Tema Bränder


Efter stadsbranden 1858 har den nya staden skonats relativt väl från eldsvådor.

Nedan en sammanställning av bränder och tillbud i staden och dess närmaste omgivningar.

Artiklar och notiser om Brandskydd.

   
2/6 1806 Beckbruket.
24/6 08 Storbron brändes.
   
52 Skogsbränder.
25/12 53 Stadskvarnen.
1 59 Bonden J. Michelsbackas gård.
   

5 66

Magasin vid Gamla hamn.
   
12 75 Stadskvarnen.
   
8/2 81 Seminariets huvudbyggnad.
82 Seminariebyggnad.
24/8 84 Kärrfors.
2/1 85 Herlers mälteri.
8/2 86 Seminariebyggnad.
15/1 91 Skomakaren Granlunds gård.
16/1 ”   Styrmansenkan Ömans gård.
Skomakare Sandells gård. Torde avse samma som ovan.
18/1 ”   Korsåkers kvarn.
Korsåkers kvarn.
   
15/1 91 Skomakaren Granlunds gård.
16/1 ”   Styrmansenkan Ömans gård.
Skomakare Sandells gård. Torde avse samma som ovan.
18/1 ”   Korsåkers kvarn.
Korsåkers kvarn.
93 En eldsvåda i Allas vår Margit av Mikael Lybeck.
21/2 99 A. M. Gyllenbergs handelsvarulager och personliga lösegendom.
   
13/4 1906 Uthusbyggnader å Isakas.
08 Kärrfors. Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby
   
2/6 11 Huliganlif
21/2 12 Tillbud hos lotsen A. Sämskar.
21/6   ”  Skogseld i Kovjokoki.
25/4 15 Stor eldsvåda i Soklot.
11/10 ”   Uthusbyggnaden å smedänkan Maria Koppelomäkis gård.
27/10 ”   Tillbud i segelpaviljongen vid Andra sjön.
13/2 16 Stadens badhus.
   
5/2 20 Sarlins uthus.
25/11 26 Nålörssågen.
21/2 28 Soklot ungdomshus
20/1 29 Kyrkan.
   
8/6 30 Skogsbrand på Thorsö Home.
  Skogsbrand på Granskär.
29/4 31 Jakob Nordlings stuga på Alön.
14/8 31 Holmströms gård i Nystan.
22/2 32 Nordlings gård.
17/10 33 Kyrkoby folkskolas uthuslänga.
31/10 34 Rök utan eld.
10/3 35 K. J. Nordmans och fru Sofia Anderssons vila på Markusholmen.
8/5 36 Prostgården.
20/6  ”  Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad.
25/7 37 Transformator i Kovjoki och hölada på Vernamo.
29/7  ”  Lövings villa vid Bådan nedbrunnen
29/7 38 Winters lada öster om Källbacken.
19/6 39 Haralds såg & kvarn.
   
20/5 40 Skogsbrand i Bonskogen
21/5  ”  Skogsbrandstillbud vid Brostugan.
2/7 41 Hotande skogsbränder.
16/2 42 Carlssons uthus.
16/5  ” 

Stor eldsvåda i Ytterjeppo. Ungdomsförenings huset...

29/5  ”  F.d. Nygårds bryggeri.
2/6 44 Skogsbrandstillbud vid den s.k. Rösslon.
21/8  ”  Hugo Solvins gård.
15/5 45 Sjukhusets ekonomiebyggnad.
13/8  ”  von Essens villa Muisto.
30/1 46 Tillbud i Handelslagets garage.
12/4  ”  Arbetaren Erkkiläs stuga på Skatan.
ca 20/7  ”  Skogsbrandunge vid Skatan.
15/5 48 Café Varma.
16/4 49 Hagmans bastu på Isakas.
   
8–9/3 50 F.d. bryggeriet.
17/7 54 Transformatortorn på Kampen.
somm. 57 Matssons/Spåras uthus.
27/8  ”  Kovjoki uf-lokal
9/1 59 Nymans hem vid Juthbackakroken.
   
59–62 Tre stycken mer eller mindre allvarliga brandtillbud på Prevex.
9-10 61 Transformatortorn på Kampen.
65 Joupers fabriksbyggnad.
   
