Kraftverksutbyggnaden

och
Ljusparken

2014–?

stod det år efter år, men nu kunde jag skriva

2014–2020Prolog

Tyvärr finns inga foton inifrån och från nära håll, men dokumentationen ger i alla fall ett hum om hur byggnadsarbetena gick till.Aktuellt

Underhåll av vattenkraftverket

Det 1984 byggda vattenkraftverket är i behov av en grundrenovering som utförs under sommaren. Renoveringen beräknas ta flera månader i anspråk.


Utbyggnad av vattenkraften
- planering pågår.

Det utrymme i kraftverksdammen som i tiderna reserverades för stockflottning kunde numera användas för en ny turbin. Vattenkraftsproduktionen beräknas öka med ca 15 % och den nya turbinen skulle även ge bättre möjligheter till framtida service av det gamla kraftverket.

Ledningsposten nr 1, juni 2010.

 

Mera el från älven 2011.


*     *     *


Nytt vattenkraftverk i centrum av Nykarleby

Ny turbin

 • Nykarleby Kraftverk Ab (NK) bygger en ny 2,1 MW turbin intill den befintliga 4,5 MW turbinen under åren 2014-2016. Det egentliga bygget sker under 2015.
 • Det nya kraftverket förväntas stå klart till sommaren 2016. Exceptionella vattenflöden under 2015 kan dock förlänga projektet med ca 1 år.
 • För att minimera fördröjningsriskerna i projektet utförs vissa förberedande åtgärder redan under hösten 2014 såsom t.ex. byggande av arbetsdamm och underhåll av fallplattan (området nedanom utskovsluckan som slitits av vattenmassorna) samt även förberedande schaktning.
 • Tack vare vissa byggtida trafikarrangemang kan trafiken löpa över kraftverksbron.Inget nytt under solen. – Fångdamm från 1994/NK:s arkiv.
[Förstoring. Arbetsdamm för det första kraftverket.]Riktgivande tidtabell för vattenkraftverksbygget

Obs. Onormalt höga flöden i älven kan förlänga projektet med ett år.

[Sammanställningen till en del omarbetad med förkortningar för tidpunkt och kolumn för utfall.

V= vinter
Vå= våren
S= sommaren
H= hösten
1, 2, ... januari, februari, ...]


Planerad tidpunkt Åtgärd Utfall
tidpunkt
Sensommaren/
tidig H14
Åtgärdande av fallplattans (under utskovsluckan) slitage, normalt underhåll. Förberedande grävåtgärder och bottengranskningar. Enl. planerna
H14 NK erhåller de första exakta byggritningarna för vattenkraftversbyggnaden.  
V14/15 Detaljplanering pågår.  
2-3/15 Möjligtvis byggstart (schaktning). 3/17
Vå/S15 Arbetsdammen måste delvis bort p.g.a. vårflödet (stenarna på botten kan bli kvar). Själva bygget kan börja efter vårfloden.  
H15, V15/16 Turbinen anländer enligt avtal i oktober. Installationsarbeten (automation, el).  
Vå/S16 Det nya kraftverket körs igång. 14/1 20

 

Plant Concept


”Plant Concept”. [Notera turbinens storlek jämfört med gubbarna! Förstoring.]

 

Diagram över energiproduktion


[Förstoring.]

 

EKONOMI – Långtida men säker återbetalning

 • Den totala investeringen är beräknad att bli ca 5 miljoner euro.
 • Nykarleby Kraftverk har erhållit maximalt investeringsstöd (20 %).
 • Den estimerade produktionsökningen är 3–4 GWh vilket motsvarar ca 200.000 €.
 • Vid sidan om produktionsökningen är den ökade driftsäkerheten betydelsefull.
 • Ifall någondera maskinen går sönder kan man köra den andra.
 • Ger ett produktionstillskott vid varje framtida underhållsåtgärd.
 • Ger även tid för underhåll utan tidspress.


