K. J. Hagfors av Margit ÅströmTidningsmannen

1

Hagfors intresserade sig hela sitt liv för journalistik och mycket tidigt fick han lust att skriva för offentligheten. Den 25 april 1877, några månader innan han sökte sig in till Nykarleby seminarium, stod hans första uppsats tryckt i Folkvännen, Anders Svedbergs svenska allmogetidning, utan några större ändringar, fastän ämnet inte var lätt för en oskolad sextonåring. Han berättade om det intryck som värnpliktslagen gjorde i bygderna. Han talade om det opålitliga soldatmaterialet, eftersom pojkarna inte ville låta sig rekryteras, 'utan hellre for över till Amerika, han framhöll också de orimliga kostnaderna. Redigt skrivet och med temperament, är Hagfors' eget omdöme 60 år senare om sin debut. Under sin mer än 40-åriga journalistbana medverkade Hagfors i 12 tidningar, i 6 av dem var han fast anställd, åtminstone tidvis.

Ett ögonblick tvekade den unga Hagfors vilken levnadsbana han skulle välja. På hösten 1890 då han skulle ta itu med auskulteringen i Svenska normallyceum i Helsingfors, kom rektor N. A. Zilliacus, utgivaren av Viborgs Nyheter, med ett verkligt frestande anbud: chefsposten för tidningen och god lön. Men Hagfors tackade nej. Skriveriet beredde honom stor glädje, men han ville inte leva på sin penna, tidningsskriveriet kallade han blott en hobby. Han arbetade inte heller lätt och snabbt, en ganska nödvändig förutsättning för tidningsmannavärvet.

Men under skol- och studentåren var tidningsskriveriet framför allt en ganska hård nödvändighet för Hagfors, tidningsartiklarna hjälpte honom att finansiera studierna. Tiden gynnade honom. Särskilt på 80-talet grundade de svensksinnade den ena svenska tidningen efter den andra och efterfrågan på skrivkunnigt folk var stor. I Österbotten fanns ända sedan 1839 Vasa Tidning (Vasabladet), nu tillkom en rad österbottniska provinsblad, med de ganska opreciserade och därför för en icke-österbottning och icke-initierad något förvirrande namnen: Mellersta Österbotten (1882), Norra Posten (1883), Österbottniska Posten (1884), Österbottningen (1898), Wasa Posten (1899) och Syd-Österbotten (1903). Till alla dessa österbottniska blad sände Hagfors bidrag. År 1886 fick han fast anställning vid Norra Posten, vars redaktör boktryckaren Kloström tog emot allt vad han skrev. Kloström hade inga medarbetare, utan hans fru klippte det som fattades ur andra tidningar. Bara genom arbete vid den tidningen förtjänade Hagfors så mycket att han inte behövde be modern om pengar.

Hagfors arbetade också för de stora huvudstadstidningarna. I Österbottniska Posten förekom ofta emigrantbrev, nu företog sig Hagfors, fastän han bara var seminarist, att sända Amerikabrev till Hufvudstadsbladet. De var skrivna av hans gamla kära skolmästare Carl Fredrik Enqvist, som en gång med sina böcker lockat honom ut i världen. Enqvist hade som äldre emigrerat, trots att han hade träben och inte orkade med kroppsarbete. Han skrev intressanta brev hem till hustrun, Hagfors omarbetade dem och rubricerade dem: ”Om och från Amerika”. Hagfors berättar huru stolt han var då han såg dem i tryck och fick honoraret, 125 mk. Han delade det mellan hustrun och sig och hon grät av glädje över pengarna och hedern som hade kommit hennes man till del.


Hagfors kom aldrig riktigt underfund med vem som utverkade honom förmånen att hösten 1884 få flytta till Aug. Schauman, Hufvudstadsbladets grundare och chef de 20 första åren. Här vid Fabiansgatan 8, i en gårdsbyggnad logerade Schaumans två söner och en tredje pojke, den åttaåriga Eugen Schauman, och i ett rum fick Hagfors bo gratis mot litet extra arbete. Han skrev daglistan i Hufvudstadsbladet, om lediga tjänster, om konkurser, om museernas öppningstid o. dyl. Materialet plockade han ut ur Finlands allmänna tidning.

Hösten 1882 väckte ett par brev av Hagfors uppmärksamhet. De var insändare till Helsingfors Dagblad, som i språkfrågan intog en medlande ställning, men redan följande vår uppmanade Axel Lille honom att arbeta för hans nygrundade och klart svensksinnade Nya Pressen. Lille hade gärna sett att Hagfors hade blivit tidningsman. Han visade honom stor vänlighet och honorerade honom med 12 mk per spalt, ett rätt gott arvode — inackorderingen i Helsingfors kostade 10 mk. För ledare gav Lille 30 mk, men då var Hagfors redan fil. kand. Lille refuserade aldrig vad Hagfors skrev och Hagfors' uppsatser fick alltid bra plats och trycktes med grov korpus.

Hagfors skickades som korrespondent till olika lantbruksmöten, han gjorde ett reportage om en vandring till Paikkari torp och Lammi, han skrev ett och annat om Österbotten, t. ex. om österbottniska seder. Hagfors berättar att Lille ett par gånger kallade honom upp till byrån för att få uppgifter om saker som han förutsatte att Hagfors kände till. Lille frågade inte mycket, utan sade blott: sitt ner och skriv det med detsamma. Första studentåret fick Hagfors plats som korrekturläsare på Nya Pressen. Det var nattarbete och lönen var inte stor, 5 mk per natt, men Hagfors tyckte ändå om sysslan, han säger att han fick en inblick bakom en stor tidnings kulisser.

På 90-talet hade Hagfors redan ett namn som publicist. Hufvudstadsbladets och Nya Pressens spalter stod öppna för honom. I Hufvudstadsbladet tecknade han sina brev och kåserier först med sitt namn eller med sina initialer, senare var han känd under namnet Saxo. Sitt sista uppdrag av Hufvudstadsbladet fick han den 25 oktober 1939, dagen före sin död. Hufvudstadsbladet hoppades på hans medverkan på kultursidan som man just då ville utbygga.

Från år 1901 stod Hagfors också i kontakt med Julius Sundblom, som hade en förmåga att spåra upp skickliga bygdekorrespondenter för sin tidning Åland och hålla dem kvar.Hagfors' egen tidning blev dock Österbottniska Posten, eller ”Klockarposten” som den kallades efter sin grundläggare, den unga företagsamma kantorn Johan Wilhelm Nessler. Den hade också ett annat lika vanligt namn, ”Gärdsgårdsbladet”, efter Mikael Lybecks förstasidesbild.

Hagfors mindes när tidningen föddes — den hette då Mellersta Österbotten — det var samma vår som han dimitterades från seminariet. Den födelsedagen, den 5 januari 1882, var en märklig tilldragelse, ty Nykarleby var den första bland småstäderna hos oss som fick egen tidning. Hagfors mindes också när den nya tryckeripressen anlände och allt folket rände till tryckeriet för att se ”klockarins maskin”. Mellersta Österbotten skulle bli ett kyrkligt och lokalt veckoblad för Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby. Det var en liten 4-spaltig tidning på 4 sidor som kom ut en gång i veckan. Men bland medarbetarna var självaste Z. Topelius och den rutinerade tidningsmannen Anders Svedberg; seminarielektorer och folkskollärare hade lovat bidrag och bygdebrev. Också redaktören, pastor Johannes Bäck, hade en ledig penna, men han var fennoman och därför vann tidningen inte bygdens förtroende, fastän den var av verkligt god kvalitet. Då seminarielektorn Max Strömberg efter ett år övertog ledningen tillsammans med en lokalredaktör både i Jakobstad och Gamlakarleby och som medarbetare bl. a. räknade Gånge Rolf, svängde tidningen om till ultrasvenskhet. De nya redaktörerna gav tidningen ett nytt namn, Norra Posten, och ville frigöra sig från J. W. Nessler, den verkliga förläggaren.

 


Österbottniska Posten.
Österbottniska Posten
Provnumret den 3 januari 1884
[Hela tidningen på Historiska tidningsbiblioteket.]

 

Nessler började därför år 1884 utge sitt ursprungliga blad Mellersta Österbotten under namnet Österbottniska Posten med Anders Svedberg som redaktör. Svedberg mobiliserade alla sina skrivkunniga vänner för att stå sig mot konkurrenten Norra Posten. Han hade korrespondenter utposterade inte bara i Gamlakarleby och Jakobstad, utan också i Vasa och Helsingfors och runtomkring i den österbottniska landsbygden: Nedervetil, Terjärv, Kronoby, Purmo, Oravais och Vörå. Så ville han göra tidningen till en verklig österbottnisk ”post”.

Men Svedberg gav dessutom notiser från kejsardömet och Skandinavien och under rubriken ”Jorden rundt” nyheter från avlägsnare länder. Den lilla anspråkslösa tidningen som nu svällt ut till ett 5-spaltigt blad, flög i själva verket jorden runt, ”över ankdammen och stora landet i väster ända till Stilla oceanen” och sökte sig väg till emigranter bland yerbaodlingarna i Sydamerika och bland fårahjordarna i Australien, till Nya Zeelands farmare, Sydafrikas gruvarbetare och Kanadas skogshuggare. ”Jag läser ÖP icke endast en gång från första bokstaven till den sista”, skriver en emigrant i Kanada, ”utan jag kan den slutligen utantill, och allt vad däri ingår, framstår för mig såsom av särskilt stor betydelse, huru obetydligt det än annars må vara.”