2/2 70 F.d. Joupers fabriksbyggnad.
18/3 ”  Frilunds hem.
8/4 ”  Karleborg.
ca 71 Raoul och Helmi Olsons hem.
5/3 ”  Markkulas sportaffär.
ca ”  Willes kombinerade hem och ungdomsdisco Club l'extrêm på Kolonivägen 17.
14/3 72 Schwarz bostadshus på Smedsbacka.
2/4 ”  Storbron.
12/7 ”  Villor med mera.
” ? Hanséns minkfarm.
vint. 71–72 Liljeströms villa på Markusholmen.
10/3 75 Jakobstads Byggnadstjänst.
   
1/4 81 Nykra.
ca 83 Taket på Bostads Ab Bankgatan 17. Vaknade tidigt en morgon av dova knallar och när jag tittade ut var staden rökfylld. Tog en cykeltur och hittade anledningen. Knallarna kom från fibercementskivor som sprack av värmen.
13/12 85 F.d. Joupers gård på Nygård.
85 el. 86 Liljeströms bastu på Fiskaregränd.
24/10 Farm-Frys destruktionsanläggning.
8/12 87 Sandqvists uthus, Bankgatan 2.
11/12 88 Giftig rök från roskgräv. Så länge som avstjälpningsplatsen fanns vid Kovjokivägen brann det då och då där och vid ”fel” vindriktning spreds en stickande lukt över staden.
1/4 89 Farm Frys verkstad
   
3/12 95 Apoteket.
15/6 98 Spånsilo vid Westwood.
9/2 99 Panncentralen vid f.d. Farm Frys.
   
2000 F.d. körkarlsbostaden vid stadsträdgården.
13/9 05 Takbrand vid Westwood.
vint. 06–07 Högstadiets sophus.
   
21/3 10 UNO-kiosken vid Bergstigen. Först i januari 2012 avlägsnades resterna.
11 Mathesiusgatan 19 (eller var det 15?).
14/1 12

F.d. Nykarleby Pälsningscentral vid Frillmossvägen. Industrihall i Nykarleby slukades av lågorna. Steven Frostdahl fotade.

Vid branden verkade Oy Raimax-Alu Ab, Oy PrePrint Ab och Nykarleby Monteringstjänst Ab i hallen. Branden aktualiserade sammanställningen av kapitlet Tema Bränder.Rökmoln över staden fotade av och från Solveig Sjöskogs balkong på Seminariegatan 15. Förstoring.

12/10 14 Andrasjötoaletten.
16/6 15 Nykos mjöllager.
7 17 Liten mark-/skogsbrand på Alörn.
   
9/3 20 Ollis källare på Bockmöllersgatan 17.
19/3 22 Aptekarns villa.
11/9 Botnia Marin.
15/12 Furmarcs snickeri.
23/7 23 Sundstens.
12/9 Sportjohan
10/11 Bilbrand och stugan

*     *     *

Från Folkvännens
meddelare.

Nedbrunnen kvarn. En kantor J. W. Nessler i Nykarleby tillhörig mjölkvarn, belägen å den s. k. Korsåkern ett stycke söder om staden invid Nykarleby älf, nedbrann fullständigt den 18 dennes. Den i kvarnen förvarade säden räddades.

Orsaken till eldens löskomst är obekant.

Kvarnen var försäkrad i allmänna brandstodsbolaget för landet för 3000 mark.


— Brandskada inträffade äfven i själfva staden Nykarleby par dagar förut, ett tillbud, som lätt kunnat medföra förlust af människolif. Från kakelugnen i ett rum i skomakar Sandells gård sprakade gnistor till en närstående säng, hvari en person sof. Däraf uppstod eld först i sängkläderna, hvarifrån den sedan spridde sig, så att inom kort huset stod i ljusan låga. För den sofvande höll det på att gå illa. Skulle icke hjälp hunnit till stället och släkt elden, hade han helt visst dött af kväfning


Folkwännen, 21 januari 1891, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-11-03, rev. 2022-11-03.)

*     *     *

— Eldsvådor.

— — —

I Nykarleby ha nyligen rasat tre eldsvådor. Den 15 utbröt eld i hufvudbyggnaden å skomakaren Granlunds gård vid Skolgatan. Byggnaden stod snart i ljusan låga. Huruvida någon ersättning är att påräkna från det brandstodsbolag där byggnaden var försäkrad för 1,500 mk, är osäkert. Omkr. kl. 1 kunde all fara anses öfverstånden. Elden anses hafva uppstått till följd af att någon brinnande tändsticka vårdslöst kastats på golfvet.

