Robert Rehbinder 1777—1841


Rehbinder, Robert Henrik (f. 15/7 1777 Pemar, d. 8/3 1841 P:burg), ämbetsman, greve (1826). R. fick privatundervisning i H.G. Porthans hem. Han tjänstgjorde från 1797 vid olika ämbetsverk i Stockholm, blev 1805 adjungerad medlem av Åbo hovrätt, som han 1808 företrädde i finska deputationen, och förordnades vid ingången av 1809 att biträda föredraganden för de finska ärendena i Petersburg, Mikael Speranskij. Vid inrättandet av kommitten för finska ärenden 1811 utsågs han till dess förste sekreterare, och han var efter G.M. Armfelts död 1814 kommitténs ledande personlighet framtill dess upplösning 1826. Från detta år representerade han ensam sitt land inför tronen, från 1834 med titeln ministerstatssekreterare.

På denna viktiga post gjorde R. sitt yttersta för att befästa Finlands autonoma ställning inom det ryska riket. Han verkade under Alexander I:s tid energiskt, men förgäves för ett sammankallande av lantdagen. Vid Nikolaj I:s trontillträde 1825 förmådde han denne att avge en regentförsäkran till Finlands folk. R. stod högt i gunst hos båda dessa monarker, men fick under senare delen av sin långa vistelse i rikshuvudstaden ofta se sig förbigången av de mäktiga generalguvernörerna Zakrevskij och Mensjikov.

Han bemödade sig om att bevara lugnet i Finland, så att ryssarna inte skulle få anledning att blanda sig i landets inre angelägenheter; av denna anledning förordade han bl.a. A.I. Arwidssons utvisning. Publicerade 1836 Underdånig berättelse angående storfurstendömet Finlands förvaltning och tillstånd ifrån och med 1826 intill närvarande tid. R:s memoarer, Souvenirs de ma vie, förvaras i manuskript i Riksarkivet. (R. Castrén, Skildringar ur Finlands nyare historia, 1882; A. Halila, Suomen kansanedustuslaitoksen historia I, 1962; K. Korhonen, Suomen asiain komitea, 1963)


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Rehbinders besök i Nykarleby i juni 1837 i Zacharias Topelius dagbok.
(Inf. 2004-08-10.)