Luftskyddschefen                       27.6.44
           i
Nykarleby stad.

Nr 77/44/638L                        Skd, Is-byrån.
Nykarleby,  

Staben för Vasa
Hänvisning: Va DS skr Nr
2315/Is/sekr
1.6.44

Angår: Is-tjänsten: kustbe-
vakning.

                              Efter att ha rådgjort med Is-chefen i lkm och
med plutonchefen för 551.Is,j., ber jag få lämna följande förslag
för bevakning av området Nr 2 enl. bil. Nr l i ovan rubr. skrivelse.

BEVAKNING:
1.

Soklothällan (Hällgrund) lotsar bevaka farleden in till Torsöfjärden.

2.

Fiskaren på Furuskärshällan, V. Willman, (vid Torsö W-strand mot
Frösö) bevakar inloppet mellan Frösö och Torsö.

3. Fiskaren Olof Mårtens på Kubban NO om Frösö färdas så gott som
dagligen till Åminne, som har telefon. Kan förmedla rapporter.
4. Fiskarna på Grisselören i Socklot ha sina fiskeplatser vid Häll-
grund och kunna förmedla rapporter från Hällgrund till Grisselören,
som har telefon.
Anm. Med bevakningen ordnad på detta sätt är hela bevakningsavsnittet
under uppsikt vid klar sikt.
Under mörker och vid dålig sikt borde patrullbåt insättas t.ex. på
sträckan Kubban - Torsö - Sandören - Kubban.

POSTER:
Då landstigning kan ske vid Bonäs, Andra sjön, Åminne och vid Grissel-
ören, borde poster utsättas här under dålig sikt. Enär Is-manskapet dock
har för ringa numerär i betraktande av alla de uppgifter, som Is-trupperna
ha sig anförtrodda, vore det bäst att icke göra detta förrän kasärnerade
Is-män finnas att tillgå. Vid samtliga eventuella landstigningsplatser
finns telefon, varför ortsbona kunna meddela till Is-centralerna om sina
iakttagelser.

Rekognosering: För att få denna plan att funktionera böra Is-cheferna
sättas i tillfälle att besöka alla här ovan nämnda platser.

Is-chef   _____________________
     
Hans F.v.Schantz 


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hans v Schantz i Uppslagsverket Finland.
Bomber över Nykarleby av Lars Pensar.
Ett annat luftskyddsdokument.