Saima kanal

       7 September 1856


                 I.

Långt i det vida österland,
där Finlands sol sig tänder
vid dunkelgröna skogars rand
och åsbekrönta stränder,
där slår i klufna fjärdars tåg
en fordom hundramila våg.


Där slår en sjö, han slår med makt
mot sina stränders vallar,
och när han ned till ro sig lagt,
i djupet än han svallar
och bryts i sakta dyning mot
den skumbetäckta klippans fot.


Den skygga anden simmar tyst
uppå hans silfverstrimma;
på kullen där, af solen kysst,
en kyrkas fönster glimma;
och furans mörka krona ser
i fjärdens djupa anlet ner.


O Saima, hundra sjöars sjö,
hvi sucka dina vågor
beständigt emot land och ö
med tysta framtidsfrågor?
Hvi klingar sången på din strand
så sorgsen och så vek ibland?


Det var dock vid din klara våg
som Finlands sångmö föddes
och Väinös öga dagen såg
och sagans strider blöddes
och Finlands skönhet ljufvast log;
är det ej glans och glädje nog?


Din våg han brusar dock sin sång
om faren tids idrotter.
Han säger: Saima var en gång
det blåa hafvets dotter
och förde polens böljor allt
till Finska vikens Eystrasalt.


Hvad sen du brutit obetänkt
kan dikten endast ana:
om vida länder du fördränkt
i otamd härjarbana;
alltnog, att hafvens herre bröt
din makt och dig i bojor slöt.


Alltsedan har, en fånge, du
din flod mot klippan krossat
och bidat denna dag, som nu
till sist din våg förlossat,
och sköljt din mo och famnat stark
din glestbesådda ödemark.


Men engång har du rest ditt svall
i jättekraft mot muren
och sprängt förvittrad klippas vall
och stormat ut ur buren
och sträckt emot en okänd värld
i vildskönt Imatra din färd.


Det var din djärfva ungdomsbragd;
då var det stolt, ditt flöde.
Och det är skönt att oförsagd
sig skapa själf sitt öde
och krossa allt som står emot
den unga kraftens djärfva hot.


O Saimavåg, du starka våg,
som hårda bergen stångat,
hur blef du sist så mild i håg,
att mänskolist dig fångat,
liksom ett barn med flyktigt sinn,
i trånga slussars kamrar in?


Långt djärfvare än klippans harm
dig dessa murar trotsa;
men reser du dig upp med harm,
skall också dem du krossa
och skölja lätt som agnar bort
de nya dammar innan kort.


Dock det, du tame jätte, det
är just din fröjd och ära:
det tvång du bryta kan så lätt,
det vill du tåligt bära,
och bära det, af kärlek full,
för Finlands, för din moders skull.


Den kraft, som stormar vildt, med hot
att själfvisk allt föröda
hur ringa är ej han emot
den ädelt burna möda,
som, trygg i känslan af sin pligt,
har mätt sitt mål och vägt dess vikt!


O Saimavåg, du ädla våg,
som vet dig själf försaka,
ditt mål är stort och hög din håg;
så se dig ej tillbaka!
För stolt att vara nyttans slaf,
sök fritt ditt länge sökta haf!


Ditt Imatra låt stupa brant
och Vuoksens forsar brusa,
att uli slingrad bana grant
den häpne vandrarn tjusa;
den droppe du kanalen ger
för Finlands väl betyder mer.


Ty mer än glans och mer än makt,
och mer än ryktet unnat,
mer än det pris dig sången bragt
och världens lof förkunnat,
är det att räcka fri sin hand
till arbet för sitt fosterland.                  II.

Red till en fest! Den låga hyddan smycka!
Kläd hennes dörr med löf och blommor små!
Förgät en stund bekymren, som dig trycka;
tag glädtigt mod och helgdagskläder på!
Hör, glada klockorna i kyrkan ringa:
det är en lofsång de den Högste bringa;
kring vida Finland deras toner gå.


Du slitna yxa, hvila dig mot trädet!
Du nötta murslef, lägg ditt arbet ner!
Du slägga, hamra icke mer på städet!
Du spade, sarga icke jorden mer!
Du trötta hand, släpp järnet, dela fröjden,
knäpp dig i bön och lyfta dig mot höjden!
Tag hatten af! Ditt land, ditt land dig ser.