Emedan brev och insändare från läsarna visade huru stort behovet av kunskaper och upplysning var, strävade Svedberg efter att i en särskild överblick uppta aktuella politiska frågor och frågor av allmänt intresse i pedagogiskt syfte, t. ex. om nykterhetsrörelsen, om arbetet och ihärdigheten, om framstående män. I mån av utrymme fanns också då och då en understreckare med lättare stoff. Så fick ÖP också karaktären av ett folkblad, med ett innehållsrikt och omväxlande innehåll och med en så fast och genomtänkt redigering, att den under växlande redaktioner och redaktörer bibehölls ganska oförändrad så som Svedberg skapat den ända in i våra dagar.

Bland medarbetarna var Z. Topelius, direktor F. W. Sundwall och nämndeman C. J. Slotte. Mest skrev Svedberg själv. Under år 1884 kom också de första bidragen från Hagfors, fastän han bara var lyceist, Helsingforsbrev, som Svedberg honorerade med 5 mk stycket. De handlade om aktuellt i huvudstaden: väderleken och nöjeslivet, teater, konst och musik, Carl von Bergens uppseendeväckande föredrag om ”Framtidens kristendom” och sport. Hagfors presenterade t. ex. velocipeden, som i sin barndom liksom bilen några årtionden senare spred skräck och olycka på landsvägarna, ”ett tvåhjuligt fortskaffningsmedel som framdrifves medelst trampning”. Hagfors berättar att inte ett enda brev hamnade i papperskorgen. Men ibland stuvade Svedberg om innehållet så pass mycket, att meningen kunde bli den rakt motsatta till den som Hagfors talade för. Hagfors mindes särskilt ett brev om Strindberg.

Under Svedbergs tid blev ÖP också illustrerad. Bilderna kom antagligen från Sverige och ingick i varje nummer. Det var jätteormar och pelikaner, Kejserliga palatset i Helsingfors, självläggande skördemaskiner och eldsprutande berg. De var varken konstnärliga eller aktuella, men följdes alltid av en förklarande text. Och de var en nyhet. Enligt uppgift i tidningens 40-års jubileumsnummer var ÖP den första illustrerade lokaltidningen i vårt land.


Fältherre Tilly.
”Fältherre Tilly”, en av de första illustrationerna i Österbottniska Posten, den 15 augusti 1886, med förklarande text, en appell mot grymheten. Tilly betraktar bistert handen med mordscenerna: ”Soldaterna måste hafva någon belöning för sitt arbete och sina faror.”
[Det finns inget nummer från den 15 augusti utan från den 12 och 19, men i inget av dem finns denna illustration.]

 

År 1884, det första året för ÖP under Svedberg, var alldeles utmärkt. Men Svedberg uppehöll sig i Helsingfors, där han satt i lantdagen och var överhopad av göromål. Han hade passerat 50-årsstrecket och hade inte längre sin fulla arbetskapacitet. Hans artiklar redogjorde allt mera för juridiska frågor, som allmänheten hade ringa behållning av. År 1889 lämnade Svedberg tidningen för alltid och ÖP sköttes många år utan namngiven redaktör. Lektorerna Hedström och Wichmann skrev lokalnotiserna, Nessler blandade sig inte i redigeringen, han var affärsman och ägde utom tryckeriet ett filhuggeri. Men fru Matilda Nessler klippte och läste korrektur.

Norra Posten hade dragit sig tillbaka till Gamlakarleby och där fått sin läsekrets. År 1898, efter sammanslagningen med Svenska Österbotten, ett organ för svenska landskommuner, ändrade tidningen sitt namn till Österbottningen (Öb) för att ange sitt större verksamhetsfält. Samma år grundades Jakobstads Tidning som ytterligare drog till sig prenumeranter från ap. Veckotidningen ÖP kunde inte längre tillfredsställa läsarnas nyhetsbehov under ofärdsårens händelserika tid. ÖP:s nya binamn ”Jeppo Lappen” uttryckte vad folket tänkte.

Men ÖP bibehöll sin ställning som lokalblad i Nykarleby och angränsande kommuner och som förbindelselänk mellan österbottniska emigranter och den bygd de lämnat.Den l december 1904 övertog Hagfors redigeringen av ÖP och i han var tidningens redaktör i åtta år, till den sista december 1911. Lönen var ringa, 10 mk per nummer. Men han kunde bygga vidare på den fasta grund som var lagd, och han var intresserad. Tiden var märklig, förryskning hotade, det socialdemokratiska partiet hade just bildats, enkammarlantdagen stod på dagordningen. Hagfors hade varit Anders Svedbergs lärjunge och liksom Svedberg var han också som tidningsman pedagog. Men han ville inte bara introducera, han ville leda mot mål som han själv ansåg vara förnuftiga. Från och med Hagfors kan man tala om ledare i modern mening i ÖP, medvetet opinionsbildande spetsartiklar. I sin prenumerationsanmälan bekände han öppet färg. Tidningens hållning var konstitutionell, svenskvänlig och folklig. Med tillägget: ”Alla sträfvanden, som afse de arbetande klassernas upplysning och deras materiella förkofran, skola vinna tidningens understöd, så vidt de icke äro fientliga mot den frihet, som vi ärft af våra fäder och som den svenska österbottningen skattar högre än allt annat.”


“Gärdsgårdsbladet” den 15 mars 1907. T. h. en notis ”Folkskolan bottenskola”. Denna fråga diskuterades redan då ivrigt.
“Gärdsgårdsbladet” den 15 mars 1907. T. h. en notis ”Folkskolan bottenskola”. Denna fråga diskuterades redan då ivrigt.


Hagfors nedlade ett väldigt arbete på att förbättra tidningens kvalitet, ty fastän ÖP ingalunda hade saknat originalartiklar under sin cheflösa period, hade saxen dock arbetat mera än pennan. Hagfors eftersträvade ett omväxlande och sakligt innehåll. Han skrev själv en mängd artiklar, egentligen förenades allt arbete i Hagfors' person. Han var redaktör, krönikör, ortskorrespondent, notis jägare, klippare och korrekturläsare. Besättningen i tryckeriet bestod av en faktor, en sättare och en ”snabbare” (springpojke). Tidningen sattes för hand, det betydde att de första manuskripten skulle lämnas in tre dagar innan bladet kom ut. ÖP kom ut varje fredag och redan på måndagen började snabbaren med sin ramsa: ”Två och en halv spalt sku' vi behöva om tisdag morgon, sex spalter på onsdagen och tre eller fyra på torsdagen.”

Då Hagfors inte kunde ligga inne i allt, försökte han skaffa sig goda medarbetare, specialister från olika områden. Lagman K. E. Ottelin redogjorde t. ex. för skatternas uppkomst, forstmästare T. A. Heikel — Ivar A. Heikels bror — skrev om skogarnas skötsel, ur P. W. Lybecks anteckningar fick Hagfors värdefullt material om Nykarleby stads historia. Hagfors' yppersta medarbetare var Ivar A. Heikel. Han erhöll alltid omfattande uppdrag med kort tidsmarginal. År 1905 i december bad Hagfors om två uppsatser: 1) Vad vilja våra socialdemokrater (en kort historik, resten en redogörelse och kritik). 2) Vilken ställning bör bonden intaga till socialdemokratin? — Den 27 april 1906 skrev Hagfors till Heikel: ”Om du har tid, skriv 5—6 uppsatser om Snellman. ÖP kommer ut den 4 maj, dagen före hundraårsdagen. Erkänn hans begåvning, energi, tala om hans ledande idéer, nämn om vår svenska befolknings ställning till dessa idéer.”

Om Hagfors såsom lärare har haft inflytande på många generationer seminarister, har han också såsom tidningsman starkt påverkat vida kretsar, främst allmogen. Redan efter det första året då Hagfors redigerade ÖP, skrev Heikel: ”Ö. P. har tydligen med ens blivit ett landsortsblad av betydelse: Och gubbarna i Åivo sade en gång om ett Hagforsbrev: ”No får te aader fräist skriv, men no är hä assit ändå tärimot”, och det var säkert den allmänna åsikten bland bönderna om allt vad Hagfors skrev. Äldre minns huru otåligt man väntade på postbudet om fredagarna. Som kåsör var Hagfors mest uppskattad. Långt ut över det svenska Österbottens gränser var han känd som ÖP:s kåsör Kurre. Ibland åstadkom hans krönikor mycken förargelse, men mest beredde de läsarna och honom själv stor glädje. I ”En liten krönika” i ÖP:s jubileumsnummer 1932 säger Hagfors: ”Understundom ha mina avsikter blivit rätt uppfattade. Då någon gumma stannat på vägen och tackat för sista krönikan, har jag känt en djup tillfredsställelse, liksom då tryckeripojkarna ibland frågat, om inte någon krönika kommer snart. Då folket i bygden vecklar ut Ö. P. och ser med glasögon på näsan efter krönikan eller då den bereder trevnad åt de våra i Amerika och Australien känner jag mig lycklig.”

