Dödsfall


Den 19 dennes avled i Vanda, Helsinge, fabrikanten Walfrid Wilhelm Wahlberg i en ålder av 60 år.

Med ”fabrikör” Wahlberg har en kunnig, driftig och initiativrik yrkesman gått ur tiden. Född i Nykarleby och filhuggare till professionen, en mindre verkstad i branschen existerade på hans hemort, kom Wahlberg i början av 1880-talet till södra Finland och slog sig ned i Vanda, där han startade en egen verkstad, i vilken han till en början var såväl chefen som den ende arbetaren. Men Wahlberg högg friskt i och på upphuggningen av filar skedde denna tid uteslutande för hand, och hade genom ett dugligt arbete snart glädjen att se orderna inströmma i en mängd, som nödvändiggjorde verkstadens utvidgning.

Han rekryterade sin arbetarpersonal dels från sin hembygd, dels från den omkringliggande trakten och uppammade småningom där ett helt filhuggarsläkte, som han inlärde den icke lätta konsten att svinga hammaren och med säker hand föra mejseln. Resultatet blev att han inom ett decennium förskaffat både sig och Dahlfors filhuggeri ett känt och erkänt namn över hela landet.

Men Wahlberg var en mångfrestande man och redan tidigt förskaffade han sig ett jordområde vid Vanda fors med tillhörande vattenkraft, som han utnyttjade för en kvarnanläggning och för sitt till filhuggeriet hörande sliperi. Med anläggningen förenades också under denna första period en såg, vilken dock efter ett par år nedbrann. Själv stod Wahlberg fortfarande med som man i ledet inom sitt egentliga falk. Vid ässjan skötte han den för arbetsresultatets kvalitet så betydelsefulla härdningsproceduren.

Så småningom införlivades med verksamheten också tillverkningen av nya filar och efter hand som driften på området i utlandet övergick till maskinell införskrev Dahlfors filhuggeri maskiner och apparater från utlandet.

Wahlberg välvde städse nya planer och grep sig också an med deras realiserande. Sålunda startade han redan för mer än ett tiotal år sodan en anläggning för rengöring av massartikeln trassel tills vidare den enda i landet och dessutom är med Dahlfors’ filhuggeri förenat ett elektricitetsverk, som levererar såväl ljus som kraft till omgivningen. Sedan ett antal år är dessutom en såganläggning på nytt uppförd.

Vid sidan av sin yrkesverksamhet har Wahlberg även haft tid att ägna sitt intresse åt allmänna strävanden. I det kommunala livet tog han visserligen ingen del, men andra områden, såsom brandkårs- och skyddskårssaken omfattade han med iver. Också bildningssträvandena på hans ort, ss. ungdomsföreningar och skolor kunde påräkna hans hjälpsamma hand.

Som person var Wahlberg i kretsen av vänner och kamrater omtyckt och uppskattad tack vare sitt rättframma godhjärtade väsen, sitt friska gåpåarlynne och sin även under mörka tider oförbrännerliga optimism. Under de senaste åren var han på grund av ett hjärtlidande, förklarligt hos en man som så litet sparat sin hälsa i hårt arbete och strapatser, och vilket höll honom fängslad vid sjukbädden, icke längre i kontakt med andra än de närmaste. Hans frånfälle lämnar dock en lucka i vännernas led, som sent skall fyllas.


Svenska Pressen, 22 april 1922, nr 92, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Några styckebrytningar införda.


Läs mer:
Släkten av Woldemar Backman.
Om fabrikören Walfrid Wilhelm Wahlberg av Mats Blomqvist.
Filhuggning i Nordisk Familjebok.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2020-12-16, rev. 2020-12-17 .)