Årsberättelser för
Nykarleby Samskola
och dess efterföljareAnders Fors tillhandahöll Stig Haglund digitaliserade 1935–67.
Lars Erik Bergman tillhandahöll 1967–75.
Stig Haglund digitaliserade 1923–24.


Vissa av dem är endast delvis digitaliserade.
Till viss del är det mycket som upprepas.


Nykarleby samskola

1919–22

1923–24
1924–25
1925–26
1926–27
1927–28
1928–29
1929–30

1930–31
1931–32
1932–33
1934–35
1935–36
1936–37
1937–38
1938–39

1948–49
1949–50

1950–51
1951–52
1952–53
1953–54
1954–55
1955–56
1956–57
1957–58
1958–59
1959–60


1960–61
1961–62
1962–63
1963–64
1964–65
1965–66
1966–67
1967–68
1968–69
1969–70


Nykarleby samlyceum
1970–71
1971–72
1972–73

Nykarleby gymnasium
1973–74
1974–75

1981–82

Topeliusgymnasiet
1997–

[Knappt 32 år efter att jag tog studenten, närmare bestämt den 1.4 2014, avgick den siste läraren från min tid med pension. FM Kerstin Karlström slutade då att undervisa i matematik och fysik.]

 

Nykarleby Samskola

Läsåret 1967—1968
Nykarleby samskola avslutar den 31 maj sitt 49 läsår. Elevantalet har alltjämt varit stort, även om det j jämförelse med föregående år visat en minskning. Denna beror på att första klassen i år icke har haft parallellavdelning. Detta beror i sin tur kanske på att den kommande kommunala mellanskolan redan kastat sin skugga framför sig. Anmärkningsvärt ar dock, att Oravais har sänt en hel del elever till oss. Totalantalet elever har dock varit så stort som 284, vilket är glädjande nog.

Om vi senaste läsår stod inför problemet att skaffa utrymme åt våra klasser, har bekymren minsann icke varit mindre i år. Sju klasser och tre parallellavdelningar, summa tio klasser har krävt rum, medan skolan själv icke kan bereda rum för flere än sju. Tre klasser har således måst inhysas ute i staden, vilket också har lyckats oss. Emedan elevhemmet har upphört med sin verksamhet, stod dess matsal till förfogande för kl. IV B, medan kl. VI som i fjol inhystes i Frälsningsarméns lokal och kl. VII fick rum i sparbankens gamla klubbrum [?], som med små ändringar lämpat sig utmärkt som klassrum. Det gällde naturligtvis att placera de minsta klasserna i de hyrda lokalerna, som är relativt små. Huru nästa års lokalproblem skall lösas är självfallet för tidigt att yttra sig om än. Någon byggnadsverksamhet från skolans sida är i nuvarande läge icke möjlig.

En växande skola har icke bara rumsbekymmer att befatta sig med. Ju flere klasser, desto flere lärare behövs. Lärarkollegiet har under det gångna året haft 16 medlemmar, vilket gott bevisar, att också lärarfrågan har varit särdeles aktuell. Vare dock sagt, att vi har skäl att vara tillfreds med det sätt på vilket problemet lösts. Vi bör också med tacksamhet anteckna, att vi som i fjol mött mycken välvilja, då det gällt att ordna lärarfrågan.

Läsåret började den 1 sept. och höstterminen slutade den 18 december. I förbigående bör här nämnas, att våra utrymmesbekymmer, då det gällde att arrangera julfesten, löstes fint genom att skolan som första gäst kunde hyra den nya ungdoms- och idrottsgården. Vårterminen började den 10 januari och slutar i dag den 31 maj. Antalet arbetsdagar är 84 + 103 = 187.

Hälsotillståndet har överhuvud varit tillfredsställande. Absentierna har varit få och kortvariga. De obligatoriska hälsoundersökningarna har företagits.

Skolan har åtnjutit lagstadgade statsunderstöd och dessutom fått kommunala bidrag, för vilka den här uttalar sitt bästa tack.

Skolan har två gånger haft besök av stiftets ungdomspräst, pastor Sven Norrlin. Konventet har besökts av representanter för Skolungdomsförbundet för konventsinstruktion och Skolteatern har givit föreställning i staden. I den av Sparbanksförbundet anordnade matematiktävlingen har ett antal elever i kl. V deltagit. Likaså deltog skolan i uppsatstävlingen i samband med självständighetsjubiléet. Den 13 oktober medverkade konventet i den riksomfattande aktionen Ulandshjälp.

Den kristliga kamratgruppen i skolan har hållit morgonandakten i regeln en gång varannan vecka.

Konventet har haft fil.kand. Henrik Österholm som kurator och eleven i kl. V Thorvald Wiklund som ordförande. De traditionella kontakterna med Vörå samskola har upprätthållits.

Vid SFSI:s mästerskap i friidrott segrade Bjarne Östman, kl. V, på 1000 m för juniorer, och vid skidmästerskapen belade han första platsen för pojkar B med klasskamraten Göran Björk som tvåa. Skolan segrade också i lag för pojkar kl. B.

Med utgången av senaste läsår lämnade skolans prorektor, teckningslärarinnan fru Margareta Storå sin tjänst för att överflytta till Jakobstads samlyceum. Fru Storå har i icke mindre än 29 år innehaft sin befattning vid skolan och med intresse och kunnighet skött sina åligganden. Dessutom har hon under en kortare tid varit lärarinna i handarbete och under många år undervisat i flickgymnastik. Skolan tackar henne för gott arbete och önskar henne trivsel i hennes nya tjänst.

Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-04-23.)

Nykarleby Samskola

Läsåret 1968—1969

 

Då Nykarleby samskola den 30 maj avslutar läsåret, har skolan verkat i jämnt femtio år. Vi skall inte här redogöra för dess öden under det gångna halvseklet, men vi kan konstatera, att det i huvudsak varit en gynnsam tid för skolan. Som bevis för detta behöver vi bara nämna den utvidgning av läroverket, som just denna vår kulminerar i den första studentdimissionen. Att skolan haft elva klasser under det nu gångna läsåret, visar att elevunderlaget varit stort. Dock må vi som redan i fjol påpeka, att den stora skolreformen, som är på kommande, skapar många problem för vår skola, vilket redan skönjes i det betydligt minskade elevantalet i lågklasserna. Glädjande nog har dock totalantalet elever varit så stort som 281, vilket är nästan detsamma som föregående år. Beaktas bör dock, att antalet klasser i år varit elva mot tio i fjol.

Eftersom skolhuset inrymmer bara sju klasser, har vi måst inlogera de övriga klasserna ute i staden, vilket också lyckats på ett efter omständigheterna bra sätt. Då de högsta klasserna inhysts i de hyrda lägenheterna, har inte heller några större ordningssvårigheter behövt befaras. För gymnastikundervisningen har skolan ibland använt idrottsgården.

De elva klasserna har gjort, att antalet lärare varit 19, också det ett rekord i skolans historia. Här må det med tillfredsställelse annoteras, att skolan haft flere kompetenta ordinarie lärare än på tjugu år. Detta kan kanske delvis bero på det nu fullständiga gymnasiet, som gjort det möjligt för oss att inrätta äldrelektorstjänster. Beträffande de tjänster, som skötts av vikarier eller timlärare, kan skolan också vara särdeles tillfreds. Vi bör tacksamt anteckna, att vi rönt mycken välvilja, då det gällt att besätta timlärarposterna.

Läsåret började den 2 september och höstterminen slutade den 20 december. Också detta år kunde skolan utnyttja idrotts- och ungdomsgården för julfesten, vilket betydde en stor lättnad för oss. Vårterminen började den 9 januari och slutar den 30 maj. Antalet arbetsdagar har varit 84 + 101 = 185. Under året har tillämpats fria lördagar i september och maj, vilket förkortat de inom läsåret fallande ferierna med några dagar.

Hälsotillståndet har i stort sett varit tillfredsställande, dock inträffade på vårvintern en period med i synnerhet i vissa klasser mycket talrika absentier. Dessa var dock av rätt kortvarig natur.

Skolan har åtnjutit lagstadgande statsunderstöd och har dessutom fått kommunala bidrag, för vilka den uttalar sitt tack.

Skolan har haft besök av stiftets ungdomspräst pastor Gunnar Weckström, Tanzaniamissionärerna Karl Log, Felix Nyqvist och Fred. Nyman, Pakistanmissionären Paavo Norkko med pakistansk gäst och Brasilienmissionären Lars-Erik Bergsten. Vasa teater och Vaasan teatteri har gett föreställningar för eleverna. Ett antal elever i kl. V har deltagit i den av Sparbanksförbundet anordnade matematiktävlingen. Bästa resultat nådde Peter Backa V B med 27 poäng. Kl. VIII har deltagit i skogsplantering.

Den kristliga kamratgruppen har hållit morgonandakt en dag i veckan.

Konventskurator har varit stud. Gun-Britt Eriksson och ordförande eleven i kl. V B Stig-Ole Haglund.

Vid SFSI:s mästerskapstävlingar i friidrott i Karis belade Nils Finskas andra platsen i sexkamp och stavhopp. Vid skidmästerskapen i Kimito segrade Bjarne Östman på 10 km för pojkar A. Christina Träisk segrade i längdhopp vid friidrottsmästerskapen och Margareta Nybäck belade andra platsen på 600 m vid samma tävlingar och blev trea i skidlöpning för flickor A.

Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-06-14.)

Nykarleby Samskola

Läsåret 1969—1970

 

Nykarleby samskola avslutar i dag den 29 maj sitt femtioförsta läsår. För över femtio år sedan i republikens barndom startade skolan hösten 1919 sin verksamhet under anspråkslösa former. Skolan fyllde redan från början ett behov i staden och nejden och förmådde trots ekonomisk världsdepression och ett prövande världskrig överleva och utvecklas, så att den i dag är ett åttaklassigt läroverk, som kan ge traktens ungdom kunskaper och färdigheter, som berättigar till studier i landets högskolor.

Nykarleby samskola blir statligt läroverk, Nykarleby samlyceum, den l september 1970. Att staten övertar skolan bör anses innebära, att även den högre skolundervisningen i Nykarleby med omnejd är tryggad. Skolan kan med tillförsikt blicka framåt och föra sina goda erfarenheter och traditioner vidare.

Läsåret började den första september och höstterminen slutade den 19 december. Vårterminen började den 8 januari och slutar den 29 maj. Antalet arbetsdagar har varit 87 + 103 — 190. Under året har tillämpats fria lördagar i september och delvis även i maj, vilket förkortat läsårets ferier med några dagar.

