Jubileumskommitténs
REDOGÖRELSE
för Nykarleby stads 350-års jubileums festligheter.

==============================================


Den 31 mars 1969 tillsatte stadsfullmäktige en kommitté, som fick i uppdrag att förbereda festligheterna mm. inför stadens 350-års jubileum år 1970. Kommittén fick följande sammansättning: stadsfullmäktiges ordförande Kurt Lobbas, stadsdirektör Ernest Eklund, redaktör Vilhelm Nyby, kantor Paul Forsgård, fru Greta Lillbroända och maskinist Helge Solvin.
   Kommittén höll sitt första sammanträde den 6 okt. 1969 och valde till ordförande stadsdir. Ernest Eklund och kallade till sekreterare, stadssekreterare Bror Åström. Under år 1969 höll kommittén 7 sammanträden och under år 1970 9. Den 3 nov. 1969 delgav kommittén ett preliminärt program för festligheterna och meddelade, att de beräknade kostnaderna för själva festligheterna uppgår till 8.000 mk.
   Som en stor besvikelse för kommittén kom budet, att stadens historia inte kunde utgivas, som planerat var, till jubileet. Nya underhandlingar med historieförfattaren doc. Erik Birck inleddes omedelbart, samtidigt som kommittén underhandlade med olika tryckerier om tryckning och inbindning av historien. Efter att kommittén kallat doc. Erik Birck till ett sammanträde och denna därvid meddelat att det inte finns någon reell möjlighet att ge ut stadens historia till jubileet, trots att denna skulle utgivas i två delar, måste kommittén helt skrinlägga dessa planer, men uppmanade historieförfattaren att åtminstone utarbeta en kortfattad historik, som kunde framföras vid jubileumsfesten. Detta åtog han sig, vilket även fullföljdes. [Del II kom 1980, del III 1988 och del I har ännu år 2003 2004 2005 2006 ... 2014 2020 inte kommit.]
   Tidpunkten för festligheterna fastställdes till den 21 — 23 augusti. Detta med hänsyn till att Gamlakarleby stad, som fyller 350 år samma dag som Nykarleby, hade fastställt dagen för sina festligheter till omkring den 7 september. [Privilegiebrevet är undertecknat den 7 sept. 1620.]

Festligheterna började med en barnfest i idrotts- och ungdomsgården den 21 aug. kl. 14.00. Denna fest blev talrikt besökt och beräknades besökarna till omkring 350 personer. Barnen bjöds på glass och limonad. Eos-farbror, kommunalrådet Ture Granqvist hälsningstalade. Barnträdgårdslärarinnorna hade ordnat med korta, trevliga programnummer. Olika lekar förekom och barnen syntes ha mycket trevligt.
   Kl. 18.00 samma dag bjöds, enligt stadsfullmäktiges beslut, stadens tjänsteinnehavare och arbetstagare jämte maka eller make på festmiddag på restaurang von Döbeln. I denna festmiddag deltog 115 personer. Värd var stadsfullmäktiges ordförande Kurt Lobbas.
   Samma dag kl. 21.30 — 02.00 tråddes allmän dans i idrotts- och ungdomsgården. Man beräknade att 250 à 300 personer även deltog i detta tillfälle.

Den 22 augusti blev de gamlas dag. Precis kl. 14.00 bjöd staden åldringar på kaffe och dopp på olika ställen i staden. Program framfördes vid dessa tillfällen.
   I centralfolkskolan [Normen] deltog ca 100 personer. Programmet hölls av stadsfullmäktiges ordförande Kurt Lobbas och kantor Paul Forsgård. Även flera av de närvarande gästerna berättade om gångna tider och minnen från Nykarleby och dess historia. Nykarleby-filmen, som gjorts av ing. Anders Nordström, visades och mottogs med glädje av de närvarande.[Seniorer samlade kring kaffebord då staden Nykarleby firade 350 år och bjöd sina äldre på program och kaffe under den andra festdagen. Här blir fru Else Bergstén serverad av marthan Greta Lillbroända.
Foto: Rafael Olin, publicerad i Vbl 23 augusti 1970, s. 6. SLS, Finna.fi. Kolorering: Peter Gullback. (Inf. 2022-03-22.)]


Filmen visades även vid flere andra tillfällen under jubileet och fick samma goda mottagande och uppskattning överallt.
Vid kaffebjudningen på stadens Frihem stod lärare Pehr Tonberg för programmet. Där var 30 deltagare.
   I kaffebjudningen på Nykarleby sjukhus deltog 42 personer och framfördes program av prosten Th. Sandvik och lektor R. Ahlbeck. Slutligen hade även kaffebjudning och program ordnats på De Gamlas Hem. Programmet där framfördes av lärare Ragnar Dahlstedt. 18 personer deltog i kaffebjudningen.
   På kvällen kl. 19 gav Sollefteå manskör en konsert i idrotts- och ungdomsgården. I konserten deltog även Nykarleby manskör. Konserten hade samlat närmare 400 personer som åhörare.
   Kl. 20.30 samma dag bjöd Nykarleby stad Sollefteå och Nykarleby manskörer på festmiddag på restaurang von Döbeln. Värd var stadsdirektör Ernest Eklund. I denna festmiddag deltog 127 personer.

