M I N N E S R U N O R


ESTER FOUGSTEDTPå årets första dag 1979 avled i Nykarleby pensionerade folkskollärarinnan Ester Johanna Fougstedt, f. Sundqvist, i den höga åldern av 87 år. Hon var född i Purmo den 15 april 1891. Lärarkallet utövade tidigt sin lockelse på den unga Ester Sundqvist. Som student prövade hon på att under en vinter verka som lärarinna vid småskolan i Purmo 1912–13 och under därpå följande läsår i Vestersundsby i Pedersöre. Nu hospiterade hon – som termen lydde – vid Nykarleby seminarium och dimitterades 1915. Vid Överesse högre folkskola var hon därefter lärare 1915–16. Som maka till Nykarleby seminariums direktor N. A. Fougstedt fann hon en naturlig anknytning till seminariets övningsskola som lärarvikarie vid behov under åren 1929–53. Vid Nykarleby samskola undervisade hon i flera repriser i finska och matematik, tyska, svenska och gymnastik. Utrustad med goda kunskaper och naturlig förmåga att upprätthålla disciplin nådde hon utomordentliga resultat i sin undervisning.

Fru Fougstedt handhade under en lång följd av år viktiga förtroendeuppdrag i sin hemstad. Hon var ordförande i vårdnämnden, medlem av hälsovårdsnämnden och biblioteksnämnden. I ledningen för Lotta Svärd och i föreningen Folkhälsan tog hon verksamt del. över ett halvt sekel – ända från 1916 – tillhörde hon Marthaföreningen, och sedermera var hon i tjugoett år dess ordförande. Lika lång tid var hon kassör i Nykarleby marthadistriktsförbund. Under hennes ordförandetid åstadkom Nykarlebymarthorna en egen marthagård. Föreningen De gamlas hem i Nykarleby blev under hennes sista årtionden det käraste skötebarnet.

Utan att förtröttas arbetade hon ihärdigt för stärkande av hemmets ekonomi och för genomförande av nödvändiga moderniseringsarbeten. Hennes energi och goda omdöme kom väl till pass, när svåra problem skulle lösas. Ester Fougstedt framstår som en kraftgestalt i Nykarleby-nejden, en av sin hemstads märkeskvinnor.


Ragnar Mannil


Svenska Folkskolans vänners kalender (1979).
Rabbe Sandelin, SFV, digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Ester Fougstedt – Inspiratör och organisatör för föreningslivet i Nkby av Pehr Tonberg.
(Inf. 2018-03-25, rev. 2018-03-26 .)