Skolan har arbetat med tio klasser, åtta klasser + två parallellavdelningar. Då skolhuset inrymmer endast sju klassrum, har gymnasialklasserna inhysts i lägenheter i skolans närhet. Undervisningen i huslig ekonomi har hållits i en för ändamålet lämpad, hyrd lägenhet. För gymnastikundervisningen har skolan ibland använt idrottsgården.

Antalet lärare under läsåret har varit 20, vilket utgör ett rekord i skolans historia. Skolan har haft flere kompetenta lärare än tidigare, vilket med tillfredsställelse annoteras. Beträffande de tjänster, som skötts av timlärare och vikarier, kan skolan också vara särdeles tillfreds. Den goda andan och samarbetsviljan inom lärarkollegiet har gjort, att skolarbetet, trots en del ogynnsamma yttre betingelser, kunnat utföras till belåtenhet.

Hälsotillståndet har under läsåret varit tillfredsställande. Absentierna har varit få och kortvariga. De obligatoriska hälsoundersökningarna har företagits.

Skolan har åtnjutit lagstadgade statsunderstöd och dessutom fått kommunala bidrag, för vilka den här uttalar sitt bästa tack.

Skolan har haft besök av svenska Österbottens skolungdomspräst, pastor Jan-Erik Nyman, som hållit morgonandakt och lektioner i religion. Den kristliga kamratgruppen har hållit morgonandakt en dag i veckan. Vasa Teater och Skolteatern har gett föreställningar för eleverna. Svenska Österbottens författarförening har även besökt skolan ett par gånger under läsåret varvid föreningens medlemmar läst egna dikter och prosaalster. I samband med naturvårdsåret och städdagen visade lektor Bertel Klockars vackra naturbilder och kommenterade tankeväckande.

Konventskurator har varit lektor Jan-Erik Åkerfelt och konventsordförande eleven i kl. VII Kerstin Fors.

Vid SFSI:s mästerskapstävlingar i friidrott i Gamlakarleby segrade Bjarne Östman på 1500 m och blev tvåa på 400 m. Nils Finskas belade andra platsen i 6-kamp. Även skolans flickor hävdade sig väl. Margareta Nybäck kom på andra plats på 80 m häck och 600 m löpning. Solveig Backlund belade andra platsen i höjdhopp och kulstötning. I gatustafetten vid Stafettkarnevalen i Helsingfors fick skolans stafettlag en hedrande åttonde plats.

Senaste höst i september hade femtio år förflutit sedan Nykarleby samskola inledde sin verksamhet. Av praktiska orsaker ägde jubileumsfesten rum först söndagen den 30 november. Redan i samband med högmässan i Nykarleby kyrka kan man säga att festligheterna inleddes då prosten Ture Sandvik, inskriven som elev i Nykarleby samskola hösten 1919, i sin predikan anknöt till skolans jubileum. Efter högmässan uppvaktade direktionen vid de forna rektorernas, Valdemar Westbergs och Åke Åströms gravar.

Senare på dagen ägde jubileumsfesten rum i Idrotts- och ungdomsgården. Festen hade samlat en talrik publik bestående av bl.a. Skolstyrelsens representant, skolrådet Martti Mikander, som under festen framförde Skolstyrelsens hälsning till den jubilerande skolan. Bland gästerna fanns även professorerna Carl-Gustav Fogel, som höll festtalet, och Lars Huldén, som skrivit festdikten, vardera f .d. elever i Nykarleby samskola. Dessutom deltog i festen Nykarleby stads och grannkommuners representanter, som överlämnade respektive kommuners vapensköldar till skolan. Huvudparten av festpubliken bestod i varje fall av skolans forna och nuvarande elever och lärare, som genom sin talrikhet skapade en verklig feststämning. — Festprogrammet upptog, förutom det ovanberörda, hälsningsdikt skriven och framförd av skolans direktionsordförande, kommunalrådet Ture Granqvist. Skolans förre rektor, fil.mag. Erik Åhman gladde de närvarande med en hel del intressanta och belysande axplock ur skolans historia. En elevkör under ledning av skolans sånglärare, kantor John Witting sjöng vackra folksånger och eleven i kl. VII Birgitta Sarelin bjöd på vacker pianomusik. En pianotrio under lektor Rafael Ahlbecks ledning bjöd på värdefull musik. — De många telegrammen vittnade om att skolan inte är bortglömd.

Fil.mag. Erik Åhman anställdes vid Nykarleby samskola hösten 1934. Han har undervisat i tyska, historia och svenska, samt i latin sedan gymnasiet tillkom. Lektor Erik Åhman blev skolans rektor 1946 och kvarstod som sådan tills han avgick med pension den 6 november 1969. Den avgående rektorn avtackades vid en kollation i närvaro av skolans direktion och lärarkår, varvid direktionen överräckte en minnesgåva. Skolans elever har även tillsammans med lärarna visat rektor Åhman sin uppskattning med en gåva.

Skolan framför härmed till sin högt aktade avgångne rektor för helgjuten och framgångsrik lärargärning vid Nykarleby samskola sitt bästa tack.

Festdikt av Ture Granqvist:
Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-06-19.)

Nykarleby Samlyceum

Läsåret 1970—1971

 


[Samlyceet från sydsydväst. Teckning av K. J. Lobbas 1971.]

