Ur Främmande ord och namn (1878)


Trivial, fr. (af lat. trivium, ställe der tre vägar mötas; fordom i skolor gemensam benämning på de tre kunskapsgrenarne: grammatik, rhetorik och dialektik; jfr Qadrivium), hvardaglig, platt, allmän, utnött.


Trivialskola, förberedande lärdoms-skola.


Dialektik (gr. dialektikä, nemligen technä, eg. konsten att föra ett samtal), filos.; ursprungligen: konsten af ett regelmässigt vetenskapligt förfarande med begrepp; under medeltiden: konsten att genom ett falskt användande af logiska former, dolda fel i slutledningar o.s.v. förvilla sin motståndare; i nyare tider: vetenskap och formerna för tänkandet; slutledningskonst; konst att anföra skäl och grunder.


Quadrivium, lat. (af quatuor, fyra, och via, väg), ett ställe eller plats der fyra vägar eller gator stöta tillsammans; under medeltiden gemensam benämning på de fyra kunskapsgrenarne geometri, astronomi, aritmetik och musik. Jfr Trivium. Dessa tvenne quadrivium och trivium, utgjorde länge sammanfattningen af allt profant (icke religiöst) vetande vid skolor och universitet.


Aritmetik (af gr. arithmós, siffertal, antal), räknekonst, läran om tal eller siffertal.


Rhetorik talkonst, vältalighet; lärobok i vältaligheten.