Ångaren Belbas

Ångaren Belbas ägdes av bland andra befälhavaren ”Brännvins-Jakobsson”, Paul Jakobsson och Hermansson som senare bytte namn till Rajander. Fartyget gick med styckegods på hamnar i Bottniska viken, Åland, Öland och Norrköping. Gick på grund på 1920-talet vid Kallan utanför Jakobstad. Vintertid låg ångaren i Vasa. Vilhelm Marklund var maskinist.


Foton av Gösta Fagerholm    

Nytt österbottniskt ångbåtsbolag. Kusttrafik Björneborg — Kemi

20/4

1923

Kusttrafikbolagets ångare »Belbas» grundstött utanför Messkär

1/6

Ångaren Belbas grundstötning

8/6

Anders Vilhelm Andell 60 år

25/7

1924

Medels offentliga exekutiva auktioner

19/9

Ångaren Belbas spårlöst försvunnen 20/9
Den försvunna ångaren Belbas 22/9

Ångaren Belbas icke förolyckad

26/9

Medels offentlig exekutiv auktion

24/10

Exekutiv auktion

7/11

Sålda fartyg 1/4 1925

»Belbas« har fortfarande otur

11/9

Ett par ord i en Krönika av Kurre

28/5

1926

Dödsfall (Wilhelm Andell)

4/11

1938”ångaren Belbas” vid ångbåtsbryggan, Andrasjön. Förstoring.”På ångaren Belbas.” Förstoring.
På frälsarkransen står BELBAS och VASA.


Gösta Fagerholm tillhandahöll bilder och fakta.
(Inf. 2004-12-26.)


*     *     *

Nytt österbottniskt ångbåtsbolag.
Kusttrafik Björneborg — Kemi

Ett nytt rederibolag, benämnt A.-B. Kusttrafik, har i dagarna bildats med intressenter i Vasa, Nykarleby och Uleåborg. Bolaget har till uppgift att idka ångbåtstrafik längs den österbottniska kusten, nämligen på ruten Björneborg, Kristinestad, Kaskö, Vasa, Jakobstad, Gamlakarleby, Brahestad, Uleåborg och Kemi. Nykarleby kommer alltså icke utom möjligen i undantagsfall att beröras av trafiken. Om frakt erbjudes, kommer ångaren att göra turer även ned till Stockholm.

Bolaget, vars aktiekapital är 300,000 mk, har inköpt firman Lennart Backmans i Vasa därstädes liggande ångare Belvas [tryckfel eller hade ångaren ett annat namn till en början?] om 200 ton död vikt, som så snart sjöfart blir möjlig kommer att insättas i fraktfart. Ångaren kan dock mottaga även ett 10-tal passagerare, men böra dessa själva hålla sig med kost.

Verkställande i bolaget blir hr J. W. Jakobsson i Nykarleby.


Österbottniska Posten, 20 april 1923, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Kusttrafikbolagets ångare »Belbas» grundstött utanför Messkär. I tisdags kl. 2,30 på morgonen grundstötte utanför Jakobstad Vasa ångaren Belbas, kapten J. W. Jakobsson. Ångaren befann sig på resa från Vasa till Jakobstad med styckegodslast, mestadels tobak [till Strengbergs]. Grundstötningen inträffade å Nygrund utanför Messkär. Ångaren rände ända till midskepps upp på grundet. Tvenne firman Schauman tillhöriga starka bogserbåtar försökte på morgonen få fartyget flott, utan att dock lyckas. I tisdags på dagen vidtog lossningen av fartygets last i pråmar. Sedan en pråmlast lossats, lättade fartyget i sådan grad, att det med lätthet ficks flott. Belbas inassisterades på kvällen till Jakobstad. En mindre läcka har uppstått, men ångarens pumpar hålla med lätthet ångaren läns. Huruvida lasten tagit skada, kunde icke ännu uppgivas. Belbas mäter 104 reg. ton netto och tillhör det nyligen bildade kusttrafikbolaget med hemort i Vasa. Aktiemajoriteten i bolaget äges som bekant av Nykarleby-bor.