 


Nykarleby samlyceum avslutar i dag sitt femtioandra verksamhetsår och sitt första som åttaklassigt linjedelat statsläroverk.

Det gångna läsåret har medfört händelser och omställningar av genomgripande betydelse. Den 15 juli 1970 utfärdades förordningen om statens övertagande av Nykarleby samskola. Skolan skulle därefter räknat från den 1 sept. 1970 upprätthållas såsom Nykarleby samlyceum benämnt statligt svenskspråkigt åttaklassigt samlyceum.

Efter det att Nykarleby seminarium indragits den 1 aug. 1970 överlät statsmakten seminariets fastigheter till det nya samlyceets förfogande. Seminariets övningsskola med inventarier överläts till Nykarleby stad och seminarieträdgården med växthuset uthyrdes för ett år framåt ävenså till Nykarleby stad. Den sista årsklassen från Nykarleby seminarium, benämnd Nykarleby underavdelning av Ekenäs seminarium, har under läsåret arbetat här. Enligt skolstyrelsens direktiv ställdes vissa bestämda utrymmen och nödig undervisningsmateriel till lärarutbildningsklassens förfogande. Ävenså har delar av Nykarlebynejdens kommunala försöksmellanskola och stadens folkskola varit inrymda i lyceets fastigheter. Kristliga folkhögskolan har även fått utnyttja lyceets gymnastiksal. Likaså har undervisningsköket även fått betjäna kommunala försöksmellanskolan.

Den 11 aug. 1970 fastställde statsrådet den nya läroplanen för lyceet att tillämpas successivt. Den har därför tillämpats i kl. I i mellanskolan och i kl. VI i gymnasiet. Redan i ett tidigt skede hade skolstyrelsen skisserat inrättande av speciallinjer i det läroverk, som skulle inrymmas i seminariets fastigheter. Dessa speciallinjer skulle dels utgöra en kompensation för det indragna seminariet, dels ge skolstyrelsen möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja seminariets tillgångar på utrymmen och läromedel. I de tidigare planerna ingick tanken på en pedagogisk och en teknisk linje. Men sedan omregleringen av skolförhållandena skett utkristalliserade sig de tilltänkta speciallinjerna till en musiklinje och en teknisk linje, vilka jämte en reallinje ger ett trelinjedelat gymnasium.

Den 25 jan. 1971 förelåg skolstyrelsens förslag till den nya läroplanen för gymnasiet och den 26 april fastställdes den av undervisningsministeriet att successivt tillämpas fr.o.m. höstterminens början 1971. Därmed har inom förloppet av ett år Nykarleby samskola förvandlats från en ordinär mellanskola med gymnasial påbyggnad till det första svenskspråkiga med speciallinjer försedda försöksgymnasiet och det enda i hela landet som är förenat med ett statligt elevinternat.

Att denna genomgripande omstrukturering har kunnat komma till stånd beror givetvis i första hand på seminariets indragning. Men därtill kommer det energiska och målmedvetna arbete som bedrivits av samskolans direktion och Nykarleby stad samt den välvilja som från statsmaktens sida mött dessa strävanden.

De nya former som nu skapats innebär även ansvar och förpliktelse. Det gäller nu för läroverket och skolledningen att göra sitt bästa för att de förhoppningar man knyter till den nya verksamheten skall kunna infrias.

Läsåret började den 1 sept. och höstterminen slutade den 21 dec. Vårterminen började den 7 jan. och slutade den 28 maj. Antalet arbetsdagar har varit under höstterminen 87, under vårterminen 103, sammanlagt 190. Inskriptionsdagen, julfestdagen och avslutningsdagarna inte medräknade. Under året har enligt skolstyrelsens direktiv tillämpats fria lördagar i september och maj.

Skolan har arbetat med nio klasser, sju klasser plus två parallellavdelningar. Antalet lärare har under läsåret varit 19. Av dessa har 6 varit ordinarie, 5 extraordinarie och 8 timlärare.

Hälsotillståndet har varit gott. Skolläkaren och skolsköterskan har haft föreskrivna mottagningar för eleverna. Under läsåret har av olika orsaker 4 elever avgått. Vid läsårets början var elevantalet 212 och vid dess slut 209, under vårterminen inskrevs 1 elev.

Under läsåret har föräldrarådet uppehållit ett kosthåll i seminariets f.d. kosthållsbyggnad. Föreståndare för detta har varit hushållslärarinnan Greta Backman. Kosthållet har varit öppet fem dagar i veckan och antalet matgäster i medeltal 55.

Morgonsamlingarna har hållits av rektor, kantor John Witting och kristliga gymnasistgruppen.

Konventskurator har varit fil.stud. Gun-Britt Eriksson och konventsordförande eleven i klass VII Peter Backa.

Skolmyndigheternas kontakter med läroverket har på grund av omständigheterna varit många och livliga. Sålunda har avd.chef Magnus Kull från skolstyrelsen besökt läroverket två gånger, bitr. avd.chefen vid länsskolavdelningen Harri Hoffman tre gånger, länsinspektör Per-Erik Beijar och skolrådet Klas Wallin vardera två gånger. Dessutom förrättades under hösten inspektion av skolrådet Martti Mikander och kamrer H. Saarinen.


Föräldrarådet

Samlyceets föräldraråd har bestått av följande medlemmar:

stadsdirektör Ernest Eklund, ordf.
lantm.ing. Georg Karlsson, viceordf.
direktör Sven Nyman
direktör Lars Sjöholm
kanslist Greta Östman


Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-09-22.)

