Johan Reinhold Aspelin 1842—1915


Aspelin, Johan Reinhold (f. 1/8 1842 Messuby, d. 29/5 1915 Hfrs), arkeolog, fil.dr 1877. A., vilken betecknats som den finsk-ugriska fornforskningens grundläggare, blev 1867 amanuens vid statsarkivet och 1875 vid universitetets historiskt-etnografiska museum, fungerade 1878—85 som e.o. professor i arkeologi och var 1878—82 riddarhusgenealog samt utnämndes 1885 till statsarkeolog (landets första). Han utförde banbrytande forskningar rörande Finland och de finska stammarnas arkeologi; ansåg att de senare kommit till landet ca 600—700 e.Kr. Bland A:s initiativ märks bildandet av Finska fornminnesföreningen (dess ordf. från 1885) 1870, 1883 års förordning om vården av fornlämningar m.m. Han arbetade även energiskt för grundandet av ett statligt nationalmuseum. Utgav bl.a. det stora planschverket Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta. Antiquites du Nord Finno-Ougrien (5 bd, 1877—84)


Uppslagsverket Finland (1985).


Läs mer:
A skrev om Starke prästen Freytag i Finskt museum 1905.