T. o. m. socialisterna, Hagfors' motståndare, gillade honom. Fågelbärj från Munsala säger i ett brev: ”Det är en nåd för Ö. P. och dess mänsklighet att få läsa Edra personligt starka krönikor . . . Beklagar att Ni inte får skriva för ett större 'världsblad' än Ö. P. och Österb. Men Ni må i stället vara övertygad om att vi uppskattar vår Kurre, han må då vara en lustig kurre eller en elak satiriker.”

Räknat från december 1905 skrev Hagfors i allt 351 krönikor, den sista är daterad den 12 september 1939, således någon månad innan han dog. Under överlärare Hjalmar Björkvalls redigering åren 1912—1920 dök Kurres krönikor jämförelsevis sällan upp, men på 20-talet när bankdirektör Einar Hedström stod för tidningen, liksom på 30-talet under t.f. redaktör Ture Granqvist, kom de ganska regelbundet en gång i månaden.

På vad berodde Hagfors' stora popularitet?

Han skrev så att läsaren förstod vad han menade. Hagfors var enkelheten själv. Han väjde för alla främmande ord i och förklarade dem alltid, ifall han inte kunde undvika dem. ”Å så läät ä'de ti läsu”, sa man om krönikorna. Hagfors strök allt onödigt,

”Men no kan nö han vara djävlå å knapp ti skriv.” Trots knappheten var han åskådlig. ”De levande bilder, som Du rullat fram i Dina krönikor från Nykarleby, har jag alltid med intresse uppmärksammat”, skrev kyrkoherde K. V. Petrell, Hagfors' goda vän, som trots bortflyttningen från Nykarleby noga följde med ÖP.

ÖP var fortfarande liten, 4-sidig i 6-spaltigt format och kom ut endast en gång i veckan. Som redaktör bemödade sig Hagfors om att tidningen åtminstone skulle snudda vid det viktigaste som hände ute i världen. Han var så omsorgsfull, att han nästan helt och hållet skrev om notismaterialet för att uppgifterna skulle komma i riktigt sammanhang och vara lättbegripliga. På detta sätt blev ÖP ett slags veckorevy.

År 1912 då Hagfors kvarstod enbart som krönikör, förklarade han bl. a. också ordet krönika. Det kom från det grekiska chronos, tid, eller chronikos, tiden tillhörande. En krönika skulle således handla om dagens händelser eller utgöra en tidsbeskrivning. För alla dem som hoppades få sitt nyhetsbehov tillfredsställt endast genom ÖP, ville Hagfors i sin krönika ge ett kort sammandrag av det viktigaste som skedde på orten, i eget och främmande land, både politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Krönikorna från år 1912 återspeglar därför det självständiga Finlands tillblivelse, där frihetskriget, Lapporörelsen och språkstriden träder i förgrunden. Tillsammans med ledarna och krönikorna från 1905—1912 kan de ses som en personligt färgad bredvidläsning till en lärobok i Finlands historia i seklets början.

Till Hagfors' natur hörde också att han visste vad han sade och stod för det. ”Vill man leva ett verkligt liv, måste man följa sin genius, vad än X må säga eller Y”, var Hagfors' ståndpunkt. ”När andra skriver högfärdigt 'vi' eller vankelmodigt 'man', så då skriver Kurre alltid 'jag'”, säger Axel Ahlström. Och Fågelbärj: ”Vi sossar förlåter Er gärna för Er konservatism i en del frågor, därför att Ni uttalar dem så ärligt österbottniskt och oförskräckt och är personligt radikal i uttrycket.” Kanske var Hagfors också mera intresserad av att skriva krönikor än att redigera en tidning.

Orsaken till Hagfors' popularitet var framför allt hans humor. ”Han äger en härlig satir”, skriver Ahlström i Arbetarbladet, ”rätt så godmodig, men svidande vass ibland. Här om dagen gjorde han till den grad spe av Kivimäkis militära uppskattning av Kivis Sju bröder och Sibelius' symfonier att hela landskapet storskrattade.”

Hagfors respekterade statsminister Kivimäki både som klok jurist och sansad man i språkfrågan, men på självständighetsdagen anno 1936 råkade statsministern i ”lyrisk extas”. Det märkliga talet återger Hagfors så här:


Vem skulle ha kommit att tänka på Luther, Hegel och Snellman som vägvisare i farleden till Hangö år 1918, men statsministern har fantasi. Och aldrig har jag någonsin kommit att tänka på Sibelius symfonier ur militär synpunkt och att en symfoni skulle motsvara en division. Och Sibelius har skrivit 7 symfonier, det blir 7 divisioner. Och att Alexis Kivis Sju bröder skulle motsvara en hel armékår är en verklig överraskning. Talaren vågade inte ens fixera Kalevalas militära betydelse i siffror. Vi ha alltså oberäkneliga militära tillgångar. Och dock begär regeringen 800 miljoner mark för den s. k. 'grundanskaffningen'. Men sådana äro vi: starka i tron, starka i orden. Väinämöinens ande lever fortfarande i Kalevalas folk.

Då Kivimäki höll sitt stora tal, voro Nordens statsministrar närvarande. De förstodo visserligen inte ett ord, men de hörde applådernas åska. När de följande dag läste talet i svensk översättning, måtte de ha känt sig tillplattade: var Finland verkligen en sådan militärmakt!


Visserligen hjälpte framgångarna inom idrotten det lilla Finland att hävda sig inför världen, men i krönikan ”Napoleon vid Waterloo” gycklar Hagfors över sportidiotin och den finska nationalkänslan, ty år 1926 drabbades finnarna av den ”stora nationalolyckan”, att den dittills oövervinneliga Nurmi i Berlin kom till målet 4/10 sekunder senare än Wide:


Vi minns Nurmi, då han kom från Paris, då regeringens medlemmar och allt vad Finland hade representativt reste mot honom till Gråhara, då han fördes i triumf kring huvudstaden, då hans bild modellerades i brons . . . Och nu är han besegrad! Inga trumpeter smattra, då han stiger i land, intet tal, ingen människomassa på kajen . . .


Den finska Paavo besegrad av en svensk! ”Vem Wide är?” frågar Hagfors och kan ge bra besked, ty Wide är också ”en av de våra”, född år 1896 i Kimito och dimitterad från Nykarleby seminarium 1918. Men år 1924 fick han anställning vid Kungsholmens folkskola i Stockholm och hedrade därför i Berlin Sverige med sitt namn.

Det är som Petrell säger: De (krönikorna) innehåller ”pienen pilankin ohessa aina semmoista, jossa on totta toinen puoli”. (Krönikorna innehåller alltid vid sidan av det lätta skämtet en stor portion sanning.)

[Inf. 2008-06-24.]


2

I sina unga dagar ansåg Hagfors själv att han var rabulist. [*] I Mellersta Österbotten förde han som seminarist en bitter polemik med pastorn i sin hemsocken A. P. Kallio och i Norra Posten publicerade han vid lantdagsmannavalet 1887 några artiklar mot C. J. Slotte, emedan Slotte inte hade petitionerat för bönder och arbetare och därför enligt Hagfors inte var förtjänt av återval. Nu hölls Slotte för en så betydande man, att det var hutlöst om en student, särskilt en gulnäbb, kritiserade honom. Slotte själv hotade med rättegång för ärekränkning. Men Hagfors försvarade sig inför U. V. och höll på sin demokratiska rätt att få säga sin mening.

[* Rabulist (lat. rabula), lagvrängare, grälmakare, krångelmakare.
Främmande ord och namn (1878).]

Senare svängde Hagfors helt över, från vänster till höger. Han fann det bedrövligt att det fanns folk, som betraktade varje företeelse i livet från en ensidig ”arbetar-synpunkt. Ahlströms träffande ord om Hagfors, ”den spirituella reaktionären”, visar varför Ahlström var för, men också emot Hagfors, fastän Hagfors tydde Ahlströms ”reaktionär” med ett ”tillbaka till rättvisan, när den blivit kränkt”. Fågelbärj i sin tur polemiserade i ett brev mot denna högst individuella tolkning, han satte likhetstecken mellan reaktionär och konservativ. Hagfors liksom borgerskapet i gemen förde en samhällsbevarande politik, som inte vågade experimentera med några reformer. I en av sina krönikor ”Då mina ideal förverkligats” förklarade Hagfors själv sin utveckling så här:


I min ungdom var världen mycket dålig. Jag ville gärna förbättra den, ty jag visste då, var felet låg: det var herrarna som rådde för allt ont. De hade så mycket att säga.

Herrarna voro lata och njutningslystna, klädde sig i purpur, drucko toddy alla kvällar och levde kräsligen, medan bönderna arbetade i sitt anletes svett, sparade, levde tarvligt, klädde sig i vadmal och halvylle. De gjorde aldrig konkurs och unnade sig ingen annan glädje än den, som arbetet skänkte. Med undantag av något ”halvstop” vid marknaden och till julen . . .

För att få det litet bättre hade jag velat vända världen upp och ned, så att herrarna skulle kommit på bottnen och bönderna överst, ty de borde ha mest att säga, emedan de gjorde den mesta nyttan. Emellertid ville jag, att de skulle först bli litet säkrare i stilskrivning och räkning, innan jag stjälpte om världen. Och jag begynte strax att lära dem.

Men det var mera arbete, än jag trodde, det har räckt nästan en hel livstid. Och det är inte riktigt färdigt ännu.

