Bogdanoffs gård på tomt 37 1973


Korsningen Bankgatan-Gustav Adolfsgatan. Notera att den senare är oasfalterad och fönstret med fem lufter! F.d. Gunnar Willmans gård i vänsterkant. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


Tomten 37 inropades på auktion den 9 juli 1860 av arbetskarlen Matts Löfholm för 75 rubel och ritningarna godkändes den 21 augusti 1862. Snabb försäljning av färdig gård eller enbart av ritningar, för ritningarna för Löfholm är exakt såna som gården byggts enligt. Kanske rent av Matts fick så bra betalt av Greta Helena Bogdanoff när han sålde den den 20 mars 1863, att det var en god affär att sälja sitt nybygge och börja på ny kula på tomt 66. Dylika kullerbyttor försiggick med en del villatomter på Granskär och vid Andrasjön.

Efter Bogdanoff död 1872 förvärvas gården av kofferdikaptenen Gustav Nyman den 31 mars 1873 och han får fastebrev 17 april 1875. Gårdsägaren Axel Backlund blir följande ägare den 30 augusti 1908. Den 19 mars 1919 köps den av handl. John Hermansson som 1925 efterträds av handl. John Rajander och hans hustru Sofia, som den 1 januari 1926 öppnar ett resandehem i gården. Redan i juni detta år avyttras gården jämte villa vid Andrasjön ”p.g.a. flytt från orten”. 


     V. P., Ped. 1 g 4 sid. 60 m.m., den 4 april.

Auktion å

velocipeder!

     Till följd av affärens upphörande försäljes å auktion, som förrättas påsklördagen den 11 mars, [ska vara april], kl. 10 f. m. uti gården N:o 37 vid Gustaf Adolfsgatan i Nykarleby, velocipedhandl. John Rajanders lager av velocipeder & -delar, reparationsverktyg och butiksinredning.
     Nykarleby, den 18 mars 1925.

 Joel Nilsson     

Österbottniska Posten, 20 mars 1925, nr. 12, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Gården köps av Erik Johan Harjulin med familj. Hos dottern Jenny uppenbarar sig en uppvaktande yngling, Karl (Kalle Svanbäck) och han och Jenny Maria blir äkta makar. Gården kallas av samtida, dels Harjulins gård, dels Svanbäcks gård. Jenny och Kalle håller kossor i fähuset inpå 1960-talet?

Kent Lundqvist köpte gården den 18 maj 1982 av Byggnadsbyrå Harry och Paul Salo och renoverade den. Sören och Majvor Lillkung f. Grönroos blir följande ägare, av vilka Mayvor bebor gården i detta nu.


Lars Pensar berättade och tillhandahöll. Anna-Sara Lundqvist bidrog med fakta om Kent Lundqvist.

Gården övergick i ny ägo i början av juni 2017.


(Inf. 2014-04-10, rev. 2024-02-27 .)