Informationsbladet Kulturnatten 2014 – info om vattenkraftverket skrivet av Tony Eklund, VD Nykarleby Kraftverk Ab. Ytterligare information av projektet kan erhållas genom att kontakta Nykarleby Kraftverk.

Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2014-08-24.)

Den 12 augusti 2014Fångdammen färdig och snart är det dags för tömning. Förstoring.
Foto: Stig Haglund.

(Inf. 2014-11-16.)

Den 21 augusti 2014Det första kraftverket från 1926 i bakgrunden och det från 1984, där det bruna visar vattenståndsvariationer, i mitten. Den nya turbinen kommer mellan det och utskovsluckan. I förgrunden pågår ”åtgärdande av fallplattans slitage”. Förstoring.

 Förstoring.

 Den nyanlagda tillfartsvägen. [Förstoring. På bortre stranden fanns Thulins garveri.]

 Förstoring.Samtidigt som kraftverksbygget inletts är staden i full gång med iordningställande av baracker på gamla seminarieidrottsplanen för Normens elever som skall vara evakuerade i tre år när skolan mögelsaneras. Förstoring. Flygbild.

2017-03-30: Normen är stängd och nu byggs den nya skolan.

(Inf. 2014-08-24.)

Den 6 september 2014Fixeringsbild från bron med utskovsluckan i underkant. Förstoring.

(Inf. 2014-09-07.)

Den 12 september 2014Omfattande avspärrningar med en modell jag aldrig tidigare sett i backen upp mot Seminariegatan. Förstoring.

 Området innanför fångdammen är nu vattenfyllt. Förstoring.
Ytterligare ett foto från samma tillfälle.

(Inf. 2014-09-14.)

Den 5 november 2014


Höstflod.
Höstflod. Förstoring.


Höstflod.
Höstflod. Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2014-11-16.)

Den 20 november 2014


Höstflod.
”Hej! Nu då luckan är stängd syns inte en skymt av jordbanken. Den är nog i Alörsfjärden. Stig.” Panorama sammanställt av tre bilder. Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2014-11-23.)

Den 15 januari 2015Vinterlugn. Förstoring.


(Inf. 2015-01-15.)

Den 12 oktober 2015


Mats Östman i Nykarleby fortsätter sin kamp kring ägandet av forsrättigheterna i Stadsforsen i Nykarleby älv. Vasa förvaltningsdomstol har tidigare gett utslag till förmån för Nykarleby stad men Östman förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som nu begär en förklaring av staden.


Bolagisering och forsrättigheter

Affärsverket Nykarleby Kraftverk bolagiserades 1.1 2014. Mats Östman hävdar i sitt besvär till Högsta förvaltningsdomstolen över bolagiseringen att forsrättigheterna inte har blivit utredda före bolagiseringen och att överlåtelsen har gått till på fel sätt.

Vasa förvaltningsdomstol avslog de här besvären slutgiltigt för sin del 30.6 2015 med motiveringen att eventuella civilrättsliga tvister som gäller äganderätten till vattenkraft inte är något hinder för en bolagisering av affärsverket.

Mats Östman förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen den 10.8 2015.


Stadsstyrelsens förklaring

Högsta förvaltningsdomstolen begär en förklaring av Nykarleby senast den 16.10 2015. I stadens förklaring upprepas att eventuella civilrättsliga tvister och bolagiseringen är två olika saker.

I förslaget till förklaring sägs också att staden utrett äganderätten till vattenkraften i Stadsforsen och att det genom domstolsutslag 1983 är klarlagt att staden äger vattenkraften.

I förklaringen som gjorts av jurist Kjell Renlund vid Ernst &Young för stadens räkning sägs att Mats Östmans yrkanden är ogrundade.

Stadsstyrelsen i Nykarleby behandlar ärendet på måndagskväll.


Mats Östman vill inte kommentera

Mats Östman förlorade målet i Vasa förvaltningsdomstol men han vill inte kommentera ärendet i det här skedet.