Sedan inträffade något märkvärdigt: medan jag ännu var sysselsatt, vände världen av sig själv, och just precis såsom jag önskat. Herrarna kommo underst, bönderna överst och fingo all makt. Det visade sig, att det alls inte var så viktigt med stilskrivningen och räkning; huvudsaken var att kunna rösta.

Min glädje var stor, men den blev icke så långvarig, som jag väntat. Under de första tio åren märkte jag inte så mycket av det nya regemente, som följde med allmän och lika rösträtt, men under de sista åtta åren har resultatet framträtt bättre. Vi ha nu för höga skatter, alltför mycket sprit, alltför, många smugglare och andra kanaljer . . .

Så har det gått med mina förhoppningar. Men varför ha de kommit på skam?

Ja, det är så, att jag bedömde förhållandena omkring mig oriktigt, ty jag saknade överblicken.

Finlands folk består icke blott av herrar och bönder, utan även av en stor lös befolkning, som arbetar i fabrikerna och i skogarna. Dessa arbetare utgöra nästan hälften av landets folkmängd, och med dem räknade jag alls icke. De ha mycket att säga. De hata bönderna, men de hata herrarna också, liksom bönderna göra det.

Och därför har det blivit, såsom det är: ett allas krig mot alla. Och herrarna ha just intet mera att säga i riksdagen.

Jag har även nödgats ändra min åsikt om bönderna. De äro nog arbetsamma och sparsamma och allt det övriga; men de äro inte så skickliga lagstiftare som jag trodde. De sakna nämligen den rätta överblicken över statshushållningen. De spara, där det inte lönar sig att spara, och de ge ut pengar, där det vore bättre att spara. Samma egenskaper ha de visat, då det gällt större affärer, som de leda.

Bönderna ha givit oss väglagen, ty de tyckte, att det var orättvist, att de skulle underhålla vägar, som alla använde, och de lyckades genomdriva sin vilja. Bönderna och arbetarna ha givit oss läropliktslagen, ty de ville, att barnens skolgång inte skulle kosta dem något; men de framhöllo blott sitt stora nit för bildningen. Så fingo vi dessa två lagar, vilka hålla på att förkväva oss. Ty vägunderhållet och folkskolan kosta oss hundratals miljoner årligen. De blevo stiftade utan att omkostnaderna voro noggrant beräknade. Det var så förskräckligt bråttom med dessa lagar.

Förbudslagen är också väsentligen deras verk. Den bringar icke blott oberäknelig materiell skada utan håller ock på att fördärva kustbefolkningens sedliga liv. Den stöder sig på en oriktig åsikt, nämligen den, att en lag kan skapa ett nyktert folk. Lagen bör stöda sig på god sed, men en sådan sed fanns inte, då lagen antogs. Och den har tyvärr inte kommit med lagen.

Det tusenåriga riket har alltså inte kommit med folkväldet, såsom jag i min ungdom trodde.

Men herrarna? Ja, jag har nödgats ändra min åsikt även om dem . . . Jag har under årens lopp sökt tänka över, vad de gjort, och det har visat sig vara ganska mycket. De ha fört kristendomen till Finland, de ha översatt bibeln, skrivit psalmerna och postillorna, lärt folket att läsa, skriva och räkna. De ha skiftat jorden, skrivit lagarna, indelat landet i län och socknar. De ha byggt järnvägarna, ångbåtarna, automobilerna och flygmaskinerna. De ha konstruerat telegrafen, telefonen, den fotografiska apparaten, skaffat oss biografer och radion. De ha skaffat oss tändstickor och det elektriska ljuset . . .

Med mera. Det är, såsom synes, en hel hop. De, som gjort allt detta, ha inte fått vara lättjefulla och håglösa. Nu äro de emellertid olämpliga och obrukbara i riksdagen.

Arbetarna ha under århundradens lopp hjälpt dem i deras arbete; annars skulle de inte kunnat utföra så mycket. Men nu vilja arbetarna vara herrar själva, taga äran och i synnerhet lönen för det som uträttats.

Bönderna ha hjälpt också till att uppbygga landet, odlat jorden och kärren, trampat upp stigarna, vårdat skogarna och uppfunnit Markbyharven. Det är mycket det också. Men nu vilja de vara herrar de också, vinna ära och rikedom och bestämma i rådslag om rikets väl. Herrarna behöva de inte längre.

Men jag återkommer till lagstiftningen, ty riksdagen har just börjat sitt arbete. Vi ha varit stolta över att vår valkrets en gång sänt fem bönder till riksdagen, präktiga hederliga karlar . . . Vi skola bjuda till att vara nöjda. De göra nog sitt bästa, även om de inte uppfunnit krutet, konstruerat symaskinen och utforskat stjärnornas lopp.

Min enskilda mening är dock numera den, att en kunnig herre gör större nytta i riksdagen än en vanlig bonde . . .

Men det är långt till nästa val. (10. 10. 1924)


Roten till allt ont såg Hagfors således i representationsreformen 1906: enkammarlantdagen och den allmänna rösträtten. ”Hagfors konservatism”, säger Åhlström, ”har bland annat tagit sig uttryck däri, att han aldrig kunnat gilla att en hederlig arbetare och d:o bonde skulle få bli riksdagsman. De hade för litet vett till det uppdraget.” Kvinnan ansåg Hagfors politiskt för helt omdömeslös. I en krönika (”Enkammarvalet” 22. 3. 1907) berättar han om sina erfarenheter som påkörare till lantdagsvalen 1907. Bland kvinnorna ville en välja Topelius, den andra Runeberg, den tredje röstade bara på Gud och kejsaren, men den fjärde var förhindrad på grund av barnsbörd. Hagfors slutar kåseriet med ”Aldrig glömmer jag det intresse och den vakenhet som alla medborgare lade i dagen.” Santeri Alkios ryktbara ord att ”tavallinen suomalainen mies” (en vanlig finsk man) skulle lämpa sig också för statens högsta ämbeten berodde på fullständig felbedömning och överskattning av det finska folket. Så här stod det till:


Det är en svår konst att lära känna sig själv . . .

Det är en svår konst att lära känna sig själv; därför må man inte förvåna sig om Finlands folk stundom tagit miste, då det för världen velat visa sig sådant det är.

Det är ganska ungt för att vara ett folk. Porthan upptäckte det först i slutet av 1700-talet; det befanns då ha vissa egendomligheter, som skilde det från andra folk. Under 1808—1809 års krig trädde egendomligheterna bättre fram i dagen, och kejsar Alexander upphöjde oss vid Borgå lantdag bland nationernas antal. Sedan har utvecklingen gått raskare.

Detta underbara folk ha vi ägnat en stilla dyrkan, och vi ville för några år sedan göra det till föregångsfolk icke blott för dess stamförvanter utan för jordens alla nationer. Vi inrättade enkammaren, i vars demokratiska luft dess dygder skulle utformas och fullkomnas.

Ehuru vi kunde stöda oss på stora skalder och vår egen betydande erfarenhet, har det emellertid visat sig, att vårt folk även har andra egenskaper än de, vilka skalderna fäst sig vid. I enkammaren finner man ej Runebergs fåordiga Munter, ej heller bonden Paavo med sin fasta förtröstan på Gud eller Topelius' Matti. Och varken i enkammaren eller i Työmies spalter märker man något spår av Väinämöinens vishet eller hans godmodiga humor.

Det ser ut, som om våra skalder hade skapat det finska folket efter sitt eget beläte. Bonden Paavo har Runebergs egen förnöjsamhet; skalden behövde för sin egen lycka blott solskenet och en grön kvist att sjunga på, och mera behövde inte hans älgskyttar. Och är inte Matti en återspegling av Topelius själv med sin varma gudsfruktan och sin trygga redbarhet. Att inte nämna Väinämöinen, som har en påfallande likhet med gubben Lönnrot.

Men hurudant är då det finska folket, om man inte får tro på skalderna?

På denna fråga ha några präster givit ett svar . . . Hör och läs: Hoptals avfaller vårt folk från den levande guden . . . Lagar överträdas, förmän och lärare förlora dem tillkommande aktning och vördnad, äganderätten kränkes och människoliv aktas föga, givna ord och löften äro icke bindande, bedrägerierna i affärslivet äro i tilltagande . . .

Så står det till . . . (29. 4. 1910)


Sin största inkompetens visade enkammaren skötseln av statens finanser och lagstiftningen. I en mängd krönikor kritiserade Hagfors misshushållningen och han tog sig an deras sak som ännu inte likt arbetarna lärt att organisera sig. För högre löner, för bättre pensioner åt tjänstemännen och folkskollärarna talade han ständigt. Enligt Fågelbärj fann dock socialdemokraterna ”jeremiaderna” över de utfattiga tjänstemännen något överdrivna ”när vi ändock känner folk, som inte har en beta bröd ens”. Särskilt sympatiskt är det dock då Hagfors talar för de lägre, mycket underbetalda statsanställda och ger uttryck åt deras känsla av otrygghet och beroende. Här en krönika som är vilsamt fri från Hagfors' vanliga stridsmedel, ironin.


När löven falla

Höstgula löv virvla för vinden och våra björkar stå nakna igen.

För någon dag sedan läste jag i tidningen, att föreståndarinnan för post- och telegrafanstalten i Nykarleby  I n a  J ä r n e f e l t  erhållit på begäran avsked efter 42 års tjänst.