Nykarleby Samlyceum

Läsåret 1971—1972

 

Nykarleby samlyceum avslutar i dag sitt femtiotredje verksamhetsår och sitt andra som linjedelat statsläroverk.

Senaste sommar övergick man även för läroverkens del att räkna skolåret utgående från den 1 augusti i samordning med förhållandet vid kommunala skolor. Femdagars arbetsvecka i anslutning till näringslivet skulle gälla för alla månader under detta läsår. För den skull ansåg sig skolmyndigheterna tvungna att starta höstens skolarbete tidigare än vanligt. Höstterminen inleddes den 23 augusti och avslutades den 21 december. Vårterminen började den 4 januari och avslutas i dag den 31 maj. Arbetsdagarna var under höstterminen 92 och under vårterminen 103. Läsåret omfattade sålunda 195 arbetsdagar, avslutningsdagarna medräknade.

Nykarleby samlyceum har under läsåret använt sig av hela fyra läroplaner enligt följande: Klass VIII har följt skolans ursprungliga läroplan för gymnasiet av den l september 1966, Klasserna III—V har arbetat enligt en läroplan av den 24 augusti 1967 och klasserna II och VII har följt en läroplan av den 11 augusti 1970. För klass VI slutligen togs en läroplan i bruk, som för vårt gymnasium erbjuder sällsporda valmöjligheter. Denna läroplan uppvisar tre egentliga linjer: musik- och språklinjen, reallinjen och en teknisk linje. Språklinjen och reallinjen har en ordinär utformning, men de ger i vår skola möjligheter till originella och som man får hoppas stimulerande kombinations- och tillvalsmöjligheter. Sålunda kan t.ex. språklinjens tredje främmande språk, omfattande fem veckotimmar, utbytas mot fem timmar undervisning i musik av olika slag. Genom ytterligare tillval kan en musikintresserad elev därutöver få fyra veckotimmar undervisning i musik. På så sätt kan en elev på språklinjen jämsides med en till studentexamen ledande undervisning få en specialundervisning i musik omfattande hela nio veckotimmar.

Reallinjen erbjuder förutom traditionell kort kurs i matematik även en lång kurs i detta ämne. Den tekniska linjen bygger på lång kurs i matematik jämte kemi och fysik vartill kommer en teknisk grundkurs omfattande fyra veckotimmar. En studentexamen kompletterad med en sådan teknisk grundskolning borde erbjuda goda möjligheter till fortsatt teknisk utbildning.

Som av det ovananförda framgår erbjuder Nykarleby samlyceum utöver den traditionella gymnasieundervisningen även mindre vanliga studiemöjligheter. Det är att hoppas att våra elever under det kommande läsåret i större omfattning än tidigare utnyttjar skolans rika möjligheter.

Skolan har under läsåret arbetat med åtta klasser, av vilka en varit en parallellavdelning till klass VI. I enlighet med skolstyrelsens beslut i skrivelse av den 4 maj 1971 nr 822 intogs inga elever senaste vår och höst till klass I.

Vid läsårets början var elevantalet 197 och vid dess slut 190.

Hälsotillståndet har under läsåret varit tillfredsställande. Skolläkaren och skolsköterskan har haft föreskrivna elevundersökningar.

Antalet lärare är för närvarande tjugu. Av dessa är sju ordinarie, fyra tjänstförrättande och nio timlärare.

Under läsåret har i föräldrarådets regi anordnats möjlighet för eleverna att erhålla frukost till ett pris av 2,15 per måltid. Elevbespisningen har skett fem dagar i veckan och matgästernas antal har varit omkring åttio. Föreståndare för elevbespisningen har varit hushållslärarinnan Greta Backman, som även förestått skolans elevhem, en inrättning som vår skola bör betrakta som en alldeles speciell tillgång. I elevhemmet logerade under höstterminen 14 elever och under vårterminen 13 till det facila priset av 30,— per månad.

Morgonsamlingarna har främst hållits av skolans religionslärare, lektor Kurt Lobbas, den kristliga gymnasistgruppen samt av skolans rektor. En dag i veckan har skolans lärare i sång och musik, kantor Paul Forsgård vid morgonsamlingen spelat ett kort seriöst musikstycke på orgel.

Elevkårens kurator har varit fil.stud. Gun-Britt Eriksson och elevkårens ordförande eleven i klass VI A Kerstin Malmberg.

Läroverkets kontakter med de högre skolmyndigheterna var särskilt under höstveckorna synnerligen livliga då det gällde att få skolans många läroplaner och linjedelningar samordnade till ett arbetsschema. Kortare besök i skolan har förekommit bl.a. av bitr. avd.chefen vid Länsstyrelsens skolavdelning Harri Hoffman samt av inspektör Per-Erik Beijar och t.f. inspektör Vidar Palm. Den 25—26 november inspekterade avdelningschef Martti Mikander skolan.


Föräldrarådet

Samlycéets föräldraråd har bestått av följande medlemmar:

lantm.ing. Georg Karlsson ordf.
skogstekniker Ragnar Damberg
direktör Sven Nyman
direktör Lars Sjöholm
banktjänstem. Greta Östman


Senaste sommar nådde oss sorgebudet att föräldrarådets ordförande, stadsdirektör Ernest Eklund gått bort. Stadsdirektör Eklund var under många år medlem av direktionen för Nykarleby samskola och sedan skolan övertagits av staten föräldrarådets ordförande för Nykarleby samlyceum. Under den tid Ernest Eklund var anknuten till vår skola offrade han villigt tid och krafter till skolans fromma. Nykarleby samlyceum bevarar Ernest Eklunds minne i tacksamhet.

Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-09-20.)

Nykarleby Samlyceum

Läsåret 1972—1973

 

Nykarleby samlyceum avslutar i dag sitt femtiofjärde verksamhetsår. Höstterminen inleddes den 21 augusti och avslutades den 21 december. Vårterminen vidtog den 2 januari och avslutas i dag den 31 maj. Arbetsdagarna var under höstterminen 89 och under vårterminen 101. Läsåret omfattade således 190 arbetsdagar, avslutningsdagarna medräknade.

Nykarleby samlyceum har under läsåret arbetat med åtta klasser, av vilka två varit parallellavdelningar till kl. VI och VII. Vid läsårets början var elevantalet 183 och vid dess slut 179.

Hälsotillståndet har under läsåret varit tillfredsställande. Hälsovårdscentralen och hälsovårdaren har haft föreskrivna elevundersökningar.

Antalet lärare i skolan är för närvarande tjugo. Av dessa är sju ordinarie, fyra tjänstförrättande och nio timlärare.

Morgonsamlingarna har främst hållits av skolans religionslärare, lektor Kurt Lobbas, av den kristliga gymnasistgruppen samt av skolans rektor. En dag i veckan har skolans lärare i sång och musik, kantor Paul Forsgård, vid morgonsamlingen spelat ett seriöst musikstycke på orgel.

Under läsåret har som tidigare i föräldrarådets regi för eleverna ordnats frukost till ett självkostnadspris av 2,40 per måltid. Matgästernas antal har varierat något med ett medeltal av c. 95. Föreståndare för elevbespisningen har varit hushållslärarinnan Greta Backman, som även förestått skolans elevhem, en inrättning som vår skola bör betrakta som en alldeles speciell tillgång. I elevhemmet logerade under höstterminen 15 elever och under vårterminen 14 till det facila priset av 30,— per månad.

Den 31 juli i år avgår äldre lektorn i religion och psykologi Kurt Lobbas med pension. Redan höstterminen 1967 anställdes dåvarande seminarielektorn Lobbas vid Nykarleby samskola. Han undervisade i religion och psykologi under tre läsår tills skolan övertogs av staten.

Från höstterminen 1970 har Kurt Lobbas innehaft äldre lektoratet i religion och psykologi vid Nykarleby samlyceum. Under läsåret 1970—1971 var lektor Lobbas t.f. rektor för skolan.

Under den tid lektor Kurt Lobbas verkat i vår skola har han såväl bland kolleger som elever gjort sig känd som en samvetsgrann och inspirerande lärare. Hans i vår tid sällsporda humanistiska ideal och hans känsla för det estetiska, har gjort hans lärarinsats särskilt värdefull. Skolans lärare och elever tackar lektor Kurt Lobbas för hans lärargärning och önskar honom ett angenämt otium.

Den l augusti 1973 upphör Nykarleby samlyceum som statligt läroverk. Skolan övertas av Nykarlebynejdens kommuner med Nykarleby stad som förvaltare.

Nykarleby samlyceum (tidigare Nykarleby samskola) har arbetat med framgång i över fem decennier. Förhoppningsfullt emotses, att den nya upprätthållare, som skolan får den 1 augusti detta år, till fullo skall inse denna skolas betydelse för ortens och hela nejdens ungdom och helhjärtat ge vår skola sitt stöd.

När skolan senaste höst började, saknade vi bland oss eleven i klass VI B Monica Eng. Vi fick meddelande om, att hon vårdades för en allvarlig sjukdom. Ett återseende fick vi aldrig uppleva. Den 15 november 1972 nådde oss budet om hennes bortgång. Bland sina kamrater och lärare efterlämnar Monica Eng ett ljust minne.

Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-10-05.)

Nykarleby Gymnasium

Läsåret 1973—1974

 

Den l augusti 1973 övertog Nykarleby stad som upprätthållande kommun det statliga läroverket Nykarleby samlyceum. Skolan erhöll namnet Nykarleby gymnasium.

Nykarleby gymnasium avslutar i dag sitt femtiofemte verksamhetsår.

Höstterminen började den 20 augusti och avslutades den 21 december. Vårterminen inleddes redan den 2 januari och avslutas i dag den 31 maj. Arbetsdagarna var under höstterminen 89 och under vårterminen 101. Läsåret omfattade sålunda 190 arbetsdagar, avslutningsdagarna medräknade.

Nykarleby gymnasium har under läsåret arbetat med sex klasser, d.v.s. varje klass i gymnasiet har en parallellavdelning. Av f.d. Nykarleby samlyceums mellanskolstadium återstår endast kl. IV—V. Dessa klasser har följt sina tidigare läroplaner och undervisats nästan helt av sina tidigare lärare. Vid läsårets början var gymnasiets elevantal 137 och vid dess slut likaså 137. Elevantalet i kl. IV—V har under hela läsåret varit 37.

Hälsotillståndet har under läsåret varit tillfredsställande. Hälsovårdscentralen och hälsovårdaren har hållit föreskrivna hälsoundersökningar.

