Gården nr 20


Fakta om gården
Stadshotelletsägare 1906–1917
Teckning 1920–50
Vintervy från 1950-talet
Sale 2018

 


Fakta om gården


Handl. Gustaf Mauritz Hedströms gård på tomt nr 29 vid Rådhus Boulevarden, 1884—1898. J.W. Nesslers gård. Här var Österbottniska Postens tryckeri inrymt 1885—1899. Därefter stadshotell till 1917, då fastigheten såldes till Nykarleby Handelslag m. b. t.

Handl. Gustaf Mauritz Hedströms gård på tomt nr 20 vid Rådhus Boulevarden, 1884—1898. J.W. Nesslers gård. Här var Österbottniska Postens tryckeri inrymt 1885—1899. Därefter stadshotell till 1917, då fastigheten såldes till Nykarleby Handelslag m. b. t.
     [Topeliusesplanaden 5 vid korsningen med Sollefteågatan, mot sydost omkring 1950. Trafikmärkena som visar förbjuden körriktning i esplanaden är förmodligen några av de första i staden.]


På andra sidan Esplanadgatan låg handl. G.M. Hedströms första hus på den av honom 1858 inköpta tomten nr 20. Gården köptes senare av sjökaptenen P. Löfberg och övertogs efter hans död 1873 av hans änka Maria (f. Hedström) och barn. Det köptes 1884 av kantor J.W. Nessler, som en tid hade sitt tryckeri här. Han sålde 1898 gården till hotelliären A. Kankkonen, som här etablerade stadens hotell. Han sålde rörelsen 1906 och därefter hade hotellet minst sex [minst sju] olika ägare tills fastigheten 1917 köptes av Nykarleby Handelslag. Huset moderniserades och ombyggdes samt övergick 1959 i den nybildade Andelsringens ägo. Det revs 1967 och ett modernt affärshus i ett plan i glas och tegel byggdes av byggnadsbyrå Berg & Backlund i Vasa.


Birck (1988), sid. 593 och 596 f. Fotografiet finns i bildförteckningen mellan bilderna på sid 351 och 357.

*     *     *

Teckning 1920–50I slutet på maj 2020 noterade Dan Kronqvist att teckningen utbjöds på tori.fi för 10 € och lade ut den på facebookgruppen Nykarleby. Den såldes kort därefter. Troligen ett seminaristarbete. Tecknad någon gång mellan 1917 när gården köptes och 1948 när man satte in skyltfönster. Stenfoten är märkligt ritad med vertikala streck.
Förstoring.


(Inf. 2020-06-03.)

*     *     *

Stadshotellets
ägare 1898–1917

Under arbete.

 
Med hjälp av Österbottniska Posten är några av ägarna under tiden som Birck hoppar över, identifierade.
   
1898 A. Kankkonen
1905 Arthur Karlsson
1906 Karl Lindholm
1906 E. H. Nummelin
1906 C. W. Björkqvist
1909 Frk Grönroos
1910 Nils Bengtsson
1911 Georg  Lönneström
1911 Teodor Berglund
1912 Anni/Aina/Anna Pörtfors
1913 Pörtfors gifte sig med guldsmeden Henry Hellstrand.
1917–          Nykarleby Handelslag m. b. t.
   
 

1920 finns en notering om att gård 45 är f.d. stadshotellsgården.

Stadsfullmäktige.

— — —

Gästgifverihållningen beslöto hrr stadsfullmäktige utan auktion öfverlämna åt nuvarande innehafvaren hr A. Kankkonen på fem år framåt från den första juni. —

På stadens sista obebygda tomt N:o 7 har köpeanbud blifvit gjordt och åsattes i anledning däraf nämda tomt af hrr stadsfullmäklige ett minimivärde as 500 mark.


Österbottniska Posten, 24.12.1898, nr 51, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


När jag kollade Nilssons stadsmodell så var även tomten Nr 5 vid korsningen Karleborgsgatan-Bangatan (Nils Smeds) obebyggd.


(Inf. 2024-02-01.)


Kungörelser.

F. A. T. o. S. V. 8. 3 ggr, 4 s. första gången minst 14 dagar före den 6 december.
Borgenärs
sammanträde.
 Fordringsägarens uti Källarmästaren N. Bengtssons konkursbo behagade sammanträda å Stadshotellet i Nykarleby stad tisdagen den 6 December 1910 klockan 4 e. m. för att öfverlägga och besluta angående:
 

1:o)

Hotellrörelsens fortsättande,

2:o)

Boets realisering,

3:o)

Eventuella äganderättsanspråk till lösegendom i boet,

4:o)

Gäldenärens undantag och underhåll,

5:o)

Betjäningens aflöning,

6:o)

Godemännens arvode,

7:o)

Andra möjligen förekommande frågor.