Något mera var det inte. Staten befriar sig liksom björkarna från de vissnande löven, när deras livskraft är slut . . . Den stora allmänheten gör inga reflexioner över ett 42-årigt arbete . . .

Jag har tittat efter i papperen och funnit, att den nu avgångna blivit antagen till extra ordinarie kammarskrivare vid postkontoret i Nykarleby den 20 oktober 1885.

Titeln låter helt bra, men betyder i verkligheten, att hon blivit biträde. Och hon fick i lön 50 mark i månaden!  . . .

Efter 30 års tjänst fick hon 125 mark i månaden. Med denna storartade avlöning fick hon tjänstgöra ända till 1920. Då blev hon, efter 35 års tjänst, ”första bokhållare” och fick ordentlig lön. För omkring ett år sedan blev hon föreståndarinna för post- och telegrafanstalten i Nykarleby.

Befordringar och lön kommo till sist, men då var urverket utslitet. — De som avundas tjänstemännen och -kvinnorna ha här en bild ur det verkliga livet.

Som ett urverk har fru Järnefelt gått alla dessa år, söndag och vardag, i regn och solsken. Hon har alltid varit på sin post, har aldrig kommit för sent, ej åtnjutit tjänstledighet på 40 år, har knappt nog haft sommarledighet . . . Nerverna ha kanske en och annan gång vägrat att göra tjänst, men allmänheten har inte märkt det . . .

Och så har fru Järnefelt haft en egenskap, som inte lär vara alldeles vanlig hos funktionärer i hennes ställning, hon har kunnat vara tyst.

Arbetets hjältar och hjältinnor pläga få nöja sig med det goda samvetets vittnesbörd, ty deras lov sjunges icke i tidningarna. Men som flitig kund i postluckan och som medlem av den allmänhet, vilken fru Ina Järnefelt så samvetsgrant tjänat, ber jag att till henne få framföra allas vårt tack för väl förrättat värv. Och jag önskar henne ljuvlig vila efter det långa dagsverket. (21. 10. 1927)


År 1923 då tjänstemännens pensioner på grund av inflationen utbetalades i underhaltigt pappersmynt, skrev Hagfors till Heikel: ”Aldrig skulle jag i ungdomen kunnat föreställa mig, att demokratin, som jag älskade, skulle visat sig så omöjlig i verkligheten. Jag hade en bergfast tro på folkets rättskänsla, men folket har ingen rättskänsla.”

Finlands gamla lantdag var en lagstiftande församling och reformbesluten var välbetänkta, hävdade Hagfors. Nu var enkammaren enligt honom en pratkammare och en lagfabrik, där det inte var fråga om lagförbättringar, utan endast om lagförändringar, d. v. s. godtycke:


Själva regeringen vill helst stå över lagen om den är obekväm . . . Jag föreställer mig, att salig Bobrikoff ler i sin himmel, eller var han må vara, då finnarna på detta sett justera lagarna efter sina behov. Det var just vad han ville göra. Men på den tiden voro vi så många om lagen, att tjänstemän och andra gingo i landsflykt, i Spalernaja [fängelse i Sankt Petersburg], ja, föredrogo Sibirien framom att jämka på lagens bokstav. — Huru barnsliga vi voro på den tiden!” (”Politik.” 6. 5. 1927)


Enkammaren stod för Hagfors som syndabocken också för medborgar- och frihetskriget 1918 och Lapporörelsen 1930. På kriget 1918 såg Hagfors med den för borgaren dåförtiden vanliga ensidigheten, utan förståelse för de obesuttnas svåra levnadsförhållanden. Efter noggranna iakttagelser hade han kommit till det nedslående resultatet, att fattigdomen nästan alltid var självförvållad; han visste knappast några undantag. Då Heikel i sin broschyr ”Språkpartier och arbetarfrågan” (1898) kom med ganska vänsterriktade reformförslag — arbetarföreningar, upplysning, bättre bostäder, kortare arbetstid, anständigare löner — föreslog Hagfors endast självhjälp, d. v. s. att ända från ungdomen klokt beräkna sitt levnadssätt. Vilken ställning Hagfors intog till Lapporörelsen framgår inte alldeles tydligt, han befann sig väl i samma dilemma som Svinhufvud. Endast hans laglydnad hindrade honom att visa sina sympatier för Lappomännen. I krönikan ”Det jäsande missnöjet” (8. 3. 1930) yttrade han sig om Lappomännens krav på extra åtgärder mot kommunisterna: ”Våldet och knytnävarna äro dåliga medel för främjande av en god sak.”

Ända från år 1905 hade Hagfors med ironiska och satiriska krönikor kommenterat huru socialisterna ”stämde fiolerna” och han säger själv att han låtit dem sitta alltför hårt emellan under åren 1905—1918. I sin negativa inställning till socialismen och de demokratiska idéerna skilde han sig inte från det ledande svenska skiktet i allmänhet. Han hörde till Svenska folkpartiet och försvarade det mot Finlands svenska arbetarförbund som ansåg att Svenska folkpartiet var ett svenskt överklassparti. Men när motsättningarna mellan partierna på 1930-talet utjämnats, skrev Åhlström i Arbetarbladet: ”Kurres utveckling politiskt går av allt att döma i den geijerska riktningen: från konservatism mot radikalism, vilket är utveckling i rätt riktning . . . Jag tror nästan att jag skulle skratta lika spydigt åt Kurre, om han slutligen bleve socialist, som han skrattade åt min seminaristsocialism; som han säkert fann vara den naivaste enfald.” Att Hagfors skulle kasta om till vänsterman, var naturligtvis ett skämt, därtill var han alldeles för säkert förankrad i sina politiska åsikter. Men utan grund var påståendet inte. Tjugu år efter representationsreformen medgav Hagfors allt oftare att socialisterna skött sig förståndigt, blottat en mängd brister, kommit med reformförslag och uträttat mycket gott och — mycket ont, dvs mycket gott för arbetarna och bönderna, mycket ont för tjänstemännen.Häftigast debatterades språkfrågan i den finländska pressen. På 80- och 90-talen deltog Hagfors ännu inte i polemiken, men man måste anta att han på grund av sin kontakt med de ledande svenskarna C. G. Estlander, I. A. Heikel och Axel Lille influerades av deras liberala idéer; båda nationalspråkens likaberättigande, inte bara som en nödvändighet, utan som en fördel för landet. Det blev den ståndpunkt Hagfors höll fast vid hela sitt liv, han ansåg den som den mest fosterländska och därför hoppades han att den skulle vinna insteg också i finska kretsar. I ÖP följde Hagfors påpassligt med i språkstriden och informerade sin läsekrets genast då finnarna kränkte svenskarnas rättigheter; år 1914 t. ex. opponerade han sig mot att kunniga svenska män inte utnämndes till ämbeten där de kunde utöva inflytande, år 1921 visade han öppet sin ovilja då presidenten uppmanade Kyösti Kallio att bilda ny regering, fastän Kallio inte kunde svenska och under äktfinskhetens dagar då striden främst kom att stå kring universitetet, slutade Hagfors sin krönika den 6 december 1927: ”I de svenska landsändarna flaggar man inte på självständighetsdagen, och några ljus tändas inte i fönstren. — Så långt har vi kommit på tio år.”

Men lika negativt ställde Hagfors sig mot de ultrasvenska. I en häftig polemik 1922 mellan Rafael Colliander, Svenska folkpartiets sekreterare, och J. J. Huldén tog han parti för Huldén mot Colliander. Colliander drevs av sitt hat mot finnarna, ansåg Hagfors, Huldén sökte en framkomlig väg till samförstånd med dem. Det kan dock ifrågasättas om Hagfors själv alltid fann den rätta tonen. Visserligen var hans inlägg i språkfrågan för det mesta kåserier, där humorn kunde kasta sitt försonande ljus över gliringarna, men snärtarna kränkte de moderata finnarna som hade sympati för svenskarna och gärna talade och läste svenska. År 1936 då språkfrågan var som mest tillspetsad, vädjade en finsk man, en vävmästare från Ekenäs, Adolf Siuko, i två brev sansat och sympatiskt till Hagfors. Han hade läst Kurres krönika i ÖP om språkpolitiken mot de finsktalande i Sverige och Norge med den hånfulla kommentaren ”stackars” finska minoritet. Han skrev: ”Ni vet ej huru stor björntjänst Ni gör åt den svenska saken i vårt land, sist och slutligen formligen jagar Ni oss vanliga finnar som aldrig blandar sig i språkstriden . . . bland de 'aitos' skara. Kunde Ni inte en endaste gång säga . . . 'fy skam', vad som är orätt i Finland är så ock i Sverige och Norge . . . så blir vi tacksamma och känner att vi ändå trots allt är bröder . . .”

Siukos vädjan lämnade Hagfors oberörd. Ibland får Hagfors' krönikor också anstrykning av svenskt översitteri. Ett tal av Arvid Mörne som under storstrejken protesterade mot de konstitutionella, ger Hagfors anledning att framhäva svenskarnas laglydnad och förträfflighet (”Mot undergången”, 23. 3. 1906):


— Vilka förde i detta land frihetens talan under salig Bobrikoffs dagar?

— Svenskarna.

— Vilka offrade inbringande tjänster och samhällsställning under förtryckets tid.

— Svenskarna.

