En brunnsbal


Zacharias Topelius skriver i sin dagbok den 20 juli 1837 bl.a. följande anteckningar om den torsdagskvällen:

... Kl. 5 e.m. vandrade vi samteliga Kudnis Lifgarde till Brunnsholmen, till en derstädes af Apothekaren arrangerad

 
B r u n n s b a l.

Localen var något trång, men vädret mycket angenämt, hvarföre större delen af sällskapet mellan danserna suto på bänkar i det gröna. — Balen var rätt talrikt besökt, och äfven af främmande hvaribland M:ne Favorin, W:na Roos, Tulldirecteur Avellan m.fl. — I anseende till det ständiga språnget i det gröna, följde de första danserna icke särdeles tätt på hvarandra. — De voro ändå lifliga nog, synnerligen ett potpourrie, der korg, blomma och ring utdelades. Jag fick 2 korgar, 2 ringar och 1 blomma.

Stackars neglikan !

Favorinerna, Rosorna och damerna i allmänhet (icke alla likväl) tycktes vara rätt belåtna. — Så äfven mina främmande. Fejo endast glömde sig ibland vid keglorna och thoddyglaset, och tyckte sedan att han dansat nog litet. — Tulldirecteuren var mycket munter, fann våra flickor vackra och skämtade lustigt med dem. — Benzelstierna, Platen och Widén, detta kostbara trio i dansen voro vid godt lynne. — Justus Staudinger och Hindrik täflade om Emmy. — Emmy sade "hnnes Mama hade sista natten drömt att hela brunnshuset ramlade i sjön".

Hvilken och orsaken må hafva varit, men tillställaren dröjde så länge med eccläreririgen, att sista ryska quadrillen dansades i en behaglig skymning. — Genast derefter skedde allmänt upbrott, hvilket Benzelstjerna var skulden till …"


Ur Bo Kronqvist (1995) Nykarleby Apotek Historisk tillbakablick i december 1995, otryckt.


Läs mer:
Zacharias Topelius dagbok för juli 1837.