. Var nu vänlig och tag genast reda på Hägglund (i rådstugården) som lyfter ut modellen till bysten från i vintras och ställer ut den i parken. Modellen finns i mitt vagnslider. Tag Järnström, Herler, Huhta o.a. vederbörande med dig och bestäm den lämpligaste platsen så får vi grundningen klar. Träffar dagligen Forsander som idag var med mig till Koskivaara.

Intet skäl att skjuta upp avtäckningen när saken avancerat så här långt. Här börjar nu pengar flyta in, H-bladet gav 500, Ekrot lovade 1000, en lista på Pappersföreninge n(ombud frk v. Wendt), en på Hfors bank (Petrovsky) en i Vaseniuska bokhandeln (Tegengren) osv, osv.

Var vänlig meddela vad vi nu hava innestående på vårt konto i Nord.föreningsbanken precis.
Har sänt ut kort till alla utestående ombud som ej ännu insänt listor om att dessa böra sändas före den 15 sept. till oss.

 I hast
 tuus

 Torkel Hellström.Lars Pensar digitaliserae och tillhandahöll.


Läs mer:
Topeliusbysten.
(Inf. 2017-10-25, rev. 2017-10-25 .)

 

 

 

"Det vita är något mindre än tidigare efter renoveringen." Hösten 2001.