Han vill inte heller säga huruvida han går vidare med saken som ett civilrättsligt mål ifall han också förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen mot Nykarleby stad.


yle.fi
(Inf. 2016-09-04.)

Den 16 juli 2016Ingenting har hänt p.g.a. olika uppfattning om vem som äger forsrättigheter, men nu lär den knuten vara löst och byggnadsarbetena kan återupptas. Som synes var det en regnrik sommar. Förstoring.

Foto: F.L.
(Inf. 2016-08-04.)

Den 17 januari 2017

Ny park ska bada i ljus av Britt Sund i Österbottens Tidning.


(Inf. 2023-06-04.)

Den 20 februari 2017


Nykarleby Kraftverk                               20.2.2017

Information till skolor, elever och föräldrar våren 2017

Nykarleby Kraftverks kraftverksbygge 2017-2018

Arbetet med det nya vattenkraftverket kommer att inledas under vecka 8 och fortgå under hela år 2017. Det nya kraftverket beräknas bli klart i januari 2018 men beroende på nederbörd och mängden vatten i älven kan tidtabellen förskjutas.

Under projektets gång kommer materialtransporter till och från arbetsområdet att ske via Lybecksgatan samt via Seminariegatan och cykelbanan ner till kraftverksdammen. Vi hoppas ni respekterar trafikarrangemangen och har överseende med eventuella begränsningar som de medför.

Trafikarrangemang
Tanken är att kraftverksbron och kringliggande lätta trafikleder så långt som det är möjligt skall vara öppna för trafik i normal ordning. Vid materialtransporter, sprängningsarbeten etc. kan trafiken stoppas för en kortare stund. Vid dessa tillfällen kommer en trafikvakt att dirigera trafiken vid det område som berörs. Vi ber er att röra er försiktigt, vara uppmärksamma på informations- och varningsskyltar samt att följa trafikvakternas anvisningar.

Föräldrar - vänligen informera era barn om trafikarrangemangen och be dem hålla ordentligt avstånd till arbetande maskiner och lastbilar.

Trafiksäkerheten är av hög prioritet och för att kunna förebygga farosituationer mottar vi gärna respons kring hur trafiken löper. Vid behov ändras arrangemangen. Målet är att ha en välfungerande trafik utan att äventyra säkerheten.

Information
Vi strävar till att aktivt informera om ärenden som berör allmänheten via vår hemsida, facebook och på anslagstavlor vid dammen.

Kontaktperson: Janne Öhman

Med vänliga hälsningar.

Tony Eklund, vd Nykarleby Kraftverk

Från Nykarleby Kraftverks facebook-sida.
(Inf. 2017-03-19.)

Den 13 mars 2017I slutet på februari återupptogs arbetena.
Förstoring.

 
Arbetsdammen var klar andra veckan i mars.
Förstoring.

 Rejäl spont i väntan på användning.
Förstoring.

 HASA på virkespaketen står för Haapajärven Saha som har verksamhet i Haapajärvi och i Haapavesi. Märkligt att virke inte finns på närmare håll än ca 180 km bilvägen ganska rakt österut.
Förstoring.

 

 


Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-03-19.)

Den 14 mars 2017

Turbinbygget i full gång i Nykarleby i Österbottens Tidning.

Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2017-03-19.)

Den 17 mars 2017Dammen är torrlagd och spontningen inleds.
Förstoring.

 
Förstoring.

 Rejäl spont i väntan på användning.
Förstoring.

 Förstoring.

 

 


Betongkonstruktioner från första etappen framgrävda.
Förstoring.

 

 


Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-03-19.)

Den 22 mars 2017Bengt Jansson skrev på facebook i veckan: ”Vi ska bara stänga in området för nya turbinen, sen gräver vi bort arbetsdammen o då får vårfloden komma. Arbetet med nya turbinen sker sedan från andra sidan, efter att vårfloden är över.
Förstoring.