Den 16 utbröt eld i en gård tillhörande styrmansenkan Öman, men släcktes snart.

Söndagen den 18 på morgonen nedbrann Korsåkers en bit utom staden belägna kvarn tillhörande hr J. W. Nessler. Kvarnen var försäkrad. — Ö. P.


Finland, 24 januari 1891, nr 19, s. 3, andra spalten.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


— Brandskadeersättningar.
Direktionen för Finska Brandstodsbolaget för landet har under januari, februari och mars månader 1891 utanordnat följande brandskadeersättningar:

— — —

Nykarleby: klockaren J. W. Nessler för vattenqvarn 2,935 mk;

Finlands Allmänna Tidning, 13 april .1891, nr 83, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


(Inf. 2022-11-03, rev. 2022-11-03 .)

*     *     *

Eldsvåda utbröt i onsdags [21/2 1912] hos lotsen A. Sämskar härstädes. Elden, som genom en remna i skorstensröret sökt sig väg till vinden, där takmossan antändes, blef utan svårighet släckt. Byggnaden är försäkrad för 3,000 mark i Städernas allmänna brandstodsbolag. Skadan har värderats till 150 mark.


Österbottniska Posten, Österbottniska Posten, 23 februari 1912, nr 8, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kurre nämner tillbudet i en krönika.
(Inf. 2023-02-19, rev. 2023-02-19.)

*     *     *

Skogseldar. Midsommaraftonen [21/6 1912] syntes vid 7-tiden mörka rökmoln uppstiga i öster, vilka tillkännagåvo att eldsvåda utbrutit någonstädes i stadens närhet. Efter tågets ankomst fick man veta, att skogseld utbrutit ungefär 1 km från Kovjoki station — på bägge sidorna om banan vid de s. k. sandgroparna. Elden hade antagligen uppkommit genom gnistor från stadens lokomotiv. Till följd av den långvariga torra väderleken vann elden snart stor spridning. Till all lycka var det alldeles lungt, så att det släckningsmanskap, som med extra tåg inom kort anlände till platsen, lyckades snart stävja eldens vidare framfart. Under de få timmar elden rasat, hade den dock hunnit förstöra flera tunnland god skog.

Likaledes genom gnistor från lokomotivet upstod skogseldar på tvänne ställen — ungefär 1 km från staden midsommardagen. Av de talrika kyrkobesökarna erhölls nu tillräckligt släckningsmanskap, varför eldens vidare spridning inom kort avvärjdes, innan den hunnit åstadkomma någon nämnvärd skada.


Österbottniska Posten, 28.06.1913, nr 26, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Kurre nämner tillbudet i en krönika.
(Inf. 2023-02-19, rev. 2023-02-19.)

*     *     *

Landsorten.


Stor eldsvåda i Soklot.
Senaste söndag lade en förödande eldsvåda bonden Johan Andersson Viks gård i Soklot i aska. Så gott som samtliga byggnader, omfattande boningshus, stall, fähus, foderlador och visthus, nedbrunno inom något mer än en timme till grunden.

Elden observerades ½ 3-tiden på eftermiddagen, då en med halm fylld lada redan stod i ljusan låga. Inom en kvart timme hade till stället anlänt ett hundratal personer, som dock förmådde uträtta högst obetydligt. Elden hade redan kastat sig över till fähusbyggnaden, vars med spån betäckta tak lätt antändes. De båda hästarna i stallet fick man med våld avlägsnade därifrån, men däremot var det omöjligt att rädda kreatursbesättningen i fähuset. Elden låg redan från början emot den enda dörröppning detta hade, och ladugårdens 10 kor och tre ungnöt innebrändes. I den andra ändan av samma byggnad var fårhuset med 10 får. Dessa skulle enligt vad det uppges, ha kunnat räddas, men i villervallan kom ingen ihåg dem i tid varför även de uppslukades av lågorna.