Antalet lärare i skolan är för närvarande tjugo. Av dessa är sju ordinarie, fyra tjänstförrättande och nio timlärare.

Morgonsamlingarna har hållits av skolans religionslärare, lektor Kurt Lobbas och av den kristliga elevgruppen.

Elevbespisningen har i år omhänderhafts av Nykarleby stad. I skolans elevhem logerades under höstterminen 16 elever och under vårterminen 15 elever. Hushållsföreståndarinnan Greta Backman har som tidigare förestått såväl elevhemmet som elevbespisningen.

Genast efter skolavslutningen senaste vår nådde oss budskapet, att gårdskarlen Birger Östman plötsligt gått bort. Birger Östman gjorde sig känd som en försynt och vänlig person. Skolans lärare och elever ihågkommer honom med tacksamhet.


Direktionen

lantm.ing. Georg Karlsson ordf.
bankdir. Allan Blom viceordf.
kommunalsekr. Sigvald Blomqvist
kommunalsekr. Harry Grahn
bonden Bengt Karv
kommunalsekr. Pehr-Håkan Näsman
rektor Holger Rajander


Föräldrarådet

herr Helge Blomqvist
skogstekniker Ragnar Damberg
fru Marita Lillqvist
direktör Lars Sjöholm
fru Iris TonbergHela årsberättelsen.
Femmornas klassring och klassfoto.
(Inf. 2011-10-11.)

Nykarleby Gymnasium

Jämte kl. V från Nykarleby Samlyceums mellanskolsatdium
1974—1975

Nykarleby gymnasium avslutar i dag sitt femtiosjätte verksamhetsår.

Höstterminen började den 19 augusti och avslutades den 20 december. Vårterminen inleddes redan den 2 januari och avslutas i dag den 31 maj. Arbetsdagarna var under höstterminen 89 och under vårterminen 101. Läsåret omfattade sålunda 190 arbetsdagar, avslutningsdagarna medräknade.

Nykarleby gymnasium har under läsåret arbetat med sex klasser, d.v.s. varje klass i gymnasiet har en parallellavdelning. Av f.d. Nykarleby samlyceums mellanskolstadium dimitteras i dag den sista klassen. Nykarleby samskola, som hösten 1919 startade som ett privat läroverk, har härmed fullgjort sin uppgift.

Vid läsårets början var gymnasiets elevantal 120 och vid dess slut 110. Elevantalet i kl. V har under hela läsåret varit 9.

Hälsotillståndet har under läsåret varit tillfredsställande. Hälsovårdscentralen och hälsovårdaren har hållit föreskrivna hälsoundersökningar.

Morgonsamlingarna har hållits av skolans religionslärare Bo Björklund och av den kristliga elevgruppen.

Elevbespisningen har omhänderhafts av Nykarleby stad. Från l januari har alla elever hemmahörande i storkommunen erhållit ett mål mat om dagen gratis. I skolans elevhem logerades under läsåret 14 elever. Hushållsföreståndarinnan Greta Backman har som tidigare förestått såväl elevhemmet som elevbespisningen.

Antalet lärare i skolan är för närvarande tjugoen. Av dessa är sex ordinarie, fyra tjänstförrättande och elva timlärare.

Den 31 juli i år avgår äldre lektorn i biologi och geografi Verna Häll med pension. Ända sedan hösten 1958 har lektor Häll arbetat i vår skola. Under denna tid har hon såväl bland elever som kolleger gjort sig känd som en energisk och inspirerande lärare. Lektor Hälls levande intresse för aktuella frågor i anknytning till hennes undervisning har gjort henne synnerligen skickad att orientera sina elever i mänskliga och samhälleliga frågor. I lektor Häll har eleverna alltid funnit en förståelsefull och human kamrat. Skolans lärare och elever tackar lektor Verna Häll för hennes lärargärning och önskar henne ett angenämt otium.

Hela årsberättelsen.
(Inf. 2011-04-23.)

Nykarleby Gymnasium

1981—1982I  Läsåret 1981—1982

Nykarleby gymnasium avslutar idag sitt sextiotredje verksamhetsår. Höstterminen inleddes den 17 augusti och avslutades den 21 december. Vårterminen började den 2 januari och avslutas idag den 28 maj. Läsåret har således omfattat 190 dagar.

Skolans elevantal har under hela läsåret varit 115 fördelade på sex basklasser.

Hälsotillståndet har varit gott. Hälsovårdarna har utfört föreskrivna hälsoundersökningar. Målet för skolhälsovården är i huvudsak förebyggande arbete, varför hälsoupplysning i akt och mening att bland eleverna befrämja hälsosamma levnadsvanor, har givits av skolans hälsovårdare.

Gymnasiets arbetsdag har inletts kl. 8.50. Morgonsamlingarna har hållits av skolans lärare och elever samt av den kristliga gruppen och dess gäster.

Elevbespisningen och elevskjutsarna har bekostats av Nykarleby stad. Terminsavgiften är för närvarande 100 mk med lagstadgad syskonrabatt. Enligt anhållan har skolnämnden dessutom beviljat 13 elever befrielse från terminsavgift.

Antalet lärare i skolan har varit 15. Av dessa är 9 ordinarie, 2 tjänstförrättande samt 4 timlärare.