 

 

      Och erinras att frånvarande borgenärer få åtnöjas med de närvarandes beslut.
Nykarleby, den 14 november 1910.
Godemännen.     

— Petitionen om rusdryckstrafikens inskränkning har haft åsyftad verkan. Magistraten har med respektive ägares begifvande påbjudit, att ölbutikerna och utminuteringsbolagets butik få tills vidare hållas öppna blott mellan kl. 10—5 på dagen, om lördagarna och före helgdag mellan kl. 10—3.
 
Å Stadshotellet eller gästgifveriet är utskänkningen inställd från kl. 3 på dagen om lördagarna och dagen före helgdag till påföljande söckendag kl. 9. f. m. Under de öfriga dagarna upphör utskänkningen kl. 12 på natten, då lokalerna böra utrymmas och stängas. För att hvem som helst skall kunna kontrollera, att detta iakttages, få gardinerna icke efter denna tid vara nedfällda i utskänkningsrummen. Minsta brott mot detta påbud medför förlust af utskänkningsrättighet.


Österbottniska Posten, 22.12.1905, nr 51, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Stadshotellet eller gästgifveriet i Nykarleby försåldes senaste lördag af den nuvarande innehafvaren hr Arthur Karlsson till källarmästaren Karl Lindholm från Helsingfors. Köpeskillingen 52,000 mark. I köpet ingingo gård, inventarier, lager m. m. Den nya ägaren, som innehaft olika restaurationer i hufvudstaden, öfvertar stadshotellet härstädes den 15 febr.


Österbottniska Posten, 02.02.1906, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Stadshotellet. Restauratör K. I. Lindholm har hos stadsfullmäktige anhållit om att få öfvertaga A. Karlssons rättigheter från den 15 febr., hvilken anhållan stadsfullmäktige i går beviljade.


Österbottniska Posten, 23.02.1906, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

—  Stadshotellet i Nykarleby har af restauratören C. I. Lindholm blifvit försålt till hr E. H. Nummelin, som öfvertog rörelsen den 1 maj. Köpeskillingen utgjorde 56,500 mk. Hr Lindholm köpte hotellet i slutet af januari för 52,000 mk och öfvertog afären den 15 febr. detta år.


Österbottniska Posten, 04.05.1906, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Första maj gynnades å vår ort af ett sommarväder, som kom temperaturen att stiga till 16—18° C. i skuggan. Skolungdomen firade dagen med små utfärder, arbetarna tågade med sin röda fana i spetsen till gamla hamnen, och en mängd stadsbor hade samlats till gemensam middag å stadshotellet, där ett hornkapell från Kronoby utförde musik. Smärre regnskurar störde icke mycket lifvet i det fria.


Österbottniska Posten, 04.05.1906, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Stadshotellet härstädes har af nuvarande ägaren källarmästaren Nummelin blifvit försåldt till källarmästar K. W. Björkqvist från Lahtis. Köpeskillingen för hotellet, gården inberäknad, utgör 60,000 mk.


Österbottniska Posten, 21.12.1906, nr 51, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

— Första maj firades härstädes i all stillhet. Skolorna hade lof, och deras elever gjorde små utfärder — seminaristerna till Jutas. Lediga arbetare lyste i röda kravatter, och vid finska arbetarföreningens hus svajade en stor röd fana. På kvällen samlades en del herrar och damer till gemensam supé på stadshotellet, där musik utfördes af ett sällskap kringresande musikanter. Vädret var klart, men något kyligt.


Österbottniska Posten, 03.05.1907, nr 18, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Stadshotellet.

Första Maj Middag och Soupé
Färsk Ananas och Glaces.


Österbottniska Posten, 01.05.1908, nr 18, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Till rådstuftvurättens senaste sammanträde var källarmästaren C. V. Björkqvist härstädes instämd af den anledning att han missbrukat sina utstänkningsrättigheter å stadshotellet. Målet tog uppskof till ett följande sammanträde, emedan svaranden icke kommit tillstädes, och dömdes denne samtidigt till tio marks böter för förfallolös utevaro.