Österbottniska Posten, 1 juni 1923, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Ångaren Belbas grundstötning. Enligt kapten J. W. Jakobssons inför rådsturätten i Jakobstad avgivna sjöförklaring berodde grundstötningen på att nödiga remmare vid inloppet till Jakobstad saknades samt på det disiga vädret.

Då remmare saknades, hade ångaren haft för avsikt att genom södra farleden ingå till Jakobstad. Det befanns emellertid, att ångaren kommit för långt norrut för att kunna inlöpa genom södra farleden. På grund härav styrdes kurs rakt ut till havs, men inom cirka 2 minuters förlopp efter det kursen ändrats, observerades bränningar föröver. Omedelbart slogs stopp i maskinen, men olyckan kunde icke mera avvärjas. Ångaren rände i upp på grandet ungefär till midskepps.

Kapten Jakobsson fritog sig själv och besättningen från allt ansvar för olyckan. Sjöförklaringen beedigades av kapten Jakobsson samt bestyrktes av första styrmannen Vilho Bäck, första maskinisten Voldemar Vaal och däckskarlen Paul Jakobsson.

Sedan ångaren undergått dykarbesiktning och provisoriskt tätats avgick den via Nykarleby till Vasa, där den kommer att repareras.


Österbottniska Posten, 8 juni 1923, nr 23, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

(Insänt.)

Hyllning. (60 år fyllde den 16 dennes styrman Anders Vilhelm Andell härstädes. Andell, som för närvarande är styrman å A. B. Österbottnisk Kustfart tillhöriga ångaren »Belbas», blev på sin högtidsdag föremål för hedersbevisning av besättningen ombord. Ångaren avgick kvällen förut från Yxpila med Vasa som destinationsort. Styrman Andell skötte först vakten vid rodret. Efter någon timme ombyttes vakten, och styrman sökte några timmars vila i sin hytt. Under tiden ordnades ett trevligt kaffebord på mellandäck, dekorerat med björkkvistar, anskaffade i Yxpila. Till dekorationen hörde även kransar i form av talet 60, vilka upphängdes i närheten av kaffebordet. Fartyget pryddes med national- och signalflaggor. Kommen till Skogskärs vackra ankarplats kl. 3 på morgonen, kastades ankar, och styrman väcktes av ångvisslans tjut samt psalmen »Vi segla på det vida hav.» 60 åringen mottogs med gratulationer av besättningen. För en stund samlades alla kring kaffebordet och samtalade om dagens betydelse varefter ankaret lättades, och fartyget fortsatte sin färd till Vasa.


Österbottniska Posten, 25 juli 1924, nr 30, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Medels offentliga

exekutiva auktioner,

vilka förrättas tisdagen den 7 instundande oktober å gårdsägaren Paul Jakobssons och sjökaptenen J. W. Jakobssons ägande gårdar härstädes, försäljas i händelse laga hinder icke mellankommer, till gäldande av Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstads, från Wasa stad, fordran hos nämnda personer, varjehanda lösöre, såsom arrenderätt till av Nykarleby stad arrenderade ägor, 2,000 kg. hö, kreatur, möbler, husgerådsartiklar m. m., begynnande auktionen hos Paul Jakobsson klockan 10 f. m. samt hos J. W. Jakobsson klockan 1 e. m. Inropen böra betalas kontant.

     Nykarleby rådhus den 15 september 1924.

På Magistratens vägnar:

Carl Stenfors.


Österbottniska Posten, 19 september 1924, nr 38, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Ångaren Belbas spårlöst
försvunnen.

ALLVARLIGA FARHÅGOR FÖR DESS ÖDE.

Vraket av ett segelfartyg siktat väster om Rönnskär.

