Nykarleby Sportfiskares sammanträde på Hanséns Café tisdagen den 28 febr 1956, kl. 19.30. Vid sammanträdet behandlades frågan om arrangerandet av vårens pimpeltävlingar jämte ev. bildande av en sportfiskareförening. Närvarande var 16 personer jämte G. J. Holländer från Jakobstadsnejdens Amatörfiskarförening.

 

 

1

Till mötets ordförande valdes Ragnar Westerlund, sekr. Berndt Westerlund. 

2.

De närvarande beslöt arrangera vårens första pimpeltävlan vid Andra sjön söndagen den 4 mars kl. 9.00. Eventuellt ordnas senare ytterligare två tävlingar, den andra förslagsvis den 25 mars. Tidpunkten kan senare definitivt fastställas. Till den ena av vårens tävlingar utmanas pimpelfiskare från annan ort. 

3.

Till tävlingarna den 4 mars, samlas deltagarna vid Loppan kl. 8.30. Tävlingen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 14.00. Tävlingens början och slut kungöres medels skott. Tävlingsområde fastställdes till Nykarleby skärgård. De deltagande får sina startnumror genast efter startskottet gått, varefter de få bege sig ut på isen. Pimpelfiskare utan nummer deltager ej i tävlingen. 

4.

Motorfordon får medföras till Loppan, men bör de stå på parkeringsplatsen under tävlingstiden. 

5.

Inskrivningsavgiften fastställdes till Mk. 100:- 

6.

Tävlingens funktionärer: 
     Prisdomarnämnd; ordf. L. Blomström jämte två ledamöter vilka han själv äger rätt att utse
      Kassör; Berndt Westerlund

7. 

Tävlingsstadgar: 
I pris erhåller den som fått mesta poäng. Poängberäkningen tillgår sålunda att varje fisk berättigar till 1 poäng. Dessutom erhåller den tävlande 1 poäng för varje 100 gram av fångstens sammanlagda vikt. 1 st II och 1 st III pris jämte 1 st jumbopris utdelas dessutom bland de tävlande. Jumbopriset utdelas åt den tävlande som erhåller det minsta poängantalet. De tävlande, vilka inte fått något poäng alls deltager inte i konkurrensen om jumbopriset. 

8.

Våg anskaffas av Ernst Jouper. Fru Marklund sköter buffetten på loppan om vädret det tillåter. Tävlingsprisen skänkes 
     1 st av G.J. Holländer
     1 ”  ” Jouper Produkt 
     1 ”  ” Lennart Blomström
     1 ”  ” R. Westerlunds el.affär

Ingmar Jouper handhar annonseringen av tävlingen. 

10. 

Mötets deltagare beslöt hålla talko på vägen till Loppan fredagen den 2 mars kl 17.30. 

 

Läs mer:
Tema Pimpelfiske av Karl Wenelius.
Föreningar i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2011-01-16, rev. 2013-10-14 .)