Söndagen den 23 augusti var dagen för jubileumsfesten. Dagen började med kransnedläggning på begravningsplanen. Tal hölls av stadsfullmäktiges ordförande Kurt Lobbas.
   Kl. 9.30 hölls festgudstjänst i S:ta Birgitta kyrka med predikan av prosten Th. Sandvik. Sollefteå och Nykarleby manskörer medverkade vid gudstjänsten.
   Kl. 10 30 var det avtäckning av skalden Joel Rundts minnessten vid kyrkan. Avtäckningstalet hölls av redaktionschef Kaj Hagman. På Nykarleby församlings vägnar mottogs minnesstenen av förvaltningsrådets ordförande Pehr Tonberg. Lärare Östen Engström läste några dikter av skalden Joel Rundt.
   Genast därefter kl. 11.30 höll stadsfullmäktige sitt jubileumspleneum i rådhuset. Till behandling upptogs endast ett ärende och beslöt stadsfullmäktige enhälligt att staden skulle uppföra ett stadshus på den s.k. rådhustomten, så snart utredningen om behovet av utrymmen för staden och andra inrättningar, som finns i staden, är klarlagda och finansieringen utredd. Efter detta plenum mottog stadsfullmäktige hälsningar och gratulationer. En förteckning över dem som framförde hälsningar och lyckönskningar till staden finnes som bilaga. Likaså finnes lyckönskningstelegrammen upptagna i bilagan. Själva jubileumsfesten, som hölls i idrotts- och ungdomsgården, började kl. 14.00. Festprogrammet (programblad) finnes intaget i bilaga. I festen deltog ca 650 personer. Serveringen sköttes av marthorna och som speaker fungerade stadssekreterare Bror Åström.
   Kl. 19.00 var det jubileumsmiddag på restaurang von Döbeln för inbjudna gäster. I jubileumsmiddagen deltog 110 personer. Som gäster utifrån kan nämnas: Regeringsrådet Veikko Kangas från ministeriet för inrikesärendena, avdelningschef Aulis Pöyhynen från Finlands Stadsförbund, landshövding Martti Viitanen och länsrådet Turtonen från länsstyrelsen, stadsfullmäktiges i Sollefteå stad ordförande P.G. Andersson med fru, professor Gösta Cavonius, skolrådet J.L. Birck [höll talet till Kvinnan] och J. Åbonde, festföredragshållaren Ole Torvalds, festdiktförfattaren Sebastian Lybeck, doc. Erik Birck, som framfört historiken vid festen, riksdagsmännen Grels Teir och Bror Lillqvist samt Mister och Mrs Carl Finnstrom från USA. [Min farfars kusin.]
   Inför jubileet trycktes special brevpapper och kuvert med stadens vapen i färg. Vidare trycktes program, inbjudningskort, tackkort och ett First Day Cover. Post- och telegrafstyrelsen utgav ett jubileumsfrimärke med rådhuset och kyrkan som motiv. En nykarlebynål präglades i 2.000 ex. till en kostnad av 5.200 mk. [Manskörsvariant.]
   Festligheterna fick rikligt med utrymme i dagstidningarna och uppmärksammades även av Rundradion, medan TV lyste med sin frånvaro.
   Genom stadens egna filmare, främst ing. Anders Nordström, biträdd av bagare Holger Haglund, åstadkoms en film från festligheterna, vilken staden senare inlöst. Denna film ger en riklig bildskörd av festligheterna under de olika dagarna samt även till fest prydda staden.

I de olika tillställningarna under jubileumsdagarna den 21—23 augusti deltog i runt tal 3.000 personer.
   De direkta kostnaderna för jubileet stiger till 10.477,89 mk. Häri är icke inberäknade sådana kostnader, som uppstått genom särskilda beslut och som dels är av annan natur än direkta jubileumskostnader.

I anledning av jubileumsåret hade även andra arrangemang ordnats i Nykarleby stad. Här kan nämnas åtminstone följande tillställningar:
   Den 4—5 april höll Sv. Österbottens Litteraturförening sitt årsmöte i staden och i samband med detta en fest. Uppläsning av författare förekom i de olika skolorna.
   Den 1—2 aug. anordnades S F I-mästerskapen i friidrott på idrottsplanen, med stor anslutning av såväl tävlande som publik.

Den 8—9 aug. höll Segelsällskapet Ägir en småbåtsregatta vid segelpaviljongen. Ett stort antal deltagare från städerna vid kusten deltog.

Som sist i raden av festligheter kom den 12—16 sept. ungdomsnämndernas i Nykarleby stad och landskommun ungdomsvecka, som ordnades gemensamt med NUFS på idrotts- och ungdomsgården. I kvällsfesterna under denna vecka deltog ett stort antal ungdomar från när och fjärran.

Enligt kommitténs uppfattning har jubileumsåret firats med värdighet utan att dra alltför stora kostnader. Alla stadens medborgare, såväl liten som stor, borde ha funnit något festtillfälle, som passat honom eller henne och på så sätt kunnat deltaga i de ordnade festligheterna.
   Till sist vill festkommittén tacka alla, som på olika sätt bidragit till att festligheterna kunnat genomföras och att ett så värdigt program kunde framföras, i synnerhet på själva jubileumsfesten.

Nykarleby den 7 januari 1971

På jubileumskommitténs vägnar:


ERNEST EKLUND

KURT LOBBAS

GRETA LILLBROÄNDA
PAUL FORSGÅRD VILHELM NYBY HELGE SOLVIN
BROR ÅSTRÖM


Lars Pensar tillhandahöll. Eftersom originalet var en maskinskriven spritstencil, roade jag mig med att använda typsnittet Courier. Vissa har billiga nöjen ...


Läs mer:
300-års firandet i Efter 1809.
Artiklar av Håkan Anttila med anlednng av firandet.
Nykarleby lilleputtstad med anor i Jakobstads Tidning 1970.
370-årsfirandet.
Nykarleby 400 år.
(Rev. 2022-03-23 )