Ångaren Belbas från Vasa, vilken omkring den 9 dennes avgick från Kemi med last av cellulosa destinerad till Mäntyluoto, har sedan dess varit spårlöst försvunnen, varför man hyser de allvarsammaste farhågor för dess öde. Telegrafiska efterfrågningar ät olika håll ha icke lett till något resultat. Då man knappast kan tänka sig att ångaren icke under 10 dagar skulle ha kunnat ge livstecken ifrån sig, om den hade sökt nödhamn undan stormen, vill det verkligen se ut som om en ny fruktansvärd olycka skulle vara att inregistrera.

Ombord å Belbas befunno sig vid avresan från Kemi ångarens två största aktionärer, befälhavaren, kapten J. V. Jakobsson och styrmannen Paul Jakobsson, vardera hemma från Nykarleby, samt 7 mans besättning, samtliga hemmahörande i Nykarleby-trakten. Ångaren Belbas mäter 200 nettoreg. ton och lastar 185 ton. Den har sedan ett par år varit insatt i fraktfart mellan Kemi och Mäntyluoto, varvid den nu och då gjort avstickare över till Stockholm. Den är försäkrad för 200.000 mk i Sjöassuransföreningen i Åbo. Även lasten var sannolikt försäkrad.


Vasabladet, 20 september 1924, nr 218, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Den försvunna ångaren Belbas,

om vars försvinnande tidigare meddelats, har ännu ej givit något livstecken ifrån sig, varför ångarens undergång han anses för viss.

Ångaren Belbas, som är en omkring 30 år gammal båt och hemma från östra Finland, gick för några år sedan under namnet Kaleva och förolyckades i isen utanför Mäntyluoto. Den togs emellertid upp och iståndsattes och övergick till ny egare samtidigt som att namnet förändrades.


Wiborgs Nyheter, 22 september 1924, nr 218, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Ångaren Belbas icke förolyckad. I slutet av senaste vecka spreds genom Wasa-tidningarna ryktet, att ångaren Belbas under den svåra stormen den 14 och 15 dennes skulle ha förolyckats. Belbas hade den 9 dennes avgått från Kemi med last av cellulosa till Mäntyluoto. Sedan dess hade den varit spårlöst försvunnen. Telegrafiska förfrågningar åt olika håll hade icke lett till något resultat. Man hyste därför de allvarligaste farhågor för att en olycka hade skett.

Ombord å Belbas befunno sig ångarens två största aktionärer, befälhavaren J. V. Jakobsson och styrmannen Paul Jakobsson, samt 7 mans besättning, samtliga hemmahörande i Nykarleby och omnejd.

Emellertid anlände hit redan på lördagen meddelande från Belbas, som då välbehållen hade anlänt till Mäntyluoto. Den hade under stormen måndagen den 15 legat i Kaskö och fortsatt på onsdagen samt legat ända till den 20 dennes i Mäntyluoto, därifrån den avgått till Raumo och Helsingfors. Att ångaren icke givit några livstecken ifrån sig får tillskrivas ångarens befälhavare. Märkligt är dock att man icke med sina förfrågningar vänt sig till hamnkontoret i Mäntyluoto.


Österbottniska Posten, 26 september 1924, nr 39, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Medels offentliga

exekutiv auktion,

som förrättas tisdagen den 11 instundande november kl. 12 på dagen i sjökaptenen J. W. Jakobssons gård i denna stad försäljas i händelse laga hinder icke mellankommer, till gäldande av Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstad benämnda aktiebolags från Vasa stad fordran, diverse husgerådsarticklar samt 16 stycken aktier i A.-B. Kustfart O.-Y. Rannikkoliike benämnda aktiebolag.

     Nykarleby rådhus den 22 oktober 1924.

På Magistratens vägnar:

Carl Stenfors.


Österbottniska Posten, 24 oktober 1924, nr 43, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Exekutiv auktion.