— Vilka ställde lagar och fäderneslandet framom egen välfärd, då fara hotade?

— Dessa samma svenskar och visserligen även många finnar.

Och nu ha de plötsligt blivit så dåliga, att de draga skam och vanära över det svenska namnet, strejka inte på befallning, väsnas inte utan äro ”estetiskt försumpade”.

Sådana äro vi.


I krönikan ”Bonden Paavos olycka” (5. 2. 1920) talar Hagfors med tydlig anspelning på Kallio ganska elakt om huru den forna fromma bonden Paavo förändrats, blivit kommunalpamp, har kapital på KOP, har varit senator, minister, nu sist talman. Men hans avundsmän påstår att han blivit det inte på grund av sina förtjänster, utan därför att han inte kan svenska. ”Stackars bonden Paavo! Politiken har gjort honom olycklig. Han har ju inte heller tillsvidare varit statsminister och inte presi . . .”Någon politisk diskussion kunde under ofärdsåren aldrig uppstå i pressen, därtill var den politiska friheten för snäv. Torsten Steinby ger i sin historiska översikt ”Finlands tidningspress” en statistik över censurhindren på 90-talet; de första åren steg de strukna artiklarnas och notisernas antal till över 200, sedan sjönk kurvan för att år 1899 springa upp till 375. Då blev också tidningsindragningar temporärt eller för alltid vanligare. Under åren 1899 och 1905 uppger Steinby att 1/3 av Finlands press tystades. Revolutionshotet i Ryssland skänkte Finland yttrandefrihet för ett par år, men med den nya förryskningsperioden 1908 stramades censuren till igen och vid världskrigets utbrott 1914 genomfördes total krigscensur. Utsikterna att undslippa censuren helskinnad var naturligtvis större för ett litet lokalblad än för de ledande tidningarna. Men risker fanns. Om biträdande censurkommittéer, pressbyråer, presstyrelsen, pressombudsmannen och hans ”excellens” sammantagna inte är tillräckligt vaksamma, så passa våra ”hemmagjorda” angivare på. Ungefär så skrev Wasa-Postens redaktör Strandberg till Hagfors år 1904. I ÖP:s nära grannskap indrogs nästan samtidigt, i januari 1904, Norra Posten och Wasa-Posten. År 1902 ströks två av Hagfors krönikor i Wasa-Posten, i Åland en. Några vita fläckar i ÖP:s spalter finns inte, men tidningen hade naturligtvis reservartiklar i beredskap. I ledare och krönikor informerade Hagfors sina läsare klart och tydligt. Jag citerar en ledare från 2 juli 1909, som är typisk för Hagfors. Han redogör där mycket öppet för kampen om Finlands autonomi och för sin egen inställning.


Adressfrågan

Såsom en var medborgare känner till har det ryska ministerrådets inblandning i finska ärenden nått därhän, att vår autonomi snart skall vara en saga blott, om icke en ändring kan fås till stånd. Och icke nog härmed, samtidigt blir också det inre reformarbetet förkvävt, i det lantdagen nedsjunker till en institution, vars beslut ha värde blott i den mån de finna nåd inför de ryska tjinovnikers ögon, vilka för tillfället hava makt och inflytande. Under sådana omständigheter framstod det som en oavvislig fosterländsk plikt, att lantdagen främst av allt skulle ge uttryck åt folkets förtrytelse i anledning av det brott mot finsk grundlag, som ministerrådets olagliga inblandning i finska ärendens föredragning innebär. Också skyndade man sig på svenskt lantdagsmannahåll att omedelbart vid lantdagens början framlägga ett adressförslag för de andra grupperna och samarbete ficks till stånd med ungfinnar och agrarer, medan suometarianerna i början låtsades gå med för att få frågan förhalad, men sedan, hårt ansatta, vägrade att vara med. Socialisterna ville icke ens i denna för alla i detta land främsta livsfråga gå med de ”borgerliga”. Så gick det konstitutionella adressförslaget till grundlagsutskottet och något senare inlämnade också suometarianerna ett förslag, vilket bäst kännetecknades av dess verkligt underdåniga underdånighet. (2. 7. 1909)


Under perioden 1909—1917 finns i ÖP c. 10 krönikor, där Hagfors yttrar sig rätt djärvt om den ryska regimen och om undfallenhetspolitiken. I krönikan ”På tinnarna av templet” kommenterar Hagfors ironiskt den ryska ministerpresidenten Stolypins stora tal i duman mot Finland den 18 maj 1908, om makten och rätten, och samtidigt ger han suometarianerna en känga, ty över deras bro skickar Stolypin sina ryska senatorer till Finland. ”Går, går inte”, (1911), så som man plockar bort kronbladen av en prästkrage, frågar Hagfors ödet om den mycket hatade och mycket föraktade ryska generalguvernören Seyn skall kvarstå eller inte i sitt ämbete. ”Kanske bäst att räkningen slutar med ett 'går inte', för ingen kan bättre upprätthålla vår fosterlandskärlek än han”, kommer Hagfors till.

Någon utrikespolitisk djuppejlare var Hagfors inte. Med sina utrikespolitiska rundblickar avsåg han främst att ge ett hastigt och lättfattligt sammandrag av senaste nytt ute i världen. Tendensen framgick alltid tydligt.

I krönikan ”Ett stundande världskrig” heter det:


Montenegrinerna ha utkämpat blodiga strider mot turkarna. Bulgarien har sin krigsförklaring färdig, och Serbiens regent skall just skriva namnet under sin.

Stormakterna veta inte riktigt, huru de skola dämpa krigslågan, de äro fredliga men maktlösa. De skulle visserligen driva turkarna ut ur Europa, men de ha lånat pengar åt dem mot god ränta, och skulle turkarna förlora ett krig, kunna de inte betala räntorna. Bleve turkarna utdrivna, huru skulle rovet delas?

Det är knepigt. Det moderna kriget är en dans kring guldkalven . . .

Vad vinna kungarna, generalerna och statsmännen med alla sina beräkningar, ränker och planer?

Platt intet.

Om en del bankirer förtjäna några miljoner, så kunna de inte ta dem med i graven. Om några krigare, statsmän och furstar i dag ropas ut såsom hjältar och snillen för all världen, så äro de glömda i morgon.

Vem kommer ihåg hjältarna från kriget i Sydafrika?

Ingen.

När föll Port Artur?

Det har man glömt för länge sedan. Vem förde befälet där?

Hans namn är glömt, han är kanske död . . . (17. 10. 1912)


Hagfors brukade säga att han inte hade råd att ge bort alltför många aftontimmar; han behövde dem för att vara lycklig, lycklig med vackra tankar, lycklig med Topelius, lycklig med Tegnér. Och när han blev gammal, tyckte han sig ha funnit lösningen på lyckans problem, som han hela sitt liv hade grubblat på; arbete bland ungdomen i sällskap med stora skalder. Man skulle tro att en pedagog som själv varit så starkt engagerad i litteratur och själv var stilist, inte skulle kunna låta bli att också som tidningsman ständigt tala om böcker och författare. Den läsekrets Hagfors vände sig till var visserligen inte litterär, men just därför skulle man vänta sig att han hade betraktat det som sin uppgift att väcka läsarnas, särskilt de ungas, intresse för det som fängslade honom och som han ställde högst.

Ändå består litteraturanmälningarna i ÖP och Öb — liksom i de flesta lokalbladen — endast av knapphändiga notiser om några nyutkomna läroböcker och tidskrifter. Under strecket förekom då och då följetonger: Tolstoj, Tjechov, Selma Lagerlöf, Ernst Ahlgren, Jac Ahrenberg . . . Det var allt.

Denna divergens i ord och handling förvånar. Hagfors var tydligen så fastlåst vid sina litterära ideal, att han inte kunde frigöra sig från dem, särskilt stor var hans beundran för Runeberg. För Runeberg pläderade han: Runebergs samlade skrifter till varje hem! Hela sitt liv läste och studerade han Runeberg. Det finns t.  ex. en intressant brevväxling mellan honom och de båda Runebergbiograferna Werner Söderhjelm och I. A. Heikel, då deras biografier kom ut, och båda experterna satte stort värde på Hagfors' utlåtanden.

Redan som elev i Bööks lyceum vann Hagfors år 1884 konventets första pris för ett föredrag om Runeberg och Fredrika Juvelius. År 1888 då minnesvården på Runebergs grav avtäcktes, var Hagfors utsänd av Svenska Folkskolans Vänner för att återge C. G. Estlanders tal. I albumet Joukahainen 1904 tog han upp några frågor till debatt om Kung Fjalar. Han anser Runebergs teckning av det fornsvenska hjältelivet för grundfalskt. Kung Fjalar var enligt honom skapad enligt Runebergs beläte med samma religiösa tro som Runeberg. Men kvar stod versernas hänförande skönhet. På hundraårsdagen av Runebergs födelse skrev Hagfors ledaren i ÖP där han motiverade, varför ”fjärran tid skall hans runor stafva/natt skall icke hans namn begrafva”. Älgskyttarna var den stora folklivsmålningen med levande bilder från de finska ödemarkerna, vid läsningen av Hanna tyckte man sig känna doften av hägg och syren, Julkvällen var ett preludium till Fänriks Ståls sägner och Sägnerna var kronan på verket, de väckte inte hat mellan dem som talade olika språk, utan förenade alla i kärlek till det folk, som i detta land hade sitt hem. ”Det är nämligen obegripligt, att världens vackraste skaldeverk skrivits på svenska och i Finland”, säger Hagfors en gång i ett brev till Heikel om Fänrik Ståls sägner och han fortsätter: ”Jag tror, att jag på äldre dagar fått den sinnets jämvikt, som jag har, genom att jag ända från 30 års ålder tolkat för ungdomen Runeberg.”