Österbottniska Posten, 22.01.1909, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Bötfäld för olaga utskänkning. Innehafvaren af stadshotellet härstädes blef senaste måndag dömd att för andra resan olaga utskänkning plikta 80 mk.


Österbottniska Posten, 29.01.1909, nr 4, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

— Hotellköp. Hotellägaren C. W. Björkqwist har till fröken E. Grönroos försålt sin affär för 75,000 mark.


Österbottniska Posten, 28.04.1909, nr 16, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Stadshotellet i Nykarleby har försålts av frk Grönroos till källarmästare N. Bengtsson, vilken senast innehaft Brunnshuset i Helsingfors. Köpesumman var 75.000 mk.
      Det väcker uppmärksamhet att stadshotellet så gott som årligen byter ägare.


Österbottniska Posten februari 1910.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll 2010.

Stadshotellet åter såldt. I slutet af senaste vecka försåldes stadshotellet härstädes af nuvarande innehafvarinnan fröken E. Grönroos till källarmästaren N. Bengtsson för ett pris af 75,000 mk, enligt hvad det uppgifves. Den nya ägaren, som tidigare torde innehaft bl. a. Brunnshuset i Helsingfors, öfvertar stadshotellet den 1 instundande mars.

Det väcker uppmärksamhet, att stadshotellet numera så godt som årligen byter om ägare. Orsaken därtill uppges vara, att hotellet på sätt och vis råkat i händerna på ett konsortium af spritvaruhandlare, hvilka ha intresse af att affären skötes på det sätt som nu sker.

Men staden har alldeles icke något intresse däraf, och myndigheterna böra finna anledning att blanda sig i saken. En orsak till inblandning är, att affärens innehafvare under en följd af år inte ens förmått betala kommunala utskylder. En annan orsak är att hotellets skötsel torde lämnat ett och annat öfrigt att önska, hvarför också ytterst sällan stadsbor anse sig kunna besöka stället.

Det bör väl ej stöta på oöfverstigliga hinder att starta en ny inrättning, som bättre motsvarar våra förhållanden, och låta vederbörande stå med sitt 75,000 marks hotell.


Österbottniska Posten, 25.02.1910, nr 8, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag och förekommo därvid till behandling följande ärenden:

1. Gästgifveriet. Drätselkammaren anmälde, att vid utlyst auktion å gästgifveriet för ett är framåt nuvarande innehafvaren af stadshotellet erbjudit sig att utan ersättning hälla gästgifveri. Anbudet godkändes af stadsfullmäktige.

2. Anslag för Finlands turist- och resebyrå. Finlands turist- och resebyrå, som har ull uppgift att verka för befrämjandet af utländska lustresor i Finland, hade hos fullmäktige anhållit om ett anslag af 300 mk för bestridande af kostnaderna för byråns finska utställning i Berlin 1911. — Då byråns sträfvanden ansågos förtjänta af understöd beviljades det äskade anslaget 300 mk, som skulle utbetalas af tillgängliga medel.

3. Ägoauktionsinropen. Drätselkammaren förrättade senaste fredag auktion å särskilda staden tillhöriga ägor, och godkände stadsfullmäktige de gjorda anbuden med undantag af anbudet för Storboxal, som ansågs för lågt, och anbudet för Leppogubben, som likaså ansågs för lågt, nämligen 175 mk för omkring 50 tunnland. Leppogubben skulle ånyo utauktioneras.

4. Brunnsholmens restauration. Källarmästaren Bengtsson hade anhållit om rätt att å Brunnsholmen hålla sommarrestauration och bifölls denna anhållan med den inskränkningen, att restaurationen skulle vara af första klass och utskänkningen inskränkt på samma sätt som första klassens restauration å stadshotellet.

5. Ragnörn är för närvarande nästan ofarbar på grund af att stenar förts i farleden. Med anledning däraf väckte handl. Axel Herler förslag om att den mindre farleden skulle rensas, så att båttrafiken kunde lättare försiggå. Fullmäktige godkände detta förslag och anslogo för ändamålet 100 mk. En mera omfattande rensning af farlederna skulle emellertid framdeles företagas.


Österbottniska Posten, 03.06.1910, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Konkursansökan inlämnades senaste måndag den 31 okt. af källarmästaren N. Bengtsson. Borgenärsförhör kommer att äga rum den 14 innevarande november, då staten skall vara uppgjord. Häradsskrifvaren S. R. Jernström förordnades att tills vidare omhänderhafva boet.


Österbottniska Posten, 04.11.1910, nr 44, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Kungörelser.