Sedan laga hinder mellankornmit inställes den till den 11 innevarande november utlysta exekutiva auktionen, hos sjökaptenen J. W. Jakobsson, men tillkännagives härmedels att ifrågavarande exekutiva auktion, varvid, till gäldande av Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstad benämnda aktiebolags fordran hos sagda Jakobsson kommer att försäljas i mät tagna 16 st. aktier i A.-B. Österbottnisk Kustfart O.-Y. Pohjanmaan Rannikkoliike såsom även diverse husgerådsartiklar, förrättas i ansagda Jakobssons ägande gård i denna stad, onsdagen den 3 instundande december kl. 12 på dagen.

     Nykarleby, den 6 nov. 1924.

På Magistratens vägnar:

Carl Stenfors.


Österbottniska Posten, 7 november 1924, nr 45, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

— Sålda fartyg.

— — —

A.B. Österbottnisk Kusttrafiks konkursmassa har sålt bolaget tillhöriga ångaren Belbas till affärsmannen V. Kontio i Helsingfors för ett icke uppgivet pris.


Suomen merenkulku, 1 april 1925, nr 4, s. 19.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

«Belbas« har fortfarande otur. Vasaångaren Belbas grundstötte i söndags i Hitis skärgård. Ångaren blev stadigt sittande på grundet, men någon läcka har icke kunnat upptäckas.


Österbottniska Posten, 11 september 1925, nr 37, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-12-05.)


*     *     *

Dödsfall. Torsdag kväll förliden vecka avled å stadens sjukhus skepparen Wilhelm Andell härstädes. Med honom har den äldsta av stadens gamla sjömän skattat åt förgängelsen.

Andell föddes å Bro hemman i Forsby den 16 juli 1864 och var således vid sin död 74 år gammal. Redan vid 14 års ålder nödgades den unge gossen lämna hemmet för att förtjäna sitt bröd, varför han reste till Vasa och mönstrade där på ett vasafartyg för långseglats. Därefter seglade han på ett norskt fartyg där han liksom de andra sjömännen på den tiden »slet en hund«. Men stark och arbetsvillig som han var, uthärdade han utan men strapatserna. Efter ett kort besök i hembygden blev det åter att begiva sig ut till sjöss. Han reste så till England och plöjde världshaven på engelska kölar, för att sedan hamna i Seattle. Här tog han hyra på en ångare som »fraktade» guldsökare, pälsjägare o. a. till och från Alaska

År 1912 återvände A. till hemstaden, där han sedan bott, intill dess han nu företagit sin sista långseglats till landet bortom graven. Efter hemkomsten har den avlidne varit anställd vid olika företag. Sålunda tjänstgjorde han en tid såsom banmästare vid Nykarleby järnväg, var poliskonstapel, styrman å ångf. »Belbas», skeppare å bogserbåtar o. s. v. Av kommunala uppdrag har hr A. bl. a. varit ledamot av stadsfullmäktige och tillhört sparbankens principaler. Han har även varit medlem av marinskyddskåren.

Den avlidne sörjes närmast av maka, född Björkman, jämte tvenne döttrar. Frid över den rättframme och redbare sjöbussen!

I onsdags vigdes stoftet av den avlidne till gravens ro. Härvid nedlades kransar, förutom av anhöriga och vänner, från Nykarleby sparbank och Nykarleby marinskyddskår.


Österbottniska Posten, 4 november 1938, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. På sidan fanns även:


Frihemmet.
Till föreståndarinna för stadens frihem har vårdnämnden antagit frk. Agda Wikblom från Soklot. Tjänsten hade ansökts av sex personer.


(Inf. 2021-12-05.)Läs mer:
Andells gård.
Med fartyget transporterades varor till Caséns affär.
Detalj av fartyget.
Detalj av besättningen.
(Inf. 2004-12-26, rev. 2023-05-23 .)