Hagfors' beundran för Runeberg kom honom att underskatta de unga författarna, åtminstone var han helt ointresserad av dem. Det var med dem, sade han, som med de nya målarna och musikerna. Vuxna och äldre orkade inte med dem. ”Dagdrivarna” var han alldeles väsensfrämmande för, han tillerkände dem blott formell skicklighet och våra modernister läste han inte, inte Diktonius, Hagar Olsson, inte ens R. R. Eklund, fastän Eklund var Nykarlebypojke och i barndomen suttit på övningsskolans bänkar. Hagfors gjorde sig möda att förstå de prisbelönta romanerna, men kände sig ”särskilt gammal” vid dessa litteraturstudier; t. ex. av Nobelpristagaren Pearl Bucks roman Den goda jorden orkade han bara med 100 sidor.

På 30-talet då Hagfors hade flyttat över till Helsingfors och då de litterära matinéerna kommit på modet, började han dock bland böckerna på bokhandelsdisken plocka fram böcker som han ansåg läsvärda — fastän han inte läste dem själv. Hans litteraturanvisningar i ÖP och Öb blev därför inte stort mera än en uppräkning. Bland dem han nämnde var Eirik Hornborg, Alma Söderhjelm, Emil Zilliacus och Bertel Gripenberg. Intressant är att han inte förbigick den finska litteraturen. Han ansåg det som en brist att svenskar och finnar stod främmande för varandra och visste så litet om varandra. Därför gillade han Joel Rundts översättningar av ung finsk lyrik. Ett eget omdöme bestod han egentligen endast de österbottniska författarna — fastän också det var mycket knappt — han anmälde bl. a. Mikael och Paul Werner Lybeck, Jacob Tegengren, Joel Rundt och Jarl Hemmer. Han ansåg väl att hans läsekrets mest intresserade sig för sina egna författare eller åtminstone borde göra det och att de liksom han själv såsom landsmän kände sig mera besläktade med dem. År 1916 hade han planer på att ge ut en liten bok med porträtt av österbottniska författare, där han förutom bröderna Lybeck, Joel Rundt och Tegengren skulle skildra Alexander Slotte, Ernst V. Knape och Richard Malmberg, men tjänsten tog alla hans krafter.

Det var skada, att det intressanta projektet inte blev av, ty Hagfors stod i personlig relation till dessa författare. I en särklass bland österbottningarna stod I. A. Heikel och J. J. Huldén, framför allt Huldén. Att Hagfors gav mest plats åt Huldén i sina krönikor och att han recenserade varje bok av honom, berodde på en uppriktig beundran för hans stil och talang. De var kongeniala naturer.

[Inf. 2008-08-18.]3

Framförallt var ÖP dock en lokaltidning som skulle förmedla ortens nyheter. År 1932 då tidningen fyllde 50 år och Hagfors redan var pensionerad, satt han en dag på universitetsbiblioteket och bläddrade ÖP:s gamla årgångar, och han tyckte själv att 50-åringen var ett innehållsrikt ortsblad. I ”En liten krönika” visar han huru tidningens notiser, text och annonser återspeglar livet i Nykarleby. De ger en inblick det kommunala livet som varit fullt av bittra strider, och de ger en bild av det kyrkliga livet som blomstrat i talrika sammanslutningar. De talar om stadens misslyckade spekulationer, berättar om män och kvinnor som flyttat till Amerika eller som gått bort ”efter ofullbordat eller fullbordat värv”, de vittnar om ungdomens nöjen och sportintressen.

Allt detta har Kurre samtidigt kommenterat i sina krönikor, där han understryker småstadssynpunkterna och raljerar med ”Det nordiska Betlehem” som Nykarleby kallas alltsedan Johan Hagman år 1876 i skämttidningen Kurre skrev sin nidvisa om staden ”stor och prydlig, då den jemförs med sig sjelf”. [Tidigare förekomst.] Och seminariet där Hagman på den tiden själv gick, var ”verldens ljus i nordanlanden”. ”Man kan inte leva Nykarleby utan humor”, har Hagfors en gång sagt till J. J. Huldén och det är med humorns soliga och godmodiga leende eller med ironins spydiga tunga han berättar om sin stad.

I en av sina krönikor (9. 4. 1926) rekommenderar Kurre Nykarleby som en idealisk ort för människor med utpinade nerver, ty där råder ödemarkens stillhet och ro. Nykarleby är staden där det är sed att köra snöplogen först några dagar efter snöfallet, sedan människor och hästar i någon mån trampat upp vägarna. En tilltalande sed, inte ur trafiksynpunkt, men ur allmän mänsklig, menar Kurre. Människorna är lyckliga, också de som har att sköta om gångbanor, gator och vägar. De sover lugnt om natten och även en del av dagen.

I Nykarleby bor goda människor. År 1926 efterskänkte Kristliga folkhögskolans direktion vid sitt årsmöte räntorna på flera lån, bl. a. på ett lån på 100 000 mk, och ett lån på 5000 mk efterskänktes helt, ett lån på 3000 likaså o. s. v. Kurre kommenterar: Sådant kan hända bara i Nykarleby.

Det går också framåt i staden. Under världskriget kommer de första bilarna med i stadsbilden. ”De rulla om kvällarna genom gatorna i bländande stass och tuta varsamt, ty trängseln på våra gator är inte så stor.” År 1928 berättar Kurre att om man står i stadens centrum ser man fyra bensinstationer på ett avstånd av 50—100 m från varandra. På andra orter placerar man dem i skymundan, men han menar att det är ett vackert drag hos Nykarlebyborna att de är så självständiga. Samma år har staden också fått en grön låda med telefon i och en skoputsare, fastän Kurre ännu aldrig sett honom i verksamhet.

Liksom Hagfors var en påpasslig observatör av statens finanspolitik var han det också, när det gällde stadens affärer. År 1926 gör han ett bokslut (”Misslyckade spekulationer”, 28. 5. 1926) och konstaterar att ett oblitt öde har vilat över alla företag i Nykarleby:


Då ett svenskt seminarium förlades i Nykarleby, lovade staden uppföra de behövliga byggnaderna, men då en del av dem voro färdiga, måste man sända deputerade till regeringen för att anhålla om befrielse från fullgörandet av de givna utfärdelserna. Ty staden hade lovat mera, än den kunde hålla.

Sedan byggde vi en järnväg . . . Men kostnadsförslaget höll inte alls; järnvägen blev dyrare än om vi överlåtit arbetet på entreprenad. Och inkomsterna blevo lägre än vi beräknat, varför trafiken bedrevs hela tiden med stor förlust, som betäcktes med utskänkningsbolagets vinstmedel. I grevens tid lyckades vi få den såld.

Sedan kom Nykarleby bank, som slutade med en skräll, som hördes kring land och rike. Därefter kom ångfartygsbolaget Aino, som skulle stimulera sjöfarten och ge oss hamninkomster. Jag har Aino i kärt minne, ty den båten gav uppslag till många glada kåserier; över den affären låg nämligen ett skimmer av humor . . . ”


Och i ”Vemod” säger Kurre: ”Här går ingenting.”


. . . telegrafstationen skall dragas in, ty staten skall spara. Vårt postkontor skall degraderas, d. v. s. bli postexpedition, ty staten skall spara, spara, spara. För några år sedan drogs tullkammaren in, ty här skall sparas, sparas, sparas. Snart drages också poliskammaren in, här leves nämligen ett så hyggligt liv, att ordningsmakten är obehövlig. Domaren, kronofogden och häradsskrivaren ha lämnat oss för länge sedan. Snart förflyttas visst provinsialläkaren och apoteket. Här går ingenting . . . inte ens barnbördshuset . . . (22. 10. 1926)


Då störtvågorna vid islossningen i Nykarleby älv underminerade grunden för stadens nya kraftverk, så att byggnaden föll omkull, drog Kurre slutsatsen: ”Nej, vi äro inte födda att göra affärer. Vi skola nöja oss med att bygga luftslott; de kosta inte så mycket, om de ramla. (”Bekymmer”, 7. 5. 1926)

Trots alla misslyckade spekulationer var Nykarlebyborna ändå rika. Alla tillsammans. Kurre anför stadsfullmäktiges beräkningar, kompletterade med hans egna anmärkningar (”Lyckliga människor”, 23. 3. 1928):


Nykarleby stads rikedom är naturligtvis inte placerad på kapitalräkning i bankerna utan förnämligast i fastigheter.

Lägenheter, skogar och fiskevatten utgöra stadens största rikedom, nämligen 11 i miljon mark. Vad vederbörande menar med lägenhet, vet jag inte riktigt, men möjligen betyder ordet den odlade arealen, som är stor, ehuru den för tillfället ger en ringa avkastning liksom fiskevattnen. Skogen är klen, men växtkraftig, och bergen vid Andra sjön höra till de solidaste i Österbotten och skulle vara mycket dyrbara, om de innehölle guld eller järn, vilket är möjligt.