Samtliga klasser har följt den läroplan som fastställts enligt förordning 279/23. 4. 1975 och 324/14. 4. 1976. Den infördes i klass I läsåret 1976—1977 och innehåller obligatoriska gemensamma ämnen samt valfria ämnen.

Utom det egentliga skolarbetet har även en hel del andra aktiviteter förekommit som utgjort välkomna avbrott i den dagliga rutinen. Så har t.ex. friluftsdagar, idrottstävling och elevutbyte med Alahärmän lukio, frågesport i nutidsorientering, dagsverkesdag samt teaterbesök arrangerats. Under påsklovet företog 34 elever samt tre lärare en mycket givande studieresa till Tyskland. Som ett led i förberedelserna för denna uppförde klass II B en bejublad föreställning av Topelius ”Rinaldo Rinaldini”.

Läsåret har isynnerhet för lärarnas del i övrigt präglats av förberedelser och fortbildning för den nya läroplan som inkommande läsår införs i klass l.

 

Föräldrarådet

Doris Liljeström, ordf.
Anna-Brita Fredriksson
Bruno Romar
Gunnel Westerqvist
Mirjam Willman

Föräldrarådet har hållit 4 protokollförda sammanträden. Dess verksamhet har i huvudsak omfattat befrämjandet av kontakten skola—hem, bl.a. har tre föräldramöten arrangerats. Dessutom har föräldrarådet deltagit i och stött förberedelserna för kl. II:s Tysklandsresa.Gymnasierådet

Den 24 november förrättades nyval av gymnasierådet. Rådet fick följande sammansättning:

elever:
Anders Fors
Gunilla Sandberg
Alf-Håkan Romar

lärare:
Ull-Britt Gustavsson-Pensar
Birgitta Maier
Rita Sundqvist

Till ordförande i det nya gymnasierådet valdes Gunilla Sandberg, till sekreterare Alf-Håkan Romar och till kassör Birgitta Maier.

Det tidigare gymnasierådet höll under höstterminen sammanlagt 3 möten och det senast valda rådet har hållit 3 möten. Det nu sittande GR har dessutom haft 1 gemensamt möte med föräldrarådet. Det förra gymnasierådet hade under höstterminen 1 möte med föräldrarådet.

Föräldramöten har hållits för alla klasser. Den 29. 9. -81 för kl. I, den 13. 10. -81 för kl. II och den 20. 1. -82 för kl. III. I samtliga möten deltog ifrågavarande föräldrar, klassföreståndare och rektorn.

Cafeterian ”Pepsi” har varit tillgänglig för både högstadieelever och gymnasieelever samt lärare. ”Pepsi” har detta år skötts av kl. II.

II  LÄRARKAREN

Ordinarie och tjänstförrättande lärare:

Carita Forsgård, rektor FM: engelska, tyska
Fredrik Smedman, prorektor FM: matematik, fysik, kemi
Anna-Lisa Eriksson FM: biologi, geografi
Ull-Britt Gustavsson-Pensar FM: modersmål, bibliotekarie
Jan Hästbacka GyL: gymnastik för gossar
Kerstin Karlström FM: matematik, fysik
Bengt Kummel FM: historia, yrkesvägledning
Birgitta Maier Fil.stud: religion, psykologi
Ulla Nybond FM: finska, engelska
Rita Sundqvist HK: engelska
Gun Wiik GyL: gymnastik för flickor

 

Ordinarie och tjänstförrättande timlärare:

Meta von Essen   franska
Paul Forsgård MuL: musik
Gun-Britt Nybacka Fil.stud: tyska
Birgitta Tuomi Medb.
sk. lär:
teckning
[Guy Svanbäck   biologi, geografi]

[Foto.]

Övriga anställda:

Vaktmästare: Mauritz Häger.

Städerskor: Elvi Kortesniemi, Margaretha Lillbacka, Anna-Lisa Solvin.

 

Tjänstledigheter:

Kerstin Karlström, moderskapsledig från 17. 8 -81—4. 1. -82.

Vikarie: Ing. Lars Enström.

 

Klass III A. Klassföreståndare: Ull-Britt Gustavsson-Pensar

Asplund, Tiina Engström, Helena Liljeström, Fredrik
Back, Tage Envik, Stina Linder, Ulla
Bonäs, Anette Fors, Maria Nordström, Tom
Ek, Gunlilla Grönlund, Carina Nygård, Maria
Eklund, Barbro Holm, Ann-Catrin Nylund, Monica
Eklund, Sonja Levlin, Susanne [S:a 17.]

 

Klass III B. Klassföreståndare: Birgitta Maier

Nyman, Heidi Sandström, Peter Widner, Marlene
Nyman, Stina Sandås, Ann-Britt Wiklund, Alf
Palm, Christian Sandås, Ann-Cathrine Wiklund, Carola
Reipsar, Peter Sandås, Stefan Wikman, Kaj
Rudnäs, Monika Slangar, Nina Willman, Viola
Rönnqvist, Jeanette Stenbacka, Ann-Christine  
Salo, Monica Tonberg, Mikael [S:a 19.]

Läs mer:
Klassfoto III A.
Klassfoto III B.
ABI-82.
(Inf. 2012-02-07.)


Läs mer:
Nykarleby samskola i kapitlet Fakta.
Nykarleby samskola-samlyceum-gymnasium av Erik Birck.
Årsberättelser från seminariet.
(Inf. 2011-04-23, rev. 2023-08-26 .)