 
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 

 


Förstoring.

 

 


Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-03-27.)

Den 27 mars 2017Bengt Jansson skrev på facebook samma dag: ”Joo, dagen blev lite för våt o varm. De viktiga arbetena med gjutning är klara så det är lugnt. Lite stålelement ska ännu bankas ner så lite kallare väder ska väl ge möjlighet att stänga luckan för några dar så det kan göras
Förstoring.

 
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-03-28.)

Den 29 mars 2017Fångdammen är återuppbyggd efter att vårfloden upphört för den här gången.
Förstoring.

 
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-03-30.)

Den 8 april 2017Nedanför dammen har en ny vattenformation uppenbarat sig då högvattnet pressas över den kvarlämnade arbetsdammen.
Förstoring.


(Inf. 2017-04-10.)

Den 18 april 2017Byggplatsskylten på Nystadssidan. Förstoring.


Beställare Nykarleby Kraftverk
Hvudentreprenör Lemminkäinen
Byggnads- och konstruktionsplanering ÅF
VVS- och elplanering Poly Point
Turbinleverans Andritz Hydro
Kringutrustning Mantikko Oy
Elinstalllation [Ej ännu utsedd.]
VVS-installlation [Ej ännu utsedd.]
   
Turbintyp Horisontell Kaplan
Fallhöjd 9 m
Vattenflöde 26 m³/s
Armering 135 000 kg
Betong 1 300 m³

(Inf. 2017-04-23.)

Den 17 maj 2017


Våren har varit kall med flera snöfall i maj. Vårfloden är över och byggnadsarbetena har återupptagits.
Förstoring.

 
Förstoring.

 


Förstoring.Foto: Stig Haglund, som kommenterade: ”Man ger it se. He ska vara mejr sepel i åen å meir jool på Alösfjääln.”
(Inf. 2017-05-17.)

Den 27 maj 2017


Enligt uppgift på kraftverkets facebook-sida ska gamla fundament avlägsnas.
Förstoring.Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2017-05-29.)

Den 31 maj 2017Det ser kanske varmt ut, men en genomträngande kall sydvind gör att fingrarna stelnar och mössan vill flyga av skalpen. Byggnadsskedena är ganska okända men som synes är en bil körd in i turbinöppningen så  man har väl nått bottennivån nu. Platsen är avspärrad som byggarbetsplats, så dit ner kommer man bara olovandes. Men ser du noga kan du se en av personalen som håller på med dokumentationsfoto där nere, så jag antar att bygget blir grundligt dokumenterat.
Förstoring.

 
Förstoring.

 Förstoring.

 Förstoring.

 

 


Förstoring.

 

 


Förstoring.

(Inf. 2017-06-01. I dag är de nordiska regenterna på besök i Helsingfors med anledning av firande av Finland 100 år som självständig stat.)

Den 21 september 2017Sommaren är förbi och man har jobbat med Ljusparken. Montage av fyra bilder.
Förstoring.

 
En provisorisk bro leder sen en tid tillbaka till seminariesidan.
Förstoring.

 Ljusparksarbetena syns nedanför Topeliusparken. Den gamla stenmuren har flyttats.
Förstoring.

 Förstoring.

 

 


Förstoring.

(Inf. 2017-10-03. I går masskjutning med närmare 50 döda och 500 skadade i Las Vegas. I kväll mycket Nykarleby på Sveriges Radios P1: Håkan Sandvik i Tankar inför dagen och Eva-Stina Byggmästar är Månadens diktare.)

Den 21 september 2017

Nejonögon simmar in i dödsfälla vid kraftverk i Nykarleby

Ett tiotal nejonögon har sugits in i en pump.
Ett tiotal nejonögon har sugits in i en pump. Bild: Jeremias Korhonen


Pumparna vid vattenkraftverket i Nykarleby stockas med jämna mellanrum. Orsaken har visat sig vara nejonögon som sugits in i pumparna.