F. A. T. o. S. V. 8. 3 ggr, 4 s. första gången minst 14 dagar före den 6 december.
Borgenärs
sammanträde.
 Fordringsägarens uti Källarmästaren N. Bengtssons konkursbo behagade sammanträda å Stadshotellet i Nykarleby stad tisdagen den 6 December 1910 klockan 4 e. m. för att öfverlägga och besluta angående:
 

1:o)

Hotellrörelsens fortsättande,

2:o)

Boets realisering,

3:o)

Eventuella äganderättsanspråk till lösegendom i boet,

4:o)

Gäldenärens undantag och underhåll,

5:o)

Betjäningens aflöning,

6:o)

Godemännens arvode,

7:o)

Andra möjligen förekommande frågor.

 

 

      Och erinras att frånvarande borgenärer få åtnöjas med de närvarandes beslut.
Nykarleby, den 14 november 1910.
Godemännen.     


Österbottniska Posten, 18.11.1910, nr 46, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Borgenärerna

i Källarmästaren Nils Bengtssons konkurs
behagade sammanträda å Stadshotellet måndagen den 6 febr. kl. 4 e. m.
Godemännen.


Österbottniska Posten, 03.02.1911, nr 5, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Gästgifverihållningen. Emedan källarmästar R. Bengtson, som senast innehaft stadshotellet och därmed förende gästgifverihållningen försatts i konkurs och godemännen upphört med hotellrörelsen jämte skjutshållningen, har stadens gästgifveri från den 1 dennes till den 1 juni i år omhändertagits af fru Häggblom mot en ersättning af 150 mk.

Österbottniska Posten, 10.03.1911, nr 10, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Vid rådstufvurättens sammanträde den 13 dennes förekom bl. a. ärenden andra uppropet i källarmästar N. Bengtsons konkurs och bestämdes vid samma tillfälle, att domen afkunnas den 22 maj.


Österbottniska Posten, 17.03.1911, nr 11, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Stadsfullmäktige sammanträdde i måndags för behandling af ett flertal ärenden. Följande torde ha ett allmännare intresse:

1. Gästgifverihållningen. Drätselkammaren meddelade, att den på grund af att godemännen i källarmästar N. Bengtsons konkurs stängt gästgifveriet, ansett sig böra oförtöfvadt utbjuda gästgifveriet för den återstående tiden till 1 juni och hade fru Hilda Häggblom åtagit sig att för resandes räkning under denna tid hålla 3 snygga rum utan utskänkningsrätt för en ersättning af 150 mk.


Fortsättning.


Österbottniska Posten, 24.03.1911, nr 12, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

Fastighetsauktion

i Nykarleby stad.

     Genom offentlig auktion, som lördagen den 29 april 1911 kl. 3 e. m. å stället förrättas, försäljes Källarmästaren Nils Bengtssons konkursmassa tillhöriga gården och tomten N:o 20 i 6:te kvarteret af 3:dje stadsdelen i Nykarleby stad. Gården, som har godt läge invid stadens torg, är intecknad för och brandförsäkrad i städernas allmänna brandstodsbolag till 26,000 mark. Af köpeskillingen erlägges 500 mark genast samt hälften af återstoden inom en månad och andra hälften inom två månader. Sakägare erinras att jämlikt 21 § 5 kap. Utsökningslagen sina fordringar senast vid auktionstillfället i laga ordning bevaka.
     Nykarleby den 24 mars 1911.

Sysslomännen.


Österbottniska Posten, 31.03.1911, nr 13, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2024-02-01.)

 

Auktioner

Auktionsskillingen för inropen å Källarmästaren N. Bengtssons konkursmassas auktioner den 29 april, 13 maj och 3 juni förfallna till betalning wid utgången af sistnämnda månad uppbäres den 30 juni eller därförinnan hos

A. M. Gyllenberg.


Österbottniska Posten, 30.06.1911, nr 26, s. 4
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Diverse

F. d. Stadshotell- och
Gästgifverigården
jämte tomt i Nykarleby, väl belägen vid stadens torg, säljes mot förmånliga villkor. Gården inrymmer 12 boningsrum, kök och 2 tamburer samt nödiga uthus.
      Närmare med
Bankdirektör Lönneström.
Nykarleby.


Österbottniska Posten, 19.05.1911, nr 20, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gårdsköp. Restauratör Teodor Berglund från Tammerfors har tillhandlat sig bankdirektör G. Lönneströms gård (f. d. Stadshotellet) vid Rådhusboulevarden. Köpesumman obekant.


