60 år.


Hjalmar Björkvall.

Instundande söndag den 2 januari fyller överläraren vid härvarande övningsskola  H j a l m a r   B j ö r k v a l  l  60 år. Han dimitterades från Nykarleby seminarium år 1900, varefter han erhöll tjänst som föreståndare för folkskolan vid Fiskars bruk och tjänstgjorde där i 11 år, tills han utnämndes till överlärare vid seminariums övningsskola i Nykarleby.

Utom sin pedagogiska verksamhet vid denna skola har han även i olika repriser verkat som lärare vid Kristliga folkhögskolan och Nykarleby samskola.

Genom grundliga självstudier har överlärare Björkvall fördjupat sina kunskaper på det pedagogiska området och avlagt examina, som berättiga honom att inneha folkskolinspektörstjänster. Talrika resor till utlandet ha även gjort honom för trogen med de moderna strömningarna på uppfostrans olika gebit.

Klarhet och reda präglar hans undervisning, vilket också för de unga lärarkandidaternas utbildning och handledning är till ovärderlig nytta. Genom sin undervisning ger han dem det säkra grepp om uppgiften, som en lärare bör äga för att lyckas i sin fostrargärning.

Utöver sin huvuduppgift som lärare har hr Björkvall även kunnat ägna tid och krafter åt allmänna medborgerliga värv både inom kommun och församling. Sålunda har han bl. a. varit medlem av kyrkoråd, kyrkofullmäktige och boställsnämnd. Stadsfullmäktige har han tillhört i flere olika perioder och varit medlem av förmyndar- och hälsovårdsnämnden. För närvarande är han ordförande i statens skattenämnd på orten samt tillhör Nykarleby sparbanks principaler.

Han hör även till stiftarna av Nykarleby samskola och var i många år ordförande i denna skolas direktion. Publicistens värv är ej heller honom främmande. Utom talrika uppsatser i olika tidningar och tidskrifter har han redigerat denna tidning mellan åren 1912—20 samt därutöver varit tillfällig redaktör längre eller kortare tid.

Det är sålunda ett verksamt liv överlärare Björkvall kan blicka tillbaka på, när han passerar den sjätte milstolpen. Måtte hälsa och krafter beskäras honom även för kommande dagar. På hans bemärkelsedag skall helt visst många välgångsönskningar nå honom från när och fjärran. I dessa lyckönskningar vill också denna tidning deltaga.


Österbottniska Posten, 31 december 1937, nr 52, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Björkvall av K. J. Hagfors.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-03-07, rev. 2022-03-07 .)