Men du, du hvita längtansfulla segel,
som från de stängda fjärdar skådat djärft
emot det stora hafvets blanka spegel,
ej nöjdt med trånga hamnen, som du ärft
sväll högt i vinden! Ila fritt mot stranden!
Han stängs ej mer; de hafva lossnat, banden,
och nya haf har nu ditt land förvärft.


Nu har han grytt, den dag, som sekler anat
och som i sekler ej förgätas skall.
Nu vidgar sig den blick, som länge spanat
från gömda insjön, öfver skogens tall.
Nu står den vida världen fri, förklarad,
i förr ej skådad storhet uppenbarad,
för ödemarkens barn vid forsens fall.


Det folk, som bott i fattigdomens boning
och sökt sin näring utur svedens glöd
och hvarje höst bedt frosten om förskoning
och mången vår bedt skogens bark om bröd
nu har det väg; nu rinner mjölk ur bergen,
och stenarna bli bröd, och furumärgen
i korn förbyts, att lisa folkets nöd.


Ty skogens rese, dömd att gagnlös stupa
för stormens ras, bär gyllne äpplen än;
och malmen, gömd i hundra sjöar djupa,
förbyts i plog och svärd för finska män
och flitens verk, i dvala än begrafvet,
nu har det väg, nu har det väg till hafvet
och vänder ökadt, hundrafaldt igen.


Och vantrons dimmor, som från öde trakter
de forna trolldomsländer fångat fatt;
det blinda mörkrets tusenåra makter,
som i de skumma pörten ned sig satt,
de fly, de fly för hafvets friska stormar
och ljusets solblick, som i fägring formar,
förskingrar och föryngrar nordens natt.


En damm är sprängd. En mur är genombruten.
Den nya tidens starka ande går,
ej mer med snäckans gång, i vingen skjuten,
men snabb och rastlös i det gamlas spår.
Och nya krafter, gömda, omedvetna,
okända, kväfda, sofvande, förgätna,
likt källor springa upp ur Finlands vår.


Hvems är den mästarhand, som konstrik danat
ett verk så stort, hvars vidd ej mätas kan
med siffrors tal, beräknadt eller anadt,
och guld som det har slukat; hvem är han?
Är det en dödlig, nämn hans namn för världen,
att hvarje våg, som brusar öfver fjärden,
åt Saimas stränder det förtälja kan!


Hans namn! Välan, uti graniten rista
två höge furstars minne, fast som den.
Och rista där de första och de sista
af Finlands och af Sveriges ädle män,
som tänkt, som genomfört med trogen möda
det stora verk — de lefvande, de döda! —
att släkte efter släkte minns dem än.


Dock handen, som i nöd och ofärd mycken
århundraden igenom hamrat på
den hårda klippan, tills hon sprang i stycken
och Saimas segel ut till hafvet gå,
det är det finska folkets hand, som knuten
med spända muskler, hårdt vid stålet gjuten,
har banat väg för sina sjöars blå.


Ty vandt att brottas mot natur och öden,
hvad detta folket vill, det för det ut.
Det har besegrat polens is och nöden;
allt viker för dess sega kraft till slut.
Dock samladt i en punkt, som ögat fattar
och handen mäter och förståndet skattar —
så säg det ej sitt djärfva verk förut.


Med vaknad tillförsikt i festens timma
står finska folket vid kanalens rand
och skådar i dess blanka silfverstrimma
sitt mästarprof, sin äras blåa band.
Dock ödmjukt i sin kraft, det faller neder
för Honom, som allt stort, allt godt bereder,
och kallar ned Hans nåd till folk och land.


O Du, som bjudit hafvens vågor skilja
och dock förena folks och länders lott,
det är Ditt verk, det är Din stora vilja,
och vi, vi endast ha Din vink förstått.
Med tämda böljor Saima går att bära
till fjärran haf vårt armod och Din ära;
Din ära är det, att vi det förmått.


O, må Din kraft, som öfver djupen råder,
välsignande till dessa vatten nå,
att ifrån sjö till haf, liksom en åder
ur Finlands hjärta, må kanalen gå,
ej att i världens flärd vår kraft förblöda,
men att betrygga frukten af vår möda
och som en väg för ljus och frid bestå.


Den dag, när nöden uti landsflykt seglar
med vingad köl från hundramila strand
och Finlands skönhet i kanalen speglar
ett rikare, ett lyckligare land
och stort och fritt ett folk, sin lycka värdigt,
då först, då först är blåa bandet färdigt,
då först skall verket prisa mästarns hand.Zacharias Topelius Sånger II (1866).


Läs mer:
Saima kanal i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-09-09.)