- Pumparna stockades hela tiden och vi trodde att de suger in någon sorts slam, säger byggarbetsplatschefen Jeremias Korhonen från Lemminkäinen.

Korhonen berättar att effekten i pumparna plötsligt sjönk och att vattnet började stiga vid grävningarna. Efter att man stängt av dem och väntat lite så fortsatte de pumpa, men så stockades de igen. Det här pågick i tre dagar.


Vattenpumpar pumpar vatten vid en å i Nykarleby.
Vattenpumpar i arbete vid kraftverket Bild: Jeremias Korhonen

- I måndags lyfte vi upp pumparna och märkte att det inte var slam som stockat pumparna utan nejonögon, säger Korhonen.

Korhonen antar att nejonögonen har simmat in i små hålor då man gjorde en byggavsats vid arbetsplatsen. Där har nejonögonen blivit i fällan och nu sugs de in i pumparna med ödesdigra konsekvenser. [Det är alltså endast nejonögon som blivit kvar i fåmgdammen som sugits in i pumparna.]


Ingen fara för nejonögonstammen

Jyrki Latvala från Södra Österbottens NTM-central uppskattar att det finns några tiotal nejonögon i pumpen på bilden. Antalet döda nejonögon kan vara större om de har sugits in i pumparna under hela den tid som pumparna varit i gång.

- Om vi tänker på naturen eller de nejonögon som simmar upp för Lappo å [läs Nykarleby älv], så ser jag inte situationen som ödesdiger. Nejonögonen är inte så trogna till sin hemmaå som till exempel vandringsfiskarna, säger Latvala.


Ett tiotal nejonögon har sugits in i en pump.
Nejonögon Bild: Jeremias Korhonen

Han påminner om att i de åar inom Södra Österbottens NTM-centrals upptagningsområde som är betydelsefulla för nejonögonfisket, det vill säga Perho å och Lappfjärds å, så är fångsten tiotusentals nejonögon i året.

Händelserna i Nykarleby kräver dock en noggrann utredning.

- Vi strävar till att besöka platsen och utreder ifall det är möjligt att det här kan fortsätta, säger Latvala.

Nejonögonen som årligen strävar till att ta sig upp för Lappo å [läs Nykarleby älv] har ingen möjlighet att ta sig över dammen vid vattenkraftverket. Därför har vattenkraftverket en skyldighet att årligen flytta 5 000 nejonögon över dammen.

Till deras skyldigheter hör också att plantera laxfiskar och 400 000 sikyngel i havet. Den här skyldigheten har man haft ända sedan 1980-talet då den nuvarande dammen byggdes.


Text: Hanne Leiwo/Yle Pohjanmaa, Översättning: Juho Karlsson/Yle Österbotten, YLEs webbplats 2018-01-17.


Läs mer:
Innehållsförteckning tll kapitlet Nejonögon.
(Inf. 2018-01-20.)

Den 14 februari 2018

 

Lokalt   Blåljus   Nykarleby |   Igår   [2018-02-14] 14:48

Isen gav vika för grävmaskin


Grävmaskinsföraren hade klarat en lång sträcka av muddring tack vare isen i den torrlagda vattenfåran intill kraftverket. Ju närmare kraftverket han kom desto mjukare blev bottendyn och till slut gav den tjocka isen vika och maskinen sjönk ner i dyn. Foto: Britt Sund Förstoring.


Det går inte alltid som på Strömsö fast isen är tjock. Det fick den grävmaskinsförare erfara som höll på med muddringsarbete ute på isen intill kraftverksdammen i Nykarleby på onsdagen.

– Det fungerade hur bra som helst till en början och så länge bottendyn var hård under det tjocka istäcket, säger föraren.

Han höll på med muddringsarbete i den vattenfåra som muddras upp och som ska bli en del av den ljuspark som Nykarleby Kraftverk bygger i samma veva som kraftverksdammen byggs ut med en andra turbin.

