Henrik Österlund
död.

På onsdagsmorgonen avled efter en genomgångna operation å sjukhus i Vasa maskinmästaren Henrik Österlund i en ålder av snart fyllda 59 år.

Den bortgångne var född i Houtskär. I unga år vistades han i Amerika mellan åren 1902—1907, och då han återvände till hemlandet, anställdes han som maskinist vid Nykarleby seminariums nyuppförda övningsskola, där han jämväl skött vaktmästarsysslan. Under 36 års tid har Österlund därefter handhaft denna befattning.

Genom sin praktiska förmåga och stora kunnighet inom olika områden har han blivit anlitad i många olika uppdrag. Sålunda har han under en följd av år varit anställd som tekniskt biträde vid Nykarleby telefonbolag. I stadsfullmäktige har han intagit säte och stämma i många år och tillhörde även vid sitt frånfälle stadsstyrelsen. Dessutom tillhörde han flera andra styrelser och nämnder i staden [även kraftverkets byggnadskommitté], liksom han även var medlem av Nykarleby församlings kyrkofullmäktige. Österlund tillhörde även Nykarleby handelslags styrelse. Nykarleby skyddskår ägde i honom en trogen medlem, och var han kårens rustmästare sedan 1918 i tolv år samt disponent för kårens fastighet. Österlund innehade frihetskrigets minnesmedalj med ros.

Något som särskilt karaktäriserade den bortgångne var hans utomordentliga arbetsförmåga, hans plikttrohet och stora tjänstvillighet, varför han tillvunnit sig sina förmäns odelade aktning och fulla erkänsla. För honom var arbetet ingen börda utan tvärtom något som hörde samman med hans hurtiga väsen. Han hade städse ett gott humör och humorns glimt i ögat, även om han i sitt liv ej saknade motgångar och prövningar.

Genom maskinmästar Österlunds oväntade frånfälle lider Nykarleby samhälle åter en stor förlust. Det heter, att ingen är oersättlig, men det blir säkerligen inte lätt att fylla det tomrum, som uppstått efter honom.

Den avlidne sörjes närmast av maka och 7 barn.Österbottniska Posten, 31 mars 1944, nr 13, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*     *     *Normalskolan ritad av Gerd Ringvall 1963–64 och delad i Nykarleby på facebook. Förstoring. Ett hus som liknar ”Lövhyddan” finns på klockstapelns plats.


Läs mer:
Villaarrende. 1938
Normalskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2021-10-24, rev. 2023-05-31 .)