Österbottniska Posten, 30.06.1911, nr 26, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag och förekommo därvid till behandling bl. a. följande ärenden:

1. Världshusrörelsen å Brunsholmarna. Källarmästaren Th. Berglund hade anhållit om rätt att å Brunsholmarna under sommaren idka världshusrörelse, och bifölls denna anhållan på de villkor, att restaurationen är af första klass.

2. Utminutering af maltdrycker. Bryggmästaren Alfred Herlers besvär öfver Magistratens beslut att åt Bock bryggeri [i Vasa] bevilja rätt till utminutering af maltdrycker och dess förkastelse af hans anhållan hade från Guvernörsämbetet öfversändts till Magistraten för stadsfullmäktiges hörande. Efter en kort diskussion, hvarunder framgick att Herlers bryggeri närmast borde tillkomma rätten att i staden utminutera maltdrycker, enär bryggeriet ligger i Nykarleby och har att erlägga en hög skatt, beslöto fullmäktige förorda ett godkännande af Herlers besvär.

3. Gästgifveriet. Utskänkningsbolaget meddelade, att detsamma åt källarmästaren Th. Berglund arrenderat sin utskänkningsrätt och att denne utan ersättning lofvat hålla gästgifveriet. Fullmäktige godkände anbudet, hvadan gästgifverihållningen från den 1 augusti kommer att handhafvas af källarmästaren Berglund.


Österbottniska Posten, 21.07.1911, nr 29, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Stadshotellet

öppnas åter efter genomgången remont fredagen den 1 september och rekommenderas i den ärade allmänhetens åtanke.
     Obs!     Förstklassigt.

Vördsamt.
Th. Berglund.


Österbottniska Posten, 01.09.1911, nr 35, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 
Stadshotellet i Jakobstad har i dagarna blifvit såldt till urmakaren I. Wiik i Wasa för 265,000 mk. Det kommer att från den 1 dec. förestås af källarmästar Bengtsson, som tidigare innehaft stadshotellet i Nykarleby.Österbottniska Posten, 24.11.1911, nr 47, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Vid rådstufvurättens sammanträde senaste måndag stod källarmästaren å stadshotellet tilltalad för olaga utskänkning af spritdrycker under marknadsdagarna. På grund af svarandens utevaro tog målet uppskof till den 18 innevarande mars.

Samma dag voro tvenne kvinnliga gårdsägare i staden tilltalade för att hos sig under marknadsdagarna hafva hyst passlösa och illa kända personer, hvilka därstädes uppträdt på ett anständigheten sårande sätt. Hvardera gårdsägaren dömdes till 10 marks böter.

Tvenne andra brottmålsärenden, som behandlades samma dag, togo uppskof till ett följande sammanträde.


Österbottniska Posten, 08.03.1912, nr 10, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stadsfullmäktige sammanträdde den 21 dennes och behandlade därvid bl. a. följande ärenden:

— — —

Gästgifveriet. Anmäldes att innehafvaren af stadshotellet på grund af bortflyttning från orten uppsagt sig från gästgifveri- och utskänkningsrättigheterna från den 15 instundande oktober. Frågan om öfverlåtande af rättigheterna till annan person bordlades.


Österbottniska Posten, 27 september 1912, nr 39, s. 1. Stadsfullmäktige sammanträdde fanns sen tidigare.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stadshotellet

Genom ofentlig frivillig auktion, som förrättas å stadshotellet (gästgifveriet) i denna Nykarleby stad, tagande sin början torsdagen den 17 oktober kl. 10 f. m. med fortsättning efter behof påföljande dagar, försäljes Källarmästaren T. F. Berglund tillhörig lösegendom såsom möbler, sängkläder, gardiner, glas och porsliner, kokkärl samt i öfrigt all sådan lösegendom som vid hotellrörelses bedrifvande erfordras; med erinran om att allt endast en kortare tid varit i bruk, samt att två månaders anstånd med inropens betalning beviljas kände köpare.


A. M. Gyllenberg.

anmodad förrättningsman


Österbottniska Posten, 11.10.1912, nr 41, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Gårdsköp. Förra innehafvaren af stadshotellet härstädes, källarmästaren Th. Berglund har för 27,000 mark försålt sin gård till fröken Aina Pörtfors. Tillträdet skedde genast.


