Nykarleby den 14 april 1877. Efter det frågan om ombyggande af locket på vår bro i åratal utan resultat upptagit vederbörandes tankar, vidtogs arbetet dermed för omkring 4 veckor sedan. Den långvariga stränga vintern har i betydande mon underlättat och förbilligat arbetet, emedan kommunikationen — tack vare denna — varit förträfflig och byggnadsstöttningar fått resas på den starka isen. Men arbetarene, till en början endast 30 och på sistone 50 st., ansågo dagspenningen 1 mk 50 p. för låg, hvilket den sannerligen är i anseende till dagarnes längd och de dyra lefnadskostnaderna, ehuru annars lämpad efter konjunkturerna, om jag får säga, strikade mangrant måndagen den 9 dennes och ville icke återgå till arbetet med mindre än att deras dagspenning höjdes till 2 mk. Emellertid bjöds dem blott 1 mk 75 p., hvarmed de strikande icke voro nöjda, utan läto arbetet hvila hela måndagen, vissa af dem under denna ledighet förplägande sig ganska kopiöst ur brännvinsflaskan. Men följden af striken blef att nytt arbetsmanskap under dagen anskaffades från Gåsängs såg med flere ställen, hvilka män för 1 mk 75 p. om dagen begynte arbeta om tisdagen, och de strikande fingo skamflata tåga hem, der de nu haf god tid för en grundlig bondånger.

     Hästhållningen härstädes, som innehafts af den i vår afgående gästgifvaren, inropades nyligen inför magistraten för 5 de nästföljande åren från 1 instundande juni af viktualiehandlanden Julius Sund jemte en annan person mot 1,150 mk om året. Staden har tillförene betalat för gästgifveri- och hästhållning per år 1,400 mk. Då gästgifverihållningen nu öfvertages för intet för äfven de fem nästföljande åren af person, som jag redan i Å. U. omnämnt, har stadskassan derigenom en årlig behållning af 250 mk.

     Herr Nessler har under arbete i forsen söder om staden ett vattenverk, hvarmed slipstenar för hans filfabrik skola drifvas äfvensom grynverk och grynkross. En lokomobil har hittills vid fabriken gjort dessa tienster; men bränsle, anskaffande af vatten och servicen för öfrigt har varit ganska kostsam. Lokomobilen behöfver framdeles användas endast vid bristande vattentillgång, hvilket dock sällan inträffa i en sådan elf som Lapuanjoki.

     På sin resa norrut gaf herrskapet Achté äfven en konsert här i seminariets festivitetssal för en efter ortens förhållande stor åhörarekrets. Belåtenheten med prestationerna var stor och gaf sig lust i stormande applåder.

      I nästa vecka afslutas i anseende till den långt framskridna tiden hvardagssoiréerna. Man kunde häraf dömma att våren gjort ett vackert inträde, som lockade menskligheten ut i det fria; men tyvärr är det icke så, utan ha vi fortfarande den skarpaste vinter med ända till 28° köld om nätterna samt snö, snö och åter snö med yrväder och, då solen får framträda, står qvicksilfret midt på dagen vid 0 och någon grad deröfver. När skall detta hafva en ända?!Nabopolassar, Åbo Underrättelser torsdagen den 19 april 1877, sid 1.


Läs mer:
Artikeln på Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket 1771-1890 (354 kB).
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-06-05/HK-F.)