Fredrik Cygnaeus 1807—1881


Cygnaeus Fredrik (f. 1/4 1807 Thus, d. 7/2 1881 Hfrs), skald, estetiker och historiker (jfr släktöversikten). [Kusin till Uno C.] Som samtida till Runeberg, Topelius, Snellman och Lönnrot var C. en verksam medlem av Lördagssällskapet. Han blev 1823 student i Åbo, 1832 fil.kand., verkade 1832—37 som lärare vid kadettskolan i Fredrikshamn och därefter vid olika skolor i Hfrs samt var slutligen 1854—67 professor i estetik och modern litteratur. C. var mycket produktiv som författare men skrev en föga inspirerande idépoesi; större betydelse hade hans i många avseenden banbrytande verksamhet för utvecklandet av en inhemsk estetisk kultur. Han gjorde sig ett namn som Finlands första egentliga kritiker och var den som snabbast fattade det epokgörande i Runebergs demokratiska realism. Hans historiska författarskap omfattar bl.a. skisser till ett planerat större arbete om de nordeuropeiska folkens historia och en monografi över J.Z. Duncker (1858). C. var även en lysande talare; sitt kanske mest berömda tal höll han vid Florafesten i maj 1848.

C. arbetade energiskt för den finska kulturens främjande, men var samtidigt en av de första som tog sig an den svenska allmogens sak genom att planera och igångsätta folktidningen Folkwännen (1861). Sin konstsamling och sin villa i Brunnsparken donerade han testamentariskt till staten (se Cygnaei galleri). C:s samlade arbeten utgavs 1881—92 i tio band av E. Nervander, som i ett elfte band tillfogade en biografi, Minne af Fredrik C. (A. Takolander, F.C. som pedagog, 1910; V. Tarkiainen, F.C. runoilijana, 1911; R. Forsman, F.C., 2 bd, 1923—25)Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Cygnaeus ingick i samma frimärksserie som Zacharias Topelius år 1948.
De hemlöse.

Folkwännen på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2005-03-08, rev. 2011-09-05 .)