Innan själva muddringsarbetet inleddes tömdes fåran intill Topeliparken på allt vatten.

– Fåran är torrlagd och isen vilar därför på botten, säger grävmaskinsföraren.Bärgningsarbetet av grävmaskinen som sjönk ner i bottendyn vid kraftverksdammen inleddes på eftermiddagen. Foto: Britt Sund Förstoring.


Så länge bottnen var skarp
gick muddringsjobbet som en dans. Men ju längre mot kraftverksdammen grävmaskinen kom desto mjukare blev bottnen och isen började gunga under grävmaskinen.

– Till slut gav isen vika och jag sjönk ner i dyn, säger föraren.

Föraren skadades inte och blev inte ens våt om fötterna i den torrlagda fåran. Några skador på sin grävmaskin räknade föraren inte heller med.

Med hjälp av en annan grävmaskin och en dragbil hoppades föraren med att kunna bärga sin grävmaskin ännu på onsdag eftermiddag.


Österbottens Tidnings webbupplaga 2018-02-14.
För ganska precis 90 år sen ”klickade” det också vid kraftverket.
(Inf. 2018-02-14.)

Den 24 mars 2018Den gula grävmaskinen har bra räckvidd. Förhoppningsvis kommer man att kapa pilarna i slänten.
Förstoring.

 Grävningsarbetena har pågått hela vintern.
Förstoring.

 
På bortre stranden kan man se terrasseringar som anlagts under vintern. Den nedersta började man med redan i somras.
Förstoring.

(Inf. 2018-03-25.)

Den 6 april 2018Snäväder i april.
Förstoring.

 
Turbinen ska placeras i schaktet som torrläggs. Såg härom dagen en notering om att man var nästan färdig med sprängningsarbetena i schaktet.
Förstoring.

(Inf. 2018-04-08.)

Den 16 april 2018Isen har gått och vårfloden har börjat.
Förstoring.

 
Förstoring.

 

 


Turbinschaktet är vattenfyllt.
Förstoring.

 

 


Försök att rädda den provisoriska bron undan vårfloden.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 17 april 2018Man lyckades inte lyfta bort bron.
Förstoring.

 
Förstoring.

 

 


Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 18 april 2018Man lyckades inte lyfta bort bron.
Förstoring.

 
Förstoring.

 

 


Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 19 april 2018 – 1Förstoring.

 
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 19 april 2018 – 2

Vårfloden stoppar byggjobb
vid Nykarleby kraftverk


Enligt Janne Öhman, projektansvarig vid Nykarleby kraftverk, var det väntat att vårflödet skulle stoppa jobbet och man väntas komma igång igen om ett par veckor. Foto: Arkiv


Vårflödet har gjort att arbetet med turbinbygget Nykarleby kraftverk avstannat tillfälligt.

Enligt Janne Öhman, projektansvarig vid Nykarleby kraftverk, är det ändå inte frågan om något som hotar arbetet och vårflödet var väntat.

– Bygget står vattenfyllt men tillsvidare är det frågan om helt normalt vårflöde.

Läget var det samma också förra våren. Då gav också arbetsvägen som byggts om området vika till stora delar. Den risken finns också i år.

– Då får man bygga upp den på nytt.

Enligt Öhman är det enda man kan göra att vänta ut vårflödet.

– Förmodligen får man man räkna med ett par veckor, kanske längre. Men det är inget som hotar projektet, det ser kanske besvärligare ut än det är.

Däremot väntar ännu islossningen.

– Vi vet inte vad som väntar med islossningen och hurudana flöden det blir.

Jonna Hongell, Österbottens Tidnings webbupplaga den 19 april 2018.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 19 april 2018 – 3


På grund av underhållsarbeten på utskovsluckan är framfarten vid Kraftverksbron begränsad fredag 20.4 från kl. 8.30 framåt.

