En av Finland äldsta i bruk varande träkyrkor

Sancta Birgitta kyrka uppfördes före stora ofredens tid och invigdes 1 söndagen i advent år 1708. Från år 1607 hade en mindre träkyrka funnits litet söder om den nuvarande, men den befanns för liten och nedrevs.

Kyrkan ritades av assessor Elias Brenner. Förebild hade förmodligen tagits av St:a Clara kyrka i Stockholm. År 1709 levererades den från Stockholm beställda tuppen av koppar, men tornet färdigställdes först år 1730. Det var aldrig avsett för kyrkklockor. Ett tornur inmonterades år 1889, när kyrkan samtidigt fick galvaniserat plåttak från Tyskland.

Daniel Hjulström målade kyrkorummet år 1749. Takmålningarna har motiv från Ps. 150 och Uppenbarelseboken. Den tredelade altartavlan är målad av Hjulström år 1750.

Korfönstren. Bilder av nyare datum är glasmålningarna i koret utförda av konstnären, professor Lennart Segerstråle och invigda 1 advent år 1940. Fönstren kunde anskaffas genom en donation av en f.d. församlingsmedlem, folkskolläraren August Ahlnäs.

I södra korsarmen finns två målningar, den ena av Alexandra Såltin 1898 föreställande Kristi förklaring och den andra av betydligt äldre datum föreställande de vise männens tillbedjan inför Jesusbarnet, konstnären okänd.

Kyrkans senaste renovering genomfördes åren 1987—1993 till en kostnad av över 4 milj. mk. Efter att bänkarna öppnats från båda sidor har kyrkan nu ca 950 sittplatser. Belysningen har förnyats [med mindre lyckat resultat, milt uttryckt], golvet stöttats upp på nytt, nytt plåttak av koppar har lagts och kyrkan och klockstapeln målats och förnyats till det yttre. [Byggnadsställningen.]

Klockstapeln från år 1702 innehåller tre klockor från åren 1623, 1685 och 1736.

Korfönstren. Det norra korfönstret är en skildring ur Jobs historia. Det vill visa ”osäkerhetens värld och dess tungsinta färg, ur vilken det enda som står orubbligt fram är Jobs överlåtelse och förtröstan”. Motivet återspeglar också i viss mån Finlands erfarenheter under vinterkriget.

Det södra fönstret — uppståndelsefönstret med domedagens ängel — vill peka på ”den närvarande evighet, som finns bland oss varje stund av livet, när Guds ande får leda oss och vår egen uppståndelse ur den andliga döden.”

Predikstolen och altaret är gjorda av snickaren Abraham Eliasson från Vasa åren 1750—53. Målaren Johan Alm målade sedan altaruppsatsen och predikstolen år 1757.

Orgeln. År 1768 anskaffades till kyrkan den orgel som nu finns uppställd i norra koret. Den är byggd av byggmästaren Anders Telin i Gamlakarleby. Den ersattes år 1909 med en tysk Walcher-orgel, som nedmonterades år 1979 och gav plats för en dansk orgel från orgelbyggeriet Christensen & Sönner.


Henry Byskata (1998), f.d. kyrkoherde.
(Rev. 2024-01-10 .)