Österbottniska Posten, 25.10.1912, nr 43, s. 1
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag, och behandlades därvid bl. a. följande ärenden:

— — —

2. Gästgifverihållningen Till innehafvarinnan af stadshotellet fröken A. Pörtfors öfverlämnades gästgifverihållningen i staden på villkor att frk. P. härför icke erhåller annat arfvode än rättighet att å stadshotellet utan särskild ersättning utskänka spritdrycker.


Österbottniska Posten, 08.11.1912, nr 45, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Obs.!  ——  Obs.!

III klassens

restauration

å Stadshotellet öppen f. o. m. i dag och innneslutes i ärade stads- och landsbors benägna hågkomst.

Högaktningsfullt

A. Pörtfors.


Österbottniska Posten, 20.12.1912, nr 51, s. 1. Det var till att slå på stort!
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Slutredovisningen

i Källarmästaren Nils Bengtsson konkurs avlämnas vid borgenärssammanträde, som hålles å Stadshotellet i Nykarleby stad fredagen den 25 innevarande april kl. 4 e. m.   Nykarleby, den 2 april 1913.
Anton Damstén.     S. R. Jernström.
Sysslomän.


Österbottniska Posten, 18.04.1913, nr 16, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Lysning till äktenskap avkunnades i söndags i Nykarleby kyrka mellan folkskolläraren i Nedervetil Otto Rökman från Helsingfors och fröken Ellen Österlund från Nykarleby stad. Senaste söndag avkunnades lysning i Björneborgs kyrka mellan restauratrisen, fröken Anna Pörtfors, egarinna av härvarande stadshotell och gullsmeden Henry Hellstrand från Nykarleby stad.


Österbottniska Posten, 22.08.1913, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-14.)


Österbottniska Posten, 16.07.1915, nr 28, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2023-05-25.)

Fordringsmål. Till rådstuvurätten sammanträde i måndags hade forman K. Wikman låtit instämma innehavarinnan av stadshotellet fru Aina Hellstrand medyrkande, att denna måtte skyldigkännas att enligt räkning ersätta W. med något över 50 mk för ett an tal skjutsar. Svaranden bestred käromålet, emedan räkningen icke var specificerad. Som vittnen hördes å kärandens vägnar tre ynglingar, vilka varit i Wikmans tjänst såsom körkarlar. På grund av dessas vittnesmål ålade rätten fru Hellstrand att till W. utbetala 24 mk för skjutsar under år 1914 samt att i expenser erlägga 11 mk 90 p. Fordran på ersättning för ett antal skjutsar under 1915 förkastades såsom ostyrkt.


Österbottniska Posten, 21.01.1916, nr 3, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 
*     *     *

Vintervy från 1950-talet


Nykarleby Handelslag på 1950-talet. Notera de gamla björkarna som på bilden ovanför är ersatta med nya små.
Nykarleby Handelslag på 1950-talet. Notera de gamla björkarna som på bilden ovanför är ersatta med nya små. Vid påsktid på 1950-talet brukade man ha levande kycklingar i ett av skyltfönstren.
Foto: Rafael Sjöblom.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2006-10-04.)


Leif Westerlund kommenterade på facebookgruppen Nykarleby:

Visst kommer jag ihåg kycklingarna. På den tiden var det Armas Marklund som var anställd på köttavdelningen. Armas fru var född Knuts från Karby. Knuts var hönsfarmare och därifrån kom kycklingarna. Som jag minns det var köttavdelningen i ändan mot polisstationen och åtminstone något år fanns de i fönstret mot Sollefteågatan, fönstret som på bilden finns bakom expediterna.


(Inf. 2014-04-21.)

*     *     *

Sale 2018Som sägs ovan byggdes ett modernt affärshus i ett plan i glas och tegel 1967. Kan ha varit på 1980-talet som det påbyggdes och efter det har olika livsmedelsaffärer, en leksaksbutik, handarbetsaffär, pizzeria m.m. verkat i byggnaden. I december 2018 övertogs livsmedelsaffären av Sale-kedjan.
Förstoring.


Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2018-12-04.)Läs mer:
Upphittad ”penninge summa”. 1884
Bruno Häggbloms drev handel i gården. 1885.
Vykort av gården. Ca 1905.
Sångfest. 1928
Erks minnen av tryckeriet. 1945
Brandtillbud. 1946
Norra gaveln skymtar på en vintervy.
Norra gaveln. 1956
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917—1959. 1959
Gården. 1962
Wiks hotell.
Nykarleby i konsten.
(Rev. 2024-05-22 .)