Från uthusbyggnaderna kastade sig elden omedelbart över till boningshuset. En stor mängd kläder, som förvarades å vinden, hann man kasta ut genom ett fönster, men de föllo ned på läsidan, och inom ett par minuter hade elden tagit även dem. Något annat hann man inte föra ut ur byggnaden.

Släcknings- och bärgningsarbetet försvårades i hög grad av gnistregnet och intensiva rökmoln, varjämte elden hade en god gynnare i den starka västliga vinden, som låg mot byggnaderna. Byns brandspruta fanns visserligen så gott som genast till hands, och efter en halv timme var sprutan från Nykarleby där, men de förmådde inte uträtta mycket. Då sprutorna från Jakobstad något senare anlände till brandstället, hade elden redan lagt allt i aska. Blott en liderbyggnad på andra sidan om vägen förmådde man rädda, ehuru elden redan på åtta ställen bränt hål på spåntaket. Egendomligt nog räddades, tack vara brandmanskapets vaksamhet, även grannens boningsbyggnad, ehuru avståndet mellan denna och den nedbrunna uthuslängan var blott halvannan famn. Däremot flögo gnistor över en närliggande sankmark och antände skogen på omkring en halv kilometers avstånd från brandstället. Någon nämnvärd skada skedde emellertid icke här.

De nedbrunna byggnaderna voro försäkrade i Nykarleby och Jeppo socknars gemensamma brandstodsförening för sammanlagt 5,000 mark, det högsta belopp, för vilket sagda förening ger försäkring. Nötkreaturen voro försäkrade i samma bolag ettvart för 75 mark, fåren oförsäkrade. I brandskadeersättning kommer föreningen att utbetala 7,275 mk, varav 4,500 mk för byggnaderna och det övriga för kreaturen. Den av elden förorsakade skadan har uppskattats till närmare 17,000 mk, vadan förlusten blir synnerligen kännbar.

Eldsvådan hade uppstått därigenom, att två 4-åriga barn ville ställa till en påskbrasa, sedan de för några veckor sedan sett de äldre bränna, och samlade därför ihop på vindsidan av en lada halm och hö, som de antände med ovannämnt resultat.


Österbottniska Posten, 30 april 1915, nr 17, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Ett barndomsminne av Anna Wikman.
(Inf. 2022-11-22, rev. 2024-01-09 .)

*     *     *

Nedbrunnen Alö-stuga. Jakob Nordlings stuga på Alön, den enda på holmen, som är bebodd både sommar och vinter, nedbrann natten mot torsdagen i senaste vecka. Elden torde uppkommit genom något fel i muren. Nordling, som redan låg till sängs, vaknade i rättan tid för att hinna rädda sitt lösöre.


Österbottniska Posten, 8 maj 1931, nr 19, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2022-10-25.)

*     *     *

Nedbrunnen villa.

Söndag kväll [10 mars 1935] nedbrann till grunden den å Markusholmen belägna villan, tillhörig folkskolläraren K. J. Nordman och fru Sofia Andersson.

Klockan mellan 10 och 11 på kvällen observerades till Bonäs och Vexala ett starkt eldsken från holmen. Från Grundön begåvo sig ett par personer genast till stället, men villabyggnaden var räddningslöst förlorad. Den nedbrann så grundligt, att man vid besiktningen icke ens kunde förmärka, om den varit uppförd av stock eller på spirverk. Vid eldsvådan uppbrann även en i byggnaden förvarad båt. Egendomligt är, att uthusen icke togo någon som helst skada, ehuru belägna på endast ett 10-tal meters avstånd från huvudbyggnaden.

Huru elden löskommit är tills vidare okänt. Ägarna själva ha de icke på en månads tid besökt stället. Ännu sent på söndag eftermiddag hade förbipasserande personer icke förmärkt något ovanligt, ej heller att stället skulle varit besökt. Tillsvidare får man antaga, att någon obehörig person senare på kvällen våldgästat villan och genom vårdslöshet förorsakat branden.

Byggnaden var av stock och innehöll två lokaler om tillsamman 4 rum och kök på nedre botten samt 3 vindsrum. Den var försäkrad till ungefär n. v. försäljningsvärde.


Österbottniska Posten, 15 mars 1935, nr 11, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2021-09-16.)