Vårfloden fortgår och för tillfället är totala flödet i älven drygt 250 m³/s. Enligt prognosen väntas kulmen på 300 m³/s uppnås på fredag. Återstår att se i vilken takt isen uppströms lösgörs. För projektets del har vårfloden inte tillsvidare orsakat några oväntade problem.

Nykarleby kraftverks facebooksida den 19 april 2018.
(Inf. 2018-04-19.)

Den 23 april 2018

Kraftverksbygget står stilla
någon vecka till


Årets kraftiga vårflod har svept bort en transportväg och orsakar byggstopp på ungefär en månad vid Nykarleby kraftverk.
Foto: Jonas Brunnström

[Mellan älven och gymnasiebyggnaderna baracker för evakuerade klasser från Normen. Vid gamla högstadiet har nyligen en ombyggnad inletts.]


Även om vårflödet ännu inte orsakat några överraskande skador på kraftverksbygget i Nykarleby lägger det ytterligare en månad till förseningskontot. Sammantaget har förseningar och komplikationer höjt entreprenadkostnaderna med 15 procent och byggslutnotan kan landa på upp till 40 procent över budget.

Trots att det tidvis sett livligt ut vid kraftverksbygget de senaste dagarna har det inte handlat om några större katastrofer.

– Precis som väntat har transportvägen förstörts av vårfloden. Mycket står ännu under vatten så vi har inte sett allt, men jag tror inte att vi kommer att stöta på ytterligare problem, säger Janne Öhman, projektansvarig vid Nykarleby Kraftverk.

Det som i Nykarlebybornas ögon kanske sett oroväckande ut i veckoslutet går på kontot normalt underhåll.

– Vi har passat på att sandblästra och måla utskovsluckan som vi annars inte kan nå och på övre sidan om bron har isen och vattenmassorna bänt lös en bomstock, säger Öhman.

De ostadiga stålspontarna som tidigare avgränsat jordmassor har också orsakat frågor, men de används inte längre och ska plockas bort.Kraftverksdammen i Nykarleby. Foto: Jonas Brunnström


Vårflödet är både kraftigare och mera utdraget än på många år och Öhman tippar att det lägger till ytterligare en månad till det redan försenade projektet. Enligt planen borde den nya turbinen redan ha varit i gång, men nu hoppas Öhman att man kan testköra den innan årets slut.

– I nuläget är entreprenadjobbet 15 procent dyrare än beräknat och innan vi är klara kan överskridningen stiga till 40 procent, säger han.

Av de fem miljoner euro som turbinprojektet beräknas kosta utgör byggentreprenaden cirka två miljoner.Kraftverksdammen i Nykarleby. Foto: Jonas Brunnström


YIT är huvudentreprenör och Öhman menar att de inte orsakat direkta förseningar, men att bygget är komplicerat och kräver noggrannhet fram om tidsdisciplin.

– Den nya turbinen ska snurra i minst 50 år. Då får inga misstag begås; kvaliteten på jobbet är det överlägset viktigaste.

Efter vårflödet återstår en tredjedel av allt sprängningsarbete innan man kan börja gjuta nya delar.


Petra Nylund, Österbottens Tidnings webbupplaga den 23 april 2018.
(Inf. 2018-04-26, 4 år och 2 dagar sedan sidan skapades.)

Den 11 juni 2018Repris: ”HASA på virkespaketen står för Haapajärven Saha som har verksamhet i Haapajärvi och i Haapavesi. Märkligt att virke inte finns på närmare håll än ca 180 km bilvägen ganska rakt österut.”
Förstoring.

 Montage.
Förstoring.

 Nu står bron som översköljdes av vårfloden åter på torra land. ”För övrigt anser jag att pilarna på västra stranden ska avverkas.”
Förstoring.

 Kranen har lång utliggning
Förstoring.

 Fem pumpar redo för att påbörja torrläggning. Notera motorbåten!

(Inf. 2018-06-13.)