Byggnaderna och tomterna äro uppskattade till 639 000 mark, vilket kan förefalla som ett väl högt belopp, då man tänker på rådhuset, poliskammaren, förra stationshuset, frihemmet och Brostugan. Rektorslokalen kan anses ha ett visst antikvitetsvärde. Men staden har andel också i kyrkan.

Osålda tomter ha upptagits till blott 197 780 mark, men representera säkert ett högre belopp. I Helsingfors betalar man för en tomt i de centralare delarna ända till 15—20 miljoner mark. Vid Broadway i Newyork är priset ännu högre.


Men ju äldre Hagfors blev, desto oftare såg han på staden med andra ögon än förr, med kärlekens milda ögon i stället för med kritikerns skarpa blick. Då han återvände från sina sommarresor, från Italien, från Zürich, Bad Nauheim, Köln och Bryssel kändes det ljuvligt att under sina fötter ha hemlandets jord och över sig midsommarens sol. Kovjoki var den skönaste järnvägsstationen han hade sett under alla sina resor. Och staden! Ja, den var bedårande, med kyrkans tornspira över talltopparna, den strömmande älven och de gröna stränderna. Allt intensivare kände han att lyckan bodde i hemstaden, där björkarna om våren stod med slöjor av ljusgrönt flor och svalorna kvittrade på telefontrådarna eller blinkade förbi hans fönster, där solen om vintern drog en svag rand av purpur vid middagstid över skogens taggiga horisont. Lyckan bodde på Aspskär med sommarnattens svala ljus över sig och på fjärdarna med enslighetens ro . . .

I en av sina första Helsingforskrönikor (5. 12. 1930) skriver Hagfors:


Då vår ungdom får Amerikafeber börja de finna hembygden ledsam och människorna tråkiga, annat är det ute i stora vida världen. Då det gäller att säga farväl, blir det svårt. — Det är inte utan, att jag hade något av samma känsla, då jag den 31 oktober lämnade Nykarleby. Jag kände orten, jag kände människorna. Vid avskedet visade det sig, att jag var bunden vid den lilla staden med starka band, inte minst vid de små stugorna, där jag sett människorna åldras under 40 år. Det var bra att kvällen var så mörk.


Många av Nykarlebykrönikorna hör till det bästa som Hagfors har skrivit. J. J. Huldén säger om dem: ”Dina bilder av blommande häggar, bofinkar i björkarna, bondens vedermödor och fröjder, småstadens idyller — allt detta har en friskhet och ett behag, som borde vara i släkt med årstidernas trevnad, vilken är evig och oberoende av tidsmoderna, fast den uppenbarar sig i förgängelsens värld.”

”Sommarens djupa frid över vår grönskande stad” (30. 6. 1922) hör till dessa småstadskrönikor som ger en så fin stämningsbild av Nykarleby:


Det är som om man för närvarande befunne sig i Edens lustgård. Rönnar och syrener blomma kring stadens alla röda stugor, där tysta vänliga människor röra sig med spade och kratta. Guds härliga sol skiner från kl. 1 på natten till kl. 11 på kvällen, så att man inte kan lägga sig före kl. 12, och då är det ännu ljusaste dag med en svag rodnad rakt i norr.

På berget i Nystan räknade jag i går tio pojkar, som solade sig, medan de ett ögonblick vilade från sin lek med fotbollen. Och på en dikeskant sutto elva flickor, vilka prytt sig med mångfärgade blommor. De var barbenta och hade endast de nödvändigaste plaggen på sig, ty det är riktig sommar med 18—24 graders värme i skuggan . . .

Lyckliga ungdom! . . .

Runtomkring staden står gräset frodigt och tätt på lindorna, rågen vaggar blågrön och strid på åkern, i potatislanden sticka blasten upp, inom kort svälla bänkarna av det som växer där nere i mullen.

Det är en glädje med sommaren, då den verkligen kommer. I övrigt råder djup frid över vår grönskande stad just nu.

Forsen brusar, ty vattnet står fortfarande högt efter de ymniga regnen, timmerstockarna glida med lätthet utför strömmen mot sågen vid Ragnörn. På trappan till Nygårds kafé sitta några flottningskarlar med pipa i munnen, medan andra lagt sig på kyrkogården där bredvid, där de sova i solskenet, utan att känna obehag av flugorna, som promenera på deras öppna anleten . . .

Vad skulle inte en miljonär betala för denna djupa sömn! Högt över dem alla står Matts Marklund och spänner mellan nymålade stolpar elektriska ledningstrådar, som skola bringa oss ljus under den stundande mörka årstiden.

På torget och i esplanaderna föra några kvinnor en oavlåtlig kamp mot det spirande ogräset, medan småflickorna springa i klungor till Alisvaj för att simma. Nu och då rulla bilar förbi, de röra upp litet damm, som snart lägger sig. Sedan är det åter tyst, tills korna komma hem på kvällen. De se med giriga ögon på det höga gräset i esplanaden och parkerna . . .

[Inf. 2008-08-26.]


4

På nyåret 1931 så snart Hagfors hade fått sin nya lägenhet i Helsingfors i ordning, började han gå igenom sina krönikor för att möjligen ge ut en liten samling. Redan efter en månad planerade han en bok på fyra delar ”Grandet i din broders öga”. ”Du ser, huru aptiten växer, medan man äter”, skrev han till J. J. Huldén. Ett år senare hade han dock resignerat. Hans krönikor hade berett honom stor glädje, talade han om för J. J. Huldén, han hade känt huru de levde, bland dem fanns ”små pärlor av humor och satir”. ”Men några böcker bli de inte. Jag får ingen förläggare.”

Hagfors säger att hans motgångar inte gick honom allvarsamt till sinnes — fastän det hade varit roligt att komma ut. Hans brev andas dock stort vemod. Han hörde till de refuserade. ”Skriftställarna är som andra människor: de känna inte sig själva. Jag får sticka mitt svärd i skidan.”

Man undrar varför Hagfors' krönikor aldrig kom ut i bokform. De hade en gång varit ofantligt populära, många av dem är fortfarande fängslande och mycket roliga att läsa.

”Du bör lägga an på det första intrycket”, skrev J. J. Huldén till Hagfors och föreslog en volym med valda provbitar från olika områden. Endast det bästa. Det var ett gott råd, som Hagfors dock inte följde. Han ville vända sig till en större allmänhet för att få boken bättre såld. Därför lät han de politiska satirerna dominera och här satt han fastlåst i sin politiska uppfattning. ”Grandet i din broders öga” skildrar huru det finska folket, ”Guds utvalda folk”, när det genom allmän rösträtt kommit till makten, vill skapa ett nytt rike. Medlet är enkelt: att ta från den som har och att ge åt den som inte har. Det är ingen smickrande bild Hagfors tecknar av ”detta nya rike”. Laglöshet råder, slöseri och slentrian, dålig arbetstakt, ohederlighet och okunnighet. Den nya devisen lyder: staten betalar.

Detta är intentionen i boken. Men den framgår inte tydligt, sammanhanget mellan krönikorna är löst, de är radade i kronologisk ordning, så som de kommit till. Liksom i sina memoarer kan den annars så ordknappa och kritiska Hagfors inte förmå sig att stryka ovidkommande och svaga bitar. Krönikor som lösgjort sig från all aktualitet och därför blivit obegripliga för en ny tid, har han dels försökt omarbeta, dels förkorta eller sammanslå med andra, och nästan alltid med samma resultat: han har putsat bort fräschören i den ursprungliga texten.

Manuskriptet ”Grandet i din broders öga” ligger sedan 30 år arkiverat i universitetsbibliotekets Hagforssamling utan att kunna hoppas på återuppståndelse. Försänkta i sömn ligger också Nykarlebykrönikorna. De hade dock kunnat bli en både förtjusande och dråplig småstadsskildring som förmått hålla kvar de forna ÖP-läsarna och även förmått locka ny publik.

”Farväl! Sista gången 28/9 1967”, har fru Märta Nessler med stora bokstäver präntat på ett pappersark, då hon sålde J. W. Nesslers gamla tryckeri till konkurrenten Jakobstads Tidning. I 85 år hade tryckeri och tidning livnärt en familj i tre generationer, nu var huset fallfärdigt och tidningen konkursmässig. Den sista redaktören R. Dahlstedt skrev sista gången i ÖP den 5 januari 1968, sedan övertog JT tidningen helt, bladet blev ett notis- och annonsorgan för SÖU (Sydösterbottens ungdomsförening). [Skall vara Svenska Österbottens Ungdomsförbund]. Gärdsgårdsvinjetten som visserligen inte gick ihop med modern redigering, försvann den 21 januari 1971 och ett modernt ÖP dök upp veckan därpå och skrämde bort de äldre prenumeranterna.

ÖP som en gång varit ett språkrör för Nykarleby och Nykarlebytrakten och som haft ett personligt intresse för stad och bygd hade sjunkit ned till notisblad och K. J. Hagfors' pessimistiska ord om alla företag i Nykarleby hade igen en gång besannats, nu om Hagfors' ”egen” tidning ÖP.

”Här går ingenting.”

[Inf. 2008-09-03.]Margit Åström (1972) K. J. Hagfors.
Fortsättning: Författaren.

Läs mer:
(Rev. 2013-07-31 .)