*     *     *

Brunnen bastu

På påsklördagen [16 april] fattade en bastu eld hos bonden Hagman på Isakas. Man höll på att elda upp bastun för kvällsbadet, när elden bröt ut. Taket förstördes helt och väggarna fingo skador, men man torde dock kunna iståndsätta byggnaden. Sannolikt förorsakades eldsvådan av för häftig eldning i bastuugnen. Några skador på andra byggnader åstadkom elden ej.


Österbottniska Posten, 22.04.1949, nr 16, s. 2. Ett tiotal år senare brann de flesta av Hagmans byggnader.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-04-11.)

*     *     *

En grillbyggnad i Nykarleby totalförstördes i en brand under natten till söndagen.

Uno Grillen ligger på Mellangatan i Nykarleby. Branden förstörde den nyöppnade köksdelen helt.

Den nyrenoverade byggnaden fick skador för tiotusentals euro. Byggnaden var omkring 80 kvadratmeter stor.

Man vet ännu inte vad som orsakade branden, men det verkar som om den fått sin start i köket.


Sara Mannsén, yle.fi 2010-03-21.
(Inf. 2023-08-15.)


Läs mer:
Kurre nämner tillbudet i en krönika.
(Inf. 2023-02-19, rev. 2023-02-19.)

*     *     *

En person omkom i husbrand i Nykarleby

Ett frontmannahus på Munsalavägen [26] totalförstördes i en brand natten till måndag. En person [Sven-Erik Sundsten f. 1965] omkom i olyckan.Släcknings- och rivningsarbeten i full gång. Bild: Kevin Åkerlund.


Österbottens Tidning, 24.07.2023
(Inf. 2023-07-25.)

*     *     *

Brand i centrum av Nykarleby sent på tisdagen – brandmännen jobbade hela natten

En brand bröt ut i maskin- och sportaffären Sportjohan på Topeliusesplanaden i Nykarleby på tisdagskvällen. Arbetet med att begränsa branden pågick hela natten.


Brand vid Sport och Maskin Johan i Nykarleby. 12.9.2023. Bild: Jonas Brunnström

Österbottens Tidning, webbupplagan 2023-09-13.Tisdagens brand förödande för Sportjohan – Företagaren: "I princip allt är nedsotat"

Tisdagskvällens brand i maskin- och sportaffären Sportjohan på Topeliusesplanaden i Nykarleby orsakade stora materiella skador. Butiken kommer inte kunna öppna på en lång tid framöver, berättar ägaren Johan Ehrström.Brand vid Sport och Maskin Johan i Nykarleby. 12.9.2023. Bild: Jonas Brunnström

Österbottens Tidning, webbupplagan 2023-09-13.
Brand i Sportjohan i Nykarleby

Det började brinna i maskin- och sportaffären Sportjohan i Nykarleby på tisdag kväll vid 22-tiden.

Jourhavande brandmästare Jannice Valtakari berättar att branden troligen började i en lite nyare del av huset där man brukar skruva och reparera maskiner.

- Där någonstans började branden, den exakta orsaken är oklar, säger Valtakari.

Branden hölls på insidan men det var kraftig rökutveckling i hela byggnaden.

- Det är riktigt svart där inne så det blir stora åtgärder.

De sista brandmännen lämnade platsen kring klockan sju i morse.

yle.fi, webbupplagan 2023-09-13.
(Inf. 2023-09-17.)

Efter några dagar öppnade man affären tillfälligt i huset söder om det som brann. Samma lokal som man startade i för många år sedan.

*     *     *

Hund dog i bilbrand i Nykarleby – stugan intill totalförstördes

En husbil och en stuga brann i Nykarleby på fredagen.


Österbottens Tidning, 10.11.2023
(Inf. 2023-11-12.)Läs mer:
Brandväsendet av Erik Birck.
Brandförsäkring i Uppslagsverket Finland.
Nykarleby-Jeppo försäkringsförening av Runar Nyholm.
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Brandalarm och -system i Nykarleby av Lars Pensar.
Brankårshuset i kapitlet Fakta.
Stadsbränder i Efter 1808.
Brandordning för Nykarleby stad. (1938)
Brandordning för Nykarleby landskommun. (1943)
Brandskydd.
Innehållsförteckning till kapitlet Tragedier.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-01-18, rev. 2024-01-09 .)

*     *     *

 


xxx
(Inf. 2023-, rev. 2024-01-09 .)