Den 27 december 2018

Kraftverksbygget har kostat mera tid än pengar – ska snurra till sommaren av Britt Sund i Österbottens Tidnings webbupplaga.


(Inf. 2020-01-23.)

Den 24 mars 2019Fångdammen borstspolad eller -grävd för jag vet inte hur mångte gången. Formsättning och begynnande vårflöde.
Förstoring.

Förstoring.

Foto: Viviann Nygård.
(Inf. 2019-04-03.)

Den 7 april 2019”Hej! Jag var ut och gick och tog lite bilder. Byggarna vid kraftverket tog lärdom av fjolåret då man inte fick ån att rinna i nittio grader mot semi och skickade ut allt jord på Alös fjärden. Nu grävde man upp rännan rakt och sätter tillbaka massorna sen. Brobygget är på gång. Stig”
Förstoring.

Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-04-07.)

Den 20 april 2019Lugn vårflod.
Förstoring.

Som vanligt flyter skum i olika bruna nyanser och lite skräp ovanför dammen. Brobygget i bakgrunden.
Förstoring.

Som vanligt flyter skum i olika bruna nyanser och lite skräp ovanför dammen. Brobygget i bakgrunden.
Förstoring.

Foto: Stig Haglund.
(Inf. 2019-05-27.)

Den 29 september 2019

Kanske 400 personer deltog i invigning med historisk återblick av Lars Pensar och korvgrillning. De flesta, om nu inte alla var nöjda. Trevligt med något glädjande i dessa tider när stadens ekonomi är dålig och besparingar krävs på alla möjliga håll.Förstoring.
Förstoring.
Förstoring. Ungefär samma vy långt tidigare.
Förstoring.
Förstoring.
Förstoring.

Foto: Mona Nygård.
(Inf. 2019-10-06.)

Den 30 september 2019

Äntligen ljus i ljusparken av Leif Sjöholm i Österbottens Tidnings webbupplaga.


(Inf. 2019-10-06.)

Den 14 januari 2020

En glädjande nyhet på Nykarleby kraftverks facebook-sida på på Topelius 202-årsdag:

Ibruktagning av den nya turbinen har påbörjats. Idag snurrade turbinen för första gången med vattnets kraft. Produktionsstart sannolik nästa vecka.


(Inf. 2020-01-22.)

Den 18 maj 2020”Ljusparksholmen” som vad jag vet ännu inte fått något namn, klarade vårfloden galant. Notera metarna!
Förstoring.

(Inf. 2020-05-21.)

Den 4 augusti 2020Nu är även piren och området nedanför gamla tvättinrättningen iordningställda. Foto: Kennet Kling kl 22.31. Från facebook.
Förstoring.

(Inf. 2020-09-09.)

Den 6 september 2020

Nykarlebys motsvarighet till Kungsträdgården – Ljusparken väntas blomma i rosa av Rebecca Pettersson i Österbottens Tidnings webbupplaga.


(Inf. 2023-03-16.)

Den 1 oktober 2020Så nära Ljusparken, men ändå syns inget av den utan i stället den grusade piren och det nya kraftverkets utlopp, som smälter väldigt bra ihop med det gamla.
Förstoring.

(Inf. 2020-10-11.)

Den 9 oktober 2020Dramatiska moln och fina höstfärger. ”Stilla flyter ån” eller egentligen älven, men det förra är mer poetiskt. Foto: Vivian Nygård, som passerar bron till och från jobbet och ofta tar fina bilder, men denna tyckte jag var något utöver det vanliga. Så här såg det ut den 20 april 2019 och den 18 april 2018. Från facebook.
Förstoring.

(Inf. 2020-10-11.)Foto: Lars Pensar där ej annat anges.


Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
Ej vinterunderhållning.

Timelapse från sommaren 2014.
(Inf. 2014-08-24, rev. 2023-11-29 .)

 

Den xx xx 2019x
Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 xx Förstoring.